Spolupracující odborníci

Absolventka katedry psychológie na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v Prešově, úspěšně ukončila doktorské studium v oboru sexuální psychologie (školitel prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.). Pracovala jako psychoterapeutka v denním stacionáři Sananim (2006–2012) a v soukromém sexuologickém centru Gona (2009–2011). Působí jako lektorka v tématech sexuální výchovy, sexuality, vývojové psychologie a jako lektor komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii SUR.

Odbornice v oblasti speciální pedagogiky. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou dětí, dospívajících i dospělých se specifickými poruchami učení a chování. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně, ambulanci klinické psychologie (Fakultní nemocnice Bulovka), je lektorkou, externě přednáší na Pedagogické fakultě v Praze. Je autorkou interaktivních pomůcek a interaktivní učebnice českého jazyka pro ZŠ, řady odborných publikací a článků, spolupracuje s médii ve prospěch lepší informovanosti veřejnosti o této problematice.

V roce 1992 ukončil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Téhož roku nastoupil na Kliniku ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, kde působí doposud. Od roku 2008 zastává funkci primáře kliniky. Je autorem a spoluautorem řady domácích i zahraničních přednášek a publikací, řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných projektů. Věnuje se zejména endoskopické problematice, kochleárním implantacím, objektivní audiometrii. V poslední době se podílí na výzkumu v oblasti neonatálních operací rozštěpových vad. Působí na subkatedře dětské otorinolaryngologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Absolvoval Celostní muzikoterapii na FF UP v Olomouci. S manželkou Václavou založili v roce 2017 muzikoterapeutický projekt Ora Rangi, v rámci nějž realizují muzikoterapii ve zdravotnických a sociálních zařízeních, muzikoterapeutické výukové programy pro školy, prožitkové relaxace a semináře pro veřejnost, to vše v souladu s principy metody celostní muzikoterapie L. Holzera. Během roku 2019 představili svou muzikoterapeutickou práci také během roční zahraniční cesty v Kanadě. V rámci kurzů s akreditací MPSV a MŠMT školí pracovníky v sociálních službách a pedagogy v oblasti využití muzikoterapie jako prostředku prevence syndromu vyhoření, psychohygieny a relaxace, neboť jsou přesvědčeni, že pro kvalitní péči i výuku je třeba dbát na fyzické a duševní zdraví těch, kdo ji poskytují.
 

Michal Kaderka vyučuje mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem webu, který se zabývá mediální výchovou Svět médií Info.

Skupinový a individuální terapeut a lektor, pracující primárně s dětmi, dospívajícími a jejich pečujícími osobami. Vedoucí programu dětské a dorostenecké terapie "Závislí na závislých" v rámci Anima-terapie z.ů., též působící jako metodik a lektor programů selektivní prevence při Proxima Sociale o.p.s. a lektor podpůrných skupin pro děti a dospívající při organizaci Život bez závislostí z.s., též lektor dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti práce se třídou jako skupinou. Dříve rovněž vedl skupinu dospívajících z rodin s výskytem domácího násilí při Centru Locika z.ú.. Vystudoval psychologii a speciální pedagogiku při PedF UK, toho času studující Pedagogiku volného času při TF JČU.

Speciální pedagožka, vyučující v Základní škole v Bezně, ve třídě se sníženým počtem žáků, zřízené pro děti s LMR, SPU i jiným typem postižení. Členka Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, lektorka Feuersteinovy metody a individuálních terapií pro děti s DS, lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy i rodiče v oblasti podpůrných metod pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Matka osmnáctiletého chlapce s Downovým syndromem.

Je konzultantkou, mentorkou a lektorkou finančního vzdělávání s více jak 25 let zkušeností ve finančním světě. Má zkušenosti i s rolemi finanční poradkyně, ředitelky podpory prodeje, produktové i projektové manažerky v bankovnictví, pojišťovnictví i investičních fondech. Je vlastnicí projektu Finanční zralost a autorka knihy Finanční zralost - klíč k finanční spokojenosti. Vystudovala Vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, dále Manažerská studia – řízení lidských zdrojů na UJAK. Absolvovala MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor). 

Autorka aplikace Nepanikař a zároveň studentka VUT v Brně, oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. V budoucnu by se ráda zaměřila na oblast kardiologie a plánuje také absolvovat psychoterapeutický výcvik ve směru "přístup zaměřený na člověka". Věnuje se yoyování a karate.

Psychoterapeut, sociální pracovník, krizový intervent. Vystudoval sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a  psychologii v kombinaci s genderovými studii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Bc.). Deset let poskytoval krizovou intervenci po telefonu, podílí se na výjezdových programech pro děti a tři roky pracoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přednáší na katedře psychosociálních věd a etiky a pro Sdružení Linka bezpečí lektoruje na výcviku telefonické krizové intervence. Absolvoval kurzy poskytování krizové intervence tváří v tvář i po telefonu, základní kurz mediace. Je frekventantem systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě při IVGT a absolvoval kurz Motivačních rozhovorů.

Absolventka Pediatrické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracovala jako praktická dětská lékařka, získala zkušenosti při práci na dětské klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, kde se po roce 1989 zapojila do činnosti v oblasti sociální pediatrie. Začala se zabývat problematikou dětí s postižením a získala zkušenosti na zahraničních stážích. V roce 1994 vytvořila samostatné pracoviště - Centrum komplexní péče pro děti  s poruchami vývoje při Fakultní nemocnici v Motole, které je dnes ambulantní součástí pediatrické kliniky tamtéž.

Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2002 zde získal doktorát ze sociální psychologie. V průběhu své profesní kariéry vyučoval policejní psychologii na střední policejní škole, etiku na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pro Městské centrum sociálních služeb Praha posuzoval zájemce o adopci dětí, pracoval jako konzultant veřejného ochránce práv a poradce ministra práce a sociálních věcí v oblasti náhradní rodinné péče. Je autorem několika knih a odborných příruček. Věnuje se psychologickému poradenství zaměřenému především na rodinné vztahy a spolupracuje s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Prahy 12.

Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě svých zkušeností s péčí o dítě se spinální muskulární atrofií konzultuje a spoluvytváří obsah vzdělávacích materiálů. Od roku 2007 pracuje v Kolpingově rodině Smečno v rámci projektu Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofie.

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako lékař na interním oddělení Nemocnice Říčany a na pediatrickém oddělení Nemocnice Kladno. V únoru 2022 otevřela centrum pro děti od 1 do 5 let s autismem, kde poskytuje jako jediná v České republice terapeuticko-intervenční program ESDM ( Early Start Denver Model). Je plně certifikovaná terapeutka v metodě ESDM a zároveň absolvovala kurzy Neurovývojové stimulace, Handle 1 a DIR-Floortime. Pokroky, které denně vidí u svých klientů ji motivují i nadále se vzdělávat a rozšiřovat své vědomosti v problematice autismu. V centru ESDM Praha nyní kromě metody ESDM poskytuje i program Fun with Feelings pro rozvoj emocí u dětí s autismem od 4 do 8 let věku, Neurovývojovou stimulaci a vyšetření ADOS-2.

Celostní terapeutka řeči a komunikace zaměřující se na harmonizaci nervového systému dítěte a rodiče s cílem podpořit vzestup komunikace. Somatická koučka a lektorka Integral Yogy, klinická logopedka, online podnikatelka. Autorka projektu Celostní komunikace a majitelka e-shopu Logopedie s úsměvem, lektorka vzdělávacích online programů pro děti a dospělé, workshopů a webinářů. Autorka série publikací pro děti Učíme se hlásku vydané nakladatelstvím Fortuna. 

Absolventka oboru Psychologie a speciální pedagogika, Pedf UK, od roku 2009 pracuje jako psycholožka v Diagnostickém ústavu (DÚ a SVP), absolvovala výcvik v rodinné terapii, nyní probíhající výcvik KBT (kognitivně behaviorální terapie).

Tisková mluvčí Policejního prezidia ČR, vede oddělení mediální komunikace a PR, zpracovává pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách.

Absolvent Univerzity Hradec Králové, kde vystudoval obor Sociální patologie a prevence a magisterský obor Sociální pedagogika. Současně dokončuje tříletý psychoterapeutický výcvik v transakční analýze pod vedením PhDr. Blanky Čepické, Ph.D. Pracuje jako lektor se zaměřením na psychosociální dovednosti a dále jako poradce/terapeut v privátním terapeutickém centru v Praze.

Vzděláním socioložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Při studiu se věnovala nerovnému přístupu ke vzdělání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Po absolvování pracovala v agentuře zaměřené na výzkum trhu a veřejného mínění. V současné době pracuje ve vzdělávací a výzkumné organizaci SCHOLA EMPIRICA, kde koordinuje finský Program proti šikaně KiVa. V letech 2020-2022 koordinovala přenos a pilotní ověření účinnosti programu KiVa a nyní jeho šíření do českých škol. V roce 2021 se stala certifikovanou lektorkou KiVa programu. 

Věnuje se individuální, párové a skupinové psychoterapii. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě a biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou knih Zdravý rozum ve výchově, Uvolněné rodičovství a Odolné dítě. Provozuje stránky "Skupiny pro rodiče".

V roce 1965 dokončil studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializoval se v oboru patologická anatomie. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku, zabývá se vztahem mezi mozkem a chováním. Od roku 1983 do 2012 byl primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, v roce 2001 začal budovat Národní referenční laboratoř pro Creutzfeldtovu-Jakobovu nemoc, tato laboratoř obdržela v roce 2003 certifikaci Světovou zdravotnickou organizací (WHO), a patří do sítě evropských laboratoří vykonávajících dohled nad prionovými chorobami. Je členem České lékařské akademie, České lékařské společnosti J. E. Purkyně a je spoluzakladatelem Neuropatologické sekce České společnosti patologů. V letech 2003-2018 přednášel na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde byl zároveň členem vědecké rady. Vydal okolo 100 časopiseckých vědeckých publikací, řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, věší počet vědeckých esejí pro veřejnost.

Primář Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol v Praze, kde působí jako dětský a dorostový psychiatr. Vyučuje též na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jeho odborným zájmem je zejména suicidologie a poruchy příjmu potravy. Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a Německu. Publikuje odborné články v tuzemských i zahraničních časopisech.

Vystudovala obor sociální práce a sociální politika na univerzitě v Hradci Králové. Pracovala jako sociální pracovnice a kurátorka pro děti a mládež, posledních 10 let se věnuje rozvoji dobrovolnictví a mentoringových dobrovolnických programů v HESTIA - Centru pro dobrovolnictví, z.ú. Program 3G-tři generace je jejím vlastním nápadem.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny NRZP ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně-právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka.

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU. Po dokončení studií začal pracovat  jako redaktor v deníku Metro. Zde se věnoval domácímu i zahraničnímu zpravodajství, aby se posléze stal zástupcem šéfredaktora. Po té, co deník koupila mediální skupina Mafra, odešel na krátkou dobu do deníku Sport. V roce 2009 definitivně opustil svět médií a nastoupil do organizace Člověk v tísni jako mediální koordinátor Programů sociální integrace. Jde o sekci, jejíž pracovníci se v České republice věnují pomoci lidem, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Pracují s dětmi i dospělými, kterým nabízí široké spektrum vzdělávacích a sociálních služeb. 

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze, má dlouholetou praxi v oblasti náhradní rodinné péče, pracovala v dětském domově, spolupracuje se řadou provázejících organizací a s MPSV, a je zakladatelkou organizace Attachmentové centrum ATTA. Věnuje se dyadické vývojové psychoterapii DDP a terapeutickému rodičovství, je mezinárodně certifikovanou trenérkou DDP, vede výcviky pro psychology a sociální pracovníky a věnuje se překladům odborné literatury.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 se věnuje respektujícímu přístupu ve výchově a vzdělávání. Vede kurzy a semináře pro rodiče a spolupracuje se školami. Pracuje pro organizaci Sto skupin, kde vede pedagogický tým. 

Školní psycholožka na základní škole a gymnáziu Open Gate. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie se zaměřením na psychologii a speciální pedagogiku. Na Queen´s University of Belfast v Irsku absolvovala kurz Supporting Your Dyslexic Child. Dlouhodobě působila a dosud působí jako místopředsedkyně v o. p. s. Centrum nadání. Byla školní psycholožkou na základní škole, v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství působila jako vedoucí projektu zakládajícího školní poradenská pracoviště, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala řadu kurzů a seminářů a stála u zrodu několika diagnostických nástrojů.

Přední odborník na problematiku poruch příjmu potravy, výživy a závislostí. Dlouhodobě se zabývá léčbou mentální anorexie a bulimie a výzkumem v této oblasti. Podílí se na pedagogické a osvětové činnosti Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Vinohradech, přednáší v odborném a postgraduálním výcviku k problematice poruch příjmu potravy, zdravé výživy, závislostí a psychoterapie, publikuje v odborném i populárně naučném tisku. Je zakladatelem Společnosti pro výzkum a terapii anorexie a bulimie, členem předsednictva několika odborných společností v České republice i v zahraničí a spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na studii Health Behaviour in School-aged Children. Působí rovněž jako soudní znalec.

Klinická psycholožka a rodinná terapeutka. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestaci z klinické psychologie a z psychoterapie a výcvik se zaměřením na rodinnou terapii a krizovou intervenci. Provozuje psychologickou ambulanci, věnuje se onkologickým pacientům, psychosomatice, autoimunitním onemocněním, lidem s postižením, obětem a pozůstalým. Dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, které se věnují náhradní rodinné péči.

Vystudovala Český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studií začala pracovat jako redaktorka a koeditorka v redakci zpravodajství České televize v Brně. Současně byla mediální zpravodajkou junáků ve Zlínském kraji. Následovala pozice tiskové mluvčí ve společnosti STUDENT AGENCY. Při práci na článku do palubního časopisu Žlutý se seznámila s Filipem Maleňákem, autorem aplikace Záchranka. Smysluplnost a perspektiva jeho projektu ji natolik zaujala, že se od roku 2017 věnuje výhradně PR aplikace Záchranka.

Doktorandka na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s odborným zaměřením na psychopedii, logopedii, práci s dospívajícími a osobami v seniorském věku.

Její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Od roku 1995 pracuje v oboru rané péče, aktivně se podílela na jeho rozvoji, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností a poskytuje terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace.

Absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 2007 pracuje jako sekundární lékař na Klinice dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Na tomto pracovišti absolvoval postgraduální studium, jehož tématem byly zobrazovací metody v epileptochirurgii. Je spoluautorem i prvním autorem několika vědeckých publikací z oboru epileptologie, řešitelem a spoluřešitelem několika domácích i mezinárodních grantů a klinických studií. V roce 2006 absolvoval studentskou stáž v univerzitní nemocnici v Enugu v Nigérii, v roce 2010 absolvoval výzkumnou stáž na epileptologickém pracovišti v Miami Children's Hospital, Florida.

Klinický psycholog a psychoterapeut, vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako psycholog na Dětské psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Motol v Praze (1992–2006), byl vedoucím psychologem a psychoterapeutem v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (2008–2011). Specializuje se na léčbu poruch příjmu potravy u dětí i dospělých, ve své práci využívá arteterapii. Podílel se na realizaci Mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy v letech 2003–2011. Vyučuje na Pražské vysoké škole psychoterapeutických studií a má privátní psychoterapeutickou praxi.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se specializací v oboru adiktologie, léčba závislostí. Profesně se zaměřuje na téma kouření a závislosti na tabáku v oblasti prevence, léčby, výzkumu a vzdělávání. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vede Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Aktuálně se zabývá zejména výzkumem tzv. nových tabákových produktů, tj. elektronických cigaret a zahřívaného tabáku.

Studentka doktorského studijního programu speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na osoby s kombinovaným postižením a logopedii, zároveň pracuje jako logoped a surdoped ve Speciálně pedagogickém centru Skuteč.

Praktická lékařka pro děti a dorost.

Od roku 1988 působí na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dlouhodobě pracuje na lůžkovém oddělení i ve specializované ambulanci pro dětskou endokrinologii, diabetologii a obezitologii. Podílí se na pregraduální i postgraduální výuce v oboru pediatrie a endokrinologie. Je autorkou a spoluautorkou originálních publikací v zahraničních i domácích periodicích. Členka České obezitologické společnosti (ČOS), která působí v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Předsedkyně Sekce pediatrické obezitologie ČOS. Je i členkou dalších odborných společností České lékařské společnosti (pediatrické, endokrinologické, diabetologické).

Věnuje se poradenství, vzdělávání a publicistice v oblastech rodičovství, výchovy a vztahů. Zaměřuje se zejména na problematiku citové vazby, mezigeneračního přenosu a propojování psychoterapie a spirituality.

Od roku 2000 se věnuje výzkumné i pedagogické činnosti v oblasti vývojové psychologie. V současnosti ječlenkou týmu, který se věnuje výzkumu vývoje identity a autonomie u současných mladých lidí ve věku mezi 18–25 lety, kde ji zajímá hlavně oblast partnerských vztahů a vztahů mladých lidí s jejich rodiči. Publikuje v domácích i zahraničních odborných psychologických časopisech. Více než deset let vedla rodičovské skupiny. Spoluautorka oblíbené rodičovské příručky Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny.

Absolvovala v roce 2011 studijní obor Specializace ve zdravotnictví – Nutriční terapeut na 1. LF UK a v roce 2017 dokončila studium oboru Nutriční specialista na 1. LF UK, získala specializaci na výživu dětí, výživu dospělých. V rámci praxí během studia a dále po absolutoriu získávala zkušenosti při odborných obezitologických a diabetologických ambulancích 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zde konzultovala stravování s pacienty těchto ambulancí a pracovala s pacienty po bariatrických výkonech, podílela se na koordinaci klinických studií.  V občanském sdružení VŠTJ Medicina Praha poskytovala odborné konzultace týkající se redukce hmotnosti a stravování s ohledem na specifické zdravotní problémy a zdravý životní styl a podílela se na vedení tříměsíčních redukčních kurzů.

Vystudovala Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2005 pracuje na Dětské klinice Fakultní nemocnice Ostrava, v roce 2012 složila atestaci z dětského lékařství. Od roku 2012 současně působí v Mobilním hospici Ondrášek, o.p.s., v jeho části určené pro děti a mladistvé.

Pracoval jako policista protiextremistického oddělení Policie ČR (1993–2007), koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 7 (2008–2010), lektor pro problematiku extremismu (2006–2012) a lektor VOŠ sociální, pedagogické a teologické JABOK (2007–2012). Je zaměstnancem občanského sdružení ASI-MILOVÁNÍ (od r. 2010) a předsedou občanského sdružení Imperativ (2010–2012).

Je výzkumnicí v Interdisciplinárním týmu pro výzkum internetu a společnosti (https://irtis.muni.cz/) a doktorandkou na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve své dizertační práci se věnuje výzkumu dopadů expozice sexuálního obsahu a sextingu na životní pohodu (well-being) adolescentů. Před tím se věnovala obsahu pornografie a jejímu dopadu na sexuální život mladých žen

Trenér a kouč s bohatými praktickými zkušenostmi, a to i v zahraničí. Jak sám říká, "trenér a kouč" nejsou přesné výrazy. Raději užívá výraz průvodce. Průvodce k lepší kondici nebo průvodce životem. Člověka vnímá celostně jako bytost, která je determinována vlastní vůlí, vztahy a svým zdravím.

Odborná ředitelka PROSTOR PRO, předtím 10 let vedoucí nízkoprahových programů KLÍDEK hradecké neziskové organizace PROSTOR PRO. Stála u zrodu projektu GARÁŽ. S týmem kolegů podporuje teenagery na cestě dospíváním – nejprve v Hradci Králové a nyní již v šesti městech Královéhradeckého kraje. Současně působí jako lektorka preventivních programů na školách a koordinuje probační program pro mladistvé. Vedle toho ji zajímá a baví rozvoj sociálních služeb a jejich kvalita, proto poskytuje metodickou podporu i dalším zařízením.

Psycholožka,  vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především psychoterapeutické práci (individuální a skupinové) s dětmi, rodiči, dospělými klienty a rodinami. Pracuje ve své soukromé praxi a v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET. Má letitou zkušenost s péčí o děti v krizi, s dětmi traumatizovanými a s péčí o klienty se socio-emočními obtížemi.  Lektorka sebezkušenostních výcviků studentů psychologie a sociální práce, lektorka vzdělávacích kurzů v projektu 4you.

Specialista na oblast sociálních sítí z Národního centra bezpečnějšího internetu, kde působí jako manažer vzdělávacích projektů a také jako lektor vzdělávacích programů pro mládež, pracovníky s mládeží a odbornou veřejnost. Autor řady odborných článků a publikací.

Vystudovala obor Sociální patologie a prevence v Hradci Králové a Sociální pedagogiku a volný čas v Brně. Od roku 2012 pracuje v Proxima Sociale o.p.s. s mladými lidmi. Je regionální koordinátorkou nízkoprahových programů Proxima Sociale v Praze 12 a pracuje v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Krok. Od roku 2018 je zapojena v programu Hard&Smart Společnosti Podané ruce, který se zaměřuje na preventivní a intervenční činnost v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy.

Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Její specializací je obor otorinolaryngologie a od roku 1995 se věnuje dětské otorinolaryngologii. Pracuje na Klinice dětské otorinolaryngologie ve Fakultní nemocnici Brno a současně jako odborný asistent v daném oboru na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Klinická psycholožka a terapeutka, 14 let pracovala v pražském Dětském krizovém centru. Zaměřuje se na problematiku syndromu CAN, krizové životní situace, supervizní práci ve zdravotnictví a v psychosociálních službách, distanční krizovou intervenci, nedirektivní terapeutický přístup, terapii hrou, práci s tělem. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako lektorka vzdělávání sociálních pracovnic a kurátorů. Je členkou Českomoravské psychologické společnosti a Asociace klinických psychologů.

Právnička, zakladatelka iniciativy Šestinedělky, realizátorka dosud největšího průzkumu o podpoře kojení v porodnicích v ČR, dvojnásobná maminka.

Psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, členka expertní rady a v projektu Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation. Kvalifikovaná učitelka “Dances of Universal Peace”. Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC. Držitelka mezinárodních certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání a knihy Školní hodnocení žáků a studentů. Je jednatelkou společnosti Viaspirita s.r.o.

Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestace z pediatrie, z psychiatrie I. a II., z pedopsychiatrie. Obhájila kandidaturu a v roce 1992 se habilitovala na 1. LF UK v Praze. Od roku 1970 je soudní znalec. Má psychoterapeutický výcvik a vedla psychoterapeutické skupiny pro lékaře a psychology. Pracovala v Institutu postgraduálního vzdělávání (38 let) a byla také vedoucí subkatedry dětské psychiatrie (1991–2006) – školení a astestace pedopsychiatrů. Za odborné publikace získala Janssenovu cenu a dvakrát Kuffnerovu cenu. Od roku 2008 pracuje v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov a na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha.

Je zástupcem vedoucího Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Své odborné zájmy dělí mezi pedagogiku, psychologii a medicínskou oblast, v níž se zabývá mimo jiné strachem, bolestí a zvládáním zátěžových situací u dětských pacientů či kvalitou života dětí a dospívajících. Je členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých společností a autorem a spoluautorem několika knižních publikací, například Dítě a bolest (1997), Styly učení u žáků a studentů (1998) či Komunikace ve škole (1995).

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. Pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně v Pelhřimově. Ve své praxi se zabývá především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech. Kromě toho přednáší pod vzdělávacími agenturami semináře na téma Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Šikana jako narušení vztahů ve skupině, Agresivní a hyperaktivní dítě v mateřské škole.

Psycholožka a psychoterapeutka s ukončeným výcvikem v Gestalt terapii a Biosyntéze, pracuje jako vedoucí služeb odborné sociální poradenství a centra komplexní krizové pomoci ROSALIN pro oběti domácího násilí v organizaci ROSA- centrum pro ženy, z.s. Pomocí obětem domácího násilí se zabývá 20 let, je předsedkyní Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a zároveň členkou Rady vlády pro lidská práva. V oblasti prevence a pomoci ženám, které zažívají násilí v blízkých vztazích aktivně spolupracuje také se zahraničními organizacemi a je členkou správní rady mezinárodní sítě organizací WAVE Women against violence Europe.  

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů psychologie a pedagogika. Od roku 1972 pracuje zejména v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, kde se věnovala a věnuje dětem s problémy v oblasti chování. Je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Poslední dobou pomáhá i rodinám, které se rozpadají a mají problémy v oblasti péče o děti. Působí v řadě vzdělávacích programů včetně psychoterapeutických výcviků jako lektor a supervizor.

Pracuje jako vedoucí lékař Lékařské služby první pomoci ve FN Motol v Praze a současně na Psychosomatické klinice jako praktický lékař. Žil a studoval ve Švýcarsku. Absolvoval výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. Zabývá se rodinnou terapií a léčbou psychosomatických potíží. Poskytuje rodinnou terapii a poradenství při výskytu rodinných onemocnění, celostní posouzení a léčbu déletrvajících vnitřních onemocnění a interpretaci širších souvislostí stonání pacienta.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze, poté absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii. Pracovala jako odborná sociální poradkyně pro rodiny s dětmi ohroženými zanedbáváním v organizaci Střep a v Kolpingově rodině Smečno. Vyučuje psychologii na VOŠ pedagogická a působí jako psycholožka v Centru psychologického a sociálního poradenství Středočeského kraje.

Vystudoval  FFUK Praha, jednooborovou psychologii (promoce 1971, doktorát 1971). Pracuje na Filosofické fakultě UK Praha jako vedoucí katedry sociální práce. Od promoce působil jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria (1993-1996). V roce 1991 spoluzakládal s Jiřinou Šiklovou katedru sociální práce FFUK, kterou dnes vede. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. V současnosti svůj odborný zájem upírá na rizikovou mládež; rodinu; duševní zdraví; dějiny, teorie, a světonázorové základy sociální práce; pedagogika mládeže a dospělých. Působí také jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby (mj. Salesiánské středisko mládeže v Plzni, Sdružení Arkáda v Písku). Dále od roku 2005 spolupracuje s Nadací Terezy Maxové a s o.s. Člověk hledá člověka na projektech týkajících se ohrožených dětí, mládeže a rodin.

Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, základní psychoterapeutický výcvik získal na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Učil na vysoké škole, 12 let byl psychologem v ozbrojených složkách, založil krizovou linku v rámci Policie ČR, která sloužila i obětem násilné trestné činnosti. V současnosti má soukromou praxi.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 dokončila kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Jako dobrovolnice pracovala v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. V současnosti působí jako lektor právní problematiky náhradní rodinné péče pro odborníky, osoby, které mají dítě v péči i laickou veřejnost. Je facilitátorkou případových konferencí, které řeší situaci ohrožených dětí. Dlouhodobě se věnuje právní problematice náhradní rodinné péče, pracuje jako právník v největší doprovázející organizaci v ČR, poskytuje poradenství zájemcům i osobám, které mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče. Dlouhodobě se také věnuje systémovým změnám náhradní rodinné péče.

Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě UK působí v současné době jako zástupce vedoucího katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče. Aktuálně je členem pracovní skupiny, která připravuje návrh na uzavírání smluv o chování dětí mezi školami a rodiči. Je autorem řady odborných i populárních publikací.

Absolventka oboru biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se specializací na lidskou genetiku. Pracovala v společnostech Gennet, s. r. o., a Genomac International, s. r. o. Praxe zaměřená na vyšetřování přítomnosti vrozených vývojových vad a některých vrozených genetických chorob a predispozic. Působí jako vědecký pracovník na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje populárně naučné články.

Vystudovaná psycholožka, ve své soukromé praxi se věnuje dětem, dospělým, párům i rodinám, se kterými řeší široké spektrum problémů, jež život přináší či které si neseme v sobě. Pracuje také jako školní psycholožka na základní škole, kde s dětmi, rodiči i učiteli řeší nejrůznější vzdělávací či výchovné problémy a pracuje s třídními kolektivy. Má dvě děti a je autorkou dvou knih o výchově určené rodičům - „Dítě, které se v životě neztratí – jak ho vychovat a podpořit na vlastní cestě“ “ a „Školák, který se v životě neztratí – jak vést děti k samostatnosti a odpovědnosti“.    

Působí v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho specializací je kvalita života zdravotně postižených a osob pečujících, otázky diskriminace zdravotně postižených, sociální služby, vzdělávání a školská integrace handicapovaných. Působí také jako krizový poradce rodin dětí s nevyléčitelným onemocněním.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Prošla pětiletým sebezkušenostním výcvikem ve skupinové integrativní psychoterapii na Skálově institutu. Ve své praxi se převážně věnovala dětem s poruchami chování a jejich rodinám, dětem vyrůstajícím v rizikovém prostředí, ale i dětem-cizincům integrovaným do našeho vzdělávacího systému. Pracuje jako odborný pracovník Sekce pedagogicko-psychologického poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání.

Autor publikace Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod (2008). Byl koordinátorem mezinárodního sociálního projektu Vznik a rozvoj center podpory rodiny nebo vedoucím mezinárodního projektu Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací. Postgraduálně kvalifikovaný v oboru Teologická etika, kterou částečně přednáší na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1997 získal cenu za občanskou statečnost.

Adiktolog, klinický psycholog. Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vedoucí ambulance dětské a dorostové adiktologie na této klinice. Proděkan 1. lékařské fakulty pro nelékařské zdravotnické obory. Hlavní oblast jeho vědeckého zájmu tvoří výzkum užívání a uživatelů návykových látek a prevence rizikového chování. Autor knih a monografií zejména o různých druzích závislostí.

Vystudovala psychologicko-pedagogické poradenství a osobnostně-sociální výchovu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na této katedře obhájila diplomovou práci s názvem „Život v náboženské sektě a jeho vliv na osobnost dítěte" a tomuto tématu se věnuje i dále. Působila rovněž v Nadačním fondu Českého rozhlasu jako koordinátorka grantových programů.

Od ukončení studia (v roce 1997) do roku 2011 pracovala jako ordinář pediatr na JIP Kliniky dětské chirurgie FN Motol. Od roku 2011 do roku 2012 pracovala jako zástupkyně primáře Dětského oddělení nemonice Hořovice. Od ledna 2013 do května 2015 pracovala opět jako ordinář pediatr na JIP Klinicky dětské chirurgie FN Motol. Souběžně s nemocniční praxí od roku 2005 pracuje jeden den v týdnu v ordinaci PLDD. Od června 2015 je ve funkci primářky Dětského oddělení nemocnice Hořovice. Pravidelně přednáší a publikuje, věnovala se i výuce mediků na 2. LF UK. V letech 2013-2014 absolvovala dobrovolnický kurz v Cestě domů a od listopadu 2014 pracuje jako externí pediatr tamtéž. V případě přijetí dětského pacienta do péče Cesty domů je plně k dispozici k domácím návštěvám i telefonickým konzultacím. Je předsedkyní Pracovní skupiny dětské paliativní péče, která v listopadu 2015 vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Vzděláním speciální pedagog, vystudoval Ostravskou univerzitu a Univerzitu Palackého v Olomouci. Absolvoval mj. výcviky v krizové intervenci, systemickém přístupu ke klientovi, rodinných konstelacích u W. Nellese - Eurasys, Nettersheim, sebezkušenostní skupinu u Josepha a Doris Grevenstette, výcvik u Nancy J. Cohen v metodě Watch, Wait and Wonder, supervizní výcvik, výcvik lektorů programu PRIDE a následně výcvik pro master lektory uvedeného programu u Roba van Pagée. Práci v sociální oblasti se věnuje již více než 30 let, pracoval s dětmi s mentálním handicapem, organizoval sociální a zdravotní péči na úrovni okresu i kraje. Práci s rodinou a v náhradní rodinné péči se věnuje od roku 2007. Působil rovněž v řadě projektů i mezinárodní úrovně (HAPIEE – zdravotní stav obyvatel, Pěstounská péče v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku, aj.). Zasazuje se o zavedení celého modelu PRIDE do praxe pomoci dětem v ČR, spolupodílel se na tvorbě materiálů programu PRIDE pro ČR. Od roku 2007 do 2021 byl ředitelem Centra psychologické pomoci p. o. Organizace působí v oblasti rodinného, partnerského poradenství, posuzování a přípravách náhradních rodičů a doprovázení pěstounských rodin. Pracuje s modelem PRIDE jak v přípravách náhradních rodičů, tak při jejich doprovázení i při spolupráci v systému pomoci ohroženým dětem. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Sirius zvláště na projektu Pěstounská péče příbuzných.

Vystudovala obory český jazyk a literatura – čeština v komunikaci neslyšících na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004–2014 pracovala jako vedoucí Informačního centra o hluchotě v občanském sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (nyní Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.).

Vedoucí pražského střediska Probační a mediační služby. Vyučuje na Univerzitě Karlově a působí rovněž jako lektorka.

Klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje v privátní ordinaci klinické psychologie a psychoterapie a spolupracuje s mnoha porodnicemi. Přednáší laikům i zdravotníkům na téma „podpora bondingu – posilování raného vztahu mezi matkou a dítětem" a dlouhodobě usiluje o změnu péče o dítě a o matku jako jednu jednotku v předporodní, porodní a poporodní péči. V ordinaci se věnuje ženám s traumaty z reprodukčního období a léčí ženám jejich traumata na workshopu Léčba osobní děložní historie.

Pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (l962). Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a na II. dětské klinice Fakulty dětského lékařství v Praze. V současné době působí na Dětském a dorostovém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Zaměřuje se především na onemocnění dýchacích cest, krevní choroby a neonatologii. Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od r. 1999 pracuje jako neurolog tamtéž, dříve ve fakultních nemocnicích, nyní na ambulanci. Má atestaci i praxi v oboru dětské i dospělé neurologie. Zaměřuje se na bolesti hlavy z komplexního pohledu, zkušenosti se snaží předávat jak v ambulanci, tak prostřednictvím webu jaknabolesthlavy.cz.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze a jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je psychologem ve zdravotnictví, absolvovala výcvik kognitivně behaviorální terapie, rodinné systemické terapie, supervizní výcvik a řadu dílčích kurzů. Dlouhodobě se věnuje psychologické práci s dětmi, dospívajícími, dospělými i s celými rodinami, zabývá se mimo jiné tématem primární prevence rizikového chování u dětí. Poskytuje supervizi ve školství, zdravotnictví a v sociálních službách. Vedla oddělení ústavní a ochranné výchovy a primární prevence v Národním ústavu pro vzdělávání, dříve pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V současné době působí v Centru sociálních služeb Praha na pracovišti Pražského centra primární prevence a v ambulanci klinické psychologie Psycho Port. Dlouhodobě se zajímá o téma poruch chování u dětí, o podporu ohrožených dětí, prevenci rizikového chování a o zvýšení kvality v oblasti preventivně výchovné péče např. ve spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání

Z pozice ředitele se stará o to, aby odborné týmy PROSTOR PRO mohly pomáhat lidem všech generací při zdolávání životních překážek. Před lety ještě jako fundraiser nadšeně přesvědčoval kolegy, že mají rozjet provoz pojízdného klubu pro mládež v nesnázích - a pak se stejně nadšeně staral o publicitu a dárce tohoto mimořádného projektu. S kolegyněmi Gabrielou Lepkovou a Petrou Popelkovou přivedli před dvěma lety v PROSTOR PRO na svět také webovou aplikaci NEMÁ TO NA ČELE, která pomáhá rodičům a učitelům včas a dobře řešit potíže se šikanou v dětských kolektivech.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Již 15 let pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy jako psycholog a manželský a rodinný poradce. Absolvovala výcviky v Systemickém přístupu, mediaci, nebo párové terapii.

Socioterapeut, který v současnosti pracuje jako zástupce vedoucího v Doléčovacím centru SANANIM s klienty po léčbě drogové závislosti. Od roku 2000 do roku 2006 pracoval s aktivními uživateli drog v terénních programech SANANIM jako terénní sociální pracovník.

Advokátní koncipient v advokátní kanceláři Randl Partners a lektor vzdělávacího centra Randls Training. V rámci své pracovněprávní praxe se věnuje zejména oblasti elektronizace HR, změnám a skončením pracovního poměru, pracovní době a správním a přestupkovým řízením.

Od roku 2009 vede vlastní advokátní kancelář. V roce 2012 úspěšně dokončila doktorské studium na právnické fakultě ZČÚ Plzeň ve studijním programu teoretické právní vědy, obor občanské právo. Praxi vykonává ve všech oblastech práva. Úzkou specializací jsou případy s mezinárodním prvkem (rozvody, péče o nezletilé, výživné, dědictví), náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Autorka je také dobrovolným právním poradcem Bílého kruhu Bezpečí a spolupracuje se Svazem pacientů ČR.

V roce 2005 získal profesuru v oboru dětské pediatrie. Věnuje se pediatrické gastroenterologii, hepatologii a výživě, nyní se především zabývá dětskou gastroenterologií na Pediatrické klinice 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnici Motol. Je také autorem několika publikací ze svého oboru, mimo jiné působí též jako předseda Společnosti pro probiotika a prebiotika, člen redakční rady časopisu Postgraduální medicína a předseda Akreditační komise pro dětskou gastroenterologii a hepatologii.

Specializuje se na oblast neurologie, dětské neurologie a spánkové medicíny. Patří mezi zakládající členy České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a od jejího založení je členem výboru této společnosti. Byla lokálním organizátorem Světového neurofyziologického kongresu (1999), Evropského spánkového kongresu (2004) a Světového spánkového kongresu (2017) pořádaných v Praze i řady dalších konferencí. Je členkou zahraničních spánkových společností (ESRS, WSS, IPSA) a za výzkum v oblasti spánku a jeho poruch získala řadu ocenění (2000 – American Academy of Neurology, 2016 – Cena České lékařské společnosti JEP, 2017 – Medaile za zásluhy 1. stupně v oblasti vědy a vzdělávání a další). Publikovala 215 původních prací, převážně v IF časopisech, 7 monografií a 39 kapitol. Monografie Sleep Disorders in children (nakl. Springer) byla v roce 2017 vyznamenána cenou Book Medical Award. 

Gynekoložka pracující v Gynekologické ordinaci ProfiGyn ve Spálené 78/12, na Praze 1.

Odborná asistentka katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a fyzioterapeut specializující se na dětské pacienty. V roce 1998 vystudovala fyzioterapii, doktorát získala z kinatropologie (věda o pohybu člověka) v roce 2002. Kromě jiného absolvovala kurzy reflexní lokomoce dle profesora Vojty (Olomouc a Praha, 1997 až 2002) i neurovývojové terapie dle manželů Bobathových (Ostrava, 2012). Pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení při katedře fyzioterapie, dlouhodobě spolupracuje s Aliancí dětského plavání a Českou asociací dětské jógy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech.

Psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se především práci s dětmi, dospívajícími a rodinami. V současné době působí v neziskové organizaci NEO CZ, o. s., která se zaměřuje na psychologické poradenství na základních školách a v soukromé psychologické praxi. Jako psycholožka pracovala i pro Fond ohrožených dětí a v Dětském krizovém centru. Dále spolupracuje s Českým rozhlasem na vysíláních pro děti a s Vyšší odbornou školou sociálně-právní v Praze na rozvojových projektech.

Vystudovala obor překladatelství AJ/NJ/ČJ v Německu. Pracovala jako osobní asistentka a office manager v daňově poradenské a auditorské kanceláři VORLÍČKOVÁ & PARTNERS. V roce 2015 založila spolek Cochem.cz, z. s., s cílem zavést v ČR při okresních soudech interdisciplinární spolupráci inspirovanou cochemskou praxí. Realizovala řadu odborných seminářů zaměřených na interdisciplinární spolupráci, v rámci projektů podpořených z evropských fondů nebo od nadací podporujících děti. Vytváří zároveň prostor pro spolupráci odborníků zaměřený na podporu a rozvoj etablování interdisciplinární spolupráce a pracuje také na vzniku metodických materiálů pro odborníky i materiálů pro děti a rodiče v rozvodové situaci. Lektoruje odborné kurzy určené sociálním pracovníkům v oblasti interdisciplinární spolupráce a edukace rodičů v rozvodové situaci a je také lektorkou Justiční akademie. Iniciuje další změny např. ve výkonu kolizního opatrovnictví.

Autor se dlouhodobě věnuje diagnostice a léčbě ortopedických onemocnění. V současnosti vede soukromou ortopedickou ambulanci v Ústí nad Labem, která se věnuje tomuto medicinskému oboru už od roku 1991.

Od roku 1995 pracuje jako primář Oční kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Od počátku své kariéry se specializuje na problematiku dětské oftalmologie. Je uznávaným odborníkem v problematice například strabismu, retinopatie nedonošených, plastických operací oka a jeho okolí. Je autorem několika mediálně populárních televizních pořadů propagující obor oftalmologie. V současné době se zabývá moderní a unikátní metodou léčby pomocí víčkových implantátů u lagoftalmu vzniklého v rámci obrny lícního nervu.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje jako speciální pedagožka ve Středisku výchovné péče RESOCIA o. s. pro všestranný kulturní, sociální a tělesný rozvoj dětí a mládeže a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Přerově.