Cukrovka u dětí a dospívajících

Autor/ka: doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 24. 03. 2023
Onemocnění endokrinologická zahrnují velmi pestrou paletu chorob.

Obsah článku:

Mnohé problémy, známé zejména z minulých let, jsou dnes včas diagnostikovány a již v novorozeneckém věku léčeny. Jde hlavně o poruchy štítné žlázy způsobující těžké mentální poruchy, ke kterým dnes již nedochází. Totéž se týká některých poruch funkce nadledvin.

Na druhé straně však stoupá výskyt nejčastější endokrinologické poruchy, a to cukrovky (diabetu mellitu). Kromě zvyšující se frekvence klesá i věk prvních projevů. V dětském věku ji označujeme jako diabetes I. typu. Jde v podstatě o poruchu výměny látkové, konkrétně cukrů.

Podstatou je nedostatečná tvorba hormonu inzulinu ve slinivce břišní. Ten totiž reguluje (snižuje) hladinu cukrů v krvi. Zatímco u dospělých diabetiků lze léčit diabetes (II.typu) tabletami, u dětí je nutné podávat inzulín, a to celoživotně.

Mezi počáteční klinické příznaky patří nadměrná žízeň, nadměrné močení a hubnutí. Začátek může však být i velmi náhlý, a to až bezvědomí ohrožující pacienta na životě. Jeho příčinou může být jak pokles, tak ale i vzestup hladiny cukru v krvi (glykémie).

Diagnostika diabetu je v podstatě velmi snadná, pokud se na něj myslí. Prvním krokem již v běžné ambulanci je vyšetření moči na přítomnost cukru (lze je provést v každé ordinaci). Následně pak je nutné stanovení glykémie v krvi.

Samozřejmě postupně přichází v úvahu řada dalších laboratorních analýz. Ty však lze podstoupit pouze v nemocnici. V nemocnici se též zahajuje celoživotní léčba spočívající v denní aplikaci inzulínu, a to v injekční formě. Jiná možnost náhrady nedostatečné tvorby tohoto hormonu u dětí zatím není.

Kromě hormonální léčby je nutné sledovat i možnost výskytu nežádoucích účinků. Mezi nimi dominují oční a cévní komplikace. V dětském věku však nepřichází v úvahu vznik takzvané „diabetické“ nohy, která u dospělých nejednou končí amputací.

Videorozhovor s dětským endokrinologem MUDr. Martinem Gregorou o cukrovce u dětí

↑ nahoru

Podpora dítěte s diabetem

Denní podávání inzulínu (nyní čtyřikrát denně) je nejen nepříjemná, ale i psychicky zatěžující věc. Jde sice o injekce podkožní, ale i ty jsou bolestivé. Je proto nutné nemocného na tyto okolnosti připravit a dále jej naučit si injekce píchat (školní děti to už dokáží samy).

Je třeba dítě upozornit na bezpodmínečné dodržování denního režimu a nutnost pravidelných kontrol hladiny cukru v krvi (glykémie). I tu si děti v domácím prostředí provádějí samy. Z počátku pod dohledem rodičů.

Děti předškolního věku jsou samozřejmě plně v léčebné péči rodičů. Všechny postupy se pacienti musí naučit již při prvním (záchytném) pobytu v lůžkovém zařízení. Kromě toho jsou nemocné děti na počátku léčby posílány ke krátkému instruktivnímu pobytu v lázeňském zařízení. Z klinických zkušeností se opakovaně přesvědčujeme, že mladí diabetici se léčebnému procesu rychle učí a snášejí jej.

Kromě léčby inzulínem je součástí léčebného komplexu i úprava životosprávy. A to jak po stránce kvantitativní tak i kvalitativní. Systém výživy dětí u nás je všeobecně špatný. V jejich stravě převažují právě cukry (bramborové lupínky, hamburgery a řada dalších „laskomin“, zmrzlinu a cukroví nevyjímaje). Vše musí být při diabetické dietě omezováno.

V neposlední řadě je nutná i pohybová aktivita, která se mezi naší mládeží příliš velké oblibě rovněž netěší. Na to vše je třeba nemocné připravit a kontrolovat dodržování. Jinak hrozí vážné komplikace. Dětský organismus je sice dynamický, ale i labilní. Na to je třeba pamatovat nejen u zdravých dětí, ale obzvláště u nemocných s porušenou látkovou výměnou. V případě cukrovky jde samozřejmě především o glycidy, ale i o tuky.

Čtěte také:

↑ nahoru

Specifika komunikace s diabetickými dětmi

Jako každé chronické onemocnění je i cukrovka z psychického hlediska velmi zatěžující. Zvláště pak v období kolem puberty. Navíc s sebou přináší řadu bolestivých pocitů. Denní injekce inzulínu a časté (i doma prováděné) kontroly glykémie mohou vyvolat depresivní stavy. Přitom je třeba zdůraznit, že stav intelektu se naprosto neliší od zdravých dětí. Naopak pacienti s vyšším IQ se nad sebou více zamýšlejí, především s ohledem na budoucí perspektivu.

Je nutné opakovaně zdůrazňovat, že mladý pacient má stejnou možnost vzdělání a životního uplatnění. Pokud jde o sportovní činnost, možnosti jsou stejné jako u zdravého jedince. Ovšem za předpokladu správně a úspěšně prováděné léčby. Možnost srovnávat se s ostatními, i zdravými vrstevníky, je pro diabetiky velkým stimulačním nábojem a zdrojem optimismu.

Odborná podpora pro rodiče

Léčba dětských diabetiků bez spolupráce s rodiči je nemyslitelná. Týká se to nejen raných let, ale i školního věku.  A to i v případě, kdy si mladý diabetik vše kontroluje a léčí sám. Bohužel nejsou neobvyklé případy, kdy si nemocný školák sám dokáže vyvolat záchvat hypoglykémie (snížené hladiny glukózy v krvi), aby se vyhnul určitým povinnostem. Takže dohled rodičů nad průběhem nemoci a jeho léčbou je v tomto věku nepostradatelný.

Vzhledem k tomu, že dispozice k cukrovce je do jisté míry dědičná, je situace příznivější tam, kde jeden z rodičů je sám diabetik. Na základě vlastní zkušenosti chorobu velmi dobře zná a ví, jak si počínat při eventuálních komplikacích.

Všichni rodiče jsou v péči o nemocné dítě velmi podrobně zaučováni. Již v průběhu počátečních stádií nemoci (ještě v nemocnici) se učí podávat léky, ovládat inzulínové pumpy (jichž je k dispozici stále více), plnit kombinacemi inzulínů (krátkodobě, středně a dlouhodobě působících), ovládat inzulínová péra a provádět stanovení glykémie pomocí glukometrů, které diabetik vlastní. Všechny tyto pomůcky jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Současně však rodiče musí naučit hodnotit získané nálezy, stejně tak jako odhadnout klinický stav nemocného dítěte. Téměř v každém okresním zdravotnickém zařízení jsou zřízeny diabetické poradny. Velmi dobře se uplatňují i spolky rodičů a přátel dětských diabetiků, kde rodiče získávají a vyměňují si své zkušenosti.Často pod dohledem a s odbornými konzultacemi lékařů diabetologů.

Pochopitelně že v rámci dietní léčby a úpravy životního stylu je úloha rodičů naprosto nepostradatelná. Jde však o péči náročnou a bezesporu i ekonomicky nákladnou. Zejména v menších lokalitách, kde jsou možnosti zajištění diety a tělovýchovné a sportovní aktivity obtížněji dosažitelné. Nicméně dnes má téměř každý k dispozici mobilní telefon, a tudíž dosažitelný kontakt na příslušného odborníka.

↑ nahoru

Zdravotní péče a prostředky zdravotnické techniky

Bez nadsázky lze říct, že péče o mladé diabetiky je v ČR na velmi vysoké úrovni a naprosto srovnatelná s ostatními vyspělými zeměmi. A to po stránce diagnostické, léčebné i organizační. Všichni dětští diabetici (samozřejmě totéž se týká i dospělých) jsou registrováni a přísně sledováni.

Totéž v podstatě platí i o technickém vybavení, zejména sloužícím osobnímu sledování (takzvaného „self-monitoringu“). Diabetici mají k dispozici glukometry umožňující velmi rychlé (v průběhu několika minut) stanovení hladin glykémie. Jedná se o vyšetření kapky krve, jíž se nasytí speciální detekční papírek, který po vložení do glukometru zobrazí na displeji výsledek. Na zdravotnickém trhu jich je dostatek a jsou v indikovaných případech hrazeny ze zdravotního pojištění. Výsledek vyšetření slouží pro úpravu dávek inzulínu, které je nutné často regulovat podle hodnot glykémie.

Dalším velmi vhodným vybavením pro dětský věk jsou inzulinová pera. Jsou naplněna směsí potřebných inzulínů a stisknutím spouštěče se uvolní potřebná inzulínová dávka. Dále jsou velkým pokrokem inzulínové pumpy, které celodenně a průběžně dodávají dítěti inzulín. Jejich dostupnost je ale zatím poněkud omezená.

Volný čas dětí s diabetem

Správně léčený diabetik je schopen jakékoliv činnosti. Vyžaduje to však trvalé sledování a dodržování léčebného režimu. Ten spočívá ve třech základních postupech:

  • inzulinoterapie (pochopení a dodržování léčebnách postupů),
  • dieta (zde již někdy nastávají problémy s  dodržováním),
  • tělesná aktivit (rovněž často problémy dodržováním).

Stále je přitom nutné přísně dodržovat denní režim a rytmus léčebných zákroků a tělesné zátěže. Jinak jsou diabetici schopni dosáhnout i výkonů velmi vysoké úrovně (včetně olympijských medailí).

Související literauturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučené internetové zdroje

Všichni, a to jak dospělí, tak i nemocné děti, jsou vybaveni průkazkou umožňující rychlou orientaci okolí při náhlém stavu nevolnosti či poruše vědomí. Více informací naleznete například na www.diadeti.cz,  www.mte.cz nebo na www.diabetica.cz.

Zpět na téma Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním

Autor/ka

Pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (l962). Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a na II. dětské klinice Fakulty dětského lékařství v Praze. V současné době působí na Dětském a dorostovém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Zaměřuje se především na onemocnění dýchacích cest, krevní choroby a neonatologii. Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Odborná knihovna:
Články: