Jak vypadá léčba?

Autor/ka: PhDr. Ilona Preslová
Datum publikace: 11. 01. 2021, Aktualizováno: 22. 09. 2023

Většina lidí, kteří propadnou nějaké návykové látce, se dlouho domnívá, že mohou kdykoliv přestat. „Mám to pod kontrolou,“ říkají, ale nepřestanou a berou dál. K léčbě se rozhodují až pod tlakem okolí, zdravotních potíží, ztráty práce, dětí, rodinného zázemí apod. Lidé, kteří se rozhodli bojovat a vyhledat pomoc, mají řadu možností.

Jak léčba vypadá?

Léčení v oblasti závislostí používá různých metod, a to od farmakoterapie přes poradenství, sociální práci až po skupinovou a individuální psychoterapii. Podle typu se rozlišují léčby ambulantní a pobytové. Podle délky může být léčba krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá.

Lidé, kteří jsou závislí na nealkoholových drogách, najdou pomoc v kontaktních centrech. Tato zařízení společně s terénními programy (oslovují klienty přímo na ulicích nebo v rizikových oblastech) nabízejí tzv. nízkoprahové služby, tak aby byly dostupné i pro aktuální uživatele. Tyto služby bývají ve všech větších městech. V kontaktním centru najdou pomoc ti, kteří chtějí snížit riziko spojené s užíváním, ale i ti, kteří se rozhodli pro léčbu.

Lidé s problémy s patologickým hráčstvím mohou najít pomoc v zařízeních určených pro léčbu alkoholismu nebo ve specializovaných poradnách. Lze využít služeb AT poraden (ambulantní poradny pro uživatele návykových látek) ambulantních psychiatrů či psychologů se specializací na závislosti. Problém patologického hráčství bývá velmi často spojen se zvýšenou konzumací alkoholu.

S ohledem na délku užívání a celkový zdravotní i psychický stav se doporučuje léčba buď ambulantní, nebo pobytová. Při ambulantní léčbě klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka léčby a frekvence docházení se může v různých typech programů lišit.

Variantou je i ambulantní léčba v denním stacionáři, kam klient dochází každý den (obvykle každý všední den) do intenzivního léčebného programu, který je od ranních do odpoledních hodin. Klient tady tráví v podstatě celý den, kdy se účastní především skupinové terapie, individuálních pohovorů, je testován, využívá poradenství, řeší své dluhy a další sociální a právní záležitosti, které potřebuje řešit. Večer odchází domů (na rozdíl od pobytové léčby) a učí se tak abstinovat v jeho přirozeném prostředí.

Pobytovou léčbu je možné absolvovat na specializovaném oddělení v psychiatrické léčebně (ústavní léčba) nebo v terapeutické komunitě (rezidenční léčba).

Léčba v psychiatrické léčebně trvá nejčastěji 3–4 měsíce. Vzhledem k tomu, že léčba probíhá v zdravotnickém zařízení pod lékařským dohledem, je vhodná také pro osoby, které mají závažné psychické nebo fyzické potíže. Léčení se skládá z režimových opatření, strukturovaného denního programu a psychoterapeutických aktivit.

Léčba v terapeutické komunitě bývá delší (nejčastěji 6 až 12 měsíců) a vyžaduje od klienta i zapojení do prací spojených s fungováním komunity. Léčba v terapeutické komunitě je postavena na skupinové terapii a využívá kromě strukturovaného režimu pracovní terapii, sociální poradenství a volnočasové a sportovní zátěžové aktivity. Klade se důraz nejen na problematiku závislosti, ale je zdůrazněna klientova odpovědnost a nácvik samostatnosti. Některé komunity jsou specializovány pro určité skupiny, jako například pro mladistvé, matky s dětmi a jiné.

Po absolvování léčby je velice vhodné pokračovat v ambulantním doléčování, které poskytuje podporu po odchodu z léčebného zařízení a návratu do života a zvyšuje výrazně úspěšnost léčby. Některé doléčovací centra poskytují také možnost tzv. chráněného bydlení a chráněná pracovní místa.

Je možné kontaktovat organizaci Anonymních alkoholiků či  Anonymních narkomanů.

↑ nahoru

Kam se mají obrátit rodiče?

Pro rodiče bývá zjištění, že jejich dítě užívá drogy, velkým stresem a bývá těžké si v takové chvíli udržet klid a rozvahu. Objevují se různé emoce, jako smutek, vztek, lítost, panika a podobně. Na rozhovor s dítětem by se rodiče měli dobře připravit a zajít se poradit. Pro pomoc a radu je dobré vyhledat takové zařízení, které s rodinnými příslušníky běžně pracuje nebo je pro ně přímo určeno. Je důležité, aby k pracovníkovi měli důvěru, protože celá situace bývá pro ně velmi citlivá. Dostanou zde potřebné informace, navíc zjistí, že ve stejné situaci je řada rodin. S pomocí pracovníků se lépe zorientují v tom, co se děje, nakolik je situace závažná a proberou všechny možné varianty, jak dál postupovat.

Další informace a pomoc:

  • Podrobné a aktualizované kontakty zařízení v celé republice lze najít na www.drogy-info.cz v sekci mapa pomoci.
  • Informace o zařízeních v kraji poskytne protidrogový koordinátor na krajském úřadě.
  • Závislosti na alkoholu se věnuje server www.pijsrozumem.cz, kde lze nalézt mnoho informaci i podrobných kontaktů.
  • Je možné také využít internetové drogové poradny www.drogovaporadna.cz.
  • Problematice zneužívání drog se dále věnuje server www.drogy.net a spousta dalších.
  • Webové stránky jednotlivých pomáhajících organizací.

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, působí jako supervizorka, psychoterapeutka a lektorka.Pracovala ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a na Protialkoholním oddělení Fakultní nemocnice v Praze, tzv. Apolináři. Pracuje jako vedoucí Denního stacionáře o. s. Sananim a provozuje soukromou psychologickou praxi. Je odbornou asistentkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a členkou Českomoravské psychologické společnosti a Českého institutu pro supervizi. Zároveň je autorkou či spoluautorkou řady článků, sborníků a materiálů v oblasti závislostí.

Odborná knihovna:
Články:
Žena hledící na sklenku s vínem [fotografka Daria Sannikova]

Jak vnímáte své neřesti (pití alkoholu, kouření...) ve vztahu k dětem?

Choices