Závislostní chování

Autor/ka: PhDr. Alena Petriščová
Datum publikace: 15. 04. 2012, Aktualizováno: 20. 03. 2024

Závislostí jsou nejvíce ohrožené děti, které nemohou získat zážitky jinak než způsobem, který jim nabízejí návykové látky, a dále děti, které se pohybují v prostředí, kde je užívání drog vnímáno jako normální, nebo je dokonce oceňováno. Tím máme na mysli i společensky tolerované užívání legálních návykových látek.

Závislosti na návykových látkách dělíme do dvou hlavních kategorií, jsou to:

 • legální návykové látky = LNL (tedy užívání alkoholu a kouření tabáku)
 • a nelegální návykové látky = NNL (zejména užívání kanabioidů, halucinogenů, stimulancií, opiátů, těkavých látek a psychofarmak).

Legální návykové látky (LNL)

Alkohol a tabákové výrobky a jejich užívání stále nejsou v běžné populaci vnímány jako rizikové. Společnost odmítá názor, že legální drogy jsou stejně nebezpečné jako nelegální, ne-li nebezpečnější vzhledem k podceňování jejich účinku. Právě proto mají o jejich rizicích děti a dospívající méně informací než u nelegálních návykových látek. Existuje tak vyšší riziko vzniku závislosti (i během několika měsíců), těžkých otrav (v důsledku nižší tolerance), vážných úrazů (nejčastěji při dopravních nehodách) a úmrtí po jejich užití. K jakémukoli užívání se každý rozhoduje sám, přesto se závislost považuje za onemocnění, které má tři hlavní znaky:

 • nutkavé vyhledávání a užívání,
 • ztráta kontroly nad užíváním,
 • negativní pocity, které se objeví, pokud uživatel nemá možnost si látku vzít.

Proč je užívání alkoholu vyhledáváno?

Mezi účinky patří snížení úzkosti, uvolnění psychického napětí, snižování zábran, zlepšení nálady, zvýšení sebejistoty. V dalších fázích pití pak útlum, ospalost, až stav bezvědomí.

Rizikem je silná fyzická i psychická závislost, poškození zdraví, změny myšlení a chování, zanedbávání jiných zálib a zájmů. Na rozdíl od závislostí na některých jiných návykových látkách, při kterých existuje možnost substituční léčby, u závislosti na alkoholu není možno dosáhnout kontrolovaného pití, pro tuto poruchu je charakteristická „nevratná“ ztráta schopnosti „kontrolovaně“ pít alkohol. Základní podmínkou léčby je abstinence.

Rizikovost a atraktivita alkoholu pro dospívající:

 • Tyto látky jsou podporované společností.
 • Jsou přirozenou součástí oslav či významných událostí.
 • Konzumace alkoholu ve skupinách, nenásilně odbourává možné bariérykomunikaci.
 • Alkohol je lehce dostupný v široké nabídce za nízkou cenu.
 • Abstinence je většinovou společností vnímána jako nenormální.

Tabákové výrobky

Okamžité účinky nikotinu nejsou tak výrazné jako u alkoholu, ale dlouhodobé účinky mohou být závažné.

Proč začíná dítě kouřit? (Důvody, proč je pro děti atraktivní)

 • Kouření vodní dýmky není vnímáno jako nebezpečné, ale jako nevšední zážitek.
 • Konzumace ve skupinách slouží jako rituál pro přestávku.
 • Snadný způsob k seznámení, navázání rozhovoru, potvrzení soudržnosti skupiny, kde je kouření společným znakem.
 • Mýtus, že kouřením dochází k uklidnění, strategie překonávání životních obtíží.
 • Snižování tělesné váhy
 • Módní doplněk
 • Získání statusu dospělého
 • Snadná dostupnost

Rizika v počátku kouření: lokální podráždění sliznic, zvracení, nevolnost, bolesti hlavy, průjem, bledost. Někoho mohou tyto stavy od kouření odradit, ale většinou pod sociálním tlakem začínající kuřák tyto problémy rychle překoná a později se již neobjevují. Rizika dlouhodobého užívání vedou k výskytu zhoubných nádorů, onemocnění dýchacích cest, alergiím, astmatu, srdečním onemocněním, psychické závislosti spojené s podrážděností, změnami nálad, smutkem, nesoustředěností, únavou. Abstinenční příznaky se objevují řádově za několik hodin po poslední dávce nikotinu.

Čtěte také:
Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence
Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence
Děti médiím rozumějí – ale jinak! Mediální výchova v rodině

↑ nahoru

Nelegální návykové látky (NNL)

Pokud chceme s dítětem mluvit o užívání NNL a závislosti na nich, tak abychom pokud možná zabránili, případně oddálili dobu užití návykových látek, je nutné podávat dospívajícím i dětem úplné a pravdivé informace o účincích a rizicích vyplývajících z užívání drog.

Rizika nelegálních návykových látek

Složení drogy nemusí odpovídat tomu, co by měla „správně“ konkrétní droga obsahovat. Účinky drogy se mohou lišit podle výchozího psychického stavu jedince a každý má také jinou míru tolerance (namísto zajímavého zážitku se tak může odehrát zážitek nepříjemný).

Gambling

Pod gambling se nejčastěji řadí kategorie patologického hráčství (hry pro získání zisku), hraní na počítači a fungování ve virtuálním světě.

Patologické hráčství

Jde o poruchu jednání, která se vyznačuje nutkáním ke hře a nekontrolovaným zaujetím hrou. Nutkání ke hře je spojeno s vnitřním napětím, které se sníží teprve tehdy, když jedinec začne hrát.

Porucha je častější u mužů. Obyčejně se začne projevovat v dospívání nebo mladé dospělosti. Při hře pociťuje gambler příjemné vzrušení a uspokojení. Čím větší hazard, to znamená čím větší riziko ztráty je, tím větší vzrušení gambler prožívá. Pro hazardní hráčství je typické, že si hráč může koupit výhru, nejde jen o hru jako aktivitu, ale o hru jako předpoklad zisku.

Rizikem jsou problémy v sociálních vztazích (rodinných, pracovních, školních, přátelských). Závislý se dostává do kolotoče výher a ztrát, aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz vkládaných do hazardní hry (to znamená, že výhru vsází znovu, aby získal více peněz). Po jejich ztrátě usiluje dalším vsázením o jejich navrácení výhrou.

Atraktivita pro dospívající:

 • Iluze o rychlém zbohatnutí, fantazijní představy o dostupnosti výhry
 • Iluze o zajímavosti hry a možnosti výhry prohraných peněz nazpět
 • Hra jako únik před neřešenými problémy
 • Potřeba zvýšení sociální prestiže, potřeba osamostatnění, úniku od rodiny
 • Iluze o vlastní genialitě, když si myslí, že přišel na systém, jak automat obelstít

Hraní na počítači

Přináší uvolnění napětí, agrese, únik od reality, problémů, zaplnění volného času.

Rizikem je narušení mezilidských vztahů, možnost hrát je větší hodnotou než jiné zájmy, může vést k zanedbávání povinností, včetně školní docházky. Učí dítě neefektivně řešit konflikty, unikat z problémů. Dochází k emočnímu oploštění, snížení pohybové aktivity, hromadění agrese a napětí.

Atraktivita pro dospívající:

 • Hra je předvídatelná, nabízí bezpečnější prostor než vnější svět.
 • Hra přináší kontrolu, možnost ovlivnit svět, může vést ke zvyšování sebevědomí.
 • Je snadno dostupná, většina dětí má počítač doma.
 • Jde o hru, tedy zábavnou aktivitu, v níž nejsou na dospívajícího kladeny nároky.
 • Je tématem ke sdílení společných zájmů s vrstevníky.

↑ nahoru

Jak poznám, že moje dítě má problém se závislostním chováním?

Nelze mít na všechny jednu šablonu. Každé dítě je specifické a i projevy budou individuální. Nicméně si všímejte, s kým se v poslední době stýká, zajímejte se o jeho přátele, jak tráví volný čas, zda se neztrácí z vašeho bytu cennosti. Určitým ukazatelem mohou být i slangové výrazy, kódující slova, která začalo vaše dítě užívat při rozhovorech s novými „přáteli“.

Dalším varovným signálem je i nadměrné trávení času u počítače, s novými přáteli, pozdní příchody domů (v případě počítačových her omezení doby, kterou tráví mimo počítač, na minimum) a především ztráta zájmu o dosavadní koníčky a kamarády. Je dobré ctít soukromí dítěte, nicméně vás může varovat, pokud si dítě nadměrně hlídá svůj pokoj a nepřiměřeně vybuchne, kdykoli do něj chcete vstoupit.

Posledním a konečným důkazem je nález některé z návykových látek nebo „nádobíčka“ potřebné k jejímu užití.

Co mám dělat, abych neudělal/a chybu?

Jak už jsme několikrát uvedli, univerzální návody neexistují, respektive univerzální návody nemusí vždy fungovat. Přesto vám nabízíme pět kroků, kterými určitě nic nezkazíte:

 • Naslouchejte dítěti, co vám chce říct. Rady udílejte tehdy, pokud o ně dítě stojí, respektive když si o ně samo řekne.
 • Učte se o světě dospívajících, seznamte se s jejich kulturou. K tomu je potřeba hodně číst a hodně se ptát (třeba právě vašeho dítěte).
 • Jednejte. Naučte své dítě trávit aktivně volný čas a nevyhýbejte se nepříjemným rozhovorům (tím máme na mysli dialog, nikoli jednostranný výslech). Pokud zvažujete testování na drogy, pořádně si to rozmyslete. Je to krok, který (pokud se výsledek ukáže jako negativní) naruší důvěru mezi vámi a dospívajícím a může naprosto zablokovat další komunikaci s ním. Často je právě toto pověstná „poslední kapka“, po které si dítě řekne: „stejně mi nevěří, tak co“.
 • Buďte důslední. Je potřeba, abyste stanovená pravidla dodržovali především vy sami. To, co říkáte, má být zároveň v souladu s vaším chováním. Pokud chcete naučit dítě, že jsou drogy špatné, sami si připomeňte, v jakých situacích a k jakému účelu jste vy sami po návykové látce sáhli.
 • Neriskujte. Pokud máte pocit, že je vaše dítě akutně pod vlivem návykové látky, reálně zvažte přivolání první pomoci. Nedovolte dítěti tvrdě usnout na zádech.

↑ nahoru

Kdy a kde hledat pomoc

Kontakty na jednotlivé typy služeb a konkrétní pomoc ve vašem regionu naleznete zde. Vyberte kraj, ve kterém bydlíte, a vyhledejte nejbližší zařízení, kde vám mohou pomoci.

 • Jsem rodič a hledám informace:

Více informací o dané problematice můžete získat na důvěryhodných portálech či v literatuře (viz níže).

 • Jsem rodič a mám podezření, že mé dítě experimentuje:

Ptejte se na informace u školního metodika prevence, poraďte se s výchovným poradcem, školním psychologem nebo v pedagogicko-psychologické poradně či středisku výchovné péče (přehled středisek výchovné péče v ČR).

 • Jsem rodič a moje dítě užívá návykové látky, je závislé na počítačových hrách a automatech:

Kontaktujte krizové linky, linky bezpečí či internetové poradny, kde se můžete anonymně ptát a zjistit více informací, popřípadě vyhledat organizaci, na kterou se můžete dále obrátit.

Linka důvěry , tel. 222 580 697 – nonstop
Linka bezpečí , tel. 116 111 – nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence , tel. 284 016 666 – nonstop
Linka důvěry Dětského krizového centra  , tel. 241 484 149 – nonstop

Kontaktujte centra a neziskové organizace nabízející programy, kde se pracuje s experimentátory či přímo s uživateli návykových látek.

Pro drogově závislé děti je určena detoxikační jednotka v nemocnici Pod Petřínem, pro hlubší vhled do problematiky pak kvalifikační práce Dagmar Parákové.

Užitečným pomocníkem může být Mapa pomoci na drogy-info.cz.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

Přihlášení k odběru newsletteru

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další literaturu k tomuto tématu najdete v naší Odborné knihovně.

Literatura

Výzkumy

Audiozáznamy

Videozáznamy

Užitečné internetové odkazy

Autor/ka

Vystudovala speciální pedagogiku-etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala čtyři roky na základní škole pro žáky s poruchami chování. Sedm let působí jako lektorka a koordinátorka programů primární prevence rizikového chování v Občanském sdružení Prev-Centrum. Aktuálně pracuje jako školní speciální pedagožka a lektorka programů primární prevence rizikového chování.

Odborná knihovna:
Články: