Morfologické a funkční změny v bronchiální sliznici u dětí s časným bronchiálním astmatem

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V časném dětském věku je spolehlivá diagnostika průduškového astmatu velmi obtížná. Z důvodu vysoké prevalence exacerbací průduškových obstrukcí u nejmenších dětí se často otálí se zahájením preventivní protizánětlivé léčby. Cílem práce bylo prokázat, že lze u rizikových dětí již v raném věku nalézt určité strukturální odchylky ve sliznici průdušek, předznamenávající rozvoj průduškové remodelace s dalšími patofyziologickými a klinickými důsledky. V přehledném histologickém barvení byla analyzována tloušťka bazální membrány ve vzorcích z průduškové stěny 14 dětí do 4 let věku splňujících kritéria zvýšeného rizika rozvoje astmatu a porovnána s kontrolní skupinou 16 dětí. Pomocí imunohistochemických metod pak byla detailně zkoumána exprese strukturálních glykoproteinů bazální membrány a množství zánětlivých buněk v subepiteliálním vazivu. U spolupracujících dětí bylo následně doplněno funkční vyšetření plic v předškolním věku. U rizikové skupiny byl prokázán výskyt iniciálních remodelačních změn na úrovni bazální membrány ve smyslu jejího signifikantního ztluštění při zvýšené depozici lamininu ve vrstvě přiléhající k epitelu dýchacích cest. Toto ztluštění nebylo v korelaci s výskytem prozánětlivých buněk v subepiteliálním vazivu. Nebyl také nalezen funkční korelát ve smyslu zhoršení funkce plic v předškolním věku u těchto dětí. Při studiu souboru pacientů v klinické části studie nebyl prokázán významný rozdíl ve fenotypových projevech průduškových obstrukcí mezi dětmi s rizikem pro rozvoj astmatu a nerizikovou populací ve věku do 4 let. Nález počínajících remodelačních změn u rizikové skupiny opravňuje lékaře k časnému zahájení protiastmatické léčby i přes negativní výsledky funkčního vyšetření.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140043851/