Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Autor/ka: Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.
Datum publikace: 02. 09. 2013, Aktualizováno: 25. 08. 2023

Podrobné podmínky viz zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, (v příloze je pak uveden seznam zdravotních postižení odůvodňující přiznání různých typů pomůcek)

Seznam druhů a typů pomůcek je uveden ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Podmínky nároku:

Poznámka: Není-li v textu uvedeno dále jinak, sousloví "zvláštní pomůcka" a "kompenzační pomůcka" znamená totéž.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá déle než rok). Že se skutečně jedná o takto závažné zdravotní postižení, musí potvrdit posudkový lékař, který v podstatě hodnotí, zda zdravotní stav dítěte odpovídá některé z nemocí a vad uvedených v seznamu (viz dále).

Nárok na dávku je podmiňován také věkem žadatele:

 • příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu – věk dítěte nejméně tři roky;
 • příspěvek na pořízení vodicího psa – věk dítěte nejméně patnáct let
 • ostatní případy - 1 rok.

U každé pomůcky by měl úřad práce hodnotit její využití (například pro přípravu na budoucí povolání), její vhodnost (zda ji dítě může používat ve svém sociálním prostředí) a v neposlední řadě je pak také posuzováno, zda zdravotní stav dítěte neodporuje využití pomůcky (viz dále).

Dále je také posuzováno, zda na pomůcku přispívá zdravotní pojišťovna nebo zda je možné si pomůcku od zdravotní pojišťovny zapůjčit. Je-li tomu tak, je žádost zamítnuta.

U příspěvku na pořízení motorového vozidla je třeba doložit čestné prohlášení, že dítě je v kalendářním měsíci pravidelně dopravováno například do školy, k lékaři, na rehabilitaci a podobně.

U příspěvku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu. U každé z těchto tří pomůcek navíc úřad práce vyžaduje alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny, aby bylo možné zvolit řešení méně ekonomicky náročné. Měla by být vyloučena možnost použití schodolezu.

Příspěvek na pořízení vodicího psa je možné požadovat jen na psa odborně připraveného a vycvičeného přímo k tomuto účelu (přesné podmínky a dovednosti, které si musí pes osvojit, jsou stanoveny ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).

Specifika příspěvku na pořízení motorového vozidla

Příspěvek na tuto pomůcku je poskytován pouze rodičům dětí s  těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, autistickou poruchu s těžkým funkčním postižením anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.

Při podávání žádosti není třeba zdůvodňovat, zda se jedná o „nejlevnější vhodné vozidlo“. Pokud takový argument naleznete v odůvodnění přiznané výše dávky, rozhodně jej popírejte a odvolávejte se proti němu. Rodiče mohou zakoupit takové auto, které odpovídá potřebám dítěte s tím, že je-li jeho cena vyšší než přiznaný příspěvek, musejí rozdíl doplatit z vlastních prostředků.

O příspěvek na pořízení motorového vozidla je možné požádat jedenkrát za sedm let (tedy po uplynutí 84 měsíců od přiznání předchozího příspěvku na pořízení motorového vozidla.

Poznámka: Původní vůz, na který rodina získala příspěvek, není nutné po uplynutí stanovené doby (pět nebo deset let) prodávat. Rodina si jej může ponechat.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.)

 • 1. skupina - Zdravotní postižení odpovídající charakteru těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí:
  • a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
  • b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
  • c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
  • d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
  • e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
  • f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
  • g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
  • h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
  • i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
  • j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
  • k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,
  • l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,
  • m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla
  • n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.“.
 • 2. skupina - Zdravotní postižení odpovídající charakteru těžkého zrakového postižení:
  • a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
  • b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
  • c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),
  • d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.
 • 3. skupina - Zdravotní postižení odpovídající charakteru těžkého sluchového postižení:
  • a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,
  • b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,
  • c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02).
 • 4. skupina - Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti:
  • a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,
  • b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,
  • c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
  • d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
  • e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
  • f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
  • g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,
  • h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
  • i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
  • j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,
  • k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
  • l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).
 • 5. skupina - Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla a příspěvek na speciální zádržní systémy (nikoli na běžné dětské autosedačky):
  • a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i), l) a m),
  • b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace
  • c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.

Zdravotní stavy vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)

 • a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,
 • b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi,
 • c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.

Seznamy kompenzačních pomůcek, na které je možné žádat o příspěvek (Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 388/2011 Sb.): 

(Poznámka: Nenajdete-li v seznamu pomůcku, kterou potřebujete, zkuste najít jinou, kterou lze označit za „srovnatelnou“, a zkuste požádat o příspěvek na ni. Žádost je však třeba dobře zdůvodnit a vysvětlit, v čem shledáváte srovnatelnost pomůcky a k jakému účelu ji bude dítě využívat.)

1. skupina - Pomůcky určené dětem s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí:

Všechny osoby uvedené v 1. skupině mohou požádat o tyto pomůcky:

 • a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
 • b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) nájezdové ližiny,
 • b) přenosná rampa,
 • c) schodolez,
 • d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,
 • e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
 • f) stropní zvedací systém, včetně instalace,
 • g) roštová rampa, včetně instalace.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d), i) a l) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:

 • schodišťová sedačka, včetně instalace.

2. skupina - Pomůcky určené dětem s těžkým zrakovým postižením:

Všechny osoby uvedené v 2. skupině mohou požádat o tyto pomůcky:

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
 • b) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
 • c) speciální programové vybavení pro zrakově postižené,
 • d) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
 • e) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené,
 • f) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) vodicí pes,
 • b) psací stroj pro nevidomé,
 • c) popisovací kleště pro nevidomé,
 • d) indikátor barev pro nevidomé,
 • e) braillský displej pro nevidomé,
 • f) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
 • g) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,
 • h) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:

 • diktafon,
 • kamera s hlasovým výstupem.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) kamerová zvětšovací lupa,
 • b) digitální zvětšovací lupa.

3. skupina - Pomůcky určené dětem s těžkým sluchovým postižením:

Všechny osoby uvedené 3. skupině mohou požádat o tyto pomůcky:

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) signalizační systémy nahrazující zvukové signály světelnou či vibrační signalizací, včetně instalace; jedná se například o signalizaci pláče dítěte, bytového zvonku, domovního zvonku, telefonního zvonění či výstražných jevů,
 • b) speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakového jazyka; jedná se o aplikace do telefonu a programy do osobního počítače.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:

 • individuální indukční smyčka.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
 • b) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) pomůcka pro poslech zařízení způsobilého k reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání nebo pomůcka pro poslech zařízení k reprodukci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů,
 • b) telefonní zesilovač,
 • c) pomůcka pro přenos zvuku; jedná se o mikrofon nebo přijímač, případně o jejich kombinaci.

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. a) a b) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:

 • zařízení umožňující vizuální komunikaci; jedná se o zařízení s podporou minimálně 4G LTE internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx, displejem minimálně 5,5", a optickou stabilizací obrazu.

4. skupina - Pomůcky určené dětem se zdravotním postižením interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I. bodě 4 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

 • a) nájezdové ližiny,
 • b) přenosná rampa,
 • c) schodolez,
 • d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,
 • e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
 • f) roštová rampa, včetně instalace,
 • g) schodišťová sedačka, včetně instalace,
 • h) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
 • i) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě,
 • j) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.“.

5. skupina - Pomůcky určené dětem se zdravotním postižením:

 • a) motorové vozidlo,
 • b) speciální zádržné systémy, nikoli však běžné dětské autosedačky.

Výše příspěvku

1.) Pomůcky v ceně do 10 tisíc Kč

U příspěvků na pomůcky, jejichž pořizovací cena je nižší než 10 tisíc Kč, je nárok limitován příjmem v rodině. Příjem žadatele (dítěte) a příjem osob s ní společně posuzovaných, tedy rodiny, nesmí překročit osminásobek životního minima. Překračuje-li příjem uvedený limit, je možné požádat o výjimku, žádost je však třeba dobře zdůvodnit (například potřebností pomůcky pro dítě, odůvodněnými zvýšenými výdaji v rodině, které pohlcují zvýšený příjem, spojenými například s úhradou lékařské péče o dítě, a podobně).

Výše příspěvku u pomůcek v ceně do 10 tisíc Kč je poskytována v takové výši, aby spoluúčast žadatele činila nejméně 1 000 Kč. (V případech hodných zvláštního zřetele lze upustit od podmínky o osminásobku životního minima.)

2.) Pomůcky v ceně vyšší než 10 tisíc

U pomůcek, jejichž cena je vyšší než 10 tisíc Kč, není poskytnutí příspěvku podmiňováno výší příjmu. Je tu však stanovena spoluúčast ve výši 10 procent. Pokud chcete požádat o snížení spoluúčasti, pak se dokladování příjmů nevyhnete.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 500 000 Kč.

Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí:

 • a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě, výpočet částek životního minima ZDE,
 • b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
 • c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky,
 • d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
 • e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky,
 • f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Bylo-li motorové vozidlo koupeno před podáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a cena, za kterou bylo zakoupeno, byla nižší, než by byla výše příspěvku na zvláštní pomůcku, stanoví Úřad práce výši příspěvku na pořízení motorového vozidla ve výši ceny, za kterou bylo koupeno.

Celková výše vyplacených příspěvků

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto.

Co dělat v případě, že není nárok?

Opravné prostředky jsou obdobné jako u příspěvku na péči. Podrobně byly popsány v části „průběh řízení“ u příspěvku na péči.

Nejprve je to odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí; jelikož je však v tomto případě nárok podmiňován posouzením zdravotního stavu, není možné využít jako další opravný prostředek správní žalobu, je však možné obrátit se se žádostí o přezkoumání na Ministerstvo práce a sociálních věcí. V tomto případě je však stěžejním argumentem skutečnost, zda zdravotní stav dítěte odpovídá některé z nemocí a vad uvedených v seznamu v příloze zákona č. 329/2011. Toto tvrzení je dobré podložit lékařskými zprávami.

Jak a kde požádat:

Úřad práce, odbor nepojistných dávek.

Formulář:

K dispozici na kterémkoli úřadě práce.

Ke stažení: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku.

Co byste měli vědět:

Dojde-li k neopravitelnému poškození nebo odcizení kompenzační pomůcky, máte povinnost tuto skutečnost nahlásit na úřadě práce, vzniká vám tak povinnost vrátit „nevyužitou část“ vyplaceného příspěvku na pomůcku. Poté, co vše vyřídíte, můžete znovu požádat o příspěvek na tutéž pomůcku a můžete ji znovu zakoupit.

Zejména u motorového vozidla tedy doporučujeme zajistit pojištění vozu, v případě odcizení totiž bohužel velmi často dochází k tomu, že rodina je nejen bez vozidla, na kterém je závislá, ale je navíc povinna vrátit vyplacený příspěvek, a to buď celý, nebo jeho poměrnou část (záleží na době, která uplynula od přiznání příspěvku).

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny NRZP ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně-právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka.