Doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D.

Absolvent všeobecného lékařství na UK a v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě UK. Obor biochemie a patobiochemie úspěšně ukončil v roce 2007. V roce 2018 jmenován docentem klinické biochemie na 1. LF UK v Praze. Další atestace – dětské lékařství (2010), klinická biochemie (2011), klinická výživa a intenzivní metabolická péče (2012) a lékařská genetika (2014). Začínal na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice a na Metabolické jednotce Kliniky dětského a dorostového lékařství (KDDL) VFN v Praze. V letech 2011-2017 primářem klinické části Ústavu dědičných metabolických poruch (ÚDMP) 1.LF UK a VFN v Praze. Po sloučení ÚDMP s KDDL VFN byl jmenován vedoucím lékařem Metabolického centra KPDPM VFN. Na 1.LF UK přednáší pediatrii, klinickou biochemii, patobiochemii, biochemii výživy a kazuistiky z laboratorní diagnostiky. Působil jako odborný vědecký pracovník na odd. Bioenergetiky na Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Zaměřuje se na patofyziologii, diagnostiku a léčbu dědičných metabolických poruch zejména mitochondriálních nemocí, lysosomálních střádavých onemocnění a poruch metabolizmu sirných sloučenin. Je řešitelem/spoluřešitelem mnoho mezinárodních i domácích grantových projektů, v letech 2004 a 2007 získal Cenu ministra zdravotnictví ČR

Odborná knihovna:

Články: