Ztráta zaměstnání, skončení rodičovské dovolené

Autor/ka: Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.
Datum publikace: 25. 09. 2015, Aktualizováno: 22. 01. 2024

Ke ztrátě zaměstnání může dojít z mnoha důvodů. Ať již se jedná o reorganizaci v podniku, nebo ukončení pracovního poměru na dobu určitou, můžete se registrovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce (podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), a to nejlépe do tří pracovních dnů od data ukončení pracovního poměru.

Stejnou lhůtu máte i v případě, že skončí vaše rodičovská dovolená a vy se nemáte kam vrátit (firma zkrachovala, před narozením dítěte jste nepracovali a podobně).

Tip: Pokud si nejste jisti, zda jste v minulosti lhůtu vždy dodrželi a zda nemáte dluhy na zdravotním pojištění nebo zda vám nechybějí některé doby sociálního pojištění, můžete si vyžádat přehled dob pojištění na kterékoli pobočce své zdravotní pojišťovny. Číselník zdravotních pojišťoven naleznete zde.

Přehled dob sociálního pojištění, takzvaný Osobní Informativní List Důchodového Pojištění (OILDP), si můžete (osobně) vyžádat na kterékoli Okresní správě sociálního zabezpečení (kontakty naleznete na www.cssz.cz). Můžete také zaslat písemnou žádost na Ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5. OILDP se zdarma rozesílá do devadesáti dnů jedenkrát ročně (na základě vaší žádosti).

Evidence na úřadě práce

Evidence na úřadě práce s sebou přináší kromě pomoci při hledání zaměstnání také další důležité výhody:

 • Výplata podpory v nezaměstnanosti (podrobnosti viz dále).
 • Hrazení pojištění – doba evidence u úřadu práce se nezaměstnanému započítává jako doba (sociálního) pojištění pro nárok na starobní důchod, ne však celá. Doba, kdy má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti, se započítává celá, z doby, kdy není nárok na podporu v nezaměstnanosti (zpravidla proto, že podpora již byla vyčerpána), se započítává jeden rok, u osob starších pětapadesáti let pak maximálně tři roky,
 • Zdravotní pojištění se hradí po celou dobu evidence u úřadu práce bez ohledu na to, zda vám podpora náleží či nikoli,

Pozor! Zdravotní pojišťovnu je třeba informovat o tom, že jste takzvaní státní pojištěnci (plátcem pojištění je v době evidence u úřadu práce stát), a to nejlépe v době, kdy na úřad práce nastupujete (do osmi dnů). Zpětné dokladování pojištění bývá velice problematické a nemusí být vždy uznáno.

 • Možnost čerpání prostředků určených na podporu zaměstnanosti – jedná se o takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, což jsou finanční prostředky poskytované firmám úřady práce. Nejedná se tedy o finanční prostředky, které vyplácí úřad práce nezaměstnaným osobám, peníze však mohou čerpat firmy za to, že vás zaměstnají. Jedná se o snahu motivovat zaměstnavatele k tomu, aby přijímali osoby, které na trhu práce obtížněji hledají uplatnění, jako jsou například absolventi, osoby starší pětapadesáti let, osoby se zdravotním postižením a podobně (bližší informace naleznete v letáku).
 • Rekvalifikace – osoby, které jsou v evidenci úřadu práce delší čas nebo nemohou najít uplatnění ve svém oboru, mohou úřad práce požádat o úhradu rekvalifikačního kurzu a svoji kvalifikaci si rozšířit, doplnit nebo i zcela změnit.

Máte-li o rekvalifikaci zájem, jednejte se sociální pracovnicí úřadu práce, ke které docházíte na pravidelné konzultace. Není-li ochotna vám vyhovět, podejte svoji žádost písemně. Při volbě rekvalifikačního kurzu dbejte především na to, aby se absolvováním kurzu zvýšily vaše šance najít si zaměstnání. Zjistěte si dopředu, jaké budou požadavky pro výkon dané profese (může to být „jen“ dobrý zdravotní stav, ale také například výkon dané profese pod dohledem garanta a podobně, je tedy dobré vědět, zda jste schopni všechny podmínky splnit). Nespoléhejte se jen na informace od agentury zajišťující kurzy, ale prověřte si vše například na živnostenském úřadě.

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě (písemné) dohody s úřadem práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (například doprava do místa konání kurzu).

Tip: Při rekvalifikaci vám náleží vyšší podpora v nezaměstnanosti, podrobně viz dále.

Jak se přihlásit na úřadě práce?

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání podávejte na úřadě práce v místě svého bydliště. Žijete-li jinde než v místě svého trvalého bydliště a dojíždění na úřad práce by pro vás bylo problematické, požádejte úřad práce o převedení do místa svého faktického bydliště (nemusíte měnit bydliště trvalé). Žádost podáte nejprve na úřadě práce v místě svého trvalého bydliště (přihlásíte se do evidence a hned podáte i žádost o převedení své složky do místa faktického bydliště), poté se přihlásíte v místě svého faktického bydliště a požádáte o zařazení do evidence. Doporučuje se podávat všechny žádosti písemně.

Jaké budete potřebovat doklady:

 • vyplněný formulář (získáte buď na úřadě práce, nebo na stránkách MPSV / ÚP),
 • občanský průkaz,
 • zápočtový list z posledního zaměstnání,
 • potvrzení o průměrné výši měsíční mzdy (vydává zaměstnavatel a slouží pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti),
 • potvrzení o důvodu ukončení pracovního poměru (může to být výpověď od zaměstnavatele nebo smlouva, ve které je uvedeno, že byla na dobu určitou a lhůta uplynula, a podobně) – potvrzení slouží k doložení důvodu výpovědi, aby bylo jasné, zda máte nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši nebo zda bude podpora krácena (informace o výši podpory v nezaměstnanosti viz dále),
 • potvrzení o vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, výuční list, ale také osvědčení o absolvování vzdělávacích kurzů a podobně),
 • další doklady, například osvědčení a potvrzení o absolvovaných kurzech a podobně.

Jak je to s příhlášením na úřadu práce u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)?

Nejprve je třeba říci, že uchazečem o zaměstnání se nemůže stát člověk, který je osobou samostatně výdělečně činnou. Nedaří-li se vám tedy podnikání tak, jak jste si představovali, případně pokud jste nebyli úspěšní a svoji firmu jste uzavřeli, je třeba také ukončit nebo přerušit živnost (včetně všech souvisejících úkonů – informování zdravotní pojišťovny, České správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu, případně dalších institucí, kterých se vaše činnost týkala).

Potřebné formuláře pro Českou správu sociálního zabezpečení naleznete zde.

Formuláře pro zdravotní pojišťovnu si pak vyžádejte přímo u své pojišťovny. Potřebné odkazy na pojišťovny naleznete zde.

Vše doporučujeme podávat písemně.

Pokud tak nechcete nebo z nějakého důvodu nemůžete učinit, můžete se na úřad práce přesto přihlásit, avšak pouze jako zájemce o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci, nevzniká mu však nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Čtete také:
Dluhy a finanční problémy
Rodina v tíživé sociální situaci: Rozchod, rozvod partnerů, osamělý rodič

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Podpora v nezaměstnanosti (podle zákona č. 435/2004 Sb.)

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který splní podmínku dvanácti měsíců zaměstnání v posledních dvou letech.

Dobu zaměstnání lze nahradit také takzvanou náhradní dobou zaměstnání, kterou může být například péče o dítě (mateřská nebo rodičovská dovolená), doba péče o osobu se zdravotním postižením (které byl přiznán příspěvek na péči) a podobně.

Výše podpory se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo z vyměřovacího základu, pokud jste před nástupem na úřad práce nepracovali, ale byli jste například na rodičovské dovolené.

Výše podpory:

 • první dva měsíce 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • další dva měsíce 50 procent průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • po zbývající dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku.

U OSVČ se výše podpory vypočítává z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ vypočítává Česká správa sociálního zabezpečení podle uhrazeného pojistného za poslední zúčtovaný kalendářní rok. Tedy například od dubna do prosince 2019 je výše podpory v nezaměstnanosti vypočítávána podle roku 2018.

Většina OSVČ uplatňuje odpovídající odpočty a snižuje svůj příjem zohledňováním nákladů (výdajů) vzniklých v souvislosti s podnikáním. Pojištění však často hradí jen v minimální výši a podpora v nezaměstnanosti pak bývá velmi nízká. S tím je však při podnikání třeba dopředu počítat. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, výše podpory v nezaměstnanosti (a podpory při rekvalifikaci) se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.

Ukončí-li uchazeč o zaměstnání při souběhu několika činností tyto činnosti postupně (v různé dny), vychází se při stanovení výše jeho podpory v nezaměstnanosti z té, která byla ukončena jako poslední.

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí šedesát procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Krácení podpory: V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu poslední zaměstnání ukončil sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí podpora jen pětačtyřicet procent průměrného měsíčního výdělku.

Doba pobírání podpory, takzvaná podpůrčí doba, je závislá na věku uchazeče o zaměstnání:

a) do 50 let věku po dobu pěti měsíců,

b) nad 50 do 55 let věku po dobu osmi měsíců,

c) nad 55 let věku po dobu jedenácti měsíců.

Nemáte-li nárok na podporu v nezaměstnanosti (například proto, že jste nesplnili dobu zaměstnání ani náhradní dobu zaměstnání), je třeba hledat jiné zdroje. Žije-li nezaměstnaný s partnerem, je dobré vědět, že ještě než se vypraví na úřad práce požádat o sociální dávky, bude posuzován vždy se svým partnerem. Chce-li tedy nárokovat dávky, musí doložit příjmy partnera, případně dalších osob ve společné domácnosti. Bližší informace o sociálních dávkách naleznete zde.

Můžete si k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat?
Ano, ale váš měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, tedy 9 450 Kč (v roce 2024). Nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu této činnosti nezaniká.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Kde hledat pomoc?

Na pracovních webových portálech můžete ve většině případů hledat nejen nabídky volných pracovních míst, ale bývají zde umístěny užitečné informace, vzory pro sestavení profesního životopisu či psaní motivačního dopisu. Mimo jiné zde najdete například i informace o průměrné výši platu v daném oboru a podobně.

Některé webové portály s pracovními nabídkami: www.jobs.cz, www.neziskovky.cz, www.prace.cz, www.praceprace.cz, www.sprace.czhttps://www.prace-z-domu.com/nabidky-prace-z-domova/, www.profesia.czwww.dobraprace.cz

Další informace:

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny NRZP ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně-právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka