Zaměstnávání cizinců v České republice

Autor/ka: Mgr. Jakub Tesař
Datum publikace: 06. 08. 2015, Aktualizováno: 29. 08. 2023

Kteří cizinci mohou u nás pracovat bez povolení, jaké jsou specifické podmínky pro získání různých druhů povolení k zaměstnání a jaké má povinnost zaměstnavatel při zaměstnávání cizinců – dočtete se na následujících řádcích.

Pro zaměstnance

  • Práce bez povolení

Občané členského státu Evropské unie (EU) a jejich rodinní příslušníci mají v pracovněprávních vztazích v České republice (ČR) stejné právní postavení jako občané České republiky. Nepotřebují povolení k zaměstnání a mají právo pobytu po dobu jeho trvání. Obdobně jako na občany Evropské unie (EU) se pohlíží i na občany ze států Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Povolení k zaměstnání nepotřebují ani občané Švýcarska.

Povolení k zaměstnání nebo jedna z karet se také nevyžaduje k zaměstnání cizince s povoleným trvalým pobytem nebo u cizinců, kterým byl udělen azyl. Dále se povolení nevyžaduje u cizince, který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání nebo který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie.

  • Druhy povolení k zaměstnání

Občané třetích států (státy celého světa kromě zmíněných států, u nichž není třeba povolení k zaměstnání) potřebují pro přijetí do zaměstnání, jakož i po celou dobu zaměstnání v České republice povolení k zaměstnání od příslušného úřadu práce. Výjimkou jsou případy, u kterých je jiná úprava provedena mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republiky vázána. Tito cizinci potřebují rovněž povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Zaměstnanecká karta, modrá karta a povolení k zaměstnání se vydávají na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Z hlediska režimu zaměstnání jsou rovnocenné. Každé z těchto povolení je možné udělit za specifických podmínek.

  • Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze třetích zemí. Z hlediska odborné způsobilosti je zaměstnanecká karta určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti. Zaměstnanecká karta je relativně nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kdy je účelem pobytu cizince zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nejsou vydávány. Karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Zaměstnanecká karta se váže vždy ke konkrétní pracovní pozici (může jich být i více najednou), na kterou byla vydána, popř. k pracovní pozici, k níž byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky. Zaměstnanecká karta má takzvaný duální charakter, tedy opravňuje cizince jak k pobytu na území České republiky, tak k zaměstnání, aniž by cizinec musel žádat na dvou místech. Karta existuje také v režimu neduálního dokladu, tedy je v takovém případě v zásadě jen povolením k pobytu.

Nejčastěji je vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na dva roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o zaměstnaneckou kartu je 60 dnů a 90 dnů ve zvlášť složitých případech.

Pro vydání zaměstnanecké karty je nezbytná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin. K žádosti budete dále potřebovat doklady o prokázání kvalifikace požadované na zvolené pracovní místo a doklad o zajištění ubytování. Můžete být dále požádáni o lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí, a o výpis z rejstříku trestů.

  • Povolení k zaměstnání

O povolení k zaměstnání může požádat cizinec v případech, kdy se jedná například o sezónní práce, cizinec je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, jde o zaměstnání na časově vymezené období za účelem zvyšování kvalifikace, nebo jde o práci v rámci studentských výměnných programů.

Povolení k zaměstnání ještě neopravňuje cizince k výkonu práce- musí si vyřídit povolení k pobytu za účelem zaměstnání – zaměstnaneckou kartu v režimu neduálního dokladu. Před udělením povolení se vyžaduje předchozí vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná. Platnost povolení k zaměstnání se vydává maximálně na dva roky. Povolení lze opakovaně prodloužit nejvýše o dva roky.

Povolení se vydávají na krajských pobočkách úřadu práce, v jehož obvodu bude cizinec zaměstnání vykonávat. K žádosti je třeba znát druh a místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno. Také vyjádření zaměstnavatele, že vás zaměstná a doklady o odborné způsobilosti pro výkon práce. Správní poplatek za podání žádosti je 500 Kč (Položka č. 9 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.).

  • Modrá karta

K vydání modré karty je požadováno minimálně ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo minimálně tři roky. Pracovní smlouva musí být nejméně na dobu jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Sjednaná mzda musí být alespoň ve výši 1,5násobku průměrné mzdy v Česku. Modrá karta je současně povolením k zaměstnání i povolením k pobytu. Modrá karta by měla být při splnění všech náležitostí vydána v kratším čase než povolení k zaměstnání.  Uzavření pracovní smlouvy je nutné před podáním žádosti o modrou kartu. Modrá karta se vydává dle délky uzavřené smlouvy, maximálně na dva roky. Povolení lze opakovaně prodloužit nejvýše o dva roky.
 

Pro zaměstnavatele

  • Informační povinnost

Nastoupí-li do zaměstnání nebo k výkonu práce na území České republiky občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník, rodinný příslušník občana České republiky, cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta, je jeho zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce

Obdobná povinnost se vztahuje i na případy, kdy za trvání zaměstnání nebo výkonu práce na území České republiky nastane skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta nevyžaduje.

Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést. Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.

Jedná-li se o cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, má zaměstnavatel povinnost písemně oznámit příslušné pobočce úřadu práce tyto skutečnosti: Cizinec nenastoupil do práce, ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno, zaměstnání bylo ukončeno výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v zákoníku práce, nebo bylo zaměstnání ukončeno okamžitým zrušením. Při ukončení zaměstnání výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení tohoto zaměstnání.

  • Hlášení volných pracovních míst

Pokud chce zaměstnavatel zaměstnat cizince, musí oznámit příslušnému úřadu práce k tomuto určené volné pracovní místo a jeho charakteristiku. Volným pracovním místem se rozumí takové místo, které zaměstnavatel nově vytvořil nebo které se uvolnilo. Charakteristika volného pracovního místa hlášeného krajské pobočce úřadu práce musí být totožná s charakteristikou místa, kde bude zaměstnání vykonáváno.

Základní charakteristikou se rozumí druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a dále informace, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou a jeho předpokládanou délku.

Důležité kontakty a místa, kde vám mohou poradit, naleznete v samostatné kapitole Kde hledat pomoc.

 

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s. Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 pracuje pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v Praze jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Autor/ka

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s.  Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 dosud pracuje pro stejnou organizaci v Praze, Správu uprchlických zařízení MV, jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Odborná knihovna:
Články: