Trendy v pití alkoholu u dětí a dospívajících během pandemie covid-19

Autor/ka: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Datum publikace: 18. 10. 2023, Aktualizováno: 19. 01. 2024
Podle aktuálních dat má v České republice zkušenost s konzumací alkoholu téměř pětina jedenáctiletých dětí, ve třinácti letech je to téměř polovina a v patnácti už asi tři čtvrtiny mladých lidí. Jak dále uvádí „Zpráva o alkoholu v České republice v roce 2021“, míra užívání alkoholu i rizikového užívání mezi dětmi a dospívajícími v posledních letech klesá. Zkušenosti mládeže s alkoholem však zůstávají na vysoké úrovni, a to platí i pro míru rizikového užívání.

Obsah článku

Ačkoliv poslední data jsou ve srovnání s dřívější situací příznivější a je pravděpodobné, že i budoucí měření ukáží pozitivní trend nižší spotřeby alkoholu mezi mladistvými, situace stále není nikterak růžová a určitě vytváří prostor pro řadu preventivních aktivit a intervencí. Jde o aktivity v rámci rodiny, školských zařízení, ale také veřejnozdravotních opatření a kampaní. Jak uvádí Zpráva o alkoholu v České republice v roce 2021, existují podskupiny dětí a dospívajících, které mají nadprůměrné zkušenosti s alkoholem – jsou to například děti socioekonomicky znevýhodněné (klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), ale také děti v institucionální péči resortu školství (diagnostické a výchovné ústavy).

Školní problémy, sociální obtíže a ohrožení zdraví       

Můžeme shrnout, že mladí lidé pijící alkohol se setkají s řadou negativní událostí a vlivů s větší pravděpodobností, než jejich nepijící vrstevníci. Jde například o problémy ve škole včetně vyššího počtu absencí nebo horšího hodnocení. Mohou se častěji setkat s problémy jako jsou hádky a další, řekněme, sociální problémy. Negativně může být ovlivněno jejich fyzické i duševní zdraví, roste riziko nechtěného, neplánovaného a nechráněného sexu, v některých případech může dojít k narušení sexuálního vývoje. Problémem může být také fyzické i sexuální násilí a nelze vyloučit ani zvýšené riziko sebepoškozování (například sebevražedného jednání). Mohou se objevit problémy s pamětí, ale i životu nebezpečná otrava alkoholem.

Obrázek
Muž podává pivo

Přestože se mladí lidé do osmnácti let s alkoholem běžně setkávají a s různou mírou rizika jej ještě před dovršením zletilosti konzumují, je třeba připomenout, že podávat a prodávat alkohol dětem a mladistvým do osmnácti let věku je v České republice zakázáno zákonem. Podnikatelé prodávající alkoholické nápoje mají povinnost na místech jejich prodeje umístit pro zákazníky zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let. Pro toho, kdo prodává či podává alkohol, platí stejná věková hranice. Výjimkou jsou pouze učni a studenti různých typů gastronomických oborů v rámci praxe při studiu. Za porušení tohoto zákazu hrozí vysoké pokuty, zákaz činnosti až na dva roky, případně uzavření provozovny na dva provozní dny. Sankce hrozí také těm, kteří sice nepodnikají, ale prodávali či podávali by alkohol dětem. V případě, že by toto jednání bylo uskutečněno ve větší míře, může být takové jednání považováno i za trestný čin. Těchto případů je však v praxi omezené množství. V opravdu krajním případě může být významným negativním následkem pro rodiče až odebrání dítě, respektive předání dítěte do péče jiné osoby, do pěstounské či ústavní péče. Samozřejmě vždy až na základě rozhodnutí soudu. Orgán sociálně právní ochrany nebo soud mohou uložit přirozeně také méně přísná opatření: od napomenutí rodičů, stanovení dohledu, případně uložení povinnosti využít odborné adiktologické poradenství.

Je určitou zajímavostí, že zákon dětem konzumaci alkoholu nezakazuje přímo, nicméně zjištění, že dítě požilo nebo požívá alkohol, může mít řadu následků od problémů v rodině, až například po vyloučení ze studia. Ve školách je možné testování na přítomnost alkoholu, pokud se děje se souhlasem dítěte, respektive jeho zákonných zástupců. Jeho výsledek je však třeba brát s určitou rezervou a v případě, že by z výsledku testů měly být vyvozovány právní následky (například podmíněné vyloučení ze studia), je třeba jej ověřit testováním analyzátorem dechu splňujícím zákonné požadavky, případně odborným lékařským vyšetřením.

Situace během pandemie covid-19

Tento delší úvod nás konečně přivádí k samotnému užívání alkoholu mezi dětmi a dospívajícími v době pandemie covid-19. Určitý problém je, že pro danou skupinu nemáme v tomto období ucelená data, nicméně máme k dispozici řadu důležitých a zajímavých informací. Například systém SEPA, tedy On-line systém evidence preventivních aktivit, vykazuje ve školním roce 2020/21 téměř šest tisíc realizovaných samostatných preventivních aktivit nebo programů na 1 914 školách (průměrně 3,1 programu na jednu školu). V drtivé většině se jednalo o programy všeobecné prevence (92 %), úrovně selektivní a indikované prevence byly zastoupeny nepoměrně méně (7 %, respektive 1 %). Nejčastější formou práce v preventivním programu byla interaktivní skupinová diskuze (65 %), následovaly přednášky (57 %), zážitkové programy a nácvik a trénink dovedností (oba 52 %). Peer programy, individuální práce a exkurze jsou využívány spíše méně (6 až 17 %). Ve školním roce 2020/2021 bylo zaznamenáno sedmnáct případů užívání alkoholu u žáků první třídy základní školy, ale v osmé třídě to již bylo v rámci tohoto výkaznictví 211 případů a v třídě deváté to bylo 261 případů. Situace se jako zcela příznivá nejevila ani ve čtvrtém ročníku střední školy (kde někteří studenti již mohou být zletilí), kdy bylo zaznamenáno 224 případů užití alkoholu.

Celkově se v tomto školním roce od první třídy základní školy až do čtvrtého ročníku střední školy vyskytlo celkem 1 593 případů užití alkoholu. Při hodnocení tohoto čísla musíme vzít do úvahy, že školní výuka v různých obdobích tohoto roku probíhala distanční formou, případně za zvláštních epidemiologických opatření (roušky při výuce). Problémy s alkoholem podle systému SEPA mělo nejvíce (1,15 %) studujících ve čtvrtých ročnících středních škol. Pro srovnání, v devátých třídách to bylo 0,7 % žáků. Z hlediska pandemie covid-19 je třeba zdůraznit samozřejmou skutečnost, že období distanční nebo hybridní výuky mělo vliv na míru realizace preventivních aktivit a případně jejich hlášení do SEPAJak uvádí například Zpráva o alkoholu v České republice v roce 2021, studie dlouhodobě potvrzují, že významným mezníkem z pohledu expozice návykovým látkám včetně alkoholu je přechod ze základní na střední školu. To na jiném místě dále doplňuje důležité konstatování, že reklama na alkohol je v ČR všudypřítomná a je běžnou součástí televizního vysílání. Marketing a sponzoring alkoholu je spojen zejména se sportem, zábavou a kulturou. V posledních letech jsou problémem skrytá reklama a marketing na internetu, kterým mohou být bez omezení exponovány také děti.

Obrázek
Mladí lidé si připíjejí

Výzkum Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN (dále KAD) v Praze mezi dospělou populací ve věku nad osmnáct let ukázal řadu zajímavých údajů, které se dají využít také pro odhady užívání alkoholu mezi dospívajícími během pandemie. Prvním sledovaným ukazatelem byla závislost na alkoholu. Mladí lidé ve věku 18 až 24 let zde dosahují nejvyššího skóre ze všech věkových skupin. Na místě je otázka, nakolik je právě dosažení zletilosti okamžikem, kdy spotřeba alkoholu začne růst. Vzhledem k míře užívání alkoholu v populaci šestnáctiletých to faktor jistě je, otázkou je však, zda dominantní, nebo zda mladí pouze rozvíjejí a akcelerují zvyklosti, se kterými započali již před osmnáctými narozeninami. Zajímavé je také hodnocení zdravotní gramotnosti mladých lidí ve věku 18 až 24 let, kdy vykazují nejnižší průměrné skóre ze všech věkových skupin. Je jasné, že neměli možnost plně získat mnohé dovednosti a kompetence, respektive řada dospívajících a nyní mladých dospělých je prozatím nezískala, případně má některé mezery, které se zdravotní gramotnosti týkají.

Výzkum KAD ukázal, že vzhledem k pandemii covid-19 lidé nejčastěji pili doma. Jinde to z hlediska protiepidemických opatření často nebylo ani možné. Domácí užívání alkoholu u dospělých mohlo přispět k ještě větší normalizaci užívání alkoholu z pohledu dětí a dospívajících. Ti chování svých rodičů, ať se jim to líbí více či méně, sledují. Mladí lidé nad osmnáct let pijí více alkoholu při různých příležitostech, jakými jsou dovolené a zejména pak poslední den v roce – Silvestr. Je do jisté míry pravděpodobné, že také dospívající mohou více experimentovat s alkoholem právě v tomto období. Minimálně dospělí do čtyřiatřiceti let pijí výrazně více také o Vánocích. Z výzkumu také vyplynulo, že dospělí konzumují alkohol před dětmi, byť to u nich není nejběžnější okolnost.

Není velkým překvapením, že zejména mladí lidé pijí alkohol nejčastěji v pátek a sobotu, zatímco další dny v týdnu své pití výrazně omezují. Právě víkend může být rizikovou částí týdne také pro dospívající. Samozřejmě záleží na typu rodičovské kontroly v dané rodině. Z hlediska měsíců v roce je pak nejčastější pití v létě a také na konci roku. Je opět otázkou, zda se tyto sezónní zvyklosti mladých dospělých týkají také dospívajících.

Obrázek
Mladé dívky pijí akohol na party

Z hlediska expozice alkoholu směrem k dětem a dospívajícím je také důležité vidět, proč u nás dospělí lidé pijí. Důvody lze rozdělit v zásadě na sociální, související s úzkostí a depresí, zlepšením nálady a konformitou se sociální skupinou. Zatímco například u seniorů nehraje konformita zásadní roli, u mladých dospělých ano a  dá se vyvozovat, že také u dospívajících je konformita výrazně důležitější a mladí tak pijí proto, že to dělá jejich vrstevnické okolí. Výzkumným zjištěním je z hlediska užívání alkoholu to, co lze jistě odhadnout i bez rigorózního akademického výzkumu. Lidé pijí nejčastěji proto, že je to způsob, jak něco oslavit. Oslavám jsou samozřejmě přítomné často také děti a dospívající. Často během nich přebírají rodinné zvyklosti. U dospívajících je pak důležitým faktorem také určité experimentování, touha po nových zážitcích a minimálně zákonem „zakázaném ovoci“. Výrazně častěji jsou vystaveni zesměšňování, když nepijí alkohol, zatímco například u seniorů to je poměrně málo frekventovaná reakce. Mladí tak pijí tehdy, když pijí ostatní.

Nyní se podívejme na určité paralely u dospívajících s mladými dospělými ve věku 18 až 24 let. Na rozdíl od věkové skupiny do osmnácti let, máme tato data k dispozici a víme, že právě u mladých dospělých došlo během pandemie k největším změnám v užívání. Částečně ve smyslu pozitivním, kdy alkohol užívali výrazně méně často právě mladí dospělí. Stejně tak ale nejvíce (v procentuálním vyjádření v porovnání s dalšími věkovými skupinami) přidali a začali pít vysoce rizikově, takže za celou věkovou skupinu 18 až 24 let můžeme sice konstatovat, že došlo ke snížení frekvence užívání, na stranu druhou právě v této skupině se vytvořila nová „zranitelná populace“, která bude mít s jistou pravděpodobností v budoucnu určité potíže s užíváním alkoholu. Co se týče množství vypitého alkoholu je situace obdobná. Nejvíce mladých dospělých v době pandemie onemocnění covid-19 omezilo pití, na druhé straně těch mladých dospělých ve věku do čtyřiadvaceti let, kteří množství užívaného alkoholu zvýšili, bylo ve srovnání s dalšími věkovými skupinami opět více. Zejména mladí dospělí, kteří vykazují vysokou úroveň problémů s alkoholem, pili alkohol během pandemie covid-19 o samotě. Zajímavé zjištění u mladých dospělých ve věku do čtyřiadvaceti let ukazuje, že jich sice pětina začala dávat přednost nápojům s nižším obsahem alkoholu, ale asi desetina naopak začala upřednostňovat nápoje s obsahem vyšším.

Další výsledky nabízí novější, taktéž reprezentativní šetření, které realizovala Klinika adiktologie pro Českou kancelář Světové zdravotnické organizace. Během pandemie covid-19 od roku 2020 do září roku 2022 uvádí 12 % dotázaných ve věku 18 až 26 let, že pili více a 5 % pak o hodně více. Výzkum však ukazuje také některé podstatné okolnosti. Mladí dospělí zde byli například dotazováni na věk, kdy poprvé zažili opilost. Výsledky ukazují, že věk první opilosti je pro obě pohlaví asi kolem 16,5 roku s tím, že existují regionální rozdíly; například průměrný věk uváděný mladými dospělými v Plzeňském kraji byl 15,96, v Ústeckém kraji to bylo 17,15 roku. Výsledky také ukazují (přestože jsou i výzkumy, které hovoří o tom, že pití u dospívajících spíše z hlediska pohlaví konverguje), že mladí muži pijí výrazně více pivo, zatímco mladé ženy mají na první místě „oblíbenosti“ bílé víno.

Obrázek
Mladá žena pije bílé víno

Zajímavou přidanou hodnotou tohoto šetření bylo také zjišťování pití alkoholu v šestnácti letech, kde je evidence o užívání alkoholu díky šetření ESPAD poměrně bohatá, a to jak respondenti hodnotí užívání v tomto věku později, ve věku 18 až 26 let. Více než 40 % dotázaných obou pohlaví uvedlo, že v šestnácti letech alkohol nepilo, případně jej pilo velmi málo. Asi 21 % dotázaných uvedlo, že pilo méně když jim bylo šestnáct let, než nyní, když jim je mezi osmnácti a dvaceti šesti lety. Asi desetina respondentů šetření pro Kancelář WHO v České republice uvedla, že jako mladí dospělí pijí pořád stejně jako v šestnácti. Asi pětina dotázaných uvedla, že od šestnácti let své pití trochu, nebo i více omezila.

Více než třetina mladých dospělých, které bylo možné před pár lety řadit do skupiny dospívajících uvedla, že se setkala s problémy s alkoholem v rodině, a to především u svého otce, prarodičů, strýců a tet, ale také matek (14,9 % dotázaných mladých dospělých ve věku 18 až 26 let).

Snad místo určitého závěru, který si jistě udělá každá čtenářka a čtenář sám, a to ať již na základě výše uvedeného nebo na základě vlastních zkušeností a pohledu na svět, můžeme uvést, že mladí souhlasí nebo spíše souhlasí s tím, že by měla existovat systematická kontrola věku při prodeji alkoholu (82,3 % mladých lidí ve věku 18 až 26 let) s tím, že u mladých žen s tímto souhlasí dokonce 87 % dotázaných. Vysokou míru podpory (80 %) mají také vzdělávací a informační aktivity o alkoholu a jeho účincích. Relativně vysokou míru podpory má kontrola alkoholu za volantem (75 %). Mladí dospělí, kteří byli v podstatě ještě nedávno dospívajícími také uvádí, že odpovědnost za pití dětí mají rodiče. Může překvapit, že také souhlasí s umístěním zdravotních varování o škodlivých účincích užívání alkoholu na lahve a balení alkoholu nebo s tím, že alkoholový průmysl by neměl cílit svůj marketing na mladé lidi. Naopak, přílišné podpoře se netěší omezení prodejní doby alkoholu nebo tvrzení, že by rodiče, a ne úřady, měli rozhodnout o tom, v jakém věku mohou děti konzumovat alkoholické nápoje.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Vystudoval obor sociální práce na FSE UJEP v Ústí nad Labem a obor Veřejná a sociální politika na FSV UK v Praze. Od roku 2010 působí na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Věnuje se výzkumu v oblasti alkoholu a veřejného zdraví. Realizoval řadu šetření, která se týkají užívání alkoholu v České republice a mezinárodním srovnání. Spolu s kolegyněmi a kolegy se stará o webové stránky a sociální sítě "Alkohol pod kontrolou".

Odborná knihovna:
Články:
Mladá dívka pije víno

Změnily se během pandemie vaše návyky v konzumaci alkoholu?

Choices