Příspěvek při nezprostředkované pěstounské péči

Autor/ka: Mgr. Linda Matyšková
Datum publikace: 26. 01. 2022, Aktualizováno: 25. 01. 2024
Nezprostředkovaným pěstounům ke konci roku 2021 automaticky zaniká nárok na odměnu pěstouna. Poslední výplatu pěstounské dávky dostanou tito pěstouni v lednu 2022 – jedná se o výplatu odměny pěstouna za prosinec 2021.

Poté odměna pěstouna náleží pouze zprostředkovaným pěstounům podle podmínek uvedených v článku Odměna pěstouna při zprostředkované pěstounské péči. Pěstouni, kteří poskytují nezprostředkovanou pěstounskou péči, mají nárok na příspěvek při pěstounské péči. O ten však musí sami požádat na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce dle svého trvalého pobytu. Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách Úřadu práce nebo na stránkách MPSV, kde je i návod k jeho vyplnění. Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem, nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Příspěvek při pěstounské péči pobírá pěstoun za dítě v nezprostředkované pěstounské péči do 18 let dítěte věku, pokud o dítě fakticky pečuje. Příspěvek je pěstoun oprávněn pobírat i po zletilosti pěstounského dítěte, a to případně až do 26 let věku, za předpokladu, že dané dítě je nezaopatřené (studuje), trvale žije s pěstounem a zároveň nepobírá na základě svého rozhodnutí opakující se zaopatřovací příspěvek, od 1.10. 2022 ve výši 17.250,- Kč měsíčně.

Příspěvek při pěstounské péči nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění ani dani z příjmů, jedná se o sociální dávku. Pěstounovi je tedy dávka vyplacená (oproti odměně pěstouna) v plné výši.

Při nezprostředkované pěstounské péči není na základě příspěvku pěstoun zdravotně pojištěn. Pokud je tedy pěstoun osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP – osoba, která nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát), je povinen platit si zdravotní pojištění sám. Osoby, za něž je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jsou definovány v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (§ 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb) a patří sem např. důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další. Jejich povinností je oznámit a doložit zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů od změny (1. 1. 2022) veškeré skutečnosti, na jejichž základě pojištěnec má (nebo naopak už nemá) nárok na platbu pojistného státem.

Za každého pojištěnce musí být placeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění, proto si ho pojištěnci spadající do kategorie OBZP musí hradit sami. Pokud pěstoun doposud pobíral odměnu pěstouna, byl za něj automaticky hrazen odvod na zdravotní pojištění – byl tedy z povahy pobírání odměny pěstouna zdravotně pojištěn. Pokud daný pěstoun od ledna 2022 již nemá nárok na odměnu pěstouna a spadá do OBZP, je jeho povinností přihlásit se své zdravotní pojišťovně jako samoplátce a začít si pojistné hradit.  Od 1. 1. 2024 činí výše pojistného pro OBZP 2.552 Kč měsíčně.

Současně při nezprostředkované pěstounské péči není (opět na základě příspěvku při pěstounské péči) pěstoun pojištěn na sociální zabezpečení. Sociální zabezpečení je zajištění pro případ stáří, nemoci, invalidity, nezaměstnanosti či chudoby. Na rozdíl od zdravotního pojištění není sociální pojištění povinné, ale lze si jej hradit dobrovolně. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Některé osoby spadají do tzv. náhradní doby pojištění, což je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné. Přesto se tato období za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Patří sem např. osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let, osoby pečující osobně o osobu závislou na péči jiné osoby (rozlišuje se dle věku a stupně závislosti), nebo poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Pokud nezprostředkovaný pěstoun není zaměstnán, OSVČ, nebo nespadá do náhradní doby pojištění, není (na základě pobírání příspěvku při pěstounské péči) účasten na sociálním pojištění a dané období se mu nezapočítává do „odpracovaných“ let do důchodu.

PŘÍSPĚVEK PŘI PĚSTOUNSKÉ PÉČI A DÁVKY PP U NEZPROSTŘEDKOVANÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

  • jeho výše se odvíjí od výše životního minima;
  • nejedná se o příjem ze závislé činnosti, tj. pěstoun není zdravotně a sociálně pojištěn;

PŘÍSPĚVEK PŘI PĚSTOUNSKÉ PÉČI, DÁVKY PP U NEZPROSTŘEDKOVANÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

od ledna 2023 (nevztahuje se na prarodiče a praprarodiče) [1]

Příspěvek - neprarodiče

Výňatek z původní tabulky MPSV (tabulka viz výše aktualizována k 1.1. 2023, vzhledem ke zvýšení ŽM)

PŘÍSPĚVEK PŘI PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRARODIČŮ A PRAPRARODIČŮ JAKO NEZPROSTŘEDKOVANÝCH PĚSTOUNŮ, od ledna 2023 (nevztahuje se na ostatní nezprostředkované pěstouny) [1]

Příspěvek při nezprostředkované pěstounské péči u prarodičů

Výňatek z původní tabulky MPSV (tabulka viz výše aktualizována k 1.1. 2023, vzhledem ke zvýšení ŽM)

Každý nezprostředkovaný pěstoun, který má zájem o vyplácení příspěvku při pěstounské péči, musí o tento příspěvek požádat, ideálně během ledna 2022 tak, aby příspěvek plynule navazoval na dosud vyplácenou odměnu pěstouna. Nezprostředkovaný pěstoun, který nemá příjmy ze zaměstnání ani jako OSVČ, se musí co nejdříve dostavit do své zdravotní pojišťovny a buď doložit skutečnost, že je osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát, nebo, pokud je osobou bez zdanitelných příjmů, se musí přihlásit jako samoplátce. Nezprostředkovanému pěstounovi se doba, po kterou je mu hrazen příspěvek při pěstounské péči, nezapočítá do „odpracovaných“ let pro důchod (pokud není OSVČ, zaměstnanec nebo nespadá do náhradní doby pojištění).

Nezprostředkovaní pěstouni, jimž je vyplácen příspěvek při pěstounské péči, mohou být vedeni jako uchazeči o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud jim na podporu v nezaměstnanosti vznikl nárok.

Výše příspěvku při pěstounské péči se odvíjí od částky životního minima, počtu dětí a stupně jejich závislosti. Částka životního minima je momentálně stanovena na 4.860 Kč. Jakmile se v budoucnu změní výše životního minima, automaticky se změní i výše příspěvku při pěstounské péči.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 dokončila kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Jako dobrovolnice pracovala v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. V současnosti působí jako lektor právní problematiky náhradní rodinné péče pro odborníky, osoby, které mají dítě v péči i laickou veřejnost. Je facilitátorkou případových konferencí, které řeší situaci ohrožených dětí. Dlouhodobě se věnuje právní problematice náhradní rodinné péče, pracuje jako právník v největší doprovázející organizaci v ČR, poskytuje poradenství zájemcům i osobám, které mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče. Dlouhodobě se také věnuje systémovým změnám náhradní rodinné péče.

Odborná knihovna:
Články: