Dárcovství: základní pojmy

Autor/ka: Mgr. Filip Vyskočil
Datum publikace: 24. 01. 2013, Aktualizováno: 22. 02. 2023

Altruismus

Do etiky tento termín zavedl francouzský sociolog August Comte (1798–1857), je odvozen z francouzského výrazu altruisme, jež má základ v latinském slově alter, což znamená „druhý“. Termín altruismus slouží pro označení postoje a jednání jednotlivce, které sleduje prospěch druhého člověka, tedy takové chování, které se soustřeďuje na druhé. Mluvíme o altruistickém jednání, nezištnosti, dobročinnosti, nesobeckém chování přinášejícím prospěch ostatním. Altruismus úzce souvisí s filantropií, na rozdíl od filantropie však cílí většinou na nejbližší okolí.

Dárcovství

Tímto pojmem označujeme projev lidské solidarity. Dárcovství vykonávají fyzické či právnické osoby, jedná se o:

 1. jednotlivce (soukromé osoby) – individuální dárcovství
 2. nadace a nadační fondy,
 3. sociálně odpovědné podniky – firemní dárcovství,
 4. stát,
 5. zahraniční programy pomoci.

Existují různé formy dárcovství: věcný dar (finanční), materiální dar, darování času (například dobrovolnictví) a dar životně důležitý (darování krve, tkání či orgánu). Dar je poskytován bez nároku na protihodnotu (na rozdíl od sponzorství), dárce je tedy člověk, který přispívá na dobročinné účely bez očekávání vlastního profitu.

Více se dočtete v našem článku Rizika dárcovství.

DMS (Donors Message Service)

Jedná se o dárcovské SMS zprávy od individuálních přispěvatelů – každý, kdo vlastní mobilní telefon, může prostřednictvím DMS malou částkou přispět vybrané neziskové organizaci. Projekt dárcovských SMS vznikl na půdě České republiky, funguje od roku 2004 a díky své jednoduchosti a funkčnosti nachází postupně své uplatnění i v zahraničí.

Dobročinnost

Viz altruismus.

Dobrovolnictví

Jde o bezplatné poskytování služeb zejména v sociální a poradenské sféře. Dobrovolnictví zahrnuje činnosti, kdy jednotlivci-dobrovolníci poskytují pomoc:

 • lidem se zdravotním postižením,
 • sociálně znevýhodněným,
 • seniorům,
 • drogově závislým,
 • nezaměstnaným,
 • příslušníkům národnostních menšin či imigrantům,
 • osobám trpícím domácím násilím,
 • při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,
 • při přírodních, humanitárních nebo ekologických katastrofách,
 • na charitativních akcích (kulturních či sbírkových), …

V České republice upravuje podmínky vykonávání dobrovolnické služby zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění. Zákon mimo jiné stanovuje, že dobrovolníkem může být osoba starší patnácti let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území České  republiky, a osoba starší osmnácti let, jedná-li se o výkon dobrovolnické služby v zahraničí. Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy (§ 3, odst. 1 a 2). Organizace vysílající dobrovolníka k výkonu dobrovolnické služby je povinna uzavřít pojistnou smlouvu na škody způsobené dobrovolníkem při výkonu dobrovolnické služby. Dobrovolník odpovídá pouze za škody, které způsobí úmyslně (§ 7, odst. 1).     

Více se dočtete v našem článku Dobrovolnictví a darování času.

Donátor

Slovo pochází z latinského donare, tedy darovat, věnovat. Prvotní donátoři byli velice majetní majitelé panství, kteří na svých pozemcích nechali na vlastní náklady vystavět církevní stavbu a zároveň se tím zavazovali k tomu, že udrží i její provoz. V dnešním pojetí se termínu donátor užívá pro zřizovatele nadací a jiných neziskových organizací.

Click to give

Ve světě existuje velké množství portálů založených na tomto jednoduchém principu: každým kliknutím na virtuální tlačítko se na konto vybrané (konkrétní) charitativní organizace přičte předem daný finanční obnos či nějaká forma hmotné pomoci. Kliknutím se zároveň zobrazí reklama sponzorů, kteří se na pomoci finančně podílejí. Darující si může povětšinou vybrat, do jaké oblasti chce svůj dar směřovat – může jít o podporu vzdělávání, ochranu přírody, výzkum léčby nějaké smrtelné nemoci, pomoc hladovějícím, … Některé portály založené na systému „click to give“ nabízejí hry, nejčastěji naučného charakteru – návštěvníci tak spojí příjemné s užitečným a charita se stává zábavou.

Některé click to give portály:

Více se dočtete v našem článku Zázraky na síti.

E-filantropie

Zjednodušeně řečeno: dárcovství on-line, tedy dárcovství realizované prostřednictvím internetu a mobilních technologií. K nejoblíbenějším prostředkům e-filantropie patří dárcovská SMS (takzvaná DMS), dále jde o různé typy on-line podpory, k nimž patří například systém click to give.

Filantropie

Pojem (z anglického philanthropy) v sobě skrývá latinská slova filos (milující) a anthropos (člověk), philantropos obecně označuje lásku k lidem. Filantropií se označuje souhrn činností a chování, které vede k vědomé podpoře jiných lidí (ať už jednotlivců, či skupin nebo organizací), slabších či znevýhodněných. Tento termín je nadřazen pojmu dárcovství, sponzorství, charita či altruismus a označuje snahy o individuální zmírnění bídy a chudoby dobročinností a sociální pomocí. Opakem filantropie je mizantropie (tedy všeobecná nenávist či odpor vůči všemu lidskému).

Firemní dárcovství

Jedná se o dobrovolné aktivity firem ve veřejně prospěšných činnostech, které firmy nejčastěji realizují ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Firemní dárci vynakládají na dobročinné účely zpravidla větší objem peněz než individuální dárci. Takzvaná firemní filantropie se považuje za součást společenské odpovědnosti firem – to znamená, že vedle vytváření vlastního zisku se společensky odpovědné firmy podílejí i na řešení společenských problémů, ať už lokálních, nebo globálních. Motivací k takovému počínání může pro firmy být mimo jiné také zlepšení image firmy u zákazníků i mezi zaměstnanci. Od firemního dárcovství se odlišuje sponzoring, sponzorství.

Dárcem může být fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba si může darovanou částku odečíst ze základu daně – je-li celková hodnota darů za daný rok vyšší než dvě procenta základu daně poplatníka nebo se jedná alespoň o tisíc korun, lze odečíst maximálně deset procent hodnoty základu daně. Právnická osoba si rovněž může odečíst hodnotu daru či darů ze základu daně – v případě, že hodnota jednoho daru, případně všech darů jedné organizace, dosáhne částky alespoň dva tisíce korun, maximálně je možné odečíst pět procent hodnoty základu daně.

Fundraising

Tento pojem nemá dosud v češtině jednoslovné vymezení. Pochází z angličtiny, překládá se jako „zvyšování fondu“ či „získávání zdrojů“. O fundraisingu se mluví jako o marketingu neziskových organizací – jedná se o speciální postupy a metody, které neziskové organizace používají k dlouhodobému získávání finančních i jiných prostředků, díky kterým mohou provozovat svoji činnost a naplňovat své poslání. Fundraising slouží zejména pro komunikaci s dárci, zároveň však může například představovat nástroj, kterým podněcuje druhé k dobrým skutkům a k získání jejich zájmu, času a důvěry.

Humanita

Slovo pochází z latinského humanitas a znamená lidstvo, lidství (co činí člověka člověkem), lidskost (tedy lidské jednání). V on-line slovníku cizích slov se pojem humanita vysvětluje také jako lidumilnost či člověčenství.

Charita, charitativní činnost

Slovo charita se odvozuje z latinského caritas. Původní význam značí drahocennost nebo cennost. V křesťanské teologii se pak latinský pojem caritas stal překladem řeckého slova agapē (αγαπη) – ve smyslu bezvýhradné lásky k druhým. Později křesťanství vymezilo chápání charitativní činnosti jako služby z lásky všem potřebným prostřednictvím darů nebo přímou pomocí.

Individuální dárcovství

Jedná se o dárcovství jednotlivců, kdy k aktu darování vedou každého člověka jeho osobní, vnitřní motivy. Nejčastěji jde o formu dárcovské SMS zprávy (DMS) či příspěvek přes internet. Jednotlivci zpravidla přispívají nižšími částkami než firemní dárci.

Více se dočtete v našem článku Jak pomáhat – formy a možnosti dárcovství.

Mecenáš (dárce)

Výraz pochází z latiny a jeho původní význam je podporovatel umění a věd. Název mecenáš se odvozuje od jména G. C. Maecenata, starořímského diplomata, dobrodince a podporovatele družiny takzvaných augustovských básníků. Za mecenáše v dnešní době považujeme člověka, který podporuje jiné osoby, akce a projekty či veřejně prospěšné aktivity svými vlastními finančními či jinými prostředky. Na rozdíl od sponzora nečeká reciprocitu ani protislužbu a je i duchovním patronem, neangažuje se jen finančně.

Neziskový sektor

Jedná se o široký pojem, který zahrnuje různě velké typy organizací, s různým zaměřením činnosti, různých právních forem, různé míry obecné prospěšnosti a podobně. Podstatou neziskovosti je, že jde o subjekty, které nebyly založeny za účelem dosažení a rozdělení zisku, tedy o neziskové organizace (anglicky Non-profit Organizations) – nevládní organizace, které nejsou zřizovány státem. Můžeme se setkat také s označením občanská společnost či třetí sektor. Pokud nezisková organizace (spolek, ústav, nadace či nadační fond, fundace, zájmová sdružení právnických osob, organizace s mezinárodním prvkem a církevní právnické osoby) vytvoří účetní zisk, pak jej musí použít na podporu realizace svého poslání (mission) coby hlavního důvodu svého vzniku.

Více se dočtete v našem článku Příjemci darů.

Solidarita

Výraz se odvozuje z latinského solidus, což znamená pevný, celistvý. Z toho byl vyvozen středověký právní pojem in solidum pro nějakou skupinu lidí, která před soudem přijímá závazky „jako jeden muž“, tedy jako jeden celek. Solidarita vyjadřuje dobrovolnou soudržnost, pospolitost, ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře.

Společenská zodpovědnost firem

Takzvané sociálně zodpovědné chování firmy (z anglického Corporate Social Responsibility, CSR) znamená, že daná firma se chová zodpovědně nejen ve sféře vlastních obchodních rozhodnutí a strategií, ale i v oblasti společenského dopadu svého fungování a v oblasti životního prostředí. Sociálně zodpovědné chování coby dlouhodobá investice do celkového rozvoje firmě přináší kromě větší loajality zaměstnanců například i posílení hodnoty vlastní značky, dobré vztahy a dobrou pověst.

Sponzorství, sponzoring

Termín sponzor lze odvodit z latinského sponsum, což znamená zaslíbená věc, závazek, slib. Jde o osobu, firmu, společnost a podobně (fyzická či právnická osoba), která finančně či věcnými dary podporuje nějakou činnost (MARTINCOVÁ, O. Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Praha: Academia, 1998). Oproti dárcovství poskytuje sponzor finance s tím, že mu bude poskytnuta protihodnota, jedná se tedy o reciproční (obchodní) vztah mezi neziskovou organizací a sponzorem. Termíny dar a sponzorský příspěvek tedy nelze považovat za synonyma.

Transparentnost neziskových organizací

Je spojena se způsobem fungování neziskových organizací, jejich hospodařením a vystupováním vůči veřejnosti. Souvisí s důvěryhodností organizací.   

Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Jde o takový způsob rozvoje společnosti, který dbá na soulad hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí a přirozené funkce ekosystémů pro stávající i budoucí generace, a to v co nejméně pozměněné podobě. Více se lze dočíst v § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

Veřejně prospěšná činnost

Ve většině evropských zemí se statusem veřejné prospěšnosti vymezují organizace, které se mohou ucházet o podporu z veřejných zdrojů a z toho pro ně vyplývají určité výhody (například v daňových úlevách). Jde o organizace, které svým posláním a činností přispívají k veřejnému blahu. V novém občanském zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, jsou obsažena obecná ustanovení ve vztahu k právnickým osobám, týkající se veřejné prospěšnosti, konkrétně se jedná o ustanovení § 146 občanského zákoníku. Pro podrobnější informace lze odkázat na stránky Asociaciace veřejně prospěšných organizací.

Výroční zpráva

Jde o dokument, který zpřehledňuje činnost a hospodaření organizace za kalendářní rok, má informační a prezentační funkci, je projevem transparentnosti. Co výroční zpráva musí obsahovat a které neziskové organizace mají povinnost zprávu za daný rok vydat vždy do 1. března následujícího kalendářního roku, ukládá zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§ 18), a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 358 až § 361 pro "nadace" a § 416 pro "ústav"), obě normy v platném znění. Obecně je výroční zpráva určena nejen členům organizace, ale i spřáteleným organizacím a široké veřejnosti, jakož i potenciálním sponzorům organizace. 

Internetové zdroje informací:

Literatura:

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Další související literaturu hledejte v naší Odborné knihovně. 

Autor článku

Mgr. Filip Vyskočil

Advokát, specializující se na občanské, dědické, trestní a přestupkové právo, se zvláštním zřetelem na služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů.