Spolupracující odborníci

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. byla založena v roce 2004. Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB); – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel. Cílem organizace DEBRA ČR je pomoci prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí EB, popřípadě jejich rodin. Rovněž tak zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi. Veškeré služby, včetně sociálního poradenství, jsou poskytovány zdarma.

Středisko náhradní rodinné péče, spolek, se od roku 1994 zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska NRP je, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče v ČR. Služby Střediska jsou určeny především zájemcům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a osvojitelským rodinám.

V roce 2000 nastoupila na Kliniku dětí a dorostu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde pracuje jako pediatr a endokrinolog dosud. Současně se jako odborná asistentka podílí na pregraduální a postgraduální výuce na 3. LF UK. V rámci postgraduálního studia se zabývala problematikou molekulární patogeneze vrozené hypotyreózy a absolvovala půlroční stáž ve výzkumné laboratoři Institutu dětské endokrinologie v Univerzitní nemocnici Charité v Berlíně. Její doktorandská práce „Pathophysiology of primary congenital and early-onset nonautoimmune hypothyroidism" byla oceněna Bolzanovou cenou Univerzity Karlovy. Na klinickou endokrinologii byl zaměřen její stipendijní pobyt v Univerzitní dětské nemocnici ve Vídni. Je členkou několika odborných společností ČLS JEP a Evropské společnosti pro dětskou endokrinologii. Publikuje v tuzemských i zahraničních odborných periodicích, věnuje se přednáškové činnosti a je spoluautorkou několika monografií.

Vystudovaný psycholog a praktikující psychoterapeut. Ve své práci zaujímá integrativní postoj a snaží se jak pro klienty, tak pro sebe hledat u každého případu ty nejvhodnější způsoby práce. V současnosti má soukromou psychoterapeutickou praxi a studuje doktorát klinické psychologie. Pracuje také v neziskové organizaci SPONDEA, kde pomáhá původcům domácího násilí ke změně, jeho klientkami jsou ale také ženy, které byly násilí vystaveny. Věří ve schopnost lidské duše k úzdravě i v případech, nad kterými by jiní zlomili hůl.

Po studiu na Univerzitě Karlově se věnuje dočasné péči o děti prostřednictvím agentury na hlídání dětí.

Autorka tohoto článku je členkou redakce portálu Šance Dětem.

Vystudoval obor sociální práce na FSE UJEP v Ústí nad Labem a obor Veřejná a sociální politika na FSV UK v Praze. Od roku 2010 působí na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Věnuje se výzkumu v oblasti alkoholu a veřejného zdraví. Realizoval řadu šetření, která se týkají užívání alkoholu v České republice a mezinárodním srovnání. Spolu s kolegyněmi a kolegy se stará o webové stránky a sociální sítě "Alkohol pod kontrolou".

Působila jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., dále jako terapeutka v obecně prospěšné společnosti Triadis, o.p.s., program pro ohrožené rodiny Spokojená rodina (od 2013 dosud). Účastnila se mnoha projektů a zahraničních stáží, má rozsáhlou publikační činnost. V minulosti působila jako lektorka, vědecká pracovnice, odborná referentka a sociální pracovnice.

Spisovatelka, autorka blogu Nevyléčitelná optimistka.

(*1978) Vystudoval mediální studia, pedagogiku a učitelství psychologie. Absolvoval dva semestrální kurzy arteterapie pro děti na JČU v Českých Budějovicích a dvouletý kurz arteterapie pod vedením M. Huptycha v Praze. Věnuje se vedení školních arteterapeutických a artefiletických skupin, pod záštitou České filharmonie vedl také skupinovou arteterapii v nízkoprahových zařízeních a napsal pro tuto práci manuál. Příležitostně pracuje i s dospělými klienty, zejména při otevřených seminářích. Profesionálně se zabývá divadlem pro děti, píše scénáře, hudbu a vystupuje s dramaticko-výchovnými pořady pro děti.

Vystudovala střední pedagogickou školu v Litomyšli. Od roku 2013 pracuje s dětmi, ať už jako učitelka v MŠ nebo jako učitelka na Speciální základní škole a střední škole Svitavy. Zde také zjistila, že práce s dětmi se specifickými potřebami ji naplňuje a dává jí smysl. Momentálně je na rodičovské dovolené, ale možnost zapojit se do činností organizace Děti patří domů jako koordinátorka respitních pracovníků neodmítla i proto, že s manželem nad myšlenkou pěstounství nebo hostitelské péče do budoucna uvažují. Plánuje rozšířit si vzdělání v oboru speciální pedagogika. 

Svoji profesní dráhu lékárnice spojila zejména s nemocničním lékárenstvím. Strávila 5 let v Nemocniční lékárně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, posledních 14 let pracuje v Nemocniční lékárně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se hlavně onkologické farmacii. Toto téma je také předmětem jejích přednášek pro odbornou veřejnost. Na Toxikologickém informačním středisku pracuje na částečný úvazek téměř tři roky. I z tohoto oboru měla již možnost prezentovat své zkušenosti na odborných akcích. V časopise Remedia publikovala článek s názvem "Pohotovostní zásoba antidot, antiinfektiv a antisér na Toxikologickém informačním středisku VFN v Praze".

Po celý svůj profesní život se věnuje prevenci poruch zdraví. Zapojila se do mezinárodní spolupráce v rámci Evropské aliance bezpečí dětí (ECSA) a práce v mezinárodních odborných skupinách a pracovních skupinách Světové zdravotnické organizace (WHO). Spolupracuje na řadě projektů veřejného zdravotnictví zaměřených na prevenci úrazů, sběr validních zdravotnických dat pro potřeby prevence a srovnávacích studiích v rámci Evropy. Je zakladatelkou Centra úrazové prevence (CÚP) a později Národního koordinačního centra prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole.

V oblasti náhradní rodinné péče se pohybuje od roku 2003. Pracovala jako sociální pracovnice na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve Veselí nad Moravou. Jak sama říká, bylo to její první profesní setkání s náhradními rodiči a jejich dětmi. Provázela je od jejich prvních krůčků, a to od podání žádosti až po převzetí dítěte do pěstounské péče. Nyní je ředitelkou organizace Skleněka z.s.

Lékařka z Oddělení respiračních onemocnění Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Autorka působí jako koordinátorka kurzů první pomoci OS ČČK Praha 1. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor chemie. První pomoci se věnuje od dětství, nejprve v kroužku mladých zdravotníků na základní škole, následně absolvovala řadu kurzů Červeného kříže. V současnosti se zabývá také zdravotnickou vzdělávací činností pro školy, firmy i veřejnost. Vyšlo jí rovněž několik příruček s tématikou první pomoci.

S manželem založila FYZIOkliniku, v níž jako vedoucí fyzioterapeutka aplikuje kombinaci manuální fyzioterapie s inovativní technologií rázových vln. Specializuje se na cílenou pomoc s odhalením i zdánlivě nesouvisejících příčin obtíží. Ověřenými i moderními technikami ulevuje od bolestí zad, hlavy, kloubů, ale i při menstruačních obtížích, po úrazech nebo kožních a traumatických diagnózách. V dubnu 2018 složila mezinárodní zkoušku McKenzie Institute International a jako jedna z mála Čechů se stala držitelkou této fyzioterapeutické akreditace.

Šárka Bínová je psychiatrička zabývající se hlavně dětskou a dorostovou psychiatrií. V současné době působí ve své privátní ordinaci v Mělníku. 

Vystudovala pedagogiku a optiku, které se od založení rodiny věnuje doposud.

Absolventka Pedagogické fakulty a následně Právnické fakulty UK v Praze pracovala pro Český helsinský výbor (ČHV), dále v Úřadu vlády České republiky (odbor pro lidská práva, právní spolupráce při tvorbě legislativních návrhů) a v Poradně pro občanství / Občanská a lidská práva. V současnosti působí jako advokátka v Advokátní kanceláři Rychetský Hlaváček Krampera & partneři.

Psycholožkaq a psychoterapeutka, pracující jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK v Praze, kde v roce 2009 ukončila i doktorské studium, jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci odborné činnosti při katedře psychologie se zaměřuje na problematiku sociální psychologie, forenzní psychologie, psychologické podpory vyšetřování, detekce lži a výslechu v rámci trestního řízení. Konzultuje jako dobrovolnice v Bílém kruhu bezpečí, organizaci pro pomoc a podporu obětí trestných činů a jejich blízkých.

Prošla výcvikem Son-rise  terapeutů v Autism treatment center of America (USA). Sedmnáct let pracovala jako certifikovaný terapeut Son-rise programu v USA a EU. V ČR se dlouhodobě věnuje propagaci dané metody. Založila projekt ROZVOJ HROU. Vede kurzy vývojové hry pro rodiče i odborníky u nás i v zahraničí. Poskytuje domácí supervize u rodin dětí s PAS a konzultace. Založila rovněž blog Rozvoj hrou, kde sdílí své zkušenosti a přispívá praktickými návody pro rozvoj dětí s PAS.

Vystudovala Střední ekonomiockou školu. Poté krátce pracovala v Československé obchodní bance, následně již převážně v tisku. Nejprve jako písařka a korektorka, později jako redaktorka. Pracuje jako novinářka na volné noze, publikovala mimo jiné v Haló novinách, týdeníku Školství a deníku Blesk. V současnosti publikuje mimo jiné na svém blogu nebo internetovém portálu První zprávy.

Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze (1972) a od počátku své lékařské dráhy se specializoval na psychiatrii. Až do roku 1996 pracoval v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde byl v letech 1981-1996 primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení. V roce 1996 si otevřel privátní praxi Centrum duševní pohody Modrá laguna. Je čestným předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní literatury (AIEP), členem Obce spisovatelů, členem Psychiatrické a akupunkturní společnosti J. E. Purkyně a také francouzské psychiatrické společnosti (FIFP). Na Českém rozhlasu Dvojka moderuje v pátek pořad Noční Mikrofórum.

Vystudovala obor sociální práce na VOŠ sociálně-právní a následně obor veřejná správa na Právnické fakultě MU v Brně. Od počátku profesní dráhy pracuje ve veřejné správě na úrovni obce/města, od r. 2007 po složení matriční zkoušky působí jako matrikářka a od roku 2011 vede rovněž agendu evidence obyvatel. Zabývá se rodopisem a kronikářstvím.

Vystudovala obory sociální práce a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala výcvik v Krizové intervenci, je frekventantkou výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu. Pracuje jako vedoucí Centra náhradní rodinné péče v Amalthea, o. s. Je autorkou Metodiky přípravy k pěstounství, působí jako lektorka kurzů pro pěstouny.

Pracuje v Centu LOCIKA od jeho založení a je zodpovědná za jeho komunikaci online i offline. Kromě PR Centra LOCIKA má na starosti i preventivní materiály a kampaně, v roce 2022 získala se svým týmem cenu Eduina za přínos českému vzdělávání. Tématu násilí na dětech a nepřípustnosti fyzických trestů se věnuje dlouhodobě. 

Jako absolventka Vysoké školy chemicko-technologické se profesně věnovala projektovému řízení výzkumných projektů v oblasti vývoje medicínských aplikací. Poté, co jí do života vstoupilo dítě s poruchou autistického spektra, se začala zabývat možnostmi podpory rodin s dětmi s autismem. V současnosti působí jako koordinátorka pilotního projektu Homesharingu, který realizuje Rodinné Integrační Centrum z.s.

Absolventka speciální pedagogiky v oboru psychopedie a etopedie na Univerzitě Karlově v Praze a tříletého studia sociální pedagogiky na Vyšší odborné sociálně-pedagogické škole v Praze. Ve své praxi se 15 let zabývá rizikovou mládeží. Její zájem se zaměřuje na problematickou mládež ve školním prostředí. V současnosti vede školní poradenské centrum v Praze a spolupracuje s rodinným centrem na Praze 3.

Sociální pedagog s dlouholetou praxí, působící na základní škole v Přerově, kde je zároveň vedoucím školního poradenského pracoviště a je členem školské rady. Působí v neziskové organizaci Kappa-Help v centrech Pomoci a bezpečí, Pomoci pro rodiny a Restorativních programech. Zaměřuje se na rizikové chování, kázeňské problémy, prevenci a intervenci, práci se třídními kolektivy a koučování. Absolvoval řadu odborných kurzů, koučovací výcvik a je frekventantem sebezkušenostního výcviku KVP ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje.  V Asociaci sociálních pedagogů vykonává funkci předsedy Asociace. Ve volném čase chodí po horách, cestuje, sportuje a věnuje čas seberozvoji. 

Je neuroložkou a rodinnou spánkovou poradkyní. Vystudovala na 3. LF UK a v roce 2012 atestovala v oboru neurologie. V ambulantní sféře se věńovala zejména bolestem hlavy a závratím. Spolupracovala s centrem pro EEG biofeedback. Nyní se věnuje dětskému spánku a nabízí osvětu v přístupu k uspávání dětí, informuje o odlišnostech dětského spánku a hledá možné příčiny nespavosti. Zaměřuje se na vliv nedostatku minerálů, vliv raného dětství a porodu na spánek.

Ředitelka a vedoucí výcviku organizace Helppes. Absolventka dvousemestrálního vzdělávání pro řízení neziskové organizace. Od roku 1982 instruktor výcviku psů, rozhodčí Klubu speciálního výcviku psů Českého kynologického svazu, rovněž mající praxi s osobami se zdravotním postižením. Od roku 1990 do roku 1993 spolumajitelka Psí školy a strážní agentury Canex, následně majitelka Psí školy Freddie se specializací na psychologii psů, výcvik pozitivními metodami, společenskou výchovu psů, sportovní výcvik, výcvik pachových specialistů a vodících psů. Nositelka zlatého odznaku vzorného výcvikáře 1. stupně. Mezinárodní mistryně Rakouska (záchranných psů) a Slovenska (sportovní kynologie). Vicemistryně ČR záchranných psů, mnohonásobná účastnice mistrovských a mezinárodních soutěží. Účasnice Mistrovství světa belgických ovčáků – FMBB 2019 – Obedience 1.-8. místo. Držitelka řádu Zlatého vavřínu, také držitelka Záslužné medaile MČ Praha 5. Vyhodnocena jako Žena regionu 2016.

Vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, doktorské studium v oboru preventivní medicíny absolvoval tamtéž. Složil atestace z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost. Pracoval na Klinice dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Pediatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole. Na posledním pracovišti působil jako zástupce vedoucího oddělení na jednotce intenzivní péče. Podílel se jako asistent na výuce mediků 2. i 3. lékařské fakulty. V současné době také částečně pracuje jako odborný asistent na Vysoké škole zdravotnické a jako lektor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je výkonným redaktorem časopisu Česko-slovenská pediatrie. 

Absolvent lékařské fakulty v Praze (1983), zaměstnanec Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty v Praze. Je členem České urologické společnosti (ČUS), European Association od Urology (EAU) a International Commission of Control and Supervision (ICCS). Absolvoval zahraniční stáž na Urologické klinice v Erlangenu (Německo). Je řešitelem Grantu IgA, téma endoskopická léčba vezikoureterálního refluxu. Specializace: miniinvazivní chirurgická léčba vezikoureterálního refluxu, dysfunkce dolních močových cest.

Pracuje ve zdravotnictví na pozici úsekového laboranta. Je pacientkou TCS, která založila první web o TCS  - Život se syndromem. Autorka je součástí pobočného spolku BeTCS, který sdružuje rodiny s TCS. Spolu s Be TCS se věnuje osvětě, pořádá rodinné srazy a besedy s veřejností. 

Pracuje v Centru dětské revmatologie VFN, na Klinice dětského a dorostového lékařství 1.LFUK a VFN ke Karlovu 2.

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, je ekopsycholožkou zabývající se vlivem kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte.

Absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1982 se specializuje na problematiku partnerských vztahů. Během své profesní kariéry prošla řadou psychoterapeutických výcviků. Působila jako manželská poradkyně, v letech 1990–92 byla ředitelkou Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Kutné Hoře a od roku 1998 vede soukromou ordinaci v Praze. Má dlouholeté zkušenosti s prací psychologa v centrech krizové intervence (RIAPS Praha, Centrum krizové intervence při PL Bohnice). Pět let externě přednášela psychoterapii na FTVS – obor fyzioterapie a rehabilitace. Dále působila jako lektorka mnoha kurzů komunikačních dovedností a sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků.

Autor vystudoval jednooborový bakalářský program psychologie a v současnosti pokračuje v magisterském studiu na Masarykově univerzitě v Brně. Chystá se rovněž na studium žurnalistiky. Působí jako PR pracovník, copywriter a content specialista. Psaní se věnuje i ve svém volném čase, jeho životním snem je stát se spisovatelem.

Vystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha. V letech 1991-1997 pracovala v občanském sdružení Centrum humanitární pomoci krajanům, které pomáhalo ukrajinským občanům českého původu v oblasti postižené černobylskou jadernou katastrofou. V letech 2002 – 2009 jako spoluzakladatelka pracovala v o.p.s. Baševi Jičín, pečujícím o synagogu a židovský hřbitov v Jičíně. V letech 2008-2011 pracovala jako správkyně synagogy Turnov. Od ledna 2013 nabízí astroterapii v centru Duhová medicína v Jičíně. Žije s rodinou v Jičíně.

Přednosta Ortopedické kliniky 1.LF UK a IPVZ Nemocnice Na Bulovce. Docent v oboru od 1987 a od r. 1994 jmenován řádným profesorem v oboru ortopedie a traumatologie. V r. 1995 se stává přednostou Ortopedické kliniky IPVZ Bulovka, v roce 1996 náměstek pro vědu a výzkum a zároveň statutární zástupce ředitele IPVZ v Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Do současnosti publikoval 126 prací v domácím a 43 v zahraničním písemnictví. Je autorem výukového filmu „Salterova osteotomie" ve spolupráci s Krátkým filmem Praha 1988. V roce 1988 odevzdal do tisku monografii „Ortopedie a traumatologie nohy", kniha vyšla počátkem roku 1989. V lednu 2005 vyšla v nakladatelství Grada 1200 stránková učebnice s názvem „Ortopedie". Pro velký zájem vyšlo v r. 2014 druhé přepracované a doplněné vydání. Členství v mezinárodních společnostech : prezident EPOS 2002-2003, řádný člen mezinárodní společnosti pro dětskou ortopedii německy mluvících zemí, jako čestný člen slovenské, maďarské, polské, rakouské, bulharské ortopedické společnosti korespondující člen argentinské ortopedické společnosti a německé ortopedické společnosti.

Porodní asistentka, absolventka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, obor porodní asistence. Další studia se uskutečnila na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a nyní studuje doktorský studijní program na Fakultě sociálních věd UK. Absolventka stáže v soukromé praxi porodních asistentek v Amsterdamu, pracovala i na porodním sále v nemocnici ve Vrchlabí. Od roku 2021 prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA), české profesní organizace sdružující porodní asistentky. Spoluautorka odborných textů (např. Principy péče v porodní asistenci, kolektivní monografie Tělo 2.1 a Tělo 3.0 . Nyní se zabývá prožíváním těla a tělesností ve spojitosti s porodem a i nadále se účastní jednání za účelem systémových změn v porodní asistenci v ČR. Zároveň pracuje na porodním sále v nemocnici v Rakovníku a jako komunitní porodní asistentka. 

Vystudovala psychologii a také neurobiologii / fyziologii živočichů. Vede pracovní skupinu Virtuální realita v neurovědách v rámci výzkumného programu Aplikované neurovědy a zobrazení mozku. Tématu virtuální reality se věnuje od doktorského studia, zejména vývoji virtuálních testů, inspirovaných prostorovými úkoly, uplatňovaných ve studiu chování u zvířat. V současnosti pracuje na projektech věnovaných zejména uplatnění virtuální reality v testování kognitivních funkcí a tréninku u populace seniorů a psychiatrických pacientů. Další projekty se věnují zejména terapeutickému uplatnění VR v kognitivně-behaviorální terapii pacientů trpících neurotickými poruchami, zejména obsedantně-kompulzivní poruchou, nebo sociálními a specifickými fobiemi . Mezi další projekty patří zejména vývoj úkolů pro vyšetření prostorových schopností a paměti pomocí magnetické rezonance.

Vystudovala obor psychologie a speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně v Praze. Působí jako odborný asistent na katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci. Konzultuje v internetové poradně pro rodiče v oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání dětí, je autorkou textů v časopisech i na webových stránkách.

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na oftalmopedii, somatopedii a psychopedii, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v rogersovské terapii, výcvik focusingu a preterapie. V současnosti pracuje v Dětském centru Paprsek.

Je předsedou občanského sdružení ATOS, které se zabývá podporou pacientů s Touretteovým syndromem. Je sekundářem na Neurologické klinice 1. LF UK. Zabývá se molekulární patologií extrapyramidových poruch pohybu, především Parkinsonovy nemoci. Publikuje v oboru neurologie.

Novinářka na volné noze, věnuje se především vzdělávacím a sociálním tématům. 

Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (dnes 1. LF UK) se specializační atestací v psychiatrii a sexuologii. Je také absolventkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamické psychoterapii typu SUR, členkou odborných společností ČLS JEP (psychiatrie, sexuologie) a předsedkyní Sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP. Svou odbornou praxi zahájila v Psychiatrické léčebně Bohnice, od roku 1994 působí v privátní sexuologické a psychoterapeutické ordinaci. Ve své praxi se zabývá sexuálními dysfunkcemi, deviacemi a transsexualitou. Je autorkou nebo spoluautorkou několika knih (např. Transsexualita – diagnostika a léčba) a mnoha odborných i popularizačních článků. Sexuologii přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, působící jako samostatná advokátka zapsaná v seznamů advokátů vedeném Českou advokátní komorou.  Aktivní členka Unie rodinných advokátů, která je odbornou platformou zaměřenou na rodinné právo, ochranu tradiční rodiny, mimosoudní řešení sporů, výchovu a vzdělávání odborné i široké veřejnosti. Ve své advokátní praxi se zabývá civilním právem se zvláštním zaměřením na rodinné právo především v oblasti opatrovnického řízení a úpravy poměrů nezletilých dětí, rozvodu manželství, včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, vypořádání společného jmění manželů i výživného, určování a popírání otcovství, mezinárodních únosů dětí a právě dědického. Poskytuje odbornou právní pomoc a poradenství též v oblasti práva nemovitostí a právě sousedského. Je spoluautorkou publikace Sousedská práva, která vyšla v roce 2017.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala učitelství pro základní školy. Posléze absolvovala doktorské studium pedagogiky se zaměřením na učitelství pro vysoké školy. Působila jako učitelka na různých typech škol, pracovala jako koordinátorka péče o mimořádně nadané žáky v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od roku 2005 je ředitelkou Centra nadání. Od roku 2008 je členkou Mensy a v rámci této aktivity odborným garantem metody NTC systém učení v ČR. Tato metoda umožňuje efektivní vzdělávání a podporuje činnost dětského mozku. Jitka Fořtíková vydala několik knih k problematice nadaných dětí, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi.

Vystudovaná psycholožka a současně studentka doktorského programu Neurovědy, aktuálně se věnuje výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví – v pracovní skupině „Virtuální realita v neurovědách“ se podílí na vývoji aplikací zaměřených například na léčbu fobií nebo na nácvik mindfulness ve virtuální realitě. Současně působí jako výzkumník v organizaci Inesan, kde se podílí na výzkumech propojujících zdravotní a sociální témata a moderní technologie.

Pracuje u pražské záchranky jako lékař od roku 1995, dvě desetiletí vedl jako šéflékař zdravotnické operační středisko a podle jeho učebnic a postupů se dnes vzdělávají budoucí operátoři tísňových linek. Málokdo v republice má v této oblasti takové zkušenosti jako on. Nyní v organizaci působí jako primář a vedle toho se stále aktivně účastní i výjezdů, například u letecké výjezdové skupiny. Je také autorem webu Záchranná služba.

Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou centra Profema, které se specializuje na ultrazvuková vyšetření v těhotenství. V letech 2005–2007 absolvovala odbornou stáž na světoznámém pracovišti fetální medicíny profesora Nicolaidese v Londýně (King’s College Hospital & Fetal Medicine Foundation, London), kde získala rozsáhlé znalosti v oblasti diagnostiky a léčby abnormálního vývoje plodu během těhotenství. V roce 2012 obdržela titul Ph.D. v oboru radiologie. V minulosti pracovala na gynekologicko-porodnickém pracovišti v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí a na Klinice zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Pravidelně přednáší tematiku prenatální diagnostiky vrozených vad plodu na řadě českých i mezinárodních konferencích a kurzech.

Pracuje jako poradenská a školní psycholožka, vyučuje na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy především budoucí učitele. Pracuje v hnutí Otevřeno, které se snaží o zlepšování pregraduální přípravy učitelů na pedagogických fakultách v České republice. Působila v pedagogicko-psychologické poradně, kde se kromě dětské diagnostiky věnovala také práci se třídními kolektivy. Školí lektory programů primární prevence a vede další odborné kurzy pro učitele, veřejnost a firmy. Pracovala jako školní psycholožka na základní škole a na gymnáziu.  

Je CEO a spoluzakladatelem startupu Adiquit, staví na svých zkušenostech jako psycholog a vědec v oblasti závislostí s rozsáhlým výcvikem v různých psychoterapeutických přístupech. Vedle Adiquitu působí na univerzitě jako profesor pro obor psychologie zdraví a v oboru adiktologie, v minulosti působil jako NIDA H. H. Humphrey Fellow na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA. Věnuje se výzkumu a aplikacím eHealth a mHealth v léčbě látkových a behaviorálních závislostí, dlouhodobě se angažuje v oblasti prevence rizikového chování. Je držitelem několika ocenění, např. prestižní ceny Cena Arnošta z Pardubic nebo ceny Leading European Prevention Science Practitioner odborné společnosti EUSPR (The European Society for Prevention Research), výsledky práce publikuje v zahraničních i tuzemských časopisech.

Vystudoval žurnalistiku, psychologii, učitelství českého jazyka a společenských věd. Zatím pracuje jako středoškolský učitel a na Univerzitě Karlově usiluje o doktorát z pedagogiky. Dříve publikoval v časopise PsychoLogOn, kde se věnoval popularizaci psychologických témat.

MUDr. Markéta Geleneky vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze, promovala v r. 2003 a první tři roky klinické praxe se věnovala internímu lékařství. R. 2006 nastoupila na Infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde působí doposud. Má atestaci v oboru infekčního lékařství. Specializuje se na problematiku toxoplazmózy a infekcí v těhotenství. V oblasti klinické toxoplazmózy působí na pozici celorepublikového konzultanta a je spoluautorem národních doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění. Od r. 2012 působí jako odborný asistent na 3. LF UK, kde se podílí na výuce českých i zahraničních studentů medicíny.

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se věnuje speciální pedagogice.

Provozuje web MAHALO.cz.

Pediatr a endokrinolog, primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice, je členem pracovní skupiny dětské endokrinologie MESPE (Middle European Society on Paediatric Endokrinology). Věnuje se publikační činnosti, píše populárně naučné knihy pro rodiče a publikuje v odborných periodicích. V letech 2010–2013 byl poslancem Parlamentu České republiky, kde působil ve Zdravotním výboru a ve Výboru pro obranu a bezpečnost.

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1992 do 1. atestace pracoval na ORL klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Od roku 1995 pak na Klinice ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole jako sekundární lékař a od roku 2000 jako odborný asistent. Od počátku svého působení zde se věnuje problematice sluchu a sluchových poruch. Od roku 2001 spolupracuje s Oddělením neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Je členem odborné společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a školitelem postgraduálních studentů. Publikoval v ČR i v zahraničí odborné články a je spoluautorem tří pedagogických publikací. Jako hlavní řešitel i spoluřešitel pracoval na několika grantových úkolech, které se zabývaly problematikou sluchu.

Studium medicíny ukončila v roce 2012 na Slovenské zdravotnické univerzite v Bratislavě, necelé tři roky pracovala na chirurgickém oddělení v okresní nemocnici na Slovensku. Od roku 2015 zaměstnankyně Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, v předatestační přípravě v oboru všeobecná chirurgie. Inklinuje k léčbě dětských pacientů, věnuje se především popáleninám ruky. 

Pracuje jako klinická psycholožka se zkušeností práce v krizovém centru pro mládež a později v krizovém centru pro dospělé. Provozuje psychologickou ambulanci, kde se věnuje psychodiagnostickým vyšetřením, krizové intervenci i dlouhodobé psychoterapeutické péči.

Vystudovaná psycholožka a germanistka, v současné době na rodičovské dovolené se dvěma dětmi a působí v organizaci Úsměv mámy, která podporuje psychické zdraví žen v období těhotenství a po porodu. Píše blog Z Ulity ven, kde mimo jiné otevírá tabuizovaná témata spojená s mateřstvím a rodičovstvím. 

Odborná asistentka v Ústavu speciálněpedagogických studií při Univerzitě Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na problematiku logopedie, surdopedie, logopedické péče o děti s kochleárním implantátem, auditivně-verbální terapii a kombinované vady.

Učí na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy předměty Obecná a školní didaktika, Výchova zážitkem, Dramatická výchova v učitelských oborech a vychovatelství (včetně praxí).  V přechozím profesním životě pracovala 17 let jako učitelka ZŠ, po nějakou dobu se zabývala přímou prací s klientem v profesním poradenství a kurzech osobního rozvoje (trénink, koučování, arteterapie) v občanských sdruženích: Poradenské centrum Na Začátku, Občanské sdružení Ianus a v instruktorském sboru Outward Bound – Česká cesta. Vyučuje v kvalifikačních kurzech, školí učitelské sbory (také v projektu Inoskop, předávání zkušeností zážitkové pedagogiky, kooperativní výuky, dramatické výchovy.

Poznámka: Někdy také uváděna jako Zdeňka Hanková.

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pracoval postupně jako učitel na různých typech škol, vysokoškolský pedagog, metodik pro oblast vzdělávání a ředitel školy. Specializuje se na oblast uměleckého školství a školskou legislativu.

Vystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Pracovala v internetovém rádiu na pozici PR managera a ve společnosti zastupující filmová studia v oblasti porušování autorských práv jako manager pro právní agendu a PR. V současné době se věnuje problematice inkluze, sociálně-právnímu poradenství pro rodiny vychovávající dítě se zdravotním postižením a správě webových stránek společnosti DownSyndrom CZ.

 

Autorka tohoto článku je členkou redakce portálu Šance Dětem.

Atestovala v oborech klinická psychologie a psychoterapie. V práci s klienty čerpá ze zkušeností z psychiatrické nemocnice, krizového centra a ze soukromé psychoterapeutické praxe. Využívá celostního pohledu na lidské neduhy v praxi detoxikační medicíny Joalis. V současnosti se více věnuje mateřským tématům a tělové prací s traumaty.

Vystudoval obor vychovatelství se speciální pedagogikou na PF UJEP a obor psychologie na FF UPOL. Od roku 2006 působí v oblasti sociálních služeb, z toho nejdéle v oblasti komunitní psychiatrie (Fokus Labe, 2007 - 2011) a v oblasti práce s ohroženými dětmi (Dům tří přání, 2013 - dosud), ale i v dalších projektech. Věnuje se rovněž dobrovolnické činnosti: pracuje například s ohroženými dětmi v lokalitě Nový svět v Ústí nad Labem pod vedením Člověka v tísni (2001-2006) a v letech 2011 - 2013 byl členem Komunitního intervenčního psychosociálního týmu v Olomouckém kraji pod záštitou Adry.

Psychoterapeutka pracující s dětmi a dospělými. Absolventka několika terapeutických výcviků. Autorka metody Equisdom – psychoterapie pomocí koní a zakladatelka spolku Equita Therapy z.s. Dlouhodobě se věnuje soukromé praxi v Praze Moje osobnost, a práci ve spolku. Dříve působila na několika školách jako externí školní psycholog, pracovala v mnoha projektech zaměřených na krizi a trauma (Romodrom, Člověk v tísni, Dům péče CČK Mladá Boleslav, a další). Pracuje také jako supervizorka laktačních poradkyň v Kojení Praha a příležitostně vede Relaxační kurzy.

Autorka tohoto článku je členkou redakce portálu Šance Dětem.

Lékařka Kliniky dětských infekčních nemocí při Fakultní nemocnici Brno. Působí na jednotce intenzivní péče kliniky a podílí se na výuce mediků. Zaměřuje se především na nemoci dýchacího traktu, včetně péče o nemocné tuberkulózou.  Zejména však se zabývá péčí o nemocné cystickou fibrózou, a to jak ambulantně, tak i během nutných hospitalizací nemocných. Je vedoucí Centra pro cystickou fibrózu se sídlem ve Fakultní nemocnici Brno.

Psychiatr. Též působí jako ambulantní psychiatr v IKEM a REMEDIS, dále jako sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice a asistent ÚVL 1.LF UK. Narozen 1939, promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze 1962, sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr - konzultant nejprve v Ústavu pro výzkum výživy (gastroenterologická problematika, výzkum spánku, výzkum stresu), po sloučení výzkumných ústavů v IKEM (pacienti s nezvratným selháním ledvin, transplantační program). V současnosti asistent ÚVL 1.LF UK, ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr REMEDIS. Věnuje se klinické práci; se specializací v psychiatrii, psychoterapii a psychosomatickému (biopsychosociálnímu) přístupu. Jak sám uvádí, jeho zájmem jsou hlavně lidi (a všechno ostatní).

Působí jako odborný garant vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. V praxi pracovala jako speciální pedagožka ve třídě pro žáky s těžkým a kombinovaným postižením a se žáky s poruchou autistického spektra. Rovněž pracovala v centru speciálně-vzdělávacího poradenství. V současné době se věnuje intervenci založené na senzorické integraci, DIRFloortime přístupu, senzorickýh strategiích, metodě Snoezelen, diagnostice smyslové (dys)funkcí a také konzultacím u dětí s PAS, opožděným a nerovnoměrným vývojem. Věnuje se také akademické činnosti jako odborný asistent katedry pedagogiky a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty KU v Ružomberoku. 

Absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 pracuje jako sekundární lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Během studia medicíny a svého působení na motolské klinice absolvovala řadu odborných stáží v zahraničí (Francie, Rakousko, Holandsko). V roce 2011 úspěšně složila atestaci z dětského lékařství. Ve spolupráci s fotografkou Kamilou Berndorffovou zahájila na jaře roku 2010 realizaci projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT na podporu dětí léčených pro zhoubné onemocnění.

Pracuje jako vedoucí Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy, lokalizovaném v Ústavu pro péči o matku a dítě. Je zakladatelkou oboru neinvazivní prenatální diagnostiky na bázi fetálního mikrochimérizmu (přítomnosti buněk plodu a nukleových kyselin plodu v cirkulaci matky). V ČR zavedla do klinické praxe neinvazivní metodu určení pohlaví plodu, neinvazivní metody RHD a RHCE genotypizace plodu. Dále se věnuje problematice predikce závažných těhotenských komplikací jako je gestační hypertenze, preeklampsie, fetální růstová restrikce, plody malé pro dané gestační období, gestační diabetes mellitus, a také dlouhodobým následkům těhotenských komplikací na matku a dítě. Na tomto poli publikovala celou řadu prioritních prací a je původkyní několika národních patentů a mezinárodních patentových přihlášek. Výsledky její práce byly oceněny na národní i mezinárodní úrovni Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP, Českou hematologickou společností ČLS JEP, Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Turkish-German Gynecological Association, a The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Je také čerstvou laureátkou ocenění Česká hlava 2022, ceny Lorem, za vývoj diagnostiky prvotrimestrální predikce těhotenských komplikací a určení kardiovaskulárního rizika u matek po komplikovaném průběhu těhotenství a jejich dětí narozených z komplikovaného těhotenství.

Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální komunikace. Pracovala jako novinářka. Specializuje se na problematiku domácího násilí a týrání dětí. Od roku 2004 pracuje v Občanském sdružení ROSA – centru pro týrané a osamělé ženy. Je autorkou několika publikací.

Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE Praha, specializace Mezinárodní obchod a Psychologie řízení. Má bohatou praxi v oblasti mezinárodního marketingu, komunikace a PR. Protože se ale narodila na Den učitelů a vždy ji bavilo předávat zkušenosti, svou profesi rozšířila o certifikovaný lektorský kurz. Nyní působí v oblasti vzdělávání a seberozvoje, největší školou života je však pro ni mateřství, jako matka tří synů považuje celoživotní vzdělávání a kritické myšlení za základní předpoklady života v dnešním dynamickém světě. Program Začít spolu vnímá jako naplnění vize školy, která děti baví, kde učení dává smysl a prostor k rozvoji kompetencí.

Působí jako psychoterapeut v psychologické poradně v Praze. Vystudoval filozofii a teologii v Praze a v Římě. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci a pět let pracoval jako dobrovolný konzultant na Lince důvěry SOS centra Střediska křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické. V letech 1999–2005 pracoval jako redaktor časopisu Psychologie dnes. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Je členem výcvikového týmu Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA).

Původní profesí zpěvačka, mající vastní zkušenost s domácím násilím. V červnu 2015 dokončila studium na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde získala specializaci ke školské sociální práci. Kromě toho prováděla výzkumy v oblasti páchání domácího násilí, u nichž validně prokázala další příčinu, která předtím nebyla nikde uvedena. Je certifikovanou mediátorkou, má osvědčení z konference ETOS „Etika v pedagogice a sociálních vědách", osvědčení ze školení „Edukace pro prevenci domácího násilí" a „Terapeutické práce s lidmi páchajícími násilí ve vztazích". V srpnu 2016 založila s dvěma kolegyněmi „Asociaci školské sociální práce v ČR, z. s., a od podzimu téhož roku pokračuje disertačním projektem v doktorandském studiu.

Klinický psycholog a Gestalt psychoterapeut. Provozuje soukromou psychologickou praxi Psychologoos v Brně, je autorem stránek o depersonalizaci (depersonalizace.info).

Psycholožka a terapeutka pracující s dětskými a dospělými klienty. Vystudovala psychologii na katedře psychologie Fakulty sociálních studií v Brně. V současné době působí v Brně jako psycholožka a terapeutka v soukromé psychologické praxi Psychologos a v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni. Pracovala jako rodinná terapeutka v rámci sociálně-právní ochrany dětí, působila jako školní psycholožka na základní škole. Vedla a koordinovala činnost volnočasového klubu pro děti z evidence OSPOD, pracovala s dětmi v azylovém zařízení pro ženy ohrožené domácím násilím. Jako lektorka se podílela na realizaci několika projektů v oblasti primární prevence rizikového chování.

Gynekoložka působící v GYNMIRRO s. r. o. (nacházející se v Poliklinice Petrovice) a v Poliklinice profesora Řeháka na pražském Smíchově - jedná se o výukové pracoviště 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1987 pracuje jako lékařka na Dětské klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, od počátku svého působení zde se věnuje oboru alergologie a klinické imunologie. V roce 2011 byla po obhajobě habilitační práce zabývající se monitorováním zánětu u dětí s astmatem jmenována docentkou pro obor pediatrie. Od roku 2010 je lektorkou České iniciativy pro astma. Je členkou několika odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a školitelkou postgraduálních studentů. Publikovala české i zahraniční odborné články a je spoluautorkou čtyř pedagogických publikací. Řešila také několik grantových úkolů a výzkumný záměr Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, které se zabývaly problematikou zánětu u astmatu a léčbou plicních onemocnění.

Fejetonistka a spisovatelka, vystudovala psychologii na pedagogické fakultě ZČU. Publikovat začala na mateřské dovolené, nejprve na webech pro rodiče, později i v časopisech. Pro časopisy i na internet píše články nejen o mateřství a výchově dětí, ale také s tématikou normálního porodu a podpory bondingu.

Adiktolog Dětské a dorostové ambulance Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN a výzkumný pracovník téže Kliniky. Jako vysokoškolský pedagog vyučuje v programu adiktologie na 1. LF UK v Praze. V minulosti působil jako adiktolog a zástupce vedoucího v rezidenční terapeutické komunitě Karlov pro mladistvé, mladé dospělé a pro matky s dětmi, dále pracoval jako lektor primární prevence pro základní a střední školy. Je členem několika tuzemských i mezinárodních odborných společností, v České asociaci adiktologů působí jako místopředseda, je členem Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, podsekce Dětské a dorostové adiktologie SNN ČSL JEP, OSPRCH a ISSUP.

Vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako speciální pedagog v azylovém domě. V současnosti je ředitelem Farní charity Řepy.

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její diplomové práce byly volnočasové aktivity dětí se zrakovým postižením.

Životním posláním Miriam Janyškové je pomoc dětem a podpora jejich rozvoje. V roce 2011 založila Charitky - díky dlouholetým marketingovým zkušenostem z mezinárodních korporací vymyslela způsob, jak originální propagační předmět může získat finanční prostředky pro podporu dětí. Navazujícím krokem bylo založení nadačního fondu Qiido, jehož smyslem je podpora vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí. Má mnoho vlastních zkušeností s přístupem škol, pedagogicko-psychologických poraden a dalších příslušných institucí. Věnuje se také přednášení na toto téma a psaní odborných článků.

Psycholog a psychoterapeut. Věnuje se Gestalt terapii – i jako lektor. Zároveň vede Ligu otevřených mužů, která se zaměřuje na kvalitu mužského života.

Psycholožka a terapeutka se specializací na klinickou a interkulturní psychologii. Studovala a pracovala ve Francii a aktuálně působí jako dětský psychodiagnostik v Domě tří přání a jako psycholog pro děti a dospělé v zařízení Canadian Medical Praha.

Absolvent všeobecného lékařství na UK a v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě UK. Obor biochemie a patobiochemie úspěšně ukončil v roce 2007. V roce 2018 jmenován docentem klinické biochemie na 1. LF UK v Praze. Další atestace – dětské lékařství (2010), klinická biochemie (2011), klinická výživa a intenzivní metabolická péče (2012) a lékařská genetika (2014). Začínal na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice a na Metabolické jednotce Kliniky dětského a dorostového lékařství (KDDL) VFN v Praze. V letech 2011-2017 primářem klinické části Ústavu dědičných metabolických poruch (ÚDMP) 1.LF UK a VFN v Praze. Po sloučení ÚDMP s KDDL VFN byl jmenován vedoucím lékařem Metabolického centra KPDPM VFN. Na 1.LF UK přednáší pediatrii, klinickou biochemii, patobiochemii, biochemii výživy a kazuistiky z laboratorní diagnostiky. Působil jako odborný vědecký pracovník na odd. Bioenergetiky na Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Zaměřuje se na patofyziologii, diagnostiku a léčbu dědičných metabolických poruch zejména mitochondriálních nemocí, lysosomálních střádavých onemocnění a poruch metabolizmu sirných sloučenin. Je řešitelem/spoluřešitelem mnoho mezinárodních i domácích grantových projektů, v letech 2004 a 2007 získal Cenu ministra zdravotnictví ČR

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 se plně věnuje právnímu poradenství v organizaci proFem, o.p.s. a aktivně se podílí na jejích projektech. V rámci své právní praxe se specializovala na pracovní právo (poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání), trestní právo, občanské právo a farmaceutické právo. V roce 2014 spolupracovala též s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Od července 2015 působí v proFem, o.p.s., kde se věnuje přímé práci s klientkami, vzdělávání odborných profesí v oblasti právních aspektů domácího násilí, analytické a publikační činnosti. Je autorkou studie Právem proti násilí na ženách - bílá místa české legislativy a spoluautorkou publikace vzorů podání Vaše právo.

Autorka tohoto článku úzce spolupracuje s portálem Šance Dětem.