KiVa: Finský program proti šikaně mění školní prostředí

Autor/ka: Mgr. Monika Kotrbová
Datum publikace: 14. 09. 2023, Aktualizováno: 14. 05. 2024
Na světě existuje velké množství programů proti šikaně, ale jen málokterý z nich s takovou výzkumnou oporou a prokazatelnou efektivitou, jako finský program proti šikaně KiVa. Program vyvinula v roce 2006 finská Univerzita v Turku a od té doby se do něj zapojilo přes dvacet zemí. Od roku 2020 je dostupný také v České republice. Program učí děti, učitele i rodiče, že odpovědnost za bezkonfliktní soužití v kolektivu má každý jeden z nás. Co nám může napovědět finská cesta, v čem je program jedinečný a jak školám pomáhá vytvářet bezpečné prostředí?

Obsah článku

První výzkumy zaměřené na výskyt šikany ve Finsku sahají až do osmdesátých let dvacátého století. Od té doby se téma stalo součástí širší celospolečenské debaty a na konci dvacátého století získalo legislativní oporu v podobě ukotvení práva každého žáka na vzdělávání v bezpečném prostředí. To doplnila povinnost škol připravit konkrétní plán ochrany žáků před šikanou a násilím. Školám se ale navzdory legislativní podpoře nedařilo správně zacílit a alokovat potřebné zdroje. Namísto evidence-based programů využívaly vlastní sestavené programy, které dle navazujících výzkumů nebyly efektivní, a poukázaly tak na mezery v takto decentralizovaném přístupu. Potřeba efektivního preventivního programu vyvrcholila v roce 2005, kdy finské ministerstvo školství podpořilo vznik celonárodního preventivního programu, který by byl v souladu s národním kurikulem. Výsledkem byl program KiVa (zkratka z finského Kiusaamista Vastaan – v překladu „proti šikaně”, nebo také milý, hezký) vyvinutý výzkumníky na finské Univerzitě v Turku. Původně zamýšlená tříletá finanční podpora od ministerstva školství byla po prvních pozitivních výsledcích rozšířena do dalších let a program KiVa byl připraven k šíření na celonárodní úrovni. Z původních 10 % zapojených škol, na kterých byla efektivita programu v první fázi zkoumána[1], se do roku 2011 do programu KiVa zapojilo až 90 % finských základních škol. Od té doby byla účinnost programu prokázána v dalších zemích všude po světě. V současné době je program dostupný ve 22 zemích, v patnácti světových jazycích a na více než tisíci školách. V roce 2020 se do globální sítě zemí realizujících KiVa program zapojila také Česká republika.

Obrázek
Šikana chlapce

Do České republiky program přenesla vzdělávací organizace SCHOLA EMPIRICA v rámci pilotního projektu ověření přenositelnosti, které je nezbytnou podmínkou pro šíření programu do nové partnerské země. V letech 2020–2022 program odpilotovalo čtyřiadvacet českých základních škol a od roku 2023 je program dostupný pro šíření do dalších škol. Díky pilotnímu programu se podařilo přenést a přeložit veškeré materiály programu, lokalizovat je do prostředí českých škol a vydefinovat metodickou podporu, kterou školy v prvních letech zavádění programu potřebují. Účinnost programu byla měřena na vybraném vzorku žáků pomocí kvaziexperimentálního designu s intervenční a kontrolní skupinou[2]. Čeští výzkumníci sledovali také kvalitu zavádění programu na jednotlivých pilotních školách, díky čemuž bylo možné identifikovat bariéry a problematická místa a vytvořit udržitelný model přenositelnosti programu.

Do nového školního roku 2023/2024 s programem KiVa vstoupí 25 nových českých škol napříč republikou, od těch nejmenších malotřídních až po velké sídlištní školy. Přestože je zkušenost českých škol s programem ještě relativně krátká, finská cesta nám může už nyní leccos napovědět. Program by nevznikl bez otevření diskuze o problematice šikany na školách, legislativní a finanční podpory místních orgánů, a především vědomí potřeby ověřeného celostního přístupu, který školám poskytuje konkrétní ověřené materiály a nástroje, podporu a metodické vedení.

Základní východiska a pilíře programu KiVa

KiVa je dlouhodobý, celoškolní a komplexní program proti šikaně pro základní školy. Přestože má ve svém názvu “proti šikaně”, zaměřuje se na celkový rozvoj socio-emočních dovedností dětí, podporuje fungování zdravých vztahů v kolektivu, učí žáky efektivní komunikaci svých potřeb a asertivnímu chování. Program KiVa vychází z přístupu, který šikanu pojímá jako skupinový fenomén, a definuje a vymezuje role, které žáci při šikaně mají. Hlavní pozornost věnuje takzvaným přihlížejícím, kterých je v každém kolektivu nejvíce. Mezi ně patří nejen ti, kteří šikaně vědomě nebo “tiše” přihlíží, ale i žáci, kterým chybí schopnost šikanu rozpoznat. Program rozvíjí u dětí empatii s oběťmi, navíc jim poskytuje nástroje a strategie, jak šikaně nepřihlížet, a místo toho se zastat šikanovaného spolužáka.

Program KiVa kombinuje preventivní (univerzální) a cílenou intervenci. Do prevence se zapojuje celá škola a probíhá po celý rok. Klíčovým prvkem jsou pravidelné výukové KiVa lekce ve všech třídách, které vyučují přímo třídní učitelé. Cílená intervence je zaměřená na řešení konkrétních podezření a případů šikany. Ve škole vzniká KiVa tým, skupina alespoň tří pedagogických pracovníků, která řeší a dokumentuje případy šikany dle stanovené metodiky, v podobě série diskuzí mezi KiVa týmem a účastníky šikany. Při rozhovorech je kladen důraz na vlastní zodpovědnosti dětí. Děti samy přichází s návrhem řešení situace, která je dále monitorována a sledována, dokud se nevyřeší. Žáci tak ví, na koho se obrátit, když se něco děje jim nebo jejich spolužákům, a uvědomují si svoji roli při řešení dané situace. Důležitou součástí programu je také pravidelný monitoring v podobě každoročního dotazníkového šetření, které škole umožňuje sledovat a vyhodnocovat kvalitu implementace. Jednotlivé složky programu do sebe zapadají a doplňují se. Žáci v preventivních KiVa lekcích formulují pravidla a stanovují hranice pro chování v kolektivu, díky čemuž dokáží v reálných situacích zvolit správnou strategii chování a převzít za něj zodpovědnost. Díky sjednocení definice šikany v konkrétních třídních kolektivech dochází k jejímu sjednocení na úrovni celé školy a mění se tak nejen postoje žáků, ale i učitelů, u kterých program posiluje kompetenci šikanu identifikovat a řešit.

Prevence jako klíč

Podstatou programu je prevence, klíčová je proto pravidelnost a návaznost. Žáci každý rok absolvují deset KiVa lekcí, celkem dvacet vyučovacích hodin za rok ve frekvenci dvou hodin měsíčně. Lekce se vyučují dle možností školy v třídnických hodinách či v jiných tomu vyhrazených časech. Díky tomu, že je vyučují přímo třídní učitelé, dochází nejen k posilování vztahu mezi žáky ve třídě, ale i mezi učitelem a jeho třídou. Žáci se učí rozpoznávat své emoce i nálady ostatních, dozvídají se, jaké je to být součástí kolektivu a jak významnou roli má kolektiv při šikaně.

Obrázek
Dívce chlapci shodili sešity na zem

Učí se, jak identifikovat šikanu, jaké má formy, že může být i neviditelná a skrytá, i co dělat, když si jí všimnou. Lekce pokrývají širokou škálu témat včetně kyberšikany a bezpečí na internetu. Materiály programu jsou rozděleny do tří oddílů podle věku žáků. První oddíl je určený pro žáky 1. až 3. tříd, druhý oddíl pro žáky 4. až 6. tříd a třetí oddíl pro žáky 7. až 9. tříd. Témata i aktivity jsou uzpůsobeny věku žáků. Díky tomu se do programu mohou zapojit jak prvňáčci, kteří témata prochází formou hry, tak i deváťáci, kteří o nich více diskutují. K dispozici mají také virtuální výukové prostředí v podobě online KiVa her na počítači i telefonu, které provází výukový proces a motivuje žáky nad tématy přemýšlet.

Učitelé při lekcích pracují s tištěnými Manuály pro učitele, které obsahují seznam všech lekcí a aktivit. Lekce jsou tematicky seřazené a navazují na sebe. Každá má svůj cíl, soubor aktivit a doprovodné instrukce. Velký důraz je kladen na reflexi, kterou je zakončena každá aktivita. Žáci jsou vedeni k přemýšlení a mluvení o tématech, aby mohli zkušenosti získané v hodinách uplatnit i mimo vyučování - ať už ve škole nebo mimo ni. Učitelé mají k dispozici také online platformu, takzvaný Intranet, kde jsou uloženy elektronické přílohy do hodin - videa, prezentace a další doprovodné materiály. Díky těm jsou hodiny pestré a zábavné. Všechny materiály jsou přehledně a jasně zpracované, aby s nimi zvládl pracovat každý učitel.

Když je ve škole KiVa

Šikanu program nahlíží jako systémový problém, za jehož řešení má zodpovědnost celá školní komunita. Ta se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí a pozitivního školního klimatu. Na koordinaci programu ve škole dohlíží zvolený koordinátor a školní KiVa tým. Mimo koordinátora a KiVa tým jsou přímo zapojeni vyučující preventivních KiVa lekcí. S metodikou programu je však seznámen každý zaměstnanec školy a důležitá je také spolupráce s rodiči. Školní rok s KiVa programem proto začíná sérií úvodních setkání pro učitele, žáky i rodiče, na kterých se dozví, co zapojení do programu obnáší a jak program šikanu řeší. Nemůže se proto stát, že by o zapojení do KiVa programu ve škole někdo nevěděl. Cílená informovanost je jedním z nutných předpokladů k celkové proměně školního klimatu. Během roku se přímo zapojení učitelé pravidelně schází a diskutují o průběhu programu. Do dalších let jim pomáhají výsledky každoročních dotazníkových šetření, které společně prochází a vyhodnocují.

Hlavním cílem programu je naučit školy efektivně předcházet šikaně, samostatně ji řešit a posílit kompetence pedagogů v oblasti práce se šikanou. Jedná se o dlouhodobý projekt, který si po úvodních letech metodické podpory dokáže škola spravovat sama. Pravidelné výukové lekce i průběžné šetření případů šikany se stávají přirozenou součástí chodu školy. Na začátku řešení každého problému stojí nutnost si jeho existenci přiznat. Díky programu KiVa není ve škole téma šikany tabu. Děti, učitelé i rodiče o něm mluví a uvědomují si svoji roli v celém procesu.

Možnosti zapojení do programu KiVa

Licenčním partnerem programu KiVa pro Českou republiku je vzdělávací organizace SCHOLA EMPIRICA z.s. Do programu pro nové školy je možné se zapojit od školního roku 2024/2025, přihlašování je otevřené. Každý rok je možné zapojit pouze omezené množství škol. Program je licencovaný, součástí nabídky jsou kompletní metodické materiály a metodická podpora na tři roky, kdy školy potřebují nejintenzivnější metodické vedení. Cena programu se odvíjí od velikosti školy. Pro více informací o metodice i možnostech zapojení navštivte webové stránky.

S problematikou šikany ve škole souvisí i obecnější téma "pohodlí" ve školním prostředí, které je řešeno v projektu "Wellbeing ve škole".

[1] Do výzkumu bylo zapojeno 234 finských škol, celkem zhruba 35 tisíc studentů vybraných finských základních škol.

[2] Školy byly rozděleny do dvou skupin. Prvních dvanáct škol v intervenční skupině program zavedlo v roce 2021, zbylých dvanáct škol v kontrolní skupině program zavedlo o rok později. Na konci intervence byly srovnány výsledky z obou skupin. Více informací o výzkumném designu i výsledcích pilotního měření jsou dostupné na webu.

Zdroje:

  • Salmivalli, Christina & Poskiparta, Elisa & Ahtola, Annarilla & Haataja, Anne. (2013). The Implementation and Effectiveness of the KiVa Antibullying Program in Finland. European Psychologist. 18. 79. 10.1027/1016-9040/a000140.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Vzděláním socioložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Při studiu se věnovala nerovnému přístupu ke vzdělání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Po absolvování pracovala v agentuře zaměřené na výzkum trhu a veřejného mínění. V současné době pracuje ve vzdělávací a výzkumné organizaci SCHOLA EMPIRICA, kde koordinuje finský Program proti šikaně KiVa. V letech 2020-2022 koordinovala přenos a pilotní ověření účinnosti programu KiVa a nyní jeho šíření do českých škol. V roce 2021 se stala certifikovanou lektorkou KiVa programu. 

Odborná knihovna:
Články: