Žilní trombózy u novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Žilní trombózy nepatří v novorozeneckém věku mezi časté komplikace. Vzhledem k charakteristice neonatální koagulační aktivity je novorozenec, zejména předčasně narozený, predisponován spíše ke krvácivým komplikacím. Nicméně vzhledem k minimální endogenní fibrinolytické aktivitě je každá trombotická komplikace potenciálně velmi závažným stavem vyžadujícím adekvátní diagnostický a terapeutický přístup. Parciální trombózy venózního řečiště nemusí mít zřejmý klinický korelát již u novorozence a mohou se klinicky manifestovat v pozdějších obdobích života dítěte. Arteriální trombózy jsou výjimečné a nejsou předmětem tohoto sdělení, jejich výskyt je téměř výhradně vázán na kanylaci tepenného řečiště.

Venous thromboses occur infrequently in the neonatal period. Given the characteristics of the neonatal coagulation activity, a neonate, particularly a premature one, is rather predisposed to bleeding complications. However, in the context of minimum endogenous fibrinolytic activity, every thrombotic complication is a potentially serious condition which requires adequate diagnostic and therapeutic approach. Partial thromboses of the venous bed may not have a distinct clinical correlate and may manifest clinically later in the child‘s life. Arterial thromboses are rare and are not dealt with in this paper; their occurrence is almost invariably linked to arterial cannulation.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200904-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 4 (2009)