Canisterapie jako nástroj aktivizace seniorů v zařízení ústavní péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v zařízení rezidenční péče prostřednictvím canisterapie s cílem zjistit, zda má vliv na jejich sociální fungování. Práce je rozčleněna do tří částí. Teoretická část se zabývá rozborem základních pojmů, v části metodologické jsou na základě teoretických poznatků podrobněji vymezeny výzkumné otázky, které jsou poté operacionalizovány. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum provedený ve vybraném zařízení rezidenční péče pro seniory. Na základě analýzy provedených kvalitativních rozhovorů je v závěru práce formulována odpověď na hlavní výzkumnou otázku. Výzkum ukázal, že největším přínosem canisterapie je její schopnost uvolnit atmosféru a tím personálu umožnit navázání kontaktu s klientem případně usnadnit komunikaci mezi klienty samotnými. Snahou autorky je upozornit na přínos canisterapie odbornou i laickou veřejnost.

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/102859/fss_b/