Vymezení pěstounské péče od 1. 1. 2022

Autor/ka: Mgr. Linda Matyšková
Datum publikace: 25. 01. 2022, Aktualizováno: 17. 02. 2023
Od 1. ledna 2022 dochází ke změně Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb, dále ZSPOD), která mimo jiné přináší mnohé novinky v oblasti pěstounské péče. V tomto článku se nebudeme zabývat novelou jako celkem, ale věnujeme se pouze části úprav a změn, a sice rozdělení dlouhodobých pěstounů na zprostředkované a nezprostředkované a s tím spojenou změnou systému dávek pěstounské péče. Od většiny pěstounů (respektive od všech stávajících dlouhodobých pěstounů) novela vyžaduje aktivní přístup, kdy je třeba podat novou žádost na přiznání pěstounských dávek (nezprostředkovaná pěstounská péče) nebo doložit potřebné dokumenty (zprostředkovaná pěstounská péče) tak, aby daná pěstounská dávka pěstounovi náležela i po 1. lednu 2022.

Stěžejní právní úprava pěstounské péče v České republice je obsažena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb), který upravuje práva a povinnosti pěstounů a rodičů dětí svěřených do pěstounské péče, předpoklady pro svěření dítěte dané osobě, vznik a zánik pěstounské péče. Vedle občanského zákoníku se pěstounskou péčí zabývá rovněž Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který mimo jiné upravuje dávky pěstounské péče, práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče, práce OSPOD s pěstouny a dětmi svěřenými do pěstounské péče, zprostředkování pěstounské péče, doprovázení pěstounů apod. ZSPOD je tedy, vedle občanského zákoníku, stěžejním zákonem upravujícím oblast pěstounské péče a právě tento zákon byl od 1. ledna 2022 změněn poměrně rozsáhlou novelou (Zákon č. 363/2021 Sb.), která přináší novinky v oblasti dávek pěstounské péče, rozdělení pěstounů a zaopatření mladých dospělých odcházejících z náhradní péče. Dále změny při uzavírání a ukončování dohod o výkonu pěstounské péče, změny podpory péče o děti v krizových zařízeních (ZDVOP), omezení institucionální péče o nejmladší děti a další změny a úpravy. Na novele pracovalo MPSV dlouhodobě a vláda ji schválila již v polovině roku 2020, nicméně následoval zdlouhavý legislativní proces završený až v říjnu 2021, kdy byla novela publikována ve Sbírce zákonů.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstounskou péči mohou vykonávat jak pěstouni, kteří k dítěti nemají žádný příbuzenský vztah, tak příbuzní dítěte či osoby blízké (příbuzenská pěstounská péče). Častým případem je zejména pěstounství vykonávané prarodiči dítěte. V roce 2020 bylo v České republice přibližně 20 500 dětí v náhradní rodinné péči. Více než dvě třetiny těchto dětí jsou svěřeny do pěstounské péče osoby příbuzné či blízké, dle nové terminologie do nezprostředkované pěstounské péče.

Za „pěstouna“ je považována osoba, jíž bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a poručnické nebo předpěstounské péče rozhodnutím soudu. Nově je za „pěstouna“ považována i osoba, která osobně pečuje o dítě v průběhu soudního řízení o svěření dítěte do její pěstounské, nebo předpěstounské péče, nebo o jejím jmenování poručníkem. Řízení o svěření do takové péče může být zahájeno buď z moci úřední (přímo soudem), nebo pěstounem (na návrh pěstouna). V takovém případě musí pěstoun prokázat, že jeho péče o dítě není zjevně bezdůvodná, to znamená, že se nejedná o péči „jen na oko“, ale že se o dítě jeho rodiče skutečně nemohou nebo nechtějí postarat a pěstoun mu nabízí péči a domov. Vyjádření o tom, zda péče dané osoby je, či není zjevně bezdůvodná, vydává příslušný OSPOD dle bydliště pěstouna.

Do konce roku 2021 měli všichni dlouhodobí pěstouni (výjimkou byli někteří prarodiče, kde nebyl shledán zvláštní zřetel) nárok na odměnu pěstouna. Nově mají nárok buď na odměnu pěstouna, nebo na příspěvek při pěstounské péči. Pro posouzení, zda pěstounovi náleží odměna pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči, je zásadní rozdělení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou. Pěstounům, kteří mají dítě ve zprostředkované pěstounské péči, náleží za péči o toto dítě odměna pěstouna. Pěstounům, kteří mají dítě v nezprostředkované pěstounské péči, náleží za péči o toto dítě příspěvek při pěstounské péči. Podkategorií nezprostředkované pěstounské péče jsou pak prarodiče, kterým náleží rovněž příspěvek při pěstounské péči, ale v nižší výši než ostatním nezprostředkovaným pěstounům.

Pěstounská péče je nově, s ohledem na dávky pěstounské péče, rozlišována na:

Zprostředkovaná pěstounská péče

Nezprostředkovaná pěstounská péče

Odměna pěstouna (OP)

Příspěvek při pěstounské péči (PPP)

Výše se odvíjí se od minimální mzdy

Výše se odvíjí se od životního minima

Na OP mají nárok pěstouni, kteří mají v pěstounské péči dítě zprostředkované úřadem.

Na PPP mají nárok všichni ostatní dlouhodobí pěstouni (prarodiče mají jinou výši PPP než ostatní nezprostředkovaní pěstouni)

Systém dávky zůstává stejný jako do konce roku 2021, není třeba o dávku znovu žádat, je třeba na ÚP doložit „zprostředkovanost“ – oznámení o vhodnosti

Zcela nová dávka pěstounské péče, je třeba podat na ÚP žádost o  PPP spolu s nezbytnými přílohami.

PPP se v mnohém liší od odměny pěstouna.

Jedná se o příjem ze závislé činnosti.

Nejedná se o příjem ze závislé činnosti,

jedná se o sociální dávku.

Stát (ÚP) z OP strhává daň, odvody na zdravotní i sociální pojištění – pěstoun je tedy zdravotně pojištěn a období pobírání OP se započítává do „odpracovaných“ let na důchod.

Pěstoun dostane PPP celý, bez odvodů. Pěstoun si zdravotní pojištění musí řešit jiným způsobem (zaměstnání, OSVČ, samoplátce, platí za něj stát). Období pobírání PPP se nezapočítává do „odpracovaných“ let na důchod.

Pěstoun si může z OP odečítat daňové slevy (poplatníka, vyživované děti).

Pěstoun si nemůže z PPP odečítat daňové slevy (poplatníka, vyživované děti).

OP vylučuje nárok na předčasný starobní důchod - nelze pobírat předčasný st. důchod a zároveň OP

PPP nevylučuje nárok na předčasný starobní důchod – lze pobírat obé najednou

OP podléhá případným exekučním srážkám se zachováním nezabavitelné částky. Pokud byly exekuce pěstounovi z OP sráženy v roce 2021, budou srážky automaticky pokračovat i nadále.

PPP podléhá případným exekučním srážkám se zachováním nezabavitelné částky. Pokud byly exekuce pěstounovi z odměny pěstouna sráženy v roce 2021, je potřeba pokračování v exekučních srážkách řešit s exekutorem, protože odměna pěstouna skončí.

Pěstounská dávka (OP i PPP) může být vyplácena již na základě podání návrhu na soud na svěření dítěte do pěstounské, předpěstounské či poručnické péče, a to za předpokladu osobní péče o toto dítě a vyjádření OSPOD, že péče není zjevně bezdůvodná.

Při pobírání dávky (OP i PPP) může pěstoun být zaměstnán nebo vykonávat OSVČ.

Případné příjmy nemají vliv na nárok a výši OP či PPP.

Zdroje:

  • Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 363/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 dokončila kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Jako dobrovolnice pracovala v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. V současnosti působí jako lektor právní problematiky náhradní rodinné péče pro odborníky, osoby, které mají dítě v péči i laickou veřejnost. Je facilitátorkou případových konferencí, které řeší situaci ohrožených dětí. Dlouhodobě se věnuje právní problematice náhradní rodinné péče, pracuje jako právník v největší doprovázející organizaci v ČR, poskytuje poradenství zájemcům i osobám, které mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče. Dlouhodobě se také věnuje systémovým změnám náhradní rodinné péče.

Odborná knihovna:
Články: