Raná péče o dítě se sluchovým postižením

Autor/ka: Mgr. Jitka Motejzíková
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 20. 03. 2023

Raná péče je sociální služba poskytovaná rodinám (to je rodičům a jejich dětem) s dětmi se zdravotním postižením nebo dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Službu může rodina čerpat nejpozději do sedmi let věku dítěte.

Služba probíhá formou pravidelných konzultací odborného poradenského pracovníka (poradkyně rané péče) přímo v domácím prostředí klientských rodin, jde tedy o terénní službu, která může být doplněná ambulantní formou služby (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54).

V České republice existuje jediná instituce, která poskytuje služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením na komplexní úrovni: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. Služby jsou poskytovány na celém území České republiky z pracovišť v Praze (Raná péče Čechy) a v Olomouci (Raná péče pro Moravu a Slezsko). První krok pro získání služby musí vždy udělat rodina, která Centrum Tamtam kontaktuje telefonicky nebo e-mailem. Poskytování služeb rané péče je pro klienty bezplatné.

Vše o rané péči na portálu Šance Dětem

Další informace jsou převzaty z interních materiálů Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., a upraveny pro potřeby informačního portálu Šance Dětem.

Raná péče o děti se sluchovým a kombinovaným postižením

Poradkyně rané péče nabízejí rodinám zejména podporu a dostatek informací o sluchovém postižení, které mohou využít při výchově svého dítěte. Poradkyně rodinám v prvním období po sdělení diagnózy dítěte pomáhají s řešením aktuálních problémů či otázek, které se týkají zejména výběru vhodných kompenzačních pomůcek a efektivního komunikačního systému s dítětem, ale i dalších oblastí podle individuálního zadání každé rodiny.

Služby, které poskytuje Centrum pro dětský sluch (služba raná péče)

1. Podpora rodiny, jejího přirozeného fungování a zapojení všech členů včetně sourozenců, hledání možných zdrojů podpory v širším sociálním zázemí rodiny:

 • Psychická podpora a aktivní naslouchání v období po diagnostice postižení dítěte a v průběhu jeho výchovy v rodině.
 • Podpora vztahů se širší rodinou, sousedy a tak dále.
 • Zprostředkování kontaktů na další rodiny a podpora svépomoci mezi rodinami dětí s podobným typem postižení.
 • Informace a vzdělávání v problematice daného typu postižení. Zapůjčování literatury o daném postižení.
 • Seznámení s možnostmi uplatnění nároků na sociální pomoc (příspěvky a podobně), seznámení s činnostmi nadací a dalších nestátních subjektů podporujících osoby se sluchovým (zdravotním) postižením, pomoc při sestavování žádosti o finanční podporu.
 • Zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště a specialisty (logoped, foniatr, lektor znakového jazyka a podobně).
 • Doprovod při návštěvách lékaře, zařízení nebo jednání s institucemi.
 • Komunikace s další službou rané péče a její koordinace v případě, že rodiče souběžně využívají více služeb rané péče (týká se rodičů dětí s kombinovaným postižením).

Čtěte také:

  ↑ nahoru

2. Podpora dítěte a jeho optimálního vývoje?

 • Funkční vyšetření sluchu dítěte.
 • Posouzení vývoje dítěte, návrh stimulačního programu včetně návrhu vhodných pomůcek v Individuálním plánu služby.
 • Podpora komunikace s dítětem, seznámení s možnými komunikačními způsoby (gesta, znaky znakového jazyka, obrázky, zástupné předměty a podobně). Doporučení aktuálně nejvhodnějšího způsobu komunikace.
 • Poradenství týkající se užívání sluchadel a kochleárních implantátů a dalších kompenzačních pomůcek. Průběžné sledování kompenzace sluchu.
 • Praktický nácvik a ukázky činností s dítětem v domácím prostředí, které vedou k jeho rozvoji.
 • Zapůjčování navržených pomůcek a hraček.
 • Pravidelné hodnocení pokroků dítěte. Konzultace vývoje dítěte pravidelně (nejméně jedenkrát za rok) s dalšími členy týmu.
 • Aktivní pomoc při vyhledávání vhodného předškolního zařízení.
 • Po zařazení dítěte do kolektivu spolupráce s dalšími příslušnými odborníky při jeho adaptaci a sociálním začlenění do kolektivu.
 • Konzultace v klientských rodinách.

Každá klientská rodina má svou poradkyni rané péče. Ta rodinu navštěvuje v domácím prostředí v dohodnutých intervalech. Konzultace probíhají v intervalu 2–4 týdnů (ze začátku), později 4–8 týdnů, popřípadě jinak podle dohody. Konzultace obvykle trvá 1,5–3 hodiny.

Při konzultacích poradkyně zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte a hledá spolu s rodiči řešení situací, které život s dítětem se sluchovým postižením přináší.

Cílem služby je směřovat rodiče k tomu, aby se na základě získaných informací a osobních zkušeností naučili sami vhodným způsobem rozvíjet schopnosti dětí, a to ve všech oblastech: v oblasti sluchového a zrakového vnímání, komunikace, porozumění mluvené řeči nebo rozumových i motorických dovedností. Dalším cílem je posílit celou rodinu natolik, aby překonala nelehké situace, které ji při výchově dítěte potkají, a aby její fungování a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny byly co nejméně narušeny.

 ↑ nahoru

Kontakt

Web: https://www.tamtam.cz/

Raná péče Čechy

Raná péče pro Moravu a Slezsko

 • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
 • Jungmannova 25
 • 772 00 Olomouc
 • Telefon: 739 642 677, 733 181 497
 • E-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Jitka Motejzíková

Vystudovala obory český jazyk a literatura – čeština v komunikaci neslyšících na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004–2014 pracovala jako vedoucí Informačního centra o hluchotě v občanském sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (nyní Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.)

Autor/ka

Vystudovala obory český jazyk a literatura – čeština v komunikaci neslyšících na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004–2014 pracovala jako vedoucí Informačního centra o hluchotě v občanském sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (nyní Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.).

Odborná knihovna:
Články: