Dobrovolnictví a darování času

Autor/ka: Mgr. Filip Vyskočil
Datum publikace: 31. 08. 2012, Aktualizováno: 22. 02. 2023

Darovat svůj čas a síly neznamená například jen pomoci s úklidem po povodních nebo jiných živelných katastrofách. Ačkoli v České republice je právě toto nejčastějším příkladem mobilizace větší skupiny dobrovolníků, cest, jak aktivně pomoci a zapojit se do dobrovolnických činností, je daleko víc.

Obsah článku:

Dobrovolnictví a aktivní občanství

Je důležité uvědomit si, že dobrovolníci nejsou v žádném případě levná pracovní síla a že mnoho organizací, které se angažují při záchraně lidských životů (například hasiči), je založeno právě na dobrovolnictví.

Mezi hlavní zásady darování volného času patří:

 • Dobrovolník by neměl nahrazovat práci profesionálů.
 • Dobrovolník by neměl dělat činnosti, do kterých se nikomu nechce. 

Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, kterou v roce 2001 schválila Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí, popisuje dobrovolnictví jako „základní stavební prvek občanské společnosti, který uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny“. Dobrovolnictví je tedy chápáno jako veřejně prospěšná činnost, při které dáváme část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka.

Dobrovolnictví „po česku“

V řadě zahraničních zemí je dobrovolnictví vnímáno jako samozřejmá součást života. V České republice se tato oblast rozvíjí zatím jen velmi pomalu. A to i přesto, že má v českých zemích tradici (kořeny sahají do období národního obrození a do doby vzniku Československa).

Za dnešní nejvýraznější problémy v souvislosti s dobrovolnictvím v České republice jsou považovány:

 1. kvalita některých dobrovolnických aktivit,
 2. nízké povědomí o hodnotě dobrovolnictví,
 3. legislativní zakotvení některých dobrovolnických aktivit, patří sem:
  • nutná novela zákona o dobrovolnické službě;
  • problematika získávání víz pro zahraniční dobrovolníky přijíždějící do České republiky;
  • zařazení profese koordinátora dobrovolníků do katalogu prací;
  • uznávání dobrovolnické činnosti jako nefinančního plnění;
  • změna zákoníku práce z pohledu uvolňování zaměstnanců/dobrovolníků při mimořádných událostech;
  • spolupráce s managementem firem, kde je aktivní firemní dobrovolnictví jako součást občanské odpovědnosti firem
 4. nedostatečné sdílení know-how dobrovolnictví mezi lidmi a organizacemi.

Dávám i dostávám

Dobrovolnictví je přínosem nejen pro toho, komu je pomáháno, ale také pro samotného dobrovolníka. Dobrovolník totiž do pomoci vkládá sám sebe. Pomoc pocítí „na vlastní kůži“, a může mu tak přinést nové přátelské vztahy, zkušenosti a dovednosti, nebo dokonce i částečné řešení problému nezaměstnanosti.

Základní oblasti dobrovolnictví

Dobrovolnictví můžeme rozdělit do několika oblastí podle typu činnosti:

 • Dobrovolnictví s dětmi a mládeží
 • Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech
 • Dobrovolnictví v kultuře a umění
 • Dobrovolnictví při mimořádných a krizových situacích  
 • Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí
 • Dobrovolnictví v sociálních službách
 • Dobrovolnictví ve zdravotnictví
 • Dobrovolnictví ve sportu
 • Komunitní dobrovolnictví
 • Firemní dobrovolnictví
 • Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce

 ilustrační obrázek - dlaně plné květůVýchova k dobrovolnictví

Výchova a vzdělávání je zásadním hnacím motorem naší společnosti. Proto i systematická výchova k dobrovolnictví a dárcovství jako takovému je vnímána v souvislosti s tímto tématem jako zcela klíčová. Jednou z oficiálních aktivit podporujících výchovu k dobrovolnictví v České republice je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Klíče pro život“. V rámci něj bylo realizováno samostatné průřezové téma „Výchova k dobrovolnictví".Výstupy tohoto projektu týkající se dobrovolnictví by se měly mimo jiné odrazit v legislativních opatřeních.

Další informace on-line 

↑ nahoru

Legislativa v ČR a dobrovolnická služba

Dobrovolnictví v České republice upravuje zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Za dobrovolnickou službu se podle tohoto zákona považují takové aktivity, při nichž dobrovolník poskytuje ve svém volném čase, ze svobodné vůle a bez nároku na odměnu pomoc spoluobčanům a společnosti obecně (volně podle § 2).

Portál www.dobrovolnik.cz zákon popisuje jako „ucelený, vzájemně provázaný systém podmínek, jejichž splnění umožňuje občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím a náboženským společnostem a jejich právnickým osobám dosáhnout na udělení akreditace pro oblast dobrovolnické služby. Udělování akreditací spadá do působnosti Ministerstva vnitra ČR. Akreditace je svého druhu „značkou kvality“ – garancí, že organizace s akreditovaným projektem všem svým partnerům působícím v akreditovaném režimu zajišťuje služby ve standardní kvalitě. Akreditace je udělována  na tři roky nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují výběr, přípravu, vyslání, pojištění, smluvní vztahy, bezpečnost pro dobrovolníky a podobně. Akreditované organizace mohou požádat u Ministerstva vnitra o státní dotace na organizování dobrovolnické služby.“

Zákon ale nechává na těch, kteří dobrovolnictví vykonávají a organizují, zda proces akreditace podstoupí a zda se jím budou řídit (§ 6).

Seznam organizací s akreditovaným projektem naleznete na webu Ministerstva vnitra České republiky. 

↑ nahoru

Jak se stát dobrovolníkem

Způsoby, jak se zapojit do veřejně prospěšného dobrovolnictví, v rámci kterého chceme nabídnout svůj čas a energii, aniž bychom očekávali něco „na oplátku“, jsou v podstatě dva:

 • Dobrovolnictví lidé nabízejí prostřednictvím dobrovolnických center
 • nebo se obrátí na nejbližší organizaci, kde mohou pomoci.

V první řadě je důležité rozmyslet si: jak, kde a kdy bych chtěl/chtěla darovat svůj čas a stát se dobrovolníkem. Možností jak, komu a kdy je totiž celkem hodně.

Pro rychlou orientaci může například pomoci Databáze dobrovolnických příležitostí, která funguje od roku 2011. Zde můžete nalézt inspiraci pro svou vlastní činnost a pomoc i konkrétní místa, kde je pomoc potřeba. Databáze zároveň umožňuje každé organizaci, obci, komunitě nebo jednotlivcům, kteří realizují dobrovolnické projekty (ať už dlouhodobé nebo jednorázové), on-line informovat o své existenci širokou veřejnost. Databáze současně nabízí základní prostor pro prezentaci každému, kdo dobrovolníky hledá nebo potřebuje, ať už na celý rok nebo na jednu aktivitu.

Inspiraci při dobrovolnických aktivitách naleznete také ve sborníku příkladů dobré praxe s názvem „Dobrovolníci mění svět“, který je k dispozici ke stažení na portálu Dobrovolnik.cz.

Máte jasno v tom, do jakého druhu dobrovolnictví byste se nejraději zapojili? Pak můžete sledovat internetové stránky vybrané organizace či instituce, která se danou činností zabývá. Můžete být ovšem ještě aktivnější a přímo se na preferovanou organizaci obrátit s dotazem, jak můžete sami pomoci.

Nábor dobrovolníků se v současnosti běžně děje i prostřednictvím sociálních sítí, které jsou již nedílnou součástí dnešního světa. Skoro všechny neziskové organizace mají své profily na sociálních sítí a jejich prostřednictvím sdělují nejen informace o své činnosti, ale také aktivizují návštěvníky stránek, aby se zapojili do nejrůznějších probíhajících dobrovolnických aktivit. Stačí proto pozorně sledovat profil vámi preferované organizace například na Facebooku nebo Twitteru.

Příklady dobrovolnických projektů

Mezi oblasti s největším počtem zapojení dobrovolníků v současnosti patří zejména ekologická oblast, oblast humanitárních a lidských práv, sociální a zdravotní oblast, dále kultura, sport a oblast práce s dětmi a mládeží.

Jedním z největších dobrovolnických projektů na světě je projekt s názvem „Ukliďme svět!“ („Clean Up The World"), kdy desítky miliónů dobrovolníků každý rok uklízejí odpadky v místě, kde žijí.

Projekt Evropské komise s názvem „Mládež v akci“ zase nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi Evropské unie a další.

Za účelem podpory dobrovolnictví byl stanoven i Mezinárodní den dobrovolníků – Organizace spojených národů jím určila 5. prosinec. Tento den je také vhodnou příležitostí k prezentaci činnosti dobrovolnických organizací a k „náboru“ nových dobrovolníků. Další oslavou dobrovolnické činnosti je Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day, který vznikl před třemi lety ve Velké Británii jako inciativa jedné z charitativních organizací prince Charlese. V České republice za organizací tohoto dne stojí platforma Byznys pro společnost – v roce 2012 se k Mezinárodnímu dni firemního dobrovolnictví připojila naše země již podruhé a do dobrovolných prací pro 52 neziskových organizací se v tento den zapojilo 455 zaměstnanců z osmnácti firem po celé zemi.

↑ nahoru

Evropský rok dobrovolnictví

Podpora dobrovolnických aktivit je velice důležitá, a proto Rada ministrů Evropské unie zodpovědných za kulturu vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. To v praxi znamenalo, že se v jednotlivých členských státech Evropské unie po celý rok konaly nejrůznější akce na podporu myšlenky dobrovolnictví. Konkrétní akce pod záštitou EU potom pořádaly společně jak jednotlivé neziskové organizace, tak i zástupci státní správy.

V České republice se uskutečnily akce, které si kladly za cíl upozornit na důležitost darování volného času. Na přednáškách, seminářích a happeninzích se setkávali občané České republiky s lidmi, kteří se dobrovolnictví věnují a kteří s nimi sdíleli svou osobní zkušenost a inspirovali je k vlastní aktivitě. Kromě šíření myšlenky mezi širokou veřejností bylo hlavní snahou organizátorů, jak říká jedna z koordinátorek Evropského roku Dagmar Horečková z Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, „nastartovat aktivity, které budou v budoucnu posouvat dobrovolnictví co do kvantity, ale i kvality“.

Nakolik se to povedlo, ukáže až čas. Jisté je, že rok 2011 nemůžeme chápat jako milník, který na poli dobrovolnictví zajistí nějaký zásadní zlom. Spíš se jednalo o důležitou příležitost, jak upozornit na potenciál a přínosy dobrovolnictví. Závěrečnou zprávu o aktivitách v rámci Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství naleznete v článku Evropský rok dobrovolnictví 2001 na portálu Dobrovolník.cz.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně. 

Autor článku

Mgr. Filip Vyskočil

Advokát, specializující se na občanské, dědické, trestní a přestupkové právo, se zvláštním zřetelem na služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů.

Autor článku

Mgr. Veronika Cvejnová (roz. Teplá)

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na UK, pracovala ve státním správě (Úřad Vlády) i neziskovém sektoru (Nadace Sirius).