Zdravotní péče a pojištění cizinců v České republice

Autor/ka: Mgr. Jakub Tesař
Datum publikace: 06. 08. 2015, Aktualizováno: 29. 08. 2023

V článku se dozvíte podrobnosti o postavení cizince v systému zdravotní péče našeho státu. Nabízíme základní informace o možnostech a podmínkách zdravotního pojištění dle statusu cizince, práva a povinnosti pojištěnce.

Obsah článku:

Jaký je u nás zdravotnický systém?

Obyvatelé České republiky mají zdravotní péči garantovanou Ústavou České republiky, kde se v čl. 31 Listiny základních práv a svobod praví: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Naplnění tohoto ústavního práva a dostupnost zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění, které funguje podle zákona č. 48 /1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon je postaven na principu solidarity ve zdravotní péči: občané přispívají do fondu zdravotního pojištění podle svých možností a čerpají zdravotní péči podle svých potřeb.

Kdo se může podílet na veřejném zdravotním pojištění?

 • Všichni občané, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, a jejich nezletilé děti, včetně cizinců s trvalým pobytem na území České republiky – jedná se o cizince, kteří mají povolení k trvalému pobytu na našem území.
 • Zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v České republice, včetně cizinců bez trvalého pobytu na našem území. Děti, které se narodily cizincům s trvalým pobytem, včetně dětí narozených cizincům, kteří o trvalý pobyt již požádali.
 • Děti-cizinci svěřené do náhradní výchovy.
 • Azylanti – jsou oprávněni k trvalému pobytu na území České republiky po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Děti, které se narodily azylantkám, do doby než je rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu dítěte, se pro účely veřejného zdravotního pojištění považují za cizince s povoleným trvalým pobytem.
 • Cizinci s vízem za účelem dočasné ochrany nebo za účelem strpění pobytu.

Kolik a jak platíme za pojištění?

Pojistné je stanoveno na 13, 5 % hrubé mzdy. Plátci pojistného jsou: zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (například ženy v domácnosti, studenti nad 26 let věku) a stát. Za osoby, které nejsou samostatně výdělečně činné, platí pojistné stát. Jedná se o děti, studenty do 26 let věku, důchodce, ženy na mateřské dovolené, nezaměstnané, osoby v sociální nouzi, nezprostředkované pěstouny, vězně a některé další osoby, azylanty a žadatele o mezinárodní ochranu. Dohromady reprezentují tyto skupiny okolo 55 % populace.

Práva a povinnosti pojištěnců

 • Výběr zdravotní pojišťovny - změna zdravotního pojištění jen 1x za 12 měsíců, vždy k 1. lednu nebo 1. červenci.
 • Právo na výběr lékaře a zdravotnického zařízení; u zvolených lékařů v primární péči se musí občané zaregistrovat – týká se to praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost, ambulantních gynekologů a zubních lékařů. Změnu lékaře v primární péči, tedy registraci u jiného lékaře, je možné učinit nejdříve po třech měsících.
 • Povinnost dodržovat v případě nemoci léčebný režim a prokazovat se ve zdravotnických zařízeních kartičkou zdravotního pojištění.

Regulační poplatky za zdravotní péči

Poplatek ve výši 90 Kč zaplatíte za poskytnutí neodkladné péče, včetně péče poskytnuté lékařskou službou první pomoci a zubní pohotovostní službou, za využití nemocniční pohotovosti v sobotu, v neděli a ve dnech pracovního volna; v pracovních dnech v době od 17 do 7 hodin, pokud není vyšetřená osoba následně hospitalizována, nebo nespadá do zákonem stanovených výjimek.

Cizinci s trvalým pobytem

Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na našem území trvalý pobyt. Cizinci, kteří získají v České republice trvalý pobyt, se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění a musí se po získání trvalého pobytu zaregistrovat u jedné ze zdravotních pojišťoven. Pokud tak neučiní sami, jsou automaticky registrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V případě, že cizinec s trvalým pobytem plánuje opustit Českou republiku na delší dobu, musí se odhlásit ze zdravotního pojištění. Pokud tak neučiní, vzniká mu u zdravotní pojišťovny dluh včetně penále za nezaplacení povinného zdravotního pojištění. Z povinného zdravotního pojištění je možné odhlásit se kdykoliv, minimálně však na dobu šesti měsíců, maximálně až na dva roky. O přerušení je nutné žádat předem. Po návratu zpět do České republiky je nutné předložit doklad o tom, že cizinec měl po dobu nepřítomnosti sjednáno zdravotní pojištění v zemi, ve které pobýval.

Cizinci se zvláštním statusem

V některých zvláštních případech se považují zákonem vymezené skupiny cizích státních příslušníků za cizince s povoleným trvalým pobytem. Tyto osoby jsou rovněž pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o:

 • azylanty po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu,
 • děti narozené azylantkám po dobu, než bude rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu dítěte,
 • děti cizinců, které jsou svěřené do náhradní rodinné výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, a to tehdy, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je dítě svěřeno, přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky nebo se na našem území nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno,
 • děti cizinců od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o povolení pobytu, jde-li o děti rodičů, kteří mají povolen trvalý pobyt a podají v zákonem stanové lhůtě žádost o udělení povolení k pobytu dítěte,
 • žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
 • cizince, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v případech uvedených v zákoně o pobytu cizinců, například pokud vycestování brání překážka na jeho vůli nezávislá; dobu platnosti víza stanoví policie na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu jednoho roku,
 • cizince, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu, pokud jejich pobyt na území bude delší než jeden rok a trvají-li důvody, pro které bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.

Cizinci bez povolení k trvalému pobytu v ČR

Cizinci bez trvalého pobytu mají nárok na veřejné zdravotní pojištění, pokud jsou účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně vznik (i ukončení) účasti v nemocenském pojištění zaměstnance, který je cizincem bez trvalého pobytu. Zdravotní pojišťovna vystaví pro tohoto pojištěnce průkaz zelené barvy s platností nejdéle na jeden rok. Veřejné zdravotní pojištění zaniká ukončením zaměstnání.

Po ostatních cizincích s povolením k dlouhodobému pobytu, kteří v naší zemi nejsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, je vyžadováno zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh, a to nejméně do výše 60 000 euro. Tito cizinci mají možnost uzavřít komerční pojištění, které funguje podle tržních principů.

Komerční zdravotní pojištění

Komerční zdravotní pojištění obecně kryje užší rozsah zdravotní péče a zejména nezajišťuje dostatečnou péči v případě závažného onemocnění a chronických nemocí vůbec. Toto zdravotní pojištění se v praxi týká především neodkladné péče. Nekryje pohlavní a infekční nemocí včetně AIDS, diabetes, chronickou insuficienci ledvin a hemodialýzu, léčbu závislostí včetně všech komplikací. Zubní péče nad rámec ošetření při akutních bolestivých stavech není ve standardním typu pojištění zahrnuta. Velkým problémem je péče o novorozence, zejména o nedonošené nebo narozené s vrozenou vadou. Vrozené vady nejsou kryty a děti narozené se zdravotním postižením jsou v rámci komerčního pojištění nepojistitelné.

Existují dva základní typy pojištění:

 • Zdravotní pojištění pro případ neodkladné péče
 • Zdravotní pojištění pro případ komplexní péče – od roku 2011 je povinným pojištěním pro všechny cizince ze třetích zemí, kteří žádají o prodloužení pobytu v České republice. Tento typ pojištění zajišťuje zdravotní péči v širším rozsahu než pojištění na neodkladnou péči. Pokrývá preventivní prohlídky a očkování, léky a částečně i zdravotnické prostředky. Musí zahrnovat preventivní prohlídky, očkování i prenatální a porodní péči o rodičku. V současné době pojištění nabízí pět zdravotních pojišťoven.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s. Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 pracuje pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v Praze jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Autor/ka

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s.  Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 dosud pracuje pro stejnou organizaci v Praze, Správu uprchlických zařízení MV, jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Odborná knihovna:
Články: