Kolizní opatrovník

Autor/ka: Markéta Nováková
Datum publikace: 25. 04. 2023, Aktualizováno: 14. 08. 2023
Když se rodiče rozchází, bývá to pro děti opravdu těžké. Ocitají se v situaci, které nerozumí a nechápou, proč k ní došlo. Většinou mohou prožívat bezmoc, nepochopení a strach. Strach, že je to jejich vina, že ztratí jednoho z rodičů, že už nic nebude stejné jako dřív. Rodiče jsou pro ně často nedostupní, zahlcení svými problémy, v zajetí sporu a vlastních emocí. Děti se často bojí mluvit s nimi o svých pocitech a potřebách. Nechtějí jim přitěžovat, bojí se zklamat nebo se chtějí vyhnout negativní či emotivní reakci ze strany rodičů. Často se cítí zodpovědné nejen za vzniklou situaci, ale také za její řešení a s ním spojené rozhodování. Kolizní opatrovník, kterého jmenuje dítěti soud jako zástupce v řízení, může děti bezpečně provést touto těžkou životní situací. Co patří k jeho úkolům, jak může dítěti pomoci, jaké má postavení v řízení a jaká je jeho role ve vztahu k rodičům dítěte, se dočtete v následujícím článku.

Obsah článku

Sezdaní rodiče (manželé) musí během rozvodu nejdříve projít takzvaným „opatrovnickým řízením ve věci úpravy poměrů dětí a nezletilých po rozvodu.” Až poté je možné postoupit k „řízení o rozvod manželství.” Sezdaní rodiče musí k soudu vždy, i v případě, kdy jsou na uspořádání poměrů dítěte po rozvodu (na péči a výživě) domluveni. Nesezdaní rodiče se na soud obrací pouze dobrovolně, respektive v případě, kdy nejsou schopni se domluvit. V rámci „opatrovnického řízení” chce stát kontrolovat, že se rodiče domluví s ohledem na nejlepší zájem dítěte a chce tímto dítě a jeho zájem chránit. Dítě se, stejně jako oba jeho rodiče, stává účastníkem řízení a má právo na zastoupení v řízení, které mu zajistí stát. Vždy, když hrozí byť jen potenciální střet zájmů dítěte a zájmů jeho rodiče/rodičů, ustanovuje soudce dítěti kolizního opatrovníka, který má za úkol hájit jeho nejlepší zájem. Kolizním opatrovníkem bývá zpravidla (více než 90 % případů) ustanoven Orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě bydliště dítěte.

Úkolem kolizního opatrovníka je:

 • vytvářet respekt k potřebám dítěte ze strany soudu i jeho rodičů;
 • poskytovat dítěti informace;
 • umožnit dítěti vyjádřit se rozličnými způsoby;
 • podpořit jej, pokud si nepřeje uplatnit svá participační práva a
 • nabídnout zprostředkování odborné pomoci, je-li to třeba.

Kolizní opatrovník by měl dítě provázet celým řízením. Informuje a vysvětluje, umožňuje dítěti být subjektem řízení a uplatnit svá práva. Zprostředkovává a koordinuje komunikaci dítěte se soudem. Dohlíží na to, aby bylo rozhodnuto v nejlepším zájmu dítěte. Pomáhá dítěti zorientovat se ve změnách, které rozpad vztahu jeho rodičů přinese. To vše s ohledem na věk, osobnost a potřeby dítěte. Snaží se být dostupným a bezpečným důvěrníkem pro dítě a chránit ho před přílišnou zátěží. Jasně a srozumitelně dítěti sděluje, jak s informacemi od něj naloží.

Dítě podpořit vs. dítě vytěžit

Obrázek
Žena mluví s dívkou

Kolizní opatrovník si musí být vědom své dvojí role. Na jednu stranu hájí a chrání dítě, zastupuje jeho zájmy. Na druhou stranu potřebuje od dítěte získat řadu informací, aby byl schopen navrhnout takové řešení, které bude v zájmu dítěte. Informace o situaci v rodině a rodičích (jejich ochotě ke spolupráci, ochotě domlouvat se a domluvené dodržovat) dále zprostředkovává soudu. V jeho práci by vždy měla převážit potřeba podpořit dítě na úkor potřeby získat informace.

Cílem kolizního opatrovníka je pomoci dítěti lépe zvládnout rozpad vztahu rodičů. Prostřednictvím několika setkání s ním informovat dítě o průběhu řízení, vysvětlovat důležité pojmy, ověřovat, že rozumí změnám, které přijdou a chápe, jak se ho konkrétně dotknou. Kolizní opatrovník se snaží zjistit, jak celou situaci dítě prožívá, co si myslí o navrhovaných řešeních, co potřebuje teď a co bude potřebovat do budoucna. Pomáhá dítěti hledat zdroje opory a pomoci u jeho rodičů, ale i v širší rodině, a pokud je to třeba, navrhuje účinnou odbornou pomoc.

Jeho úkolem a cílem není hodnotit rodiče, prověřovat jejich poměry nebo vybírat lepšího z nich. Při hledání nejvhodnějšího řešení pro dítě se soustředí na důležité rodičovské kompetence v situaci rozpadu vztahu rodičů jako jsou: schopnost respektovat a uznat druhého rodiče v jeho rodičovské roli a ochotu podporovat dítě ve vztahu k druhému rodiči.

Hlavní činnosti spojené s provázením dítěte:

Provázení dítěte

 • informování dítěte
 • vysvětlování
 • podpora
 • pomoc
 • míra určení zapojení dítěte do řízení
 • koordinování a zajišťování účasti dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho týkají
 • hledání vhodných forem zapojení dítěte
 • zprostředkování prožívání a potřeb dítěte ostatním (soud, rodiče)
 • zajištění případné odborné pomoci (ve spolupráci s rodiči)
Remote video URL

Hlavní činnosti spojené se zastupováním dítěte v řízení:

Zastupování dítěte v řízení

 • nahlížení do soudního spisu
 • aktivní účast v řízení
 • navrhování postupu v rámci řízení (na základě svých procesních stanovisek)
 • může navrhovat:
  • výslechy svědků
  • listinné důkazy
  • znalecké posudky
  • řádné opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí)
 • účast na soudních jednáních, jiném soudním roku
 • formulace procesního stanoviska (s ohledem na nejlepší zájem dítěte)

Nedílnou součástí je práce s rodiči dítěte. Musí se s nimi setkat vždy před svou první schůzkou s dítětem a často i poté, co zjistí konkrétní potřeby daného dítěte, aby je rodičům mohl zprostředkovat.

K hlavním činnostem kolizního opatrovníka v práci s rodiči patří:

Práce s rodiči

 • představení role kolizního opatrovníka v řízení
 • zjištění základních informací o situaci rodičů a dítěte
 • edukace rodičů (prožívání a potřeby dítěte s ohledem na věk)
 • zjištění informací o dosud využité pomoci
 • zatímní dohoda s ohledem na potřeby dítěte
 • domluvení schůzky s dítětem
 • zprostředkování potřeb a prožívání jejich konkrétního dítěte
Remote video URL

Úkolem kolizního opatrovníka je předat rodičům na prvním setkání důležité informace týkající se prožívání a potřeb dítěte včetně negativních dopadů rodičovského konfliktu a zjistit více informací o současné situaci dítěte. Vysvětluje rodičům, že délku a průběh řízení určují do velké míry oni sami, podle toho, jak se jim bude nebo nebude dařit vzájemná domluva. Pokud se rodiče nedohodnou, bude kolizní opatrovník navrhovat vhodnou časově omezenou odbornou pomoc pro rodiče. Pokud v průběhu řízení vyplyne, že se jeden, nebo oba rodiče domluvit nechtějí (neprojeví ochotu), navrhne ukončení řízení rozhodnutím soudu. Je vázán nejlepším zájmem dítěte a k tomu patří také chránit dítě před vleklým soudním sporem, alespoň v intencích, které má k dispozici.

Edukace rodičů

S ohledem na to, co se kolizní opatrovník dozvěděl, poskytuje rodičům edukaci, která reaguje na jejich situaci. O šíři a rozsahu edukace se kolizní opatrovník rozhoduje podle toho, zda již rodiče nějakou edukací prošli a jestli jsou zastoupeni právními zástupci. Pokud ano, pak je možné omezit se na základní informace, které se týkají výhradně dětí a jejich prožívání:

 • rodičovská odpovědnost a její výkon v praxi,
 • rodičovské kompetence (včetně specifické rodičovské kompetence – provést dítě rozpadem
 • vztahu rodičů),
 • perspektiva dítěte – potřeby a prožívání,
 • rodičovský plán,
 • zatímní dohody a jejich význam,
 • rodičovská obstrukce,
 • dopady nezvládnutého rodičovského konfliktu na dítě,
 • další zdroje informací o prožívání a potřebách dítěte (na doma)
 • vhodné a dostupné zdroje odborné pomoci pro rodiče.

Výstupem kolizního opatrovníka z práce s rodiči a jejich dítětem je zpráva pro soud (podávaná ústně či písemně), která obsahuje návrh řešení situace, zohledňuje potřeby dítěte a jeho nejlepší zájem. V nejlepším zájmu každého dítěte je mít dva milující rodiče, a to i tehdy, když už spolu nejsou jako partneři. Nejlepším řešením je vždy oboustranně akceptovaná dohoda rodičů, která zohledňuje potřeby dítěte.

Obrázek
Rodiče sedí na společném setkání

Limity práce kolizního opatrovníka

Jsou stejné jako limity soudu i právních zástupců rodičů. Rodičům nelze zajistit, že soudní řízení vyřeší jejich problém, že jim jejich advokáti „vyhrají spor“. Vykonavateli rozhodnutí nebo své vzájemné dohody jsou totiž rodiče samotní. Pokud jeden z nich (nebo oba) nebude dodržovat věci dohodnuté či rozhodnuté soudem, nikdo nemůže zajistit nejlepší zájem jejich dítěte, výkon jeho práv ani výkon práv samotných rodičů. Bez jejich vůle a ochoty je celé opatrovnické řízení jednou velkou nenaplněnou ambicí. Odpovědnost za „zničení“ života dítěte nesou v takovém případě v prvé řadě rodiče dítěte, určitou spoluúčast nese však také systém, který v této situaci naráží na své limity – neochotu rodičů, eventuálně  jednoho z rodičů, domlouvat se a nalézt smírné řešení. Systém, který není jednotný a transparentní, umožňuje rodičům realizovat konfliktní strategie a poskytuje prostor pro rodičovské obstrukce, vedoucí k vleklým soudním sporům, které se  vždy negativně podepíší na dětech.

Dopady nezvládnutého rodičovského konfliktu na dítě

Nejzávažnějším dopadem nezvládnutého rodičovského konfliktu je narušení vztahu dítěte s jedním z jeho rodičů. Narušený nebo chybějící vztah je velmi těžké „opravit“ či nově vybudovat. Dítě se musí vyrovnávat s obtížemi v oblasti sebepřijetí a budování své vlastní hodnoty. Na zbytek života ztrácí v jednom z rodičů zdroj radosti, osobní i ekonomické podpory, podpory při vzdělávání, sociálního kapitálu a dalších. Je to jako vědomě ho připravit o jednu nohu. Naučí se chodit i běhat jen s jednou, ale už vždy se bude potýkat s hendikepem.

Obrázek
Smutný chlapec

Mezi bezprostřední reakce dítěte na rozvod patří: 

 • úzkost
 • deprese
 • zlost
 • „ztráta důvěry
 • psychosomatické obtíže,
 • poruchy chování.

U většiny dětí do dvou let po rozvodu rodičů tyto obtíže zmizí.

Dlouhodobé následky destruktivního rozvodu u dětí jsou:

 • narušená vazba na nepřítomného rodiče a jiné lidi patřící k němu,
 • více úzkosti ve vazbě na dostupného (rezidenčního) rodiče,
 • poruchy psychiky a zdraví s důsledky na prospívání ve škole,
 • prodloužené dospívání,
 • horší vyhlídky na vyšší vzdělání,
 • zhoršená možnost osvojit si roli dospělého ve stálém soužití, 
 • častější problémy s návykovými látkami i problémy ve vztazích,
 • snížená sebeúcta, problémy se sebehodnocením a sebepřijetím.

Jediný, kdo skutečně může zajistit nejlepší zájem dítěte, jsou jeho rodiče. Zvládnout rozpad svého soužití tak, aby zanechal co nejmenší následky na dítěti, je obtížné. Rodiče často potřebují pomoc někoho třetího. Nejlépe jim pomůže takový odborník, který jim nabídne vhled na potřeby jejich dítěte a povede je k tomu, aby společné řešení svého konfliktu hledali právě skrze naplňování těchto potřeb. Při rozpadu vztahu se rodiče soudí o několik let dětství svého dítěte. O co jde ale především, je celý zbytek jeho dospělého života. Bude jako dospělé chtít sdílet svůj život s rodiči, kteří ho nutili si mezi nimi vybírat, chovali se k sobě s despektem a nenávistí, nepodpořili ho v tom, aby se mohlo vyrovnat se ztrátami...? Které rozchodem svých rodičů a změnami, které mu připravili, utrpělo ?

MAMI, TATI, BUĎTE FÉR!

K sobě i k dítěti.
 

JE FÉR, KDYŽ…

…vnímáte, že já se s vámi rozvést nemohu a ani nechci.

UČÍTE MĚ TÍM VĚRNOSTI.
 

…mi dovolíte mít dobrý vztah k vám oběma.

UČÍTE MĚ TÍM LÁSCE.
 

…najdete sílu se vzájemně přijímat jako rodiče.

UČÍTE MĚ TÍM SEBEÚCTĚ.
 

…o mně rozhodujete vy dva spolu - vždyť mě přece znáte nejlíp.

UČÍTE MĚ TÍM DŮVĚŘE.
 

…berete ohled na mě a moje potřeby, ale i na sebe navzájem.

UČÍTE MĚ TÍM SOUCITU.
 

…když spolu mluvíte s respektem.

UČÍTE MĚ TÍM SLUŠNOSTI.
 

…uznáte, že potřebujete odbornou pomoc.

UČÍTE MĚ TÍM PRAVDIVOSTI.
 

…se snažíte plnit vaši společnou dohodu.

UČÍTE MĚ TÍM SPOLEHLIVOSTI.

Další související zdroje:

 • Hlavu vzhůru po rozvodu?!, Cesta k fungujícímu rodičovskému týmu (kol. autorů: Mgr. Milena Mikulková, Dipl.-Übers. Markéta Nováková, Mgr. Pavla Poláková)

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

 

Autor/ka

Vystudovala obor překladatelství AJ/NJ/ČJ v Německu. Pracovala jako osobní asistentka a office manager v daňově poradenské a auditorské kanceláři VORLÍČKOVÁ & PARTNERS. V roce 2015 založila spolek Cochem.cz, z. s., s cílem zavést v ČR při okresních soudech interdisciplinární spolupráci inspirovanou cochemskou praxí. Realizovala řadu odborných seminářů zaměřených na interdisciplinární spolupráci, v rámci projektů podpořených z evropských fondů nebo od nadací podporujících děti. Vytváří zároveň prostor pro spolupráci odborníků zaměřený na podporu a rozvoj etablování interdisciplinární spolupráce a pracuje také na vzniku metodických materiálů pro odborníky i materiálů pro děti a rodiče v rozvodové situaci. Lektoruje odborné kurzy určené sociálním pracovníkům v oblasti interdisciplinární spolupráce a edukace rodičů v rozvodové situaci a je také lektorkou Justiční akademie. Iniciuje další změny např. ve výkonu kolizního opatrovnictví.

Odborná knihovna:
Články: