homepage

Úkolem tohoto článku je osvětlit základní termíny vztahující se k vyživovací povinnosti a výživnému a zodpovědět některé praktické a často kladené otázky, které se v souvislosti s právem dítěte na výživné a na druhé straně vyživovací povinností rodičů nabízejí. Co v sobě tento pojem zahrnuje, kdy vzniká a zaniká nárok dítěte na výživné a jak se určuje výše výživného?

celý článek

Domáhali jste se někdy výživného?

Choices

Význam partnerství pro fungování rodiny

Manželství a partnerství – zdánlivě se oba pojmy kryjí a na první pohled mezi nimi není patrný žádný rozdíl. Přesto mezi nimi v reálném životě mnoho lidí vnímá významné pocitové a prožitkové rozdíly. Manželství je institut s právním i sociálním dosahem, partnerství působí jako vztah nabízející více svobody. Dříve se říkalo o partnerském vztahu, v němž oba žijí v rámci jednoho domova a mají spolu děti, že spolu „žijí na psí knížku“. Soužití dvou lidí, kteří nebyli sezdáni oficiálně, nebo dokonce před Bohem, nemělo pro okolní svět takovou platnost a závaznost. Partneři totiž mají jiné příjmení, jejich děti ho získávají většinou po otci, ve svazku je iluzorně obsažena dobrovolnost a možnost jeho snazšího opuštění. Tato forma partnerství tedy bývala, a někdy dodnes bývá, vnímána jako méně hodnotná.

celý článek

Migréna u dětí

Migréna patří u dětí k nejčastějším typům bolestí hlavy. Bolest hlavy je bolest pociťovaná v oblasti hlavy, nebo se do hlavy propagující z okolních struktur. Je to však pouze symptom, který má velké množství příčin. Podle příčiny dělíme bolesti hlavy na primární a sekundární. Primární bolest hlavy, kam patří právě migréna spolu s dalším typem časté bolesti hlavy, tzv. tenzní bolestí hlavy, je samostatné chronické záchvatové onemocnění, u kterého je bolest hlavy jedním z projevů. Tato bolest hlavy neohrožuje dítě na životě, ale může výrazně snížit jeho kvalitu. Může být také projevem závažného onemocnění postihujícího buď celý organizmus, nebo nervový systém (mozek a jeho obaly). Nazýváme ji proto sekundární bolest hlavy (bolest hlavy je až druhotný projev jiného onemocnění). Příčiny sekundárních bolestí hlavy jsou různorodé a dle nich je pak i rozdílná závažnost bolestí hlavy: může se jednat o následky úrazu, zánětlivé onemocnění, postižení krční páteře, onemocnění očí, uší, nosu nebo zubů, hormonální dysbalanci organizmu, ale i nádorové onemocnění mozku.

celý článek

O čem se mluví