Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor/ka: Mgr. Kristýna Olšáková
Datum publikace: 23. 11. 2016, Aktualizováno: 17. 03. 2023

Obsah článku:

Dne 1. 9. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), která s sebou přinesla zásadní změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově byla § 16 zavedena tzv. podpůrná opatření, jejichž prostřednictvím má docházet k naplnění vzdělávacích možností dítěte, žáka či studenta (dále jen „žáka“) se speciálními vzdělávacími potřebami nebo k uplatnění nebo užívání jeho práv na rovnoprávném základě s ostatními.

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti a spočívají např. v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využití asistenta pedagoga, vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu apod.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení s využitím plánu pedagogické podpory.

Pokud podpůrná opatření prvního stupně nepostačují k naplnění vzdělávacích potřeb žáka, doporučí škola nebo školské zařízení žákovi nebo jeho zákonnému zástupci využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Ta může být využita také na základě vlastního uvážení nebo v souvislosti s rozhodnutím orgánu veřejné moci. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně jsou školou nebo školským zařízením poskytována bezodkladně a bezplatně na základě doporučení školského poradenského zařízení a písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého.

Pokud není možné zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, škola poskytuje po dobu nezbytně nutnou obdobné podpůrné opatření stejného stupně po projednání se školským poradenským zařízením a po obdržení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého. Poskytování podpůrných opatření je průběžně vyhodnocováno na základě § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, která je prováděcím předpisem školského zákona a blíže specifikuje podpůrná opatření.

V § 16 odst. 9 školského zákona je stanoveno, že ve školách, třídách, odděleních či studijních skupinách zřízených samostatně pro žáky se zdravotním postižením se mohou vzdělávat jenom žáci se závažným zdravotním postižením, vzhledem k povaze jejich speciálních vzdělávacích potřeb, k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření a skutečnosti, že by samotná podpůrná opatření nepostačovala k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání.

Žák může být zařazen do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny pouze na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého a zároveň doporučení školského poradenského zařízení. Rozhodující je zájem žáka, přednostně se vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona uskutečňuje ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 tohoto zákona.

↑ nahoru

Školská poradenská zařízení

Činnost školských poradenských zařízení je blíže specifikována ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi školská poradenská zařízení spadají pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, jejichž činnost je zaměřena podle druhu zdravotního postižení http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/specialne-pedagogicka-centra.

Poradenská pomoc je poskytována za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb, jejím výstupem je zejména zpráva a doporučení, ve kterém jsou stanovena podpůrná opatření odpovídající zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem žáka, způsob a pravidla jejich použití při vzdělávání. Zprávu a doporučení obdrží ten, komu je poskytována poradenská služba. Škole nebo školskému zařízení je zprostředkováno pouze doporučení. Činnost školy, školského zařízení či školského poradenského zařízení je hodnocena Českou školní inspekcí dle Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2019-2020.

Video o inkluzivním vzdělávání s Kateřinou Valachovou

 

Revize

Dle § 16b školského zákona může žák nebo zákonný zástupce do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat o jejich revizi. A to revizní pracoviště Národního ústavu pro vzdělávání http://www.nuv.cz/kontakty/revize. O revizi doporučení může do 30 dnů od obdržení požádat také škola, školské zařízení, orgán veřejné moci nebo Česká školní inspekce.

Revizní pracoviště vydá do 60 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření. V takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení. Do vydání revizní zprávy se postupuje podle původního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením.

↑ nahoru

Aktuality v oblasti legislativy

Implementace společného vzdělávání je pravidelně vyhodnocována prostřednictvím analýz, na jejichž základě jsou přijímána odpovídající opatření. V roce 2018 došlo k několika novelám výše uvedené vyhlášky.

Od 9. 3. 2018 školská poradenská zařízení doporučují podpůrné opatření asistenta pedagoga podle náročnosti činnosti, kterou vykonává. Školská poradenská zařízení vyhodnocují, která ze dvou existujících podob (vzdělávací nebo výchovná) je v daném případě žádoucí pro naplňování práv žáka.

Ve znění vyhlášky účinném od 1. 11. 2018 byla upravena pravidla uzpůsobení podmínek přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V současné době je připravena novela výše uvedené vyhlášky. Předložená právní úprava si klade za cíl zefektivnit inkluzívní vzdělávání za předpokladu dodržení hlavních principů, cílů a parametrů zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor článku

Mgr. Kristýna Olšáková

Pracuje v Oddělení předškolního a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Autor/ka

Pracuje v Oddělení předškolního a speciálního vzdělávání v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Články: