Základy klinické adiktologie

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Adiktologii chápeme jako multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního
chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Obor vznikl v důsledku postupně narùstajícího propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oborů medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Jeho jádrem je bio-psycho-sociální model závislosti a léčby podle Světové zdravotnické organizace (WHO), současně však obor reflektuje i poznatky z dalších vědních oborů, jako jsou např. ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež ovlivňují chování člověka.

Podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=prc-VADT_KkC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

KALINA, K. a MIOVSKÝ, M.: Psychoterapie v léčbě závislostí. In: Základy klinické adiktologie. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1411-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001533825&local_base=NKC