Zprostředkovaná pěstounská péče

Autor/ka: Mgr. Linda Matyšková
Datum publikace: 26. 01. 2022, Aktualizováno: 02. 01. 2024
Zprostředkovaný pěstoun je osoba, která absolvovala odborné posouzení a přípravy, byla zařazena do příslušné evidence, byla vybrána jako vhodný náhradní rodič pro konkrétní dítě a poté jí bylo doručeno „oznámení o vhodnosti“, což je potvrzeni o přiřazení daného dítěte danému pěstounovi příslušným úřadem.

Za zprostředkovanou pěstounskou péči je považována pěstounská péče, která byla prokazatelně zprostředkovaná příslušným úřadem a pěstounská péče na přechodnou dobu. Pokud má daný pěstoun v pěstounské péči zprostředkované dítě a přijme do pěstounské péče jeho sourozence, bude péče o tohoto sourozence rovněž považována za zprostředkovanou pěstounskou péči, a to bez ohledu na to, zda byl tento sourozenec skutečně zprostředkován, či nikoliv. Tato výjimka z podstaty zprostředkování je dána s ohledem na podporování sourozenecké sounáležitosti.

Zákonná definice zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče:

§ 47a, odst. 1) Zákona o sociálně-právní ochraně dětí:

Pro účely části páté se považuje za

a) pěstounskou péči osobní péče poskytovaná osobou pečující,

b) zprostředkovanou pěstounskou péči

1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3,

2. pěstounská péče na přechodnou dobu,

3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče podle bodu 1, je-li poskytována toutéž osobou pečující,

c) nezprostředkovanou pěstounskou péči pěstounská péče, která není zprostředkovanou pěstounskou péčí podle písmene b).

Skutečnost, že daný pěstoun je pěstounem zprostředkovaným, prokáže Úřadu práce ČR (na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce dle svého trvalého pobytu) dokumentem „oznámení o vhodnosti“, který v rámci procesu zprostředkování obdržel k danému dítěti. Úřad, který byl oprávněn ke zprostředkování pěstounské péče, se v průběhu let měnil. Oznámení o vhodnosti může být vydáno příslušným krajským úřadem (dle aktuální právní úpravy), nebo, do 31. 12. 2012, Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebo, do roku 2000, okresním úřadem.

ODMĚNA PĚSTOUNA, DÁVKY PP U ZPROSTŘEDKOVANÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE OD LEDNA 2024 PRO PŘECHODNÉ PĚSTOUNY

  • její výše se odvíjí od výše minimální mzdy;
  • jedná se o příjem ze závislé činnosti, tj. z odměny pěstouna se odvádí daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění;

NPP-zprostred-PP-24

Výňatek z původní tabulky MPSV (tabulka viz výše aktualizována k 1.1. 2024, vzhledem ke zvýšení MM)

Oznámení o vhodnosti nemá předepsanou formu, musí však být písemné. Stačí např. e-mail či jiný dokument, ze kterého je zřejmé, že daný úřad vybral pro konkrétní dítě konkrétního žadatele – daného pěstouna. Oznámení o vhodnosti musí pěstoun doložit Úřadu práce ke každému dítěti, kterému poskytuje zprostředkovanou pěstounskou péči. V případě, že oznámení o vhodnosti pěstoun nemá k dispozici a je přesvědčen, že se v jeho případě jedná o zprostředkovanou pěstounskou péči, je potřeba, aby se obrátil na úřad, se kterým komunikoval v rámci zprostředkování dítěte. Ten by mu měl pomoci s doložením dané skutečnosti. Rovněž je možné obrátit se na příslušný OSPOD dítěte (OSPOD dle trvalého pobytu dítěte v pěstounské péči), který vede o dítěti spisovou dokumentaci. V té pravděpodobně bude kopie oznámení o vhodnosti, doručeného pěstounovi v souvislosti se zprostředkováním.

V případě, že „zprostředkovaný“ pěstoun nemá písemné oznámení o vhodnosti, může toto oznámení nahradit jiným dokumentem, zejména veřejnou listinou (správní či soudní rozhodnutí), pokud je z daného dokumentu zřejmé, že byl vybrán úřadem jako vhodná osoba pro konkrétní dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče. K prokázání zprostředkování namísto oznámení o vhodnosti může pěstounovi významně pomoci soudní rozhodnutí o svěření daného dítěte.  Dané rozhodnutí (rozsudek či usnesení) ve výroku (tučný text na začátku rozhodnutí) konstatuje vlastní rozhodnutí soudu, které je zpravidla strohé, nicméně odůvodnění daného rozhodnutí je často velmi rozsáhlé a podrobné. Právě v něm může být vodítko nebo přímo konstatování, že se jedná o zprostředkovaní dítěte úřadem.

Pokud je dítě „zprostředkováno“, zůstává i po změně péče u téhož pěstouna ve zprostředkované pěstounské péči. Jedná se o situace, kdy dojde ke změně formy (druhu) péče u téhož pěstouna, aniž by došlo k přerušení této faktické péče (např. přechod z předpěstounské péče na pěstounskou nebo z pěstounské na poručnickou u téhož pěstouna). Pokud má přechodný pěstoun dítě v přechodné pěstounské péči a poté dané dítě přijme do dlouhodobé pěstounské péče, stále se jedná o zprostředkovanou pěstounskou péči.

Zdroje:

  • Zákon č. 363/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 dokončila kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Jako dobrovolnice pracovala v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. V současnosti působí jako lektor právní problematiky náhradní rodinné péče pro odborníky, osoby, které mají dítě v péči i laickou veřejnost. Je facilitátorkou případových konferencí, které řeší situaci ohrožených dětí. Dlouhodobě se věnuje právní problematice náhradní rodinné péče, pracuje jako právník v největší doprovázející organizaci v ČR, poskytuje poradenství zájemcům i osobám, které mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče. Dlouhodobě se také věnuje systémovým změnám náhradní rodinné péče.

Odborná knihovna:
Články: