Odměna pěstouna při zprostředkované pěstounské péči

Autor/ka: Mgr. Linda Matyšková
Datum publikace: 26. 01. 2022, Aktualizováno: 02. 01. 2024
Od 1. 1. 2022 náleží odměna pěstouna pouze pěstounům, kteří prokazatelně poskytují zprostředkovanou pěstounskou péči. Pro zprostředkované pěstouny se v zásadě nic nemění (princip odměny pěstounské péče zůstává stejný), nicméně tito pěstouni musí aktivně doložit „zprostředkovanost“ ke každému dítěti, které mají ve zprostředkované pěstounské péči (viz výše). Pokud se danému pěstounovi nepodaří doložit/prokázat, že se v případě daného dítěte jedná o pěstounskou péči zprostředkovanou, bude péče o toto dítě považována za nezprostředkovanou a bude muset podat žádost o přiznání příspěvku při pěstounské péči – tj. pěstounské dávky pro nezprostředkované pěstouny.

Odměnu pěstouna pobírá pěstoun za dítě ve zprostředkované pěstounské péči do 18 let věku dítěte, pokud o ně fakticky pečuje. Odměnu pěstouna je daný pěstoun oprávněn pobírat i po nabytí zletilosti daného dítěte až do 26 let jeho věku za předpokladu, že je dítě nezaopatřené (studuje), trvale žije s pěstounem a zároveň na základě svého rozhodnutí nepobírá opakující se zaopatřovací příspěvek, který činí od 1.10. 2022 17.250,- Kč měsíčně.

Zprostředkovaný pěstoun, který byl pěstounem a pobíral odměnu pěstouna již před lednem 2022, znovu nepodává žádost o odměnu pěstouna, ale pouze doloží Úřadu práce „oznámení o vhodnosti“ k danému dítěti. Zprostředkovaný pěstoun, který se pěstounem stane až po lednu 2022, si musí o odměnu pěstouna požádat. Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách Úřadu práce nebo na stránkách MPSV, kde je i návod k jeho vyplnění. Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Pokud jsou pěstouny oba manželé, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich, a to v případě společné pěstounské péče i v případě, kdy má každý z nich dítě/děti svěřené do své výlučné péče. Nově mohou zažádat o rozdělení (rozpůlení) odměny pěstouna, pokud se starají minimálně o tři děti ve zprostředkované pěstounské péči nebo alespoň o jedno dítě závislé na péči jiné osoby ve stupni II-IV.

ODMĚNA PĚSTOUNA, DÁVKY PP U ZPROSTŘEDKOVANÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE OD LEDNA 2024

  • její výše se odvíjí od výše minimální mzdy;
  • jedná se o příjem ze závislé činnosti, tj. z odměny pěstouna se odvádí daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění;

Zprostředkovaný pěstoun, který byl pěstounem a pobíral odměnu pěstouna již před lednem 2022, musí tento fakt doložit písemným „oznámením o vhodnosti“ a to vůči každému dítěti, které má ve zprostředkované pěstounské péči.  Za oznámení o vhodnosti není považován pouze písemný dokument s tímto názvem, ale jakýkoliv dokument vydaný příslušným státním orgánem/úřadem, ze kterého je patrno, že dané dítě bylo danému pěstounovi zprostředkováno příslušným úřadem. Oznámení o vhodnosti nebo jiný dokument dokládající zprostředkování daného dítěte je třeba doložit na příslušném pracovišti krajské pobočky Úřadu práce dle trvalého pobytu žadatele ideálně během ledna 2022 tak, aby nedošlo k přerušení výplaty odměny pěstouna, na kterou má nárok pouze zprostředkovaný pěstoun.

NPP-zprostred-DP-24

Výňatek z původní tabulky MPSV (tabulka viz výše aktualizována k 1.1. 2024, vzhledem ke zvýšení MM)

Odměna pěstouna je příjmem ze závislé činnosti. Proto je stanovena v „hrubém“ a Úřad práce z této částky automaticky strhne daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Zprostředkovaný pěstoun je tedy zdravotně a sociálně pojištěn a dané období se mu započítává do „odpracovaných“ let do důchodu. Pokud má pěstoun další souběžné příjmy, podává si daňové přiznání sám a Úřad práce mu na žádost vydá potvrzení o zdanitelných příjmech. Pokud pěstoun nemá jiný zdanitelný příjem, může podepsat na krajské pobočce Úřadu práce prohlášení poplatníka daně z příjmů a požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů.

Výše odměny pěstouna se odvíjí od násobku minimální mzdy, počtu dětí a stupně jejich závislosti. Výši základní sazby minimální mzdy stanovuje nařízení vlády a aktuálně činí 18.900 Kč za měsíc.  Jakmile se v budoucnu změní výše minimální mzdy, automaticky se změní i výše odměny pěstouna.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 dokončila kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Jako dobrovolnice pracovala v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. V současnosti působí jako lektor právní problematiky náhradní rodinné péče pro odborníky, osoby, které mají dítě v péči i laickou veřejnost. Je facilitátorkou případových konferencí, které řeší situaci ohrožených dětí. Dlouhodobě se věnuje právní problematice náhradní rodinné péče, pracuje jako právník v největší doprovázející organizaci v ČR, poskytuje poradenství zájemcům i osobám, které mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče. Dlouhodobě se také věnuje systémovým změnám náhradní rodinné péče.

Odborná knihovna:
Články: