Tradiční čínská medicína - má nám co říct i dnes?

Autor/ka: Mgr. Jana Škrletová
Datum publikace: 22. 11. 2017, Aktualizováno: 15. 03. 2023

Léčebný systém tradiční čínské medicíny se vyvíjí přibližně od druhého tisíciletí př. n. l. Tradice vnímání člověka jako celku a silný důraz na prevenci onemocnění, nebo lépe řečeno, důraz na kontinuální upevňování zdraví, přežily až do dnešní moderní doby založené na vědeckém poznání.

Upozornění: Článek je pouze informativní. Čínská medicína v současnosti již zase nemá v ČR zákonnou oporu.

Prvními osobnostmi čínské medicíny byli bezesporu tři mýtičtí císaři Fu-Si, Šen-nung a Chuang-ti. Fu-si je považován za zakladatele akupunktury, protože sám vyrobil devět typů jehel pro různé léčebné účely. Šen-nung neboli „božský zemědělec“ měl zase blízko k říši rostlin. Císař údajně sám vymyslel pluh a naučil lidi obdělávat půdu a pěstovat obilí. Od zemědělství není daleko k bylinám a Šen-nung je považován za zakladatele fytoterapie. Podle pověstí ochutnal stovky bylin a své poznatky shromáždil v díle Šen-nungův kánon bylin. Třetím císařem byl Chuang-ji, Žlutý císař. Taoisté odvozují své učení právě od něj. Žlutý císař se zabýval tajemstvím věčného života, pěstováním životní síly a samozřejmě s tím souvisejícím léčením nemocí. Vnitřní kniha Žlutého císaře je považována za základní dílo tradiční čínské medicíny.

Principy čínské medicíny

Tradiční čínská medicína (TČM) se dívá na člověka jako na součást vesmíru. Vidí ho celistvě – stejná pravidla, jaká platí pro vesmír, platí i pro tělo člověka. Fungování organizmu podléhá rovněž učení o pěti prvcích (dřevo, oheň, země, kov, voda). Symbolika jejich vztahů z přírody (např. dřevo živí oheň, protože oheň bez dřeva nemůže hořet) se přenáší i na vztahy mezi jednotlivými orgány. Jsou-li vztahy narušené, vzniká nerovnováha – nemoc.

„Udržovat věci v pořádku, místo abychom napravovali škody, to je základní princip moudrosti.Léčit nemoc, až když se objeví, je jako kopat studnu, teprve až dostanete žízeň, nebo si kovat zbraně, když už vypukla válka.“

(Chuang-ti, Žlutý císař - jeden ze zakladatelů TČM)

Čínská medicína má široké využití. Je možné pracovat se všemi věkovými kategoriemi od nejmenších po nejstarší. Nespornou výhodou je sestavení individuálního terapeutického plánu pro každého a možnost přizpůsobit se potřebám klienta. Když například klient není nakloněn pití bylinných odvarů, je možné pracovat s akupunkturními drahami. Odjíždí-li někdo na delší dobu do zahraničí, je možné naučit jej zdravotní cvičení Qi Gong, které může praktikovat sám kdekoliv. Možností je hodně a při práci s klientem je flexibilita velmi důležitá.

↑ nahoru

Od nejmenších po adolescenty

Zvláštní skupinou jsou děti. Někdy není možné vyžadovat spolupráci (například u kojence), někdy, ačkoliv by například předškolák byl schopen spolupracovat s praktikem, tak nespolupracuje. I zde ale platí, že tam, kde je vůle, je i cesta a lze vypracovat strategii, která bude vyhovovat i nejmenším.

Ze skupiny nejmenších dětí přichází často rodiče s kojenci preventivně před každým očkováním. Vhodným fytoterapeutickým postupem lze snížit či eliminovat případné nežádoucí účinky očkování. Další skupinou klientů jsou právě děti, u nichž se nežádoucí účinky očkování bohužel projevily. Rodiče s nimi často přicházejí po několika hospitalizacích s jasnou diagnózou, často neurologického charakteru. I tady stojí za to sestavit vhodnou bylinnou směs a pokusit se příznaky mnohdy vážných neurologických potíží alespoň zmírnit. Dále přicházejí novopečené maminky s různými problémy od obtížného či nedostatečného kojení, přes únavu, padání vlasů až po gynekologické potíže. V těchto případech se sice pozornost zaměřuje hlavně na maminku, ale při hrozbě předčasného ukončení kojení je například jeho opětovné nastartování pro dítě velmi prospěšné.

Z řad mladších předškoláků služby praktika TCM mnohdy vyhledávají rodiče dětí s častou nemocností po nástupu do mateřské školy a dále s alergiemi, ekzémy, nechutenstvím, poruchy růstu, atd. Tradiční čínská medicína může být právě u těchto potíží velmi nápomocná. U školáků se kromě běžných potíží zaměřuje pozornost na prevenci, správný růst a vývoj, později akné. Praktik TCM může sestavit vhodný dietetický plán tak, aby školák, na kterého jsou již kladeny studijní nároky, a bývá ve škole pod tlakem, co nejlépe prospíval a rostl. Velkou roli zde hrají rodiče, bez jejichž zájmu o zdravý jídelníček dětí nelze ničeho dosáhnout. Starší školní věk se pak vyznačuje zejména problémy s akné, úrazy a jejich rekonvalescencí, případně se u praktika TCM řeší chronické nemoci tak, jako u dospělých. 

↑ nahoru

Průběh terapie

Jak vlastně terapie TCM u dítěte vypadá? Po úvodní diagnostice sestaví praktik TCM po dohodě s rodiči vhodný plán, který může zahrnovat pití bylinných směsí (byliny je možné dodat např. i ve formě rozpustného prášku či tablet, takže jsou opravdu pro každou věkovou skupinu), ošetření akupunkturních drah, při kterém může být instruován i sám rodič a ten pak doma dělá pravidelně například akupresuru. Při problémech s imunitou je často naordinována mykoterapie, neboli užívání medicinálních hub (většinou ve formě tablet) a také moxování, což je zahřívání konkrétních bodů pelyňkovým doutníkem. I tuto metodu je možné po instruktáži praktikovat doma tak často, jak je potřeba dle doporučení terapeuta. U dětí hraje velkou roli strava a zdravý životní styl, proto se s rodiči podrobně rozebírají principy stravování dle pravidel TCM. Mnohdy i malá úprava jídelníčku přináší velké zlepšení zdravotního stavu dítěte.

Tak jako je běžné při úvodní návštěvě lékaře vyšetření, na začátku terapie TCM je nezbytné projít úvodní diagnostikou. Po zjištění potíží a problémů následuje návrh terapie. Čínská medicína stojí na pěti základních pilířích: fytoterapii, akupunktuře, dietetice, cvičení Qi Gong a tuina masážích.

Tradiční čínská medicína může dětem pomoci při problémech s alergiemi, atopickými ekzémy, poruchami růstu, nechutenstvím, ale také s poúrazovými stavy a při řadě chronických onemocnění. Úlevu přináší i novopečeným maminkám, které se potýkají například s obtížemi při kojení, padáním vlasů nebo poporodními gynekologickými obtížemi.

Diagnostika aneb Jak se pozná, co mu je?

Dle zásad tradiční čínské medicíny se vstupní diagnostika dělá pohledem, poslechem, dotazováním a pohmatem. V praxi to vypadá tak, že praktik s klientem podrobně probírá zdravotní potíže a ptá se na celkový zdravotní stav (dotazování). Přitom si všímá klienta, jak mluví, zda nahlas, potichu, přiměřeně, zda klient vydává nějaké zvláštní zvuky jako například kašel, chrapot, atd. (poslech). Poté praktik sleduje barvu obličeje, případně se podívá na místa potíží (ekzém, akné) a nakonec si prohlédne jazyk (pohled).

Na jazyku se dá vysledovat jak celkový konstituční typ klienta, tedy k jakým zdravotním potížím bude tendenčně směřovat, tak akutní stav – například zahlenění, zánět, atd. Na jazyku sledujeme barvu, velikost a tvar těla jazyka, různé útvary (rýhy, tečky, žilky) a dále povlak, jeho sílu, barvu a jeho případné výpadky. Na závěr přichází diagnostika z pulzu (pohmat). Praktik přiloží na palcovou stranu zápěstí, do místa, kde se běžně odebírá i „západní“ pulz, tři prsty a na třech pozicích a ve třech úrovních sleduje kvalitu a rychlost pulzu. Pulz se odebírá na obou rukách a na každé se sleduje jiný orgán. Po dokončení diagnostiky stanoví praktik další postup a domluví se s klientem na terapeutických metodách, které v tomto konkrétním doporučí.

↑ nahoru

HolčičkaBylinky v hlavní roli

Fytoterapie čínskými léčivkami je velmi účinnou metodou, jak se poprat se zdravotními potížemi všeho druhu. Čínská medicína používá léčivky rostlinného i živočišného charakteru, a dále také minerály či houby (mykoterapie). Obrovským benefitem je možnost sestavit individuální směsi pro konkrétního pacienta s přihlédnutím k jeho konstituci a vrozeným tendencím. To je něco, co farmakoterapie nabídnout nemůže. Byliny však zase vzhledem ke svému přírodnímu charakteru potřebují delší čas, aby začaly působit. Z tohoto pohledu je výhodnější využít farmakoléčby, například při závažných akutních příhodách. Čínská medicína má obecně výborné výsledky na poli prevence, chronických civilizačních nemocí a výborně pomáhá u akutních infekcí tak, že se například nemusí nasadit léčba antibiotiky. To ocení zejména maminky předškolních dětí, u kterých se infekce stále opakují, například při vstupu do kolektivu v mateřské škole. Naproti tomu při akutních vážných stavech je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

Jak farmakoterapie vlastně probíhá? Po úvodní diagnostice stanoví praktik takzvaný obraz neboli diagnózu klienta. V dnešní době nemá skoro nikdo jeden obraz, ale spíše kombinaci více různých patologických stavů. Po dohodě s klientem je potřeba stanovit si priority, co se bude řešit dříve a co později. Jak říkali staří Číňané: „Dobrý lék je hořký“. Je proto vhodné upozornit klienta na specifickou chuť bylinných odvarů. Naštěstí dnešní doba umožňuje i různé formy směsí. Klientovi je zpravidla možné nabídnout formu odvarů, které jsou nejsilnější, nebo rozpustného prášku či tabletek, jež jsou zase uživatelsky bezproblémové. Poté praktik sestaví vhodnou úvodní směs a klient ji užívá dle doporučení. Při dalších kontrolách se sleduje stav jazyka a pulzu a samozřejmě hlavně změny v klinickém obraze klienta, neboli jak se jeho stav zlepšuje. Někdy zabere fytoterapie rychle a v horizontu jednoho měsíce je klient bez obtíží. Jindy, zejména u chronických nemocí, je nutné dát terapii čas, a to v řádu měsíců.

Práce s akupunkturními body

Vedle fytoterapie je dalším hlavním terapeutickým směrem v čínské medicíně bezesporu práce s akupunkturními body. Jejich stimulací lze docílit zásadního zlepšení zdravotního stavu, a to zejména při několikerém opakování. V tradiční čínské medicíně se pracuje s dvanácti řádnými a osmi mimořádnými drahami, na nichž leží stovky bodů. Po absolvování diagnostiky záleží na praktikovi, jaké body vybere a jak vytvoří sestavu bodů.

Existuje další množství subsystémů, jež je možné aplikovat dle potřeb klienta. U stimulace bodů rozlišujeme akupunkturu a akupresuru. Akupunktura znamená napíchnutí bodu tenkou jehličkou, akupresura obnáší tlakovou stimulaci konkrétních bodů, kupříkladu prstem. Existuje i mnoho dalších způsobů, jak akupunkturní body stimulovat. Jedná se například o stimulaci elektrickým proudem, magnetem, laserem, teplem. Elektroakupunktura je vhodnou metodou například pro děti, které se bojí jehliček.

Stimulace teplem zahrnuje hlavně moxibuci. Jedná se o zahřívání vybraných akupunkturních bodů doutníkem naplněným pelyňkem. Moxování je stará metoda, velmi účinná, a navíc i příjemná. Hodí při deficitních stavech (chlad, únava, trávicí obtíže aj.) a výborná je jako prevence na zvýšení imunity ať u dětí nebo dospělých. Jako každá metoda má i moxování svoje kontraindikace – záněty, menstruace, horečnatá onemocnění, stavy po požití alkoholu, stavy s návaly horka, oblast břicha a beder u těhotných žen, atd. Ačkoliv se dá moxovat i doma, například maminky moxují určitý bod na podporu imunity u svých dětí, vždy je nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla a moxovat jen po zácviku školeným praktikem TCM.

Jednou z podpůrných technik při práci s akupunkturními body je například také baňkování. Jedná se o relaxační metodu vhodnou zejména při problémech s pohybovým aparátem. Skleněná baňka se zahřeje a přiloží na kůži. Vlivem podtlaku, který vznikne, se nasaje kůže dovnitř baňky a nechá se takto působit. Baňkování ovlivňuje hluboké kožní vrstvy, které se silně prokrví a okysličí. Kontraindikacemi jsou mimo jiné kožní nemoci, otevřené rány, poruchy srážlivosti krve.

↑ nahoru

Dietologická opatření

Dalším z pěti pilířů čínské medicíny je dietetika, aneb vhodný výběr potravin a jejich zpracování s důrazem na individuální konstituci a zdravotní potíže klienta. Staří Číňané dělili veškeré potraviny podle teploty na škále od chladných přes svěží, neutrální, teplé až po horké potraviny. A jelikož každý z nás je termodynamicky jiný, vybíráme si každý i jiné potraviny dle svého typu. Je-li klient například horkokrevný, bude potřebovat svěží potraviny. Zimomřivý klient se zase bude orientovat na potraviny více zahřívající. V tomto smyslu praktik doporučí klientovi vhodné potraviny, upozorní na nevhodné, a zprostředkuje tak laikovi alespoň základní vhled do pravidel čínské dietetiky. Spolupráce v tomto ohledu probíhá trochu jinak než u předchozích metod. Praktik dodá informace, ale to, zda klient bude uvedená doporučení dodržovat, už je jen na něm. V případě, že se rozhodne aktivně podporovat své zdraví, je úspěšnost terapie mnohem vyšší. Pokud ale klient v rámci TCM terapie dietetiku vůbec neřeší, snižuje se i pravděpodobnost a rychlost zlepšení zdravotního stavu.  

V našem podnebném pásmu se dá obecně doporučit konzumace teplé stravy. Trávicí systém potřebuje z pohledu čínské medicíny přiměřeně zahřívat a u nás je rozšířená přemíra studené zachlazující stravy (zmrzlina, pivo, jogurt k snídani, zeleninové saláty v zimě, atd.). Většina klientů přichází s již nějak narušeným trávením – únava, chuť na sladké, sklon k průjmům. Přitom s jednoduchou změnou stravování, například při zařazení teplých snídaní, dochází ke zlepšení v řádu dnů až týdnů. Mezi další obecná doporučení patří vyhýbat se nebo alespoň omezit mléčné produkty, průmyslově zpracované potraviny, chemikálie v jídle či cukr.

Blahodárné cvičení i speciální masáže

Jak je známo, cvičení všeho druhu do zdravého životního stylu patří. V tradiční čínské medicíně je jedním z hlavních pilířů jak pro prevenci, tedy udržení zdraví, tak pro nápravu již vzniklé patologie. Qi Gong znamená v překladu práce (Gong) s energií (Qi). Jedná se o technicky jednoduché cviky či soustavy cviků, které se praktikují nejlépe denně a pokud možno na čerstvém vzduchu. Lidé v moderní společnosti dávají svou pozornost hlavně „směrem ven“: přemýšlí o práci, vztazích, penězích, případně analyzují pocity, situace. Tím ale většinou své problémy nevyřeší, protože je jen popisují, ale nemění je kvalitativně. Proto, aby se věci měnily, je zapotřebí trocha introspekce, obrátit svou pozornost „dovnitř“ a sledovat své vnitřní děje bez analýzy či posuzování.

Čínská medicína stojí na pěti základních pilířích: fytoterapii, akupunktuře, dietetice, cvičení Qi Gong a tuina masážích.

Za introspektivní aktivitu lze v určité míře považovat i cvičení Qi Gong. Kdo sleduje vnější svět, pro toho bude cvičení lehký soubor cviků. Pro toho, kdo vyvine snahu zaměřit svou pozornost dovnitř, může být Qi Gong silným prostředkem, jak ovlivnit své zdraví k lepšímu. Zkušený praktik většinou pracuje tak, že využívá všech pěti pilířů, aby se klientovi co nejdříve ulevilo a aby se zdravotní problémy nevracely. Někdy to ale není jednoduché. Ačkoliv se podaří zdravotní obtíže vyřešit, vracejí se stále znovu a znovu, protože v životě klienta stále přetrvává podnět (stres, nedostatek odpočinku, těžká životní situace – např. matka samoživitelka, osamělý senior, atd.). Cvičení Qi Gong je výborným prostředkem, jak si udržet harmonii zdraví i po základní terapii. Praktik TCM naučí klienta různé cviky a ten si pak doma může cvičit sám a při návštěvách praktika probrat různé nejasnosti či nové prožitky s cvičením.

Pátým pilířem je tuina. Jedná se o speciální masáže, které se provádějí přes oblečení. Tuina se hodí na pohybové problémy a díky specifickým technikám dokáže uvolnit šlachy, klouby či svaly. Zároveň využívá i znalosti akupunkturních bodů, které se masáží vhodně stimulují, a jsou tak ovlivňovány i hlavní orgány a jejich funkce.

↑ nahoru

Není terapeut jako terapeut

ruceKdyž se člověk rozhodne, že vyzkouší čínskou medicínu, tak musí nejprve najít dobrého terapeuta. Nejlepší je zeptat se známých na zkušenosti a jít k někomu na základě reference. Jako u jiných lidí, kteří nabízejí služby, je nutné, aby si praktik i klient takzvaně „sedli“. Klient by se měl na návštěvě u praktika cítit bezpečně a příjemně a měl by mu důvěřovat. Každý praktik, který má dostatečné vzdělání, začíná úvodní diagnostikou, která je něco jako vstupní vyšetření a poskytuje praktikovi cenné informace, důležité pro další práci. Měl by vystupovat profesionálně nejen po odborné stránce, ale i manažersky. Dobrého praktika ctí dobrá komunikace. Tak například třebaže kvůli práci s klienty málokdo zvedá telefonické hovory, zásadou je, že volá klientům zpět. Samozřejmostí je odpovídat na SMS zprávy. Domluvíte-li se s terapeutem na zaslání bylinné směsi a ta nedojde cca do týdne, či po domluvě později, o něčem to vypovídá. Jednoduše, vezme-li si praktik klienta do péče, projevuje o něj zájem. Máte-li pocit, že vašeho terapeuta nezajímáte, najděte si jiného.

Většina terapeutů v ČR získala vzdělání na dvou hlavních institucích, kterými jsou TCM Institut a 1. škola tradiční čínské medicíny. Jako v každém jiném oboru se terapeuti kontinuálně dovzdělávají formou postgraduálních kurzů.

V České republice byla tradiční čínská medicína určitou dobu ukotvena v zákoně č. 96/2004 Sb., který zařadil povolání terapeuta a specialisty TCM mezi zdravotnické profese, zákon s těmito profesemi platil mezi 1.9. 2017 a 28.12. 2018. Od tohoto data již TCM v právním prostředí ČR ukotvena zase není. Vzhledem k právní neukotvenosti TČM v ČR nemůže existovat odborné vzdělání TCM, jež by bylo akreditované.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Kde hledat pomoc

Související literatura

Autor/ka

S TČM se poprvé setkala jako pacientka a tato stará léčebná metoda ji okouzlila. Absolvovala TCM Institut a v současnosti již několik let pracuje jako samostatný praktik v Praze. Dále se vzdělává formou postgraduálních seminářů. Ve své praxi se zabývá jak dospělými, tak dětmi. Nejčastěji se věnuje klientům s kožnímimi potížemi, neplodností, migrénami, hypertenzí, poruchami trávení a imunity či s problémy s pohybovým aparátem. 

Odborná knihovna:
Články: