Utajený porod

Autor/ka: Andrea Cerqueirová
Datum publikace: 19. 02. 2017, Aktualizováno: 21. 07. 2021

Obsah článku:  

České ženy příliš nevyhledávají možnost utajeného porodu. Výjimky představují většinou ty, které nechtěně otěhotní a propásnou interrupci. Jinak je pro ně umělé přerušení těhotenství jednodušší, než se měsíce skrývat a být bez příjmu. Mnoho žen o možnosti utajeného porodu ani neví. Česká legislativa je přitom propracovaná.

Žena má právo požádat o utajený porod v jakékoli porodnici, kde před očima svědků, které tvoří zdravotní sestra a lékař, podepíše žádost, jež je uchovaná ve zdravotní dokumentaci, kde není totožnost matky (jméno, příjmení, rodné číslo) ani data přijetí do nemocnice a porodu. Po odchodu ženy z porodnice jsou veškeré dokumenty zapečetěny, jejich případné rozpečetění je možné pouze na povolení soudu. Pokud matka neprojeví o dítě zájem v dvouměsíční lhůtě, může být dáno k adopci. Ne každý může tajně rodit - toto právo se netýká vdaných žen a těch, jež jsou rozvedené méně než tři sta dnů. Pokud žena nechce nebo nemůže náklady týkající se utajeného poradu sama uhradit, porod proplatí její zdravotní pojišťovna, žena ji ale musí uvést.

Nechtěné těhotenství a propásnutá interrupce

„Problematika utajených porodů není zrovna v centru pozornosti a ani porodní asistentky se tímto tématem nijak nezabývají. V české legislativě je možnost utajovaného porodu platná od 1. září 2004 (, legislativa, která se utajených porodů týká nyní, je uvedena níže - pozn. red.). Legislativně je věc ošetřena dobře, dává ženě šanci si své rozhodnutí ještě zvážit. Kolik je takových porodů, se nedá zjistit, statistiky podobné kritérium nemají," uvedla pro portál Šance Dětem Mgr. Alena Frýdlová z České komory porodních asistentek. V českých porodnicích utajené porody problémem nejsou. „V naší porodnici se velmi zřídka takové případy vyskytnou, dominantně jsou to ženy, které nechtěně otěhotní a buď propásnou termín interrupce, nebo se jim takové řešení příčí," dodala. Žena po porodu odchází domů, a zda si své rozhodnutí rozmyslí, či ne, v porodnici již nevědí. Další postup s novorozencem je řešen přes sociální pracovnice.

Ke dni 30. června 2011 byla ukončena činnost dětského domova pro děti do tří let v Aši, kde byly místnosti pro utajované porody - jednalo se o ubytování matky před porodem, následně rodila v porodnici. Podle slov ředitelky Krajského dětského domova pro děti do tří let v Karlových Varech ing. Eriky Pavlové nebyly v té době už vůbec využívány. Po ukončení činnosti ašského dětského domova se proto tato služba do jiného dětského domova nepřesunula.

↑ nahoru

Máme benevolentní interrupční legislativu

Prezidentka Unie porodních asistentek Ivana Königsmarková se jako soukromá porodní asistentka setkává ve valné většině se ženami, které děti chtějí. Je však podrobně seznámena i s legislativou týkající se utajovaných porodů. Potvrzuje slova Mgr. Aleny Frýdlové, že o ně není v České republice přílišný zájem. „Nejsme kraj, kde by tuto službu ženy příliš vyhledávaly, ani ji moc nenabízíme," uvedla pro portál Šance Dětem. Důvody jsou především dva - zaprvé o této možnosti ženy příliš nevědí, zadruhé máme dost benevolentní interrupční legislativu, takže pokud ženy přijdou do jiného stavu a dítě z jakéhokoli důvodu nechtějí, v drtivé většině zvolí spíše interrupci než utajený porod. „To souvisí i s tím, že jsme ateistickým státem a příliš lidí není věřících. A byť to legislativně není úplně v pořádku, rozmáhá se i fenomén náhradních matek. Ty však nerodí utajeně," doplnila Ivana Königsmarková. (Vysvětlení: „Náhradní neboli surogátní mateřství znamená zahrnutí třetí osoby do reprodukčního cyklu. Princip náhradního mateřství spočívá ve vložení embrya neplodného páru, který nemá šanci z nějakého důvodu dítě donosit, do dělohy náhradní matky, která páru dítě odnosí a po porodu zpět odevzdá jeho biologickým rodičům." Zdroj: http://nahradni-materstvi.webnode.cz/)

Interrupce je zásah do normálního fyziologického děje a má spoustu rizik - krvácení nebo třeba poškození dělohy. Samozřejmě, že je lepší, když u ženy může projít zdravě celý proces od početí až po porod. Rozumím ale tomu, že pro mnoho žen je jednodušší jít na interrupci než se devět měsíců nebo určitou dobu, kdy je těhotenství vidět, někde skrývat, protože to má samozřejmě i finanční dopady," dodala. Po dobu, kdy se žena, která se rozhodla k utajenému porodu, skrývá, totiž nedostává od státu žádný příspěvek a do práce logicky nemůže...

↑ nahoru

Související články na portálu Šance Dětem:

Utajený porod v paragrafech

Utajený porod upravuje § 37 a § 56 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů.

Jeho přesné znění je následující:

§ 37 Utajený porod
(1) Žena s trvalým pobytem na území České republiky, nejedná-li se o ženu, jejímuž manželu svědčí domněnka otcovství, má právo na utajení své osoby v souvislosti s porodem.
(2) Žena uvedená v odstavci 1, jestliže hodlá v souvislosti s porodem utajit svou totožnost, předloží poskytovateli poskytujícímu příslušné zdravotní služby písemnou žádost o utajení své totožnosti při porodu (dále jen „utajený porod"); součástí žádosti je prohlášení ženy, že nehodlá o dítě pečovat.
(3) Provedením utajeného porodu se rozumí takové postupy při poskytování zdravotních služeb ženě uvedené v odstavci 1 v souvislosti s těhotenstvím a porodem, které zachovají její anonymitu, s výjimkou postupů, které jsou potřebné k zajištění úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

§ 56 Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu
(1) Zdravotnická dokumentace o utajeném porodu podle § 37 je vedena v rozsahu zdravotních služeb souvisejících s těhotenstvím a utajeným porodem. Odděleně od zdravotnické dokumentace je vedeno jméno, popřípadě jména, příjmení ženy, které jsou poskytovány v souvislosti s těhotenstvím a utajeným porodem zdravotní službě, písemná žádost o utajení porodu, datum narození ženy a datum porodu.
(2) Po ukončení hospitalizace ženy, která utajeně porodila, poskytovatel doplní zdravotnickou dokumentaci o údaje uvedené v odstavci 1, vloží ji do vhodného obalu, který zapečetí a označí bezpečnostním kódem, který bude předán též pacientce. Otevření takto zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu; to neplatí, požádá-li o otevření zdravotnické dokumentace žena, která utajeně porodila.
(3) V případě zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě se zdravotnická dokumentace převede do listinné podoby a postupuje se podle odstavce 2; současně se elektronická podoba zdravotnické dokumentace odstraní z informačního systému.

↑ nahoru

mimiSouvisející zákony

Děti, které ženy utajeně porodí, následně jdou do péče pěstounů, určených osob nebo zařízení. Důležité je znát následující legislativu.

V případě dítěte neznámé totožnosti již příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nepodává soudu návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76a odst. 1 o. s. ř., ale návrh na nařízení předběžného opatření podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (předběžné opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu nebo do péče jiné určené osoby nebo zařízení).

O svěření dítěte do předpěstounské péče rozhoduje soud podle § 963 občanského zákoníku (89/2012 Sb.).
V případě dítěte neznámé totožnosti zastupuje příslušný orgán sociálněprávní ochrany dětí odložené dítě jako veřejný poručník podle § 929 občanského zákoníku do doby, než je soudem rozhodnuto o jmenování poručníka dítěti.

Tento zákon je důležitý, aby žena, která utajeně porodila, věděla, jak bude dítě zapsáno do matriční knihy.

Na úpravu utajeného porodu v zákoně o zdravotních službách navazuje úprava v § 14 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a to v následujícím znění:

§ 14

(1) Do knihy narození se zapisuje

 • a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,
 • b) den, měsíc a rok narození dítěte,
 • c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
 • d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů,
 • e) datum zápisu a podpis matrikáře.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) se do knihy narození nezapisují v případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem.

(3) Zápis do knihy narození se provede

 • a) na základě písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte, nebo
 • b) na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby; o tomto oznámení sepíše matrikář s oznamovatelem zápis.

(4) Písemné hlášení o narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, obsahuje informaci, že se jedná o takový případ.

(5) Při ústním oznámení je oznamovatel povinen prokázat svoji totožnost.

(6) Je-li oznamovatel neslyšící, nebo němý, popřípadě učiní-li oznámení v jiném než českém, nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka.

↑ nahoru

Doporučení MPSV k umístění dítěte do babyboxu

Některé ženy v těžké situaci nezvolí utajený porod, ale po narození vloží dítě do babyboxu, vyhřívané bedýnky. Babyboxů, jejichž zakladatelem je Ludvík Hess, je v České republice již sedmdesát, další jsou plánované. Ke dni publikování tohoto článku zachránily již 149 dětí.

V roce 2005, tedy v roce otevření prvního babyboxu, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k postupu příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při odložení dítěte do babyboxu doporučení podepsané tehdejší ředitelkou odboru rodinné politiky (současnou ministryní práce a sociálních věcí) Mgr. Michaelou Marksovou (v mezidobí došlo ke změnám v zákonné úpravě, na kterou doporučení MPSV odkazuje).

Doporučení MPSV z roku 2005 (aktualiz. 2012):

1) Postup pro dobu bezprostředně po odložení dítěte do babyboxu:

 • a) dítě se z babyboxu předá do péče poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnického zařízení), kde je mu poskytnuta odpovídající zdravotní péče,
 • b) poskytovatel zdravotních služeb, který zajišťuje péči o dítě odložené do babyboxu, je povinen neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnost, že do babyboxu bylo odloženo dítě (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí); v zájmu zajištění co nejrychlejšího informování orgánu sociálně-právní ochrany dětí je žádoucí sdělit prvotní informace o dítěti telefonickou cestou a následně tyto informace potvrdit a doplnit písemnou formou; je proto nutné, aby každý poskytovatel zdravotních služeb zajišťující provoz babyboxu měl k dispozici pohotovostní telefonní spojení na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, které mu umožní předat operativně informace o odloženém dítěti pověřenému pracovníkovi orgánu sociálně-právní ochrany dětí i v mimopracovní době nebo ve dnech pracovního volna.

2) Místní příslušnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí:

 • a) v případě známé totožnosti odloženého dítěte (např. byl přiložen rodný list dítěte; matka kontaktovala příslušné orgány sociálně-právní ochrany, zdravotnické zařízení či jiný subjekt a „identifikovala"dítě) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad podle místa trvalého pobytu dítěte (§ 61 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí),
 • b) v případě neznámé totožnosti odloženého dítěte je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad podle umístění babyboxu, ve kterém bylo dítě nalezeno (§ 61 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí).

↑ nahoru

3) Postup příslušných subjektů při umisťování dítěte:

A) v případě známé totožnosti dítěte odloženého do babyboxu:

 • a. příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí bude vždy kontaktovat rodiče dítěte a případně i další příbuzné či osoby blízké rodiny a dítěte za účelem konzultace a nabídky spolupráce při řešení nepříznivé situace, v níž se rodina nachází,
 • b. příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí zajistí rodičům dítěte veškerou možnou pomoc, podporu a sociálně-právní poradenství v případě, že se rozhodnou dítě si ponechat, přičemž přihlíží k důvodům, které vedly rodiče k odložení dítěte do babyboxu,
 • c. za předpokladu, že dítě nelze předat do péče rodičů nebo jednoho z rodičů, avšak existuje možnost zajištění péče o dítě v rámci širší rodiny, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností se souhlasem rodičů o svěření dítěte do předpěstounské péče příbuzných nebo jiných osob blízkých dítěti nebo rodiny podle ???; jestliže ani jeden z rodičů neudělí souhlas se svěřením dítěte do předpěstounské péče, je nezbytné iniciovat nařízení předběžného opatření soudu podle ??? o zatímním předání dítěte do péče příbuzných nebo jiných osob blízkých,
 • d. v případě, že nebude možné zajistit péči o dítě v rámci vlastní rodiny, zvolí příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí další postup vzhledem k možné perspektivě dítěte a jeho rodiny (tj. zda se jedná o dočasně, nebo trvale nepříznivý stav); k zajištění péče o dítě po jeho propuštění ze zdravotnického zařízení podá soudu návrh na nařízení předběžného opatření (řídí se zákonem ???), kterým bude dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu fyzickým osobám, které jsou zařazeny v evidenci krajského úřadu podle § 27a zákona č. 359/1999 Sb.; výběr konkrétních pěstounů na přechodnou dobu, do jejichž péče bude svěřeno dítě odložené do babyboxu, bude obecní úřad obce s rozšířenou působností konzultovat s krajským úřadem, v jehož evidenci jsou tito pěstouni zařazeni; nebude-li možné dítě po jeho propuštění ze zdravotnického zařízení umístit do pěstounské péče na přechodnou dobu, podá orgán sociálně-právní ochrany dětí soudu návrh na vydání předběžného opatření (řídí se zákonem ???) nebo podnět na předběžné opatření (řídí se zákonem ???), kterým bude dítě zatímně předáno do péče označeného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo zařízení pro výkon ústavní výchovy,
 • e. jestliže důvody, pro které rodiče nebo širší rodina dítěte nemohou či nechtějí zajistit výchovu dítěte, budou trvalého charakteru, pokusí se příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí zajistit souhlas obou rodičů s osvojením dítěte; pokud rodiče dítěte nedají souhlas s jeho osvojením a o dítě nebudou i přes poučení a nabídku pomoci ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí projevovat po dobu stanovenou zákonem zájem, podá orgán sociálně-právní ochrany při splnění zákonem stanovených podmínek návrh soudu na rozhodnutí o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení dítěte z důvodu jejich nezájmu o dítě; krajský úřad podle místa trvalého pobytu dítěte následně vybere pro dítě vhodné osvojitele,
 • f. pokud orgán sociálně-právní ochrany dětí vyhodnotí situaci dítěte a jeho rodiny tak, že překážky bránící rodičům v zajištění péče o dítě nejsou nebo nemusí být trvalého rázu, podá krajskému úřadu podnět ke zprostředkování pěstounské péče pro dítě; nepodaří-li se krajskému úřadu vybrat pro dítě vhodné pěstouny v průběhu soudního řízení o výchově, které bylo soudem zahájeno v návaznosti na nařízení předběžného opatření o zatímní úpravě péče o dítě, podá obecní úřad obce s rozšířenou působností soudu návrh na umístění dítěte do péče označeného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo na nařízení ústavní výchovy dítěte.

↑ nahoru

dítěB) v případě neznámé totožnosti dítěte:

 • a. orgán sociálně-právní ochrany dětí podá soudu návrh na nařízení předběžného opatření podle ??? na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu fyzickým osobám, které jsou zařazeny v evidenci krajského úřadu podle § 27a zákona č. 359/1999 Sb.; výběr konkrétních pěstounů na přechodnou dobu, do jejichž péče bude svěřeno dítě odložené do babyboxu, bude obecní úřad obce s rozšířenou působností konzultovat s krajským úřadem, v jehož evidenci jsou tito pěstouni zařazeni; nebude-li možné dítě po jeho propuštění ze zdravotnického zařízení umístit do pěstounské péče na přechodnou dobu, podá orgán sociálně-právní ochrany dětí soudu návrh na předběžné opatření (řídí se zákonem ???) nebo podnět na předběžné opatření soudu (řídí se zákonem ???), kterým bude dítě zatímně předáno do péče označeného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo zařízení pro výkon ústavní výchovy,
 • b. poskytovatel zdravotních služeb, který zajišťuje péči o dítě po jeho odložení do babyboxu, provede všechna potřebná zdravotní vyšetření, která jsou nutná a možná k založení do zdravotní dokumentace dítěte vhodného do náhradní péče,
 • c. orgán sociálně-právní ochrany podá soudu podnět na ustanovení poručníka dítěti a na určení jména a příjmení dítěti; do doby, než soud rozhodne o ustanovení poručníka dítěti, zastupuje dítě při neodkladných úkonech v zájmu dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí (řídí se zákonem ???),
 • d. obecní úřad obce s rozšířenou působností dá krajskému úřadu podnět ke zprostředkování náhradní rodinné péče pro dítě s prioritou budoucího osvojení dítěte; krajský úřad vybere ze své evidence pro dítě vhodné osvojitele; nepodaří-li se krajskému úřadu najít dítěti osvojitele, vybere pro dítě vhodné pěstouny; krajský úřad zkontaktuje vybrané žadatele, provede s nimi pohovor a upozorní je na skutečnosti vyplývající ze zdravotnické a jiné dokumentace dítěte, na případnou absenci některých vyšetření, na možná rizika z toho plynoucí a právně poučí o specifičnosti situace dítěte odloženého do babyboxu, kdy například nedochází k udělení souhlasu rodičů s osvojením ani k určení nezájmu rodičů o dítě soudem, a o možnosti vrácení dítěte biologickým rodičům, pokud by se přihlásili do pravomocného skončení řízení o osvojení,
 • e. v případě, že se do doby pravomocného skončení řízení o osvojení dítěte přihlásí osoba, která o sobě tvrdí, že je matkou nebo otcem dítěte, je nezbytné zajistit provedení nezvratného důkazu o rodičovství této osoby k dítěti prostřednictvím testu DNA; orgán sociálně-právní ochrany dětí musí poučit možného rodiče dítěte o tom, že provedení testu DNA si může rodič zajistit sám na vlastní náklady, anebo je možné provedení tohoto důkazu soudem v řízení o určení mateřství nebo otcovství k dítěti, které bude soudem zahájeno na návrh osoby, která o sobě tvrdí, že je rodičem dítěte; řízení o určení rodičovství k dítěti nemůže být soudem zahájeno bez návrhu; orgán sociálně-právní ochrany dětí může podat soudu jménem dítěte návrh na zahájení řízení o určení rodičovství pouze v případě, že byl předtím soudem ustanoven jako opatrovník dítěte pro podání tohoto návrhu (řídí se zákonem ???),
 • f. jestliže se na základě testu DNA podaří prokázat, kdo je matkou nebo otcem dítěte, podniká orgán sociálně-právní ochrany dětí obdobně další kroky uvedené výše v bodě 3. A) v závislosti na vyhodnocení situace rodičů a širší rodiny dítěte, důvodech, které vedly k odložení dítěte do babyboxu, a perspektivě výchovy dítěte v jeho vlastní rodině.

↑ nahoru

Kde hledat pomoc?

Doporučená literatura:

Informace o platné legislativě portál Šance Dětem získal od ředitelky odboru komunikace s veřejností a tiskové mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánky Čechové a vedoucího tiskového oddělení (odbor komunikace) ministerstva práce a sociálních věcí Petra Sulka.

Odborná garance: prezidentka Unie porodních asistentek Ivana Königsmarková

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Literatur a další zdroje informací k tématu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka
Andrea Cerqueirová

Vystudovala Střední ekonomiockou školu. Poté krátce pracovala v Československé obchodní bance, následně již převážně v tisku. Nejprve jako písařka a korektorka, později jako redaktorka. Pracuje jako novinářka na volné noze, publikovala mimo jiné v Haló novinách, týdeníku Školství a deníku Blesk. V současnosti publikuje mimo jiné na svém blogu nebo internetovém portálu První zprávy.

Odborná knihovna:
Články:
Žena s migrénou