Speciální pedagogické potřeby dětí s tělesným postižením

Autor/ka: Mgr. Helena Kočová, Ph.D.
Datum publikace: 12. 04. 2012, Aktualizováno: 20. 03. 2023

Kvalitu života dětí, mladistvých a mladých dospělých s tělesným postižením může zlepšit individuální pedagogická podpora. Pojem speciální vzdělávací potřeby se vztahuje k „rozdílu mezi úrovní chování nebo výkonu dítěte a tím, co je od něj očekáváno“ (Wedell, 2003).

Je otázkou, jakým způsobem můžeme určit, co je „normou“, od které se odvíjí toto očekávání. V raném a předškolním věku je to především norma „běžného“ vývoje dítěte, a to v oblasti motoriky, komunikace, sociálních dovedností nebo sebeobslužných dovedností dítěte. Jednotlivé oblasti vývoje bývají měřeny prostřednictvím vývojových škál (Hájková, Strnadová, 2010).

Na legislativní úrovni zmiňuje speciální vzdělávací potřeby jak § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ze dne 24. září 2004, tak vyhláška Ministerstva školství  České republiky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ze dne 21. ledna 2016.

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vymezeny jako osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.

Za zdravotní postižení se považuje postižení mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování (zákon č. 561/2004 Sb., § 16, odst. 9).

Školský zákon zajišťuje dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na vzdělávání, jehož „obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem“.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. definuje podpůrná opatření, na která mají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami právo.

Předškolní výchova v mateřské škole a následně pak v základní škole, kde probíhá integrace (začlenění) a inkluze (zahrnutí), musí zohlednit všechny výše uvedené aspekty.

Mezi pomůcky pro výuku žáků s tělesným postižením (již od mateřské školy) lze zařadit:

Počítače se speciálními klávesnicemi a komunikátory 

speciální klávesnice     komunikátory

zdroj: http://firmy.iporadna.cz/index.php/detail/186

Speciální pera a nástavce na tužky

    speciální pero                   nástavec

zdroj: http://www.uhrici.cz

Protiskluzné podložky

 protiskluzné podložky

 zdroj: Google images 

Autoři Kantor a Veselá (2012) uvádějí i mnoho dalších pomůcek potřebných k edukaci. Jedná se například o pomůcky pro přesuny (otočný disk, elektrický zvedák, pás easybelt – takzvané „prodloužené ruce“, prkno k přesunu, židle s odnímatelnými opěrkami rukou a podobně), pomůcky pro polohování (polohovací lůžko, různé polštářky, klíny, válce, podložky pro nohy ve tvaru céčka nebo éčka), pomůcky pro zpřístupnění počítače (například adaptované klávesnice, spínače, trackbally, ale také různé softwarové programy pro ovládání počítače), pomůcky pro sebeobsluhu (například speciální tvarovatelné příbory, talíře s vyvýšenými okraji) nebo grafomotorické činnosti (různé typy ergonomických úchytů na psací náčiní, protiskluzná podložka či magnetické pravítko a podobně).

Pomůcky pro lokomoci a zdravotnické pomůcky jsou obvykle osobní, například ortopedický vozík, francouzské berle, chodítka, vertikalizační stojany a podobně. U menších dětí (v předškolním věku) se samozřejmě setkáme spíše s rehabilitačními kočárky, chodítky a podobně. Ve třídě může být užitečná univerzální ARIS sedačka nebo transportní plošina Romedic (takzvaný rudlík).

↑ nahoru 

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

Přihlášení k odběru newsletteru

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Čtěte také:

Kde hledat pomoc

Autorka článku

Mgr. Helena Kočová

Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě svých zkušeností s péčí o dítě se SMA konzultuje a spoluvytváří obsah vzdělávacích materiálů. Od roku 2007 pracuje v Kolpingově rodině Smečno v rámci projektu Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofie.

Autorka článku

Mgr. Ivana Horváthová

Vystudovala obor speciální pedagogika, surdopedie a předškolní pedagogika na UK v Bratislavě. Pracovala v diagnostickém ústavu a na speciální základní škole v Šali. V této škole vypomáhala jako asistent ve speciálně-pedagogickém centru. Momentálně studuje na pedagogické fakultě (ústav speciálněpedagogických studií) na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Zpět na téma Děti s tělesným postižením