Průkaz osoby se zdravotním postižením

Autor/ka: Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.
Datum publikace: 02. 09. 2013, Aktualizováno: 26. 08. 2023

Průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP, tedy průkaz TP, ZTP, ZTP/P) 

Pravidla pro vydávání těchto průkazů stanovuje zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Výměna průkazů OZP se uskutečnila mezi 1. dubnem až 31. prosincem  2015.

Podoba průkazů OZP

ilustrační foto: průkaz ZTP/P 2015ilustrační foto: průkaz ZTP/P 2015ilustrační foto: průkaz ZTPilustrační foto: průkaz TP 2015

Podmínky nároku:

Průkaz OZP je přiznáván ve třech stupních: Průkaz TP, ZTP a ZTP/P.

Od ledna 2014, kdy došlo k poměrně zásadním legislativním změnám (novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením i prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 388/2011 Sb.) již není nárok na průkaz provázán s nárokem na příspěvek na péči.

Od 1. 1. 2014 je nárok na průkaz posuzován dle jednotlivých diagnóz a ty jsou tyto (podle Vyhlášky č. 388/2011 Sb.):

Průkaz TP = posudkový lékař uzná, že u žadatele došlo k podstatnému omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace a to na základě těchto zdravotních stavů:

 • a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
 • b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
 • c) podstatné omezení funkce dolní končetiny,
 • d) středně těžké omezení funkce dvou končetin,
 • e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
 • f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
 • g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
 • h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
 • i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
 • j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí,
 • k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

Průkaz ZTP = posudkový lékař uzná, že u žadatele došlo k podstatnému omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace a to na základě těchto zdravotních stavů:

 • a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
 • b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
 • c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
 • d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
 • e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
 • f) těžké omezení funkce dvou končetin,
 • g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
 • h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
 • i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
 • j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
 • k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
 • l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
 • m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí,
 • n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Průkaz ZTP/P = posudkový lékař uzná, že u žadatele došlo k podstatnému omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace a to na základě těchto zdravotních stavů:

 • a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
 • b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
 • c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
 • d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
 • e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
 • f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
 • g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
 • h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
 • i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
 • j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 • k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
 • l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
 • m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace; u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí,
 • n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Volba symbolu osoby se zdravotním postižením

Od 1.1. 2015 mohou mít držitelé průkazu OZP na průkazu piktogram označující druh zdravotního postižení (osoba s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoba hluchoslepá anebo osoba úplně nebo prakticky nevidomá). Toto označení není povinné. Záleží tedy jen na vás (a dítěti), zda chcete, aby toto označení na průkazu bylo, či nikoliv.

.

Podrobné podmínky viz zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, výčet diagnóz viz vyhláška 388/2011 Sb.)

Průběh řízení

Od 1. 1. 2014 již není součástí řízení tzv. sociální šetření v domácnosti žadatele, celé řízení se tím zjednodušilo a také i o trochu zkrátilo.

 • 1) Podání žádosti
 • 2) Úřad práce předá dokumentaci posudkovému lékaři a vyžádá si posudek. Žadateli přijde
 • 3) Usnesení o přerušení řízení – řízení je přerušeno do doby než posudkový lékař posoudí zdravotní stav (= vypracuje posudek o zdravotním stavu)
 • 4) Jelikož posudkový lékař pro vypracování posudku potřebuje zprávu od ošetřujícího lékaře, obdrží účastník řízení výzvu, aby se s lékařem spojil a zároveň posudková služba zašle lékaři žádost o vypracování lékařské zprávy.
 • 5) Žadatel by se měl spojit se svým lékařem (pokud tak neučinil již dříve) a domluvit se s ním jaké zprávy, podklady či vyšetření budou třeba pro vypracování zprávy pro posudkovou službu.
 • 6) Poté, co posudková služba obdrží vyjádření ošetřujícího lékaře, je vypracován posudek o zdravotním stavu.
 • 7) Poté, co posudková služba zašle posudek o zdravotním stavu na úřad práce, úřad práce obnoví řízení a žadateli pošle
 • 8) „Vyjádření k podkladům rozhodnutí“ (do 8 dnů od doručení výzvy). V tomto textu již někdy bývá uvedeno, jaký bude výsledek (zamítnutí x přiznání). Žadatel se tedy může na jednání připravit. Není-li z textu výsledek patrný, dozvíte se jej na úřadě.
  • 8a) Možnost dávat námitky, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Můžete namítnout, že některé doklady chybí, že posudkový lékař dítě neviděl, proto nemohl dobře vyhodnotit jeho zdravotní stav, že některé zprávy nebyly zohledněny apod.
 • 9) Rozhodnutí.
 • 10) Odvolání. Je-li žádost zamítnuta, máte právo podat odvolání a to do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí na poště nebo na úřadě (pozor, odvolací lhůta začíná běžet 10. dnem uložení zásilky na poště, odkládat tedy převzetí zásilky až do posledního dne uložení nemá smysl).
 • 11) Znovu 2) až 9) (někdy s tím rozdílem, že v odvolacím řízení si odvolací orgán může pozvat žadatele k osobnímu posouzení zdravotního stavu před posudkovou komisí nebo žadatel sám můžete toto posouzení požadovat – je třeba uvést do textu odvolání)
 • 12)  Rozhodnutí MPSV
 • 13)  Možnost obrátit se na soud (do 60 dnů od rozhodnutí)
 • 14)  Možnost podat žádost na MPSV o přezkumné řízení (do 1 roku ode dne vydání rozhodnutí)

Co dělat v případě, že není nárok?

Opravné prostředky jsou podrobně popsány v části „průběh řízení“ (viz výše). Zamítnutí průkazu OZP vyplývá v drtivé většině případů z toho, že posudkový lékař stanoví, že zdravotní stav žadatele neodpovídá žádné z diagnóz uvedených ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. (viz výše).

Vaším cílem při podávání odvolání by tedy mělo být toto tvrzení vyvrátit, do odvolání uvést, které diagnóze zdravotní stav (dítěte) odpovídá a tvrzení podložit zprávou (zprávami) odborných lékařů.

Někdy bývá problém i v tom, že podklady pro posudkového lékaře zpracovává praktický lékař, který buď nemá čerstvé zprávy k dispozici, a nebo ve své zprávě zprávy odborných lékařů nesprávně interpretuje, příp. neuvede některé důležité skutečnosti.

Před sestavováním odvolání doporučuji zajistit tyto doklady:

Rozhodnutí úřadu práce – vydá úřad práce.

Zpráva posudkového lékaře (Posudek o zdravotním stavu) – vydá úřad práce

Zpráva praktického (dětského) lékaře, která sloužila jako podklad pro vypracování posudku o zdravotním stavu – vydá buď dětský lékař nebo LPS (adresu najdete na posudku o zdravotním stavu)

Jak a kde požádat:

Úřad práce, odbor nepojistných dávek.

Formulář:

K dispozici na kterémkoli úřadě práce nebo na portálu MPSV.

Výhody spojené s vlastnictvím průkazu OZP

Držitel průkazu TP má nárok na:

 • a) vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky,
 • b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Držitel průkazu ZTP má nárok na:

 • a) výhody pro držitele průkazu TP,
 • b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
 • c) slevu 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Držitel průkazu ZTP/P má nárok na:

 • a) výhody pro držitele průkazu TP a ZTP,
 • b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
 • c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomý, pokud ho nedoprovází průvodce.

Držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P a průvodci držitele průkazu ZTP/P může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

Dálniční poplatky aneb Kdy nepotřebujete dálniční známku

Od povinnosti platit na zpoplatněné pozemní komunikaci jsou podle zákona č. 13/1997 Sb. osvobozena vozidla, přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká nebo vozidla nebo přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou... Rovněž jsou od dálničního poplatku osvobozena vozidla provozovaná institucemi pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob s takovým postižením.

Dle tohoto ustanovení mají na osvobození nárok i rodiče, kteří přepravují dítě se zdravotním postižením (jemuž byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo trpí zhoubným nádorem či hemoblastosou). Podmínkou je, že dítě je ve voze.

Pokud jste své dítě zavezli například do lázní, na respitní pobyt či do nemocnice v jiném městě a podobně a vracíte-li se zpět bez dítěte, pak doporučujeme požádat v daném zařízení o vystavení potvrzení. Zastaví-li vás při cestě zpět policie, předložte jí toto potvrzení a doklad o tom, že dítě je držitelem průkazu OZP, a právo na osvobození budete mít, i když dítě již nevezete.

Parkovací průkaz

Nárok na parkovací průkaz mají podle zákona č. 361/2000 Sb. - Speciální označení vozidel a osob:

 • všichni držitelé průkazu ZTP, kromě osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,
 • všichni držitelé průkazu ZTP/P.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (často je vydáván ve „stejných dveřích“ kde dříve sídlil sociální odbor, než byl přestěhován na úřad práce).

Pozor, vydávání parkovacích průkazů je skutečně v kompetenci obcí, a ne úřadů práce. Na úřadech práce bohužel nemají často potřebné informace a může se stát i to, že nebudou ani vědět, kam vás odkázat.

K čemu slouží parkovací průkaz?

Jak již název napovídá, parkovací průkaz opravňuje svého majitele k parkování na místech vyhrazených k parkování pro osoby se zdravotním postižením. Pozor, tato vyhrazená parkovací místa nemusejí být bezplatná. Pokud se jedná o placené (komerční) parkoviště, kde je stanovena povinnost uhradit parkovací poplatek, může být tato povinnost stanovena i pro držitele parkovacího průkazu. Často je však tento poplatek o poznání nižší.

Rodiče dětí se zdravotním postižením často využívají možnosti parkovat v areálu nemocnic, před budovami úřadů a dalších institucí, to je samozřejmě naprosto v pořádku a většina těchto parkovacích míst je bez poplatků.

V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

V zahraničí (mimo území České republiky) opravňuje parkovací průkaz k využívání parkovacích míst vyhrazených pro osoby s tělesným postižením. Osvobození od dálničních poplatků či další slevy a výhody jsou poskytovány jen v některých zemích a jedná se zpravidla o jednotlivé slevy konkrétních poskytovatelů (platné mnohdy jen v některých městech nebo regionech), není na ně právní nárok a na jejich poskytnutí nelze spoléhat.

Podrobné informace o slevách v daném státě získáte na velvyslanectví dané země či na Ministerstvu zahraničí.

K čemu slouží znak „ucho“?

Označení O 2 (lidově ucho) je znak, který má právo využívat pouze držitel průkazu ZTP, kterému byl tento průkaz vydán z důvodu jeho postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. Podmínkou pro vydání průkazu je navíc skutečnost, že majitel průkazu ZTP je zároveň držitelem řidičského oprávnění.

Znak „ucho“ je určitým oznámením, že řidič je těžce sluchově postižený, a je tedy zbytečné na něho používat zvuková znamení. Z užívání tohoto označení neplynou žádné další slevy, výhody ani právo parkovat na vyhrazených parkovištích. Jedná se skutečně jen o „informační“ označení.

V praxi se bohužel občas setkávám s tím, že tento znak obdrží (slyšící) rodiče dítěte se sluchovým postižením. A to je chyba. Pokud se tak stane, žádejte, aby vašemu (neslyšícímu) dítěti byl vydán parkovací průkaz (informace viz výše).

Správní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, přináší mnohá zvýhodnění slevy a osvobození od poplatků, nejčastěji užívané jsou poplatky při ověřování podpisů, ze psů, na stavebním úřadě a další. Nejedná se o žádné vysoké sumy, příslušné osvobození či cenové zvýhodnění však může být velmi příjemné. Na konkrétní slevy je vhodné vyptat se přímo na úřadě při vyřizování dané povinnosti (registrace domácího mazlíčka, vyřizování daného povolení a podobně).

Osvobození od poplatků se podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. týká Položky č. 5 (ověření podpisu či razízka), Položky č. 12 (uzavírání manželství), Položky č. 18 (stavební záležitosti), Položky č. 26 (řidičské průkazy a vozidla), Položka č. 27 (technické kontroly vozidel) a Položky č. 36 (parkovací místo pro handicapované). 

Pozor! Samotné vydání nového průkazu (Z)TP(/P) (Položka 9 sazebníku) osvobozeno od poplatků není!

Slevy a výhody u „komerčních“ institucí

Co se týče dalších slev (u mobilních operátorů, poskytovatelů elektřiny či plynu a podobně, úvěrů u bank, zvýhodněných běžných účtů, v lázních, …), jedná se vesměs o nabídky konkrétních poskytovatelů. Jelikož se nabídka velmi často mění, není možné získat ucelený a aktuální přehled. Doporučujeme tedy na konkrétní slevy se dotazovat přímo u konkrétní firmy, a to nejlépe ještě před uzavřením smlouvy. Na mnoha místech budete překvapeni, jaké podmínky můžete získat, a to i bez ohledu na to, zda vy či vaše dítě jste držitelem průkazu OZP.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny NRZP ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně-právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka