Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sedmý ročník konference "Primární prevence rizikového chování", který byl tematicky zaměřen na prvky vzdělávání a profesionality v primární prevenci nežádoucích jevů u dětí a mladistvých.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201101/contents/nkc20102155920_1.pdf.

Příspěvky v PDF jsou k dispozici na rozcestníku: http://www.pprch.cz/Minule-rocniky/VII-rocnik-konference-PPRCH-2010/.

Autoři a příspěvky:

Orosová O. / Sociálno-psychologická analýza prevencie užívania drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi; osobnostně a sociálno-osobnostné faktory užívania drog medzi dospievajúcimi SR.

Zapletalová J. /Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality preventivních aktivit

Slavíková I. / Supervize ve školských zařízeních institucionální výchovy a preventivně výchovné péče

Brejcha B. / Páteřní projekt primární prevence Policie ČR

Ozorovská M., Budinská M. / Tvorba, zefektivnění a koordinace systému primární prevence

Kiššová, L, Pešek, R., Mravčík, V. / Primární prevence v hodnocení Národní strategie protidrogové politiky v letech 2005-2009 a v novém Akčním plánu na období 2010-2012

Skácelová L. / Práce metodika PPP

Hettner V. / Práce metodika PPP

Exnerová M. / Práce metodika PPP

Vroblová Váchalová, S. / PPP a sebepoškozovánř

Hupková I., Šprtova A. / Kult tela a komunikačné závislosti v kontexte sociálno-patologických javov a vybrané aspekty ich primárnej prevencie
Vrbová A. / Duševní onemocnění - téma primární prevence?

Rájová, D.; Obořilová, L / Role třídního učitele při práci se třídou v rámci PPRCH Suchopárová, L. / Správnou výživou proti anorexii a bulimii
Sedláčková S., Hoškova K. / Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí

Mazalová, M., Petriščová, A. / Intervencí programy selektivní primární prevence s integrovaným dítětem

Polášek, Z., Honová, Š. / Využití canisterapie při práci s mládeží s výchovnými problémy

Csémy L, Kabíček P. / Screening a krátká intervence v oblasti návykových látek jako forma individuálního poradenství v pediatrické péči

Hlaváč, J. / Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ - příklad dobré praxe

Žaloudíková I., Hrubá D. / Implementace preventivního programu Normální je nekouřit do kurikula školy

Nováková M. / Prvky prevence rizikového chování (agrese, šikana, závislostní chování, sexuální rizikové chování) v novém vzdělávacím oboru etická výchova

Kubišová, P., Čoupek, J. / Program cílené prevence na základních školách

Endródiová L, Maierová E. / Preventure - nová metoda krátké intervence pro selektivní primární prevenci

Rozehnalová, M. / Rizikové sexuální chování dospívajících. Hodnota lásky a sexuality, sexualita a zodpovědnost

Skasková, P. / Mateřství v adolescenci - rizika, ztráty, zisky

Jonášová, I., Pětrošová, V. / Prevence sexuálně rizikového chování

Sluková, K., Sochůrek, J. / Specifické projevy a možnosti prevence agresivního jednání u vězněných žen a mužů

Šídová, L, Mutlová, M. / Prevence std u žen poskytujících placené sexuální služby

Schwarc, Š. / Cílová skupina vysokoškolák?

Vroblová Váchalová, S. / I vy jste v tom

Charvát M., Jurystová L. / Setkání trenérů metodiky Unplugged - uzavřený workshop

Skopalová, V., Veselá, C. / Prevence prožitkem, aneb zkus si roli ve fóru

Paveleková, I., Peterková, V. / Súvisí šikanovanie s obezitou?

Letý, P. / Vývoj šikanování a spokojenosti žáků se vztahy v třídním kolektivu v průběhu základní školní docházky - analýza dat ze tříd s aktuálně probíhající šikanou

Rottová, N. / Kyberšikana

Nosálková, M. / Aktivity o. s. Amélie v oblasti prevence

Petriščová, A., Václavova, P. / Programy primární prevence o. s. Prev-Centrum nejsou jen o drogách

Kunc, S., Vernerová, E. / Aktivity Rozmarýny o. p. s. v ústavní výchově - od prevence k následné podpoře

Masáková, V. / Supervize v programech primární prevence

Charvát, M., Jurystová, L. / Ukázka práce s efektivním systémem všeobecné primární prevence užívání návykových látek Unplugged

Udatná, J. / Kyberšikana na českých školách- výsledky výzkumu 2009

Běláčková, V., Zábranský, T. / Marihuanové trhy a sociální sítě

Radimecký, J., Solčány, J. / Slasti a strasti vzdělávání pedagogů

Pavlovská, A., Mladá, K., Jurystová, L, Nevoralová, M., Šťastná, L, Miovský, M. / Evaluace - základ kvalitního programu z pohledu teorie i praxe

Sedláčková, S., Hoškova, K. / Proč vlastně lidé berou drogy

Šucha, Matúš, [et al.]. Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci: VII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování: 8-9.11.10: sborník abstrakt. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, Centrum adiktologie, 2010. 59 s. ISBN 978-80-86620-22-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002155920&local_base=NKC