Druhy pobytů na území České republiky

Autor/ka: Mgr. Jakub Tesař
Datum publikace: 06. 08. 2015, Aktualizováno: 25. 08. 2023

O jaký druh pobytu na našem území může cizinec v dané situaci žádat, co všechno potřebuje ke kladnému vyřízení své žádosti a další podrobnosti týkající se systému určování a schvalování pobytu cizinců na území České republiky.

Obsah článku:

Občané Evropské unie

Jste-li občan členského státu Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a jejich rodinný příslušník, jako je například manžel, dítě nebo rodič, platí pro vás obdobná pravidla pobytu na našem území.

Jako občan Evropské unie můžete volně cestovat po území členských států Evropské unie, hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích, v Česku jen na mezinárodních letištích při letech z nebo do zemí mimo Schengen.  

Osvědčení o registraci (dříve známé jako potvrzení o přechodném pobytu)

V případě, že hodláte zůstat na území déle než 90 dní, máte ohlašovací povinnost do této lhůty ohlásit svou přítomnost odboru cizinecké policie (dle vašeho místa pobytu). V Česku můžete pobývat bez jakéhokoliv zvláštního povolení, potřebujete jen doklad totožnosti nebo cestovní doklad. Chcete-li zde zůstat déle než tři měsíce, můžete požádat o osvědčení o registraci nebo o povolení k trvalému pobytu. Osvědčení o registraci (dříve známé jako Potvrzení o přechodném pobytu) není podmínkou k tomu, abyste mohli zůstat na území, je na vás, zda o jeho vydání požádáte či nikoliv.

Povolení k trvalému pobytu

Po pěti letech nepřetržitého pobytu můžete požádat o povolení k trvalému pobytu. Podmínkou je právě doklad o vaší nepřetržité pětileté přítomnosti na území, cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování a dvě fotografie. Stejně tak můžete požádat o povolení po dvou letech nepřetržitého přechodného pobytu jako rodinný příslušník občana Evropské unie.  Žádost lze podat na pracovišti Ministerstva vnitra příslušného podle místa vašeho hlášeného pobytu. Ministerstvo pak má 60 dní, aby o vaší žádosti rozhodlo.

Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává na dobu s platností 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně. Ve chvíli, kdy získáte povolení k trvalému pobytu, stanete se automaticky pojištěncem všeobecného zdravotního pojištění a budete mít nárok na bezplatnou zdravotní péči jako každý občan České republiky.

Občané třetí země

Občané třetí země jsou cizinci státu, který není členem Evropské unie, a několika výše jmenovaných států.

Bezvízový pobyt

Bez víza (a bez vízové povinnosti) můžete s platnými doklady pobývat na území ČR maximálně 90 dní. Během bezvízového pobytu ovšem nelze pracovat. Pokud nepředložíte doklady na letišti, musíte se ohlásit do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území na odboru cizinecké policie (dle místa pobytu). Jsou tu určité výjimky, například když jste tu na oficiální státní návštěvě, ohlásí vás ubytovatel nebo vám nebylo ještě 15 let.

Krátkodobé a dlouhodobé vízum 

V případě, že chcete pobývat v Česku za účelem studia, podnikání, sloučení rodiny, pozvání nebo kulturního účelu, je třeba si vyřídit vízum s ohledem na délku plánovaného pobytu. Krátkodobé vízum je platné maximálně 90 dní. Dlouhodobé vízum nad 90 dnů, vč. mimořádného pracovního víza obvykle slouží k pobytu ve lhůtě jednoho roku. Potřebujete k němu doklad potvrzující účel pobytu, cestovní doklad, zajištění ubytování, určité finanční prostředky a na vyžádání také čistý trestní rejstřík a lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu.

Žádost o dlouhodobé vízum budete muset podat osobně na příslušném zastupitelském úřadě. Zastupitelský úřad zpravidla provádí s žadateli pohovor. Na udělení víza není právní nárok, v praxi máte tedy velmi málo práv. Pokud není vaší žádosti vyhověno, nebudou vám sděleny žádné důvody, proč se tak stalo, a proti rozhodnutí nemůžete podat žádné opravné prostředky. Pokud vám Ministerstvo vnitra vízum udělí, před vlepením víza do pasu musíte ještě předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění.

Dlouhodobý pobyt

Dlouhodobé vízum lze prodloužit, chcete-li ale zůstat déle než jeden rok, je lepší zažádat o dlouhodobý pobyt. Oproti dlouhodobému vízu má povolení k dlouhodobému pobytu následující výhody: O jeho vydání se rozhoduje ve správním řízení, máte tedy všechna práva účastníka správního řízení včetně možných opravných prostředků. Vydává se v zásadě na dobu dvou let. U zaměstnání ovšem jen na dobu platnosti povolení k zaměstnání, tedy na maximálně jeden rok. V průběhu můžete změnit účel pobytu.

Budete potřebovat stejné doklady jako u žádosti o dlouhodobé vízum. Dále žádáte-li například o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, musíte mít doklad potvrzující příbuzenský vztah. Lhůty pro vydání rozhodnutí se liší dle účelu pobytu. Za účelem studia, výzkumu nebo podnikání musí být žádost vyřízena do 60 dní, lhůta vyřízení žádosti o pobyt rezidenta je 120 dní, ale lhůta rozhodnutí ve věci žádosti za účelem sloučení rodiny je až 270 dní.

Povolení k trvalému pobytu

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po pěti letech nepřetržitého pobytu na území. Doba studia a řízení o udělení mezinárodní ochrany (nebylo-li vedeno déle než 18 měsíců) se započítává jednou polovinou. Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti Ministerstva vnitra podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.

K žádosti je třeba předložit doklady o splnění pěti let nepřetržitého pobytu, o zajištění ubytování, o zajištění prostředků k pobytu, o absolvované zkoušce z českého jazyka a na žádost musíte také předložit výpis z evidence rejstříku trestů.

Máte-li prokazatelně český původ (krajan), můžete žádat o povolení k trvalému pobytu z takzvaných důvodů hodných zvláštního zřetele bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i váš manžel/manželka nebo vaše nezletilé dítě.

Zaměstnanecká a modrá karta

Nový druh povolení pobytu, který slouží k oprávnění pracovat, se nazývá zaměstnanecká karta. Karta je vázaná na konkrétní pracovně-právní poměr a může být vydána maximálně na 2 roky. Platnost karty lze opakovaně prodloužit. Zaměstnanecká karta nahrazuje víza nad 90 dní nebo dlouhodobé pobyty za účelem zaměstnání i zelenou kartu, které se ruší. Modrá karta nadále zůstává obdobou zaměstnanecké karty za účelem zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Předpokládá kvalifikaci na úrovni vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání.

Důležité kontakty a místa, kde vám mohou poradit, naleznete v samostatné kapitole Kde hledat pomoc.

 

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s. Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 pracuje pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v Praze jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Autor/ka

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s.  Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 dosud pracuje pro stejnou organizaci v Praze, Správu uprchlických zařízení MV, jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Odborná knihovna:
Články: