Reflexe socializačních rozporů(konfliktů)dospívajících klientů OSPOD

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

ato diplomová práce se zaměřuje na vybrané aspekty socializace dospívajících. Všímá si charakteristik interakce dospívajících a dospělých, klade důraz na prožívání sociálních vztahů a sleduje působení autority na socializační procesy u této skupiny. Diplomová práce má charakter teoreticky empirický s tím, že v teoretické části jsou objasněny výše uvedené oblasti. Empirická část využívá designu kvalitativního výzkumu. Soubor respondentů tvoří skupina dospívajících chlapců a dívek, která je klientem OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) a kurátorů pro mládež, s kterými byly realizovány polostrukturované rozhovory mapující problematiku vztahů s jednotlivými socializačními proměnnými a jejich reflexi kurátory pro mládež. Lze předpokládat, že procesy socializace a interakce jsou určitými způsoby konfliktní. S ohledem na jejich další vývoj je třeba porozumět těmto specifickým vývojovým projevům a jejich vnímání. Zjištěné výsledky jsou podrobně popsány a diskutovány s odbornou literaturou. V závěru práce jsou doporučeny další výzkumy a intervence v oblasti práce s dospívajícími klienty, u nichž se objevují socializační rozpory. Diplomová práce rozšiřuje znalosti o této specifické skupině dospívajících a přináší náměty pro práci psychologů a dalších pomáhajících profesí, které se dostávají do přímého kontaktu s klienty OSPOD. Oponent práce - Jaroslav Šturma.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/92500/