Jdeme do poradny

Autor/ka: PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.
Datum publikace: 30. 03. 2023, Aktualizováno: 14. 08. 2023
„Musíte ho nechat vyšetřit v poradně.“ Tahle věta vyděsila již nemálo rodičů. A zbytečně. Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně určitě není nic, čeho by se měli rodiče či děti bát. V tomto článku se dozvíte více o tom, jak celý proces probíhá, v čem může poradna pomoci (a jak to dělá) a s čím už je potřeba se obracet jinam.

Obsah článku

Pedagogicko-psychologické poradny patří mezi takzvaná školní poradenská zařízení. Tato zařízení (patří sem ještě speciálně-pedagogická centra a střediska výchovné péče) mají za úkol pomáhat a poradit v případech, kdy se dítěti z různých důvodů ve škole nedaří tak, jak by mohlo. Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „poradny“) jsou jakousi prodlouženou rukou školy. Cílem poradny je pomoci žákovi v jeho vzdělávání, což je možné pouze ve spolupráci se školou. Každá škola má svou (takzvaně spádovou) poradnu, která se školou spolupracuje nejúžeji. To neznamená, že by žáka nemohla vyšetřit i jiná poradna, ale zpravidla bývá nejpraktičtější, když se zvolí právě ta poradna, se kterou škola spolupracuje nejvíce. Tato poradna školu většinou velmi dobře zná, ví, kdo a jak tam učí, jaká podpora se žákům může dostat a podobně.

Jak se dítě do poradny dostane?

Podnět k vyšetření (zpravidla psychologickému a speciálně pedagogickému) žáka vychází velmi často od učitelů, kteří si obtíží ve výuce všimnou. Pokud nestačí jejich intervence ve výuce, tedy například změna metody výuky, dovysvětlení látky a podobně, pak požádají rodiče, aby žáka do poradny objednali. Iniciativa tedy musí být na straně rodičů, kteří o vyšetření svého dítěte oficiálně žádají. Zákonní zástupci žáka objednají a do poradny ho většinou i doprovází. Není tedy přímo nutné žádné doporučení pediatra či učitele, i když s ním pravděpodobně naváže kontakt sama poradna aspoň prostřednictvím dotazníku, který má ukázat, jak se s žákem doposud pracovalo a jaké jsou jeho konkrétní obtíže ve výuce (či jinde). Pokud dítě dochází k dalším odborníkům a má k dispozici například zdravotní zprávy a podobně, určitě je vhodné vzít je do poradny s sebou. Veškeré informace o dítěti pomohou ke správnému určení závěrů z vyšetření a nastavení vhodné podpory.

První kontakt

První kontakt s poradnou proběhne nejspíš telefonicky, mailem či přes online objednací formulář. Po upřesnění toho, jaké jsou obtíže dítěte, tedy co potřebujete v poradně řešit, dostanete termín na vyšetření či na první návštěvu (pokud se jedná například jen o konzultaci). Termín vyšetření může být i za tři měsíce, určitě ho tedy neočekávejte okamžitě. O služby poraden je velký zájem a kapacity jsou omezené.

Obrázek
Školní třída

Co očekávat od vyšetření v poradně?

Vyšetření v poradně obsahuje obvykle několik kroků. Pokud jdete do poradny prvně, pravděpodobně bude dítě čekat takzvané komplexní vyšetření. To obsahuje psychologickou část, kde se testuje úroveň rozumových schopností dítěte (zjednodušeně řečeno intelekt), a speciálně pedagogickou část, která se zaměřuje konkrétně na obtíže ve vzdělávání (zkoušky čtení, psaní, počítání a podobně). Konkrétní obsah vyšetření vždy závisí na typu obtíží, se kterými žák přichází. Před samotným vyšetřením čeká rodiče i děti rozhovor s psychologem, ve kterém se zjišťují všechny důležité informace o dítěti, jeho rodině, škole a tak dále. Jedná se o fakta, která mohou pomoci v definování a následném řešení obtíží. Je vhodné, aby na určitou část rozhovoru bylo přítomné i dítě. Jde hlavně o to, aby poznalo psychologa, který s ním bude pracovat. po zbytek rozhovoru je většinou dítě stranou (obvykle čeká v čekárně, která je monitorována například sociální pracovnicí), aby bylo možné probrat i témata, která není vhodné před dítětem řešit, či jsou rodičům nepříjemná. Po rozhovoru následuje vyšetření, které většinou obsahuje i pauzu, aby si mohlo dítě odpočinout. Určitě si tedy s sebou vezměte pití a aspoň malou svačinku. Bezprostředně po vyšetření a jeho vyhodnocení jsou výsledky sděleny rodičům a dětem. Komplexní vyšetření se zpravidla realizuje dopoledne, aby bylo dítě odpočinuté a mohlo se dobře soustředit. Před samotným vyšetřením vždy dostanete informace, jak bude celý proces probíhat. Pokud byste potřebovali více informací nebo jste něčemu neporozuměli dobře, určitě se neváhejte zeptat. Všichni odborníci, se kterými přijdete do kontaktu, jsou tam pro vás. Snaží se co nejlépe pomoci v situaci, kterou zrovna řešíte.

Co následuje po vyšetření?

A co je tedy výstupem? Z vyšetření je vypracována zpráva a doporučení pro další vzdělávání dítěte. Zpráva z vyšetření je určena rodičům a je zcela na vás (zákonných zástupcích), jestli ji škole poskytnete nebo ne. Může obsahovat i citlivé informace (například popis rodinné situace a podobně). Doporučení pro vzdělávání dostane škola od poradny bez vaší pomoci. Jedná se o dokument, ve kterém dostává škola instrukce, jak by se s žákem mělo pracovat, jaké metody se mají využívat, jak uzpůsobit výuku jeho potřebám a podobně. Na základě doporučení poradny je možno žákovi vyhotovit například individuální vzdělávací plán, zapsat jej na předmět speciálně pedagogické péče, získat finance na výpomoc asistenta pedagoga a podobně. Vždy záleží na konkrétním typu a míře obtíží. Se všemi těmito závěry a dalšími postupy vás psycholog či speciální pedagog seznámí v závěru vyšetření po vyhodnocení výsledků.

Čemu se poradny věnují?

Poradny se zaměřují na mnoho témat spadajících převážně do oblasti vzdělávání a výchovy. Cílovou skupinou jsou děti od tří let a mladí dospělí do šestadvaceti let (pokud jsou stále studenty) jejich rodiče i školy (tedy pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci). S touto širokou cílovou skupinou se pojí i velmi široká oblast konkrétních témat, která poradny řeší. V předškolním věku patří mezi nejčastější: adaptační obtíže, problémy v rodině, výchovné a vývojové obtíže, školní zralost a připravenost; ve školním věku: školní selhávání, poruchy učení a chování, rizikové chování, výchovné problémy a problémy v rodině, volba studia či povolání a tak dále. Učitelům a rodičům nabízí poradny konzultace a odborné (metodické) vedení. Některé poradny nabízí další specializované služby jako jsou psychoterapie, růstové skupiny, nácviky sociálních dovedností, reedukace a podobně (viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. Standardní činnosti poraden). Vždy záleží na konkrétní poradně, její vytíženosti, ale i poptávce po určitém typu služeb. Je tedy obvyklé, že každá poradna nabízí něco trochu jiného.

Kdy je potřeba se obrátit jinam?

Poradny nedokáží postihnout veškerou šíři obtíží, a proto je někdy potřeba obrátit se na jiné odborníky či pracoviště. Ty obtíže, které se promítají do vzdělávání, je potřeba řešit se školským poradenským zařízením (tedy s poradnou či speciálně pedagogickým centrem – dále jen SPC). SPC jsou specializovaná pracoviště, která se zaměřují na klienty s handicapem v oblasti tělesné či mentální. Zaměřují se vždy na konkrétní klienty s daným typem postižení. Ostatní (bez specifického druhu postižení) jsou tedy klienty poraden.

Obrázek
Dívka ve škole

Děti obvykle dochází i k dalším odborníkům. Často se jedná o spolupráci s klinickými psychology, kde podstupují specializovaná psychologická vyšetření či dlouhodobě pracují na svých vlastních tématech, která se mohou, ale také nemusí, do školního prostředí promítat. Psychoterapie mohou probíhat také v dalších zařízeních (kromě zdravotnických zařízeních také v organizacích zřizovaných MPSV či resortem školství). Velmi často děti pracují s logopedy, se kterými trénují výslovnost, porozumění řeči a rozvoj slovní zásoby. Nejčastěji děti navštěvují různé odborné zdravotnické ambulance, kde podstupují specializovaná zdravotnická vyšetření či konzultace. Veškeré somatické obtíže jsou pro řešení psychologických problémů dětí velice důležité a mnohdy spolu přímo souvisí. Pro potvrzení určitých psychologických diagnóz je přímo potřeba konkrétní zdravotnické vyšetření (na příklad pro potvrzení diagnózy poruchy pozornosti s hyperaktivitou je potřeba podstoupit neurologické vyšetření).

Poradny doporučují ideální přístup k dítěti ve škole a školských zařízeních. Poradny by proto měly mít k dispozici informace o tom, kam dítě dochází, kde a jak se s ním pracuje, jaká vyšetření podstupuje (včetně těch zdravotních), aby měly komplexní informace, na základě kterých je možné udělat kvalitní závěr a další doporučení. Mnohdy však poradny pracují jen se zlomkem informací, které jim rodiče poskytnou. Poradna může doporučit například další odborné zdravotnické vyšetření, které by pomohlo ke stanovaní přesné diagnózy a vhodnému nastavení podpory pro dítě.

Nakládání s informacemi z vyšetření

Všechny informace, lékařské zprávy a další údaje, které poradně sdělíte, jsou považovány za důvěrné. Pomáhají utvořit komplexní obrázek o vašem dítěti tak, aby mu mohli pracovníci co nejlépe pomoci. Bez souhlasu zákonných zástupců není možné sdělovat informace nikomu dalšímu. Jedinou výjimku tvoří OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte), soudy a Policie ČR. Tato pracoviště si mohou vyžádat informace, které jim následně musí být poskytnuty, ale nemohou samovolně nahlížet do spisu dítěte. Na veškeré informace se také vztahují pravidla GDPR.

Poradna má pomáhat, ale potřebuje pomoci i od vás. Přicházejte do poradny bez zbytečných obav, děti zkuste motivovat pro dobrou spolupráci, ale nedávejte vyšetření příliš velkou váhu, aby nebyly zbytečně ve stresu. Všichni pracovníci jsou otevřeni tomu, aby vám pomohli řešit těžkosti bez soudů a s respektem.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

 
Autor/ka

Pracuje jako poradenská a školní psycholožka, vyučuje na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy především budoucí učitele. Pracuje v hnutí Otevřeno, které se snaží o zlepšování pregraduální přípravy učitelů na pedagogických fakultách v České republice. Působila v pedagogicko-psychologické poradně, kde se kromě dětské diagnostiky věnovala také práci se třídními kolektivy. Školí lektory programů primární prevence a vede další odborné kurzy pro učitele, veřejnost a firmy. Pracovala jako školní psycholožka na základní škole a na gymnáziu.  

Odborná knihovna:
Články: