Registr poskytovatelů sociálních služeb

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 15. 07. 2011, Aktualizováno: 24. 01. 2024

Při řešení těžké životní situace hrají nezastupitelnou roli poskytovatelé sociální péče.

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr si klade za cíl shromáždit co nejširší množství informací v oblasti sociálních služeb na internetu na jednom místě.

Záměrem služeb, které registr mapuje, je přinést rodinám pečujícím o děti s různým typem a různým stupněm zdravotního postižení určité zkvalitnění jejich dosavadního života. Tyto služby mohou dětem pomáhat začlenit se do společnosti a zapojit se do běžného života a pečujícím rodičům mohou ulehčit v jejich každodenní práci. Například díky osobnímu asistentovi je znevýhodněné dítě schopné navštěvovat školu pro zdravé děti, což má většinou velmi příznivý dopad na jeho psychiku.

Základní tři formy poskytovaných sociálních služeb:

 • Pobytové – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
 • Ambulantní – služby, za kterými osoba dochází do zařízení sociálních služeb
 • Terénní – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí

Druhy sociálních služeb

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozděluje sociální služby takto:

Sociální poradenství můžeme dále rozdělit na Základní sociální poradenství“, které jsou povinni poskytovat všichni poskytovatelé sociálních služeb (tedy například i osobní asistenti, sociální pracovníci v domovech pro seniory, tlumočníci znakového jazyka apod.) a „Odborné sociální poradenství“, které je samostatnou (registrovanou) sociální službou a mělo by být tedy poskytováno ve větším/odbornějším rozsahu a formě než jen poradenství základní.

Problém může být však v tom, že rozdíl mezi základním a odborným sociálním poradenstvím není zákonem příliš dobře vysvětlen. Rozdíly v kvalitě poradenství v jednotlivých službách tak mohou být velmi výrazné.

Služby sociální péče:

 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Tísňová péče
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • Podpora samostatného bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.            

Služby sociální prevence:

Typ služby Komu je poskytována Forma služby
Osobní asistence Služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. terénní
Pečovatelská služba Služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. terénní, ambulantní
Tísňová péče Služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. terénní
Průvodcovské a předčitatelské služby Služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. terénní, ambulantní
Podpora samostatného bydlení Služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. terénní
Odlehčovací služby Služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. terénní, ambulantní, pobytové
Centra denních služeb V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ambulantní
Denní stacionáře V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ambulantní
Týdenní stacionáře V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. pobytové
Domovy pro osoby se zdrav. postižením V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. pobytové
Domovy se zvláštním režimem V domovech se zvláštním režimem se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách pobytové
Chráněné bydlení Služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. pobytové
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečnena pomoc osbou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb pobytové
Raná péče Služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. terénní, ambulantní
Telefonická krizová pomoc Služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami terénní
Tlumočnické služby Služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. terénní, ambulantní
Azylové domy Azylové domy poskytují služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení pobytové
Domy na půl cesty Domy na půl cesty poskytují služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob pobytové
Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek terénní, ambulantní
Krizová pomoc Krizová pomoc je služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami terénní, ambulantní, pobytové
Intervenční centra Na základě vykázání ze společného obydlí je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc intervenčního centra. Tato pomoc může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. terénní, ambulantní, pobytové
Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují služby pro osoby bez přístřeší terénní, ambulantní
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně terénní, ambulantní
Noclehárny Noclehárny poskytují služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování ambulantní
Služby následné péče Služby následné péče jsou  služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují ambulantní, pobytové
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. terénní, ambulantní
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby jsou služby poskytované osobám se zdravotním postižením, ohrožené sociálním vyloučením terénní, ambulantní
Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie ambulantní
Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života pobytové
Terénní programy Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně terénní
Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje v centrech sociálně rehabilitačních služeb terénní, ambulantní, pobytové
Centra duševního zdraví
[od 1.1. 2025]
Centrum duševního zdraví poskytuje sociální služby osobám s duševní poruchou nebo poruchou chování, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a zdravotní služby v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách

terénní,
ambulantní

Zdroj: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Tipy na další související zdroje infromací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Výzkumy

Audiozáznamy

Videozáznamy

Legislativní dokumenty

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.