Nemoci oběhového systému

Autor/ka: doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Datum publikace: 24. 10. 2014, Aktualizováno: 24. 03. 2023

Frekvence výskytu nemocí oběhového systému u dětí je na rozdíl od dospělých podstatně nižší.

Onemocnění oběhového systému u dětí lze rozdělit do dvou skupin:

  • vrozené vývojové vady a
  • získané (především zánětlivé) vady.

Vzácně se setkáváme s infarkty či závažným zvýšeným krevním tlakem (hypertenzí). Z obou uvedených skupin lze vrozené vývojové vady srdeční považovat za chronické. Příčiny jejich vzniku často neznáme. Velmi důležité ale je, že je dnes lze zjistit již nitroděložně a připravit se tím na jejich léčbu (podle charakteru) okamžitě po narození dítěte.

Tato možnost velmi přispěla ke snížení úmrtnosti v raném věku. Závažnost vad a jejich léčba samozřejmě závisí na typu vady. Základním kritériem je přítomnost komunikace – „zkraty“ mezi žilní krví (transportující odkysličenou krev) a tepennou (okysličená krev).

Podle přítomnosti a směru zkratu dělíme srdeční vady na:

  • vady bez zkratů (krev odkysličená a okysličená se při nich nemísí),
  • zkraty levopravé (kdy se žilní krev mísí s krví, která již prošla plícemi – jde mimo jiné o defekty síňové či komorové přepážky),
  • zkraty pravolevé (ty jsou kritické, při nich se okysličená krev mísí s krví odkysličenou a postižení dítěte je při nich značné) – řešení v případě této vady je pouze operativní a velmi náročné.

Vady bez zkratů jsou nejméně závažné. Naproti tomu při pravolevém zkratu trpí pacient značným nedostatkem kyslíku. Je dušný, sliznice a kůže mají fialovou barvu (cyanotickou). Tělesný vývoj bývá často opožděn. Pokud by u některých z nich nedošlo ihned po narození k okamžitému kardiochirurgickému zákroku, riziko úmrtí novorozence by bylo velmi vysoké.

Vady levopravého zkratu jsou dobře snesitelné a nezřídka umožňují i sportovní činnost. Zatěžují však plíce, neboť část tepenné krve se do nich znovu vrací. Některé z nich je nutné též operovat.

↑ nahoru

Podpora dítěte s nemocí oběhového systému

Dítě s vrozenou srdeční vadou, která může být často komplikována akutními zánětlivými procesy (například zánětem nitroblány srdeční a pooperačně i zánětem osrdečníku), vyžaduje velice úzkostlivou péči a důslednou prevenci. Ta spočívá v likvidaci všech akutních nákaz. Operačních výkony (včetně extrakce zubů) se neobejdou bez ochrany antibiotik.

Je samozřejmé, že způsob dohledu a prevence závisí na charakteru vady, na intenzitě průběhu onemocnění a na celkové konstituci nemocného dítěte. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na péči ze strany rodičů, a to především z hlediska časového a finančního. Pacienta se závažnou srdeční vadou nelze zařadit do předškolního kolektivního zařízení a i školní docházka vyžaduje zvláštní režim.

Zaměstnání rodičů, zvláště matky, bez možné spolupráce prarodičů, bývá často komplikované. Zvláště u sociálně slabých rodin může jít o jen obtížně překonatelné potíže. A to nejen z hlediska ekonomického, ale i společenského.

Velkou roli v takovém případě hraje nejen dětský lékař, ale i příslušný sociální odbor na městském úřadě. Zvláště palčivý je tento problém v menších lokalitách s omezenou dostupností lékařské péče. I když je dnes v každém okresním městě odborná dětská kardiologická poradna, pro sociálně a ekonomicky slabší skupiny je i toto často obtížně dosažitelná pomoc.

Všichni dětští kardiaci, ostatně jako všechny chronicky nemocné děti, musí být pod zvýšeným dohledem. Musí jim být tudíž věnována zvýšená lékařská péče, což pochopitelně naráží na výše uvedené problémy. Těžké zdravotní postižení se tak neobejde bez podání žádosti o sociální podporu na úřadu práce. Bohužel toto mnozí rodiče nemocných dětí ani nevědí. Žádost ale vždy podléhá konkrétnímu odbornému posouzení.

Čtěte také:

↑ nahoru

Specifika komunikace s dítětem trpícím srdečními vadami

Komunikace s dětmi trpícími srdečními vadami se odvíjí od jejich závažnosti. U většiny vad bez zkratů se komunikace děje běžným způsobem, neboť jde většinou o děti s normální výkonností. Lze je zařadit do běžného výchovného a vzdělávacího procesu. Výjimku představuje zúžení srdečnice, u níž je riziko komplikací vyšší.

Jiná je situace u vad se zkraty. U levopravých zkratů je nutno brát zřetel na prevenci již zmíněných zánětlivých komplikací, ale většina postižených tyto vady dobře kompenzuje. Pravolevé zkraty vyžadují mimořádnou péči a rovněž trvalá preventivní opatření.

Psychosomatický vývoj u dětí se srdečními vadami bývá často opožděn. Jedná se však o takzvané kritické vady, které dříve byly bez okamžitého kardiochirurgického zákroku ihned po narození smrtelné.

Odborná podpora pro rodiče

Odborná podpora pro rodiče musí respektovat závažnost vrozené srdeční vady. Pokud se jedná o vady lehce probíhající, podpora rodičů se prakticky neliší od běžně užívané pediatrické prevence. Do běžného vyšetření patří například provádění povinného očkování, vyhledávácí (skríningová) vyšetření, prevence vad kyčelního kloubu a podobné sledování růstu a vývoje a další.

Také u méně závažných vad je vždy nutné myslet na možnost zánětlivé komplikace. Tedy že každý kardiak musí být pod zvýšeným dohledem. Prakticky to znamená, že dítě chodí na prohlídky častěji, než jen v rámci běžných a preventivních kontrol, které jsou dány pro všechny děti v ČR vyhláškou. Týká se to především starších dětí, kdy se povinné preventivní prohlídky (kromě povinného očkování) provádějí v lichých rocích věku. V mezidobí se děti dostavují do ordinací praktického lékaře jen při akutních onemocněních. U kardiaků musí být prohlídky nejen u praktického lékaře, ale i u dětského kardiologa, podstatně častější.

Síť odborných kardiologických ordinací je v České republice velice hustá. Samozřejmě že u stavů po rozsáhlých kardiochirurgických výkonech je situace poněkud složitější, neboť pacient musí být sledován a léčen ve vysoce renomovaných pracovištích, která existují pouze ve větších městech, především na krajské úrovni.

Úloha praktického pediatra spočívá, mimo jiné, v organizaci odborné péče. On zná velmi dobře jak zdravotní, tak i sociální situaci v rodině. Ta je právě u závažných onemocnění jakéhokoliv typu mimořádně důležitá. V negativním slova smyslu může dítě významně ohrozit.

↑ nahoru

Zdravotní péče a prostředky zdravotnické techniky

Současné technické vybavení ve specializovaných kardiologických a kardiochirurgických pracovištích je na velmi vysoké úrovni. Totéž platí i pro odbornou úroveň pracovníků, a to jak lékařů, tak i sester. V dnešní době je nemyslitelné pracovat bez elektrokardiografie a ultrazvukového vyšetření, počítačové tomografie i magnetické rezonance, neboť pouhé klinické sledování je nedostatečné, zejména u závažnějších typů vrozených srdečních vad (například chybí-li pravá komora).

Volný čas dětí s vadami oběhového systému

Jako každé zdravé dítě touží i nemocné dítě po nějaké zájmové činnosti. Do ní můžeme zařadit také pohybovou aktivitu, sport. Na jedné straně je třeba zdůraznit, že tělesná aktivita má mimořádný význam pro rozvoj tělesné zdatnosti a tudíž i  odolnosti. Na druhé straně však představuje značnou zátěž jak oběhového, tak i dýchacího systému, které dohromady tvoří funkční jednotku.

Lehké formy zcela nevylučují sportovní činnost, avšak o možnostech a intenzitě tělesných zátěží musí rozhodnout odborný kardiolog, nejlépe ve spolupráci s tělovýchovným lékařem, a to po provedeném zátěžovém vyšetření. Při něm se simuluje tělesná zátěž na bicyklovém ergometru (vypadá jako rotoped) a současně se u dítěte sleduje tepová frekvence, EKG, krevní tlak a řada dalších ukazatelů. 

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor článku

doc. MUDr. Bohuslav Mrzena

Absolvoval v roce l962 Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a v roce l965 nastoupil na II. dětskou kliniku Fakulty dětského lékařství v Praze.  Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Výzkumy

Jaký je osud pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti? Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2008.

Audiozáznamy

 

Videozáznamy

Legislativní dokumenty

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Další doporučené internetové zdroje

Díky iniciativě četných zájmových sdružení jsou například realizovány ozdravné pobyty a aktivity chronicky nemocných dětí. Další informace o možnostech a aktivitách naleznete na www.srdickari.cz.

Autor/ka

Pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (l962). Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a na II. dětské klinice Fakulty dětského lékařství v Praze. V současné době působí na Dětském a dorostovém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Zaměřuje se především na onemocnění dýchacích cest, krevní choroby a neonatologii. Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Odborná knihovna:
Články: