Informace o webu

Podmínky užívání webových stránek www.sancedetem.cz

Podmínky užívání

Dříve než začnete využívat webové stránky, přečtěte si pozorně Podmínky užívání webových stránek www.sancedetem.cz (dále jen „Podmínky“). Tím, že vstoupíte na webové stránky www.sancedetem.cz (dále jen „webové stránky“) a/nebo je začnete využívat, souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami bez ohledu na to, zda jste či nejste registrovaným uživatelem.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.sancedetem.cz je společnost Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., se sídlem Praha 1, Všehrdova 560/2, PSČ 118 00, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 617, IČ: 28471474 (dále jen „OPS“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.sancedetem.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.sancedetem.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Užívání webových stránek

Každý uživatel webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno OPS ani ostatní uživatele.

Bez předchozího písemného souhlasu OPS není dovoleno užívat tyto webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu(a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Především je zakázáno obsah webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat, stahovat či jinak šířit. Jakékoli využití webových stránek včetně obsahu (s výjimkou první věty tohoto ustanovení) podléhá předchozímu schválení ze strany OPS v souladu s Autorským zákonem. Přístup na webové stránky a jejich užití je bezplatné.

Je výslovně zakázáno:

 • jakýmkoli způsobem zasahovat do technické podstaty webových stránek,
 • jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu webových stránek; pouze OPS má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti či obsahu těchto webových stránek,
 • jakýmkoli způsobem zasahovat do bezpečnosti webových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • využívat webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele,
 • pokoušet se získat přístup k webovým stránkám, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na webových stránkách jakékoliv zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

Ochranné známky a loga

Webové stránky obsahují logo webových stránek či mohou obsahovat loga jiných subjektů, zejména partnerů OPS. K těmto předmětům duševního vlastnictví nemá uživatel webových stránek žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmí uživatel bez předchozího souhlasu OPS jakkoliv nakládat. Užití loga webových stránek podléhá vždy schválení OPS. I v případě udělení souhlasu s užitím loga webových stránek se uživatel zavazuje, že nebude logo jakkoli upravovat, přetvářet či jinak do tohoto zasahovat (viz kapitola Licenční ujednání v textu níže).

Omezení odpovědnosti

Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na webových stránkách přebírá OPS z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto OPS v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

OPS vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a podle uvážení OPS opraveny.

OPS nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek.

Změna obsahu webových stránek

OPS má právo kdykoliv rozsah nebo obsah webových stránek změnit nebo přestat webové stránky provozovat, a to i bez upozornění.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.sancedetem.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese info@nadacesirius.cz
ebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty či stránce o autorských právech.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Google Analytics


Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.sancedetem.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k hlavním normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je doporučeno mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Apache Open Office.

Závěrečná ustanovení

S výjimkou těchto Podmínek a licenčních ujednání vztahujících se k užívání loga webových stránek k užití třetí osobou přímo určených nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi OPS a uživatelem sítě Internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze OPS. Právní vztahy, které mezi OPS a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 8. 2011.

Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Licenční ujednání

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., se sídlem Praha 1, Všehrdova 560/2, PSČ 118 00, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 617, IČ: 28471474 (dále jen „OPS“), nabízí ke stažení (zdarma) na webových stránkách OPS www.sancedetem.cz (dále jen „webové stránky“) oficiální logo webových stránek v různých formátech. Oficiální logo webových stránek je pro účely těchto licenčních ujednání společně nazýváno jen jako „logo webových stránek“.

Logo webových stránek a Fotografie, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části webových stránek (včetně textu, designu webových stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách) – (dále jen „obsah„), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k logu webových stránek, Fotografiím a obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněna vykonávat pouze OPS.

OPS upozorňuje, že neposkytne souhlas k jakémukoliv šíření nebo dalšímu nakládání s díly, ke kterým se váží práva třetích osob, pokud to vylučují licenční podmínky, na jejichž základě OPS tato díla užívá (Fotografie převzaté z placených databází apod.).

Budete-li mít zájem logo webových stránek stáhnout a užít, je vždy třeba vyžádat si předem písemný souhlas OPS. Výslovně se stanoví a vyslovením souhlasu s těmito licenčními ujednáními berete na vědomí, že nejste oprávněn/a bez písemného svolení OPS logo webových stránek jakýmkoliv způsobem užívat.

Pro získání souhlasu s užitím loga webových stránek zašlete vaši žádost e-mailem na adresu nazory@sancedetem.cz. V žádosti uveďte, k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu máte zájem logo webových stránek užívat. S ohledem na účel a časový rozsah užití loga webových stránek, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení OPS, zda vaše žádost bude schválena či zamítnuta a vy budete moci logo webových stránek užít. Pro získání souhlasu s užitím loga webových stránek jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Bude-li vaše žádost schválena, bude vám umožněno logo webových stránek stáhnout a užít k účelu uvedenému v žádosti.

Stažením loga webových stránek se v žádném případě nestáváte jejich vlastníkem. Logo webových stránek lze využít pouze pro účel vámi stanovený v žádosti, která byla OPS schválena. V žádném případě nejste oprávněn/a s logem webových stránek libovolně nakládat. Uživatel, kterému bylo umožněno logo webových stránek stáhnout, se zavazuje, že logo webových stránek užije pouze v souladu s účelem a v rozsahu, k němuž bylo umožněno logo webových stránek stáhnout a užít, a to pouze jednou.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se ujednává, že nebude-li OPS výslovně stanoveno jinak, je zejména zakázáno:

 • logo webových stránek předávat, prodávat či jakkoli jinak poskytnout do užívání jiné osobě či tato jiné osobě jakkoli zpřístupnit,
 • vytvářet kopie loga webových stránek,
 • užívat logo webových stránek k jinému účelu, než ke kterému OPS poskytla oprávnění,
 • užívat logo OPS webových stránek v jiném rozsahu než v rozsahu, k němuž OPS poskytla oprávnění,
 • logo webových stránek rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga webových stránek zasahovat,
 • logo webových stránek zařazovat do materiálů či spojovat s díly a/nebo materiály porušujícími právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům či záměrům OPS, s klamavými či nepravdivými zprávami či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů zřizovatele OPS či jiných třetích osob, s materiály, které jsou proti lidské důstojnosti a/nebo které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví a/nebo které propagují násilí či jakékoliv jiné protiprávní jednání.

V případě porušení některého z bodů uvedených výše berete na vědomí, že:

 • takové užití loga webových stránek může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy OPS a OPS je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně práv a oprávněných zájmů OPS.

V případě, že budete požadovat spojit logo webových stránek s autorským dílem (literárním či uměleckým), vyhrazuje si OPS právo vyžádat si od vás předložení takovéhoto autorského díla ke schválení.

Po užití loga webových stránek jste povinen/na a zavazujete se logo webových stránek odstranit ze záznamového média, na které jste logo webových stránek uložil/a.

Pokud máte zájem užít logo webových stránek jménem svého zaměstnavatele, vyjadřujete a zavazujete se tím, že jste oprávněn/na přijmout tato licenční ujednaní jménem svého zaměstnavatele.

Tato licenční ujednání je oprávněna měnit či doplňovat pouze OPS. Právní vztahy, které mezi OPS a uživatelem loga webových stránek vznikly před změnou či zrušením těchto licenčních ujednání, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Tato licenční ujednání se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užitím loga webových stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tato licenční ujednání jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato licenční ujednání byla zveřejněna dne 1. 8. 2011.