Dilema výběru vysoké školy

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/84725/DPTX_2015_1_11410_0_471275_0_174494.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá tématem volby dalšího vzdělávání a budoucí profese studentů gymnázia. Výzkum je zaměřen na dilema výběru, tady na proces rozhodování studentů a specifikaci faktorů, které do tohoto procesu vstupují a ovlivňují jej. V úvodu teoretické části jsou vysvětleny používané termíny a popsány vybrané kariérové teorie. Další kapitoly se zaměřují na hlavní faktory, které působí na rozhodování studentů, na motivaci a na specifické motivační faktory jako jsou hodnoty a hodnotové orientace. Závěr teoretické části je věnován procesu rozhodování a konkrétním způsobům rozhodování. Hlavním cílem empirické části bylo zjistit průběh rozhodovacího procesu volby dalšího vzdělání a profese u studentů gymnázia a identifikovat specifické faktory, které mají na jejich rozhodování vliv. V empirické části je rozebrána metodologie realizovaného výzkumu, která je založená na kvalitativním zpracování čtrnácti polostrukturovaných rozhovorů. Pro práci s daty je použita metoda obsahové analýzy. V empirické části jsou také prezentována a interpretována získaná data.

Zdroj dat
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/66655