Homesharing je nová služba pro děti s poruchami autistického spektra v České republice

Autor/ka: Ing. Eva Černá, Ph.D.
Datum publikace: 28. 01. 2021, Aktualizováno: 23. 01. 2023
Homesharing (sdílení domova) je specifický typ komunitní služby, který postupně proniká do českého sociálního systému. Nový typ odlehčovací služby pro cílovou skupinu rodin s dětmi s poruchami autistického spektra (dále PAS) vznikl na základě velké poptávky na straně klientů a obecného nedostatku podobných služeb pro děti s autismem. Model Homesharingu byl vytvořen v Irsku, kde úspěšně funguje již více než 40 let jako alternativa k tradičním pobytovým odlehčovacím službám pro osoby s mentálním postižením.

Obsah článku:

Jedinečnost Homesharingu spočívá v tom, že je oproti jiným službám poskytován v prostředí vlastních domácností hostitelských rodin, které jsou za tímto účelem vybírány a vyškoleny zastřešující organizací. Zastřešující organizace nad službou vykonává pravidelný dohled, poskytuje metodickou pomoc a podporu, a službu administrativně zajišťuje. V České republice existují v současnosti tři pilotní projekty, které mají za cíl schéma služby Homesharing testovat pro cílovou skupinu dětí s poruchami autistického spektra – konkrétně se jedná o projekty v Pardubickém kraji, Praze a Středních Čechách, a  v Moravskoslezském kraji.

Přesto, že každý z pilotních projektů v České republice vychází s obdobných principů, je v mnohém rozdílný. Je proto třeba uvést, že následující text, přesto, že obsahuje většinu obecně platných informací, vychází z postojů a zkušeností pilotního projektu realizovaného Rodinným Integračním Centrem z.s. na území Pardubického kraje, z pohledu dlouhodobého poskytovatele třech registrovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Hlavní principy Homesharingu

Mezi hlavní cíle Homesharingu pro děti s PAS patří poskytnout odlehčení jejich rodinám (pečovatelům), předcházet sociálnímu vyloučení těchto rodin s dětmi s PAS a integrovat děti s autismem do většinové společnosti.

Obrázek
Rodina se dívá do dálky

Nepopiratelnou výhodou Homesharingu pro klienty s PAS je navázání dlouhodobého vztahu mezi rodinou dítěte s autismem a hostitelskou rodinou, dostatečný prostoru na postupnou adaptaci v hostitelské rodině a individuálním přístupu ke každému dítěti s PAS. O dítě s PAS je pečováno ve známém rodinném, klidném a stabilním rodinném prostředí. Hostitelská rodina o dítě s PAS pečuje, jako by se jednalo o člena rodiny. Záměrem Homesharingu je tedy vytvořit takový vztah dítěte s s hostitelskou rodinou, aby obě zapojené rodiny cítily klid a bezpečí v případě, kdy bude dítě zůstávat v hostitelské rodině přes noc.

V rámci pilotních projektů je Homesharing určen zejména pro děti s PAS s výraznými specifiky a tzv. náročným chováním, které jsou v důsledku neschopnosti přizpůsobit se kolektivním pravidlům v podstatě neumístitelné do jiných forem odlehčovacích služeb. Takové děti by navíc pobyt ve standardním pobytovém zařízení sociálních služeb často jen velmi těžko snášely. Jednoznačnou výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně vyšší komfort pro dítě s PAS a zejména velký prostor pro komunikaci mezi zapojenými rodinami. Péče může být maximálně podřizována potřebám dítěte.

Formalizovaná podoba spolupráce zastřešující organizace s hostitelskými rodinami

Protože péče o dítě s PAS vyžaduje po od pečujících osobách velkou zodpovědnost, je třeba velmi dobře řešit i formalizaci vztahů všech zapojených stran. Tato formalizace vztahů je vysoce potřebná klíčová, aby bylo možné garantovat bezpečí a vhodné podmínky pro dítě s PAS i hostitelskou rodinu. Zastřešující organizace komunikují s hostitelskými rodinami prostřednictvím hostitelů – dospělých osob z hostitelských rodin, které za péči o dítě získávají finanční odměnu. Tato finanční odměna, stejně jako četnost návštěv v hostitelské rodině, je ukotvena smluvně.

Velmi často je přítomen i trojstranný kontrakt, který uzavírá zastřešující organizace s hostitelskou a současně klientskou rodinou. Trojstranný kontrakt je vhodné doplnit také velmi konkrétním dokumentem, který popisuje specifika v péči o dané dítě s PAS a požadavky rodičů na formu péče, způsoby předávání dítěte i, možnosti zvládání náročného chování. Také je vhodný je i popis četných rituálů dítěte. Pro hostitele je velmi důležité i zřízení pojištění pro nepředvídatelné případy. Aby tento systém smluv a dokumentů nebyl jen pouhou formalitou, je jejich obsah v pravidelných intervalech revidován a v případě potřeby upravován tak, aby vždy vyhovoval aktuálním potřebám všech zúčastněných stran.

Příprava hostitelských rodin

Děti s těžší symptomatikou autismu jsou velmi citlivé a jsou plně odkázány na celodenní podporu a pomoc. Z důvodu poruchy komunikace nejsou často schopny zajistit si své pohodlí standardním způsobem. V některých případech u tzv. nízkofunkčního autismu děti nedovedou vyjádřit, že mají hlad, žízeň, či že jsou unavené. Mají problém existovat v našem světě, který na ně působí přemírou smyslových vjemů, které jakou jejich nervová soustava není schopná zpracovat. Na tyto skutečnosti musí být hostitelské rodiny, které často nemají s dětmi s autismem žádné zkušenosti, dobře připraveny.

Způsoby vzdělávání hostitelských rodin se mezi jednotlivými pilotními projekty liší. Rodinné Integrační Centrum se rozhodlo pro velmi obsáhlé vzdělávání v rozsahu 72 hodin. Teoretické vzdělávací moduly jsou v Rodinném Integračním Centru zaměřeny na předání informací o specificích ve smyslovém vnímání, navazování sociálních kontaktů a komunikaci dětí s PAS.

Obrázek
Logo Homesharing

Je zařazen i modul o specificích v sexualitě osob s PAS, náročném chování a jeho zvládání. Zařazeny jsou i praktické nácviky chování v afektových situacích, kdy je třeba zajistit bezpečí dítěte i jeho okolí. O agresivitě a sebezklidňujících technikách je následně veden i modul s psycholožkou. Zapojená psychoterapeutka vede semináře o traumatu a psychohygieně.

Další části přípravy hostitelů spočívají v individuálních pohovorech s psychologem (psychoterapeutem) a také v praktické práci s dětmi s PAS. Teprve po absolvování všech vyjmenovaných aktivit získají účastníci přípravného vzdělávání možnost stát se hostiteli dětí s PAS.

Důvodem takto rozsáhlé přípravy hostitelů je mimo jiné i to, že ze strany rodin dětí s PAS zaznívají časté obavy, zda bude o jejich děti v hostitelských rodinách dobře postaráno. Uvedené obavy pramení nejčastěji ze skutečnosti, že děti s autismem jsou v mnoha případech na svých pečovatelích zcela závislé a pečující rodiny jsou stejně tak závislé na svých dětech.

Párování hostitelských rodin s dětmi s PAS

Děti s PAS v Homesharingu by neměly být nahodile přiřazovány do hostitelských rodin. Záměrem Homesharingu je upřednostňovat vždy zájmy a specifika každého konkrétního dítěte a k němu hledat vhodnou hostitelskou rodinu.

Děti s PAS jsou s hostitelskými rodinami také párovány tak, aby mezi domácnostmi nevznikala velká vzdálenost a nebylo proto komplikované například vyzvedávat dítě s PAS ve školském zařízení, do kterého běžně dochází, nebo doprovodit dítě na pravidelný kroužek. Ohled je brán i na to, zda je pro dítě s PAS vhodné umístění v městském prostředí nebo v klidnějších lokalitách. V mezích aktuálních schopností a možností dětí je podporována socializace a inkluze dětí formou návštěv veřejných míst (obchody, restaurace, plavecký bazén, dětské hřiště, zoo-koutek), případně kulturních akcí (divadlo, kino, muzeum). Míra aktivizace a socializace však vždy záleží zejména na domluvě mezi oběma rodinami.

Přínosy Homesharingu pro rodiny dětí s PAS

Díky službě Homesharing dochází v rodinách dětí s PAS k odlehčení od dlouhodobé zátěže a postupnému obnovení přirozených funkcí, které jsou vlivem dlouhodobé péče o tyto děti často značně narušeny.

Obrázek
Malý chlapec a jeho otec leží na zemi

Po adaptační době, která může být pro rodiny i samotné děti náročná, dochází v rodinách ke zlepšení vztahů, na které není z důvodu náročné péče o dítě často prostor. Vztahu mezi rodiči i vztahu k dalším sourozencům dítěte s autismem, kteří se často právem cítí odsunuti tak trochu na druhou kolej.

Rodině jako celku jsou díky Homesharingu pootevřeny dveře do běžného života většinové společnosti, o který jsou z důvodu podřizování se potřebám dítěte s PAS často ochuzeni. Mají možnost obnovit kontakty s přáteli, navštěvovat místa, které by – vzhledem k povaze postižení svých dětí – neměli možnost navštívit. Tím se v důsledku snižuje i nebezpečí rozpadu rodin a umisťování dětí s PAS do ústavních zařízení. V neposlední řadě mají pobyty dětí u hostitelů význam i v podobě nácviku odloučení dětí od rodiny, ale i rodiny od svých handicapovaných členů. Z výpovědí rodičů vyplývá, že si po letech intenzivní zátěže neumí chvíli bez handicapovaného člena rodiny vlastně ani představit.

Přínosy pro hostitelskou rodinu

Podělit se o svůj domov s dítětem s PAS může rodiny v dnešní uspěchané době zaměřené na výkon určitým způsobem obohatit. Děti s autismem nás mohou svým zcela specifickým způsobem vnímáním světa a žití v přítomném okamžiku naučit vlastnímu zklidnění, trpělivosti nebo toleranci. Hostitelé vnímají svůj čas, který tráví s dítětem s PAS jako smysluplný. Pomoc rodinám dětí s poruchami autistického spektra jim přináší pocit naplnění. 

Další rozvoj Homesharingu v České republice

Rozvoj Homesharingu v České republice podporuje nadační fond Abakus, který dva z pilotních projektů financuje (projekty realizované Rodinným Integračním Centrem a Spolkem Naděje pro děti úplňku). V rámci uvedených projektů podporuje i tvorbu obecné metodiky Homesharingu v České republice, kterou plánuje předat dalším organizacím, které o poskytování Homesharingu v České republice projeví zájem. Nadační fond Abakus bude v podpoře Homesharingu pokračovat i nadále, a to i formou podpory dalších projektů Homesharingu dalších organizací, nejen pro cílovou skupinu dětí s PAS. Na jaře letošního roku budou na webu www.abakus.cz zveřejněny podmínky pro předkládání dalších projektových záměrů Homesharingu.

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Jako absolventka Vysoké školy chemicko-technologické se profesně věnovala projektovému řízení výzkumných projektů v oblasti vývoje medicínských aplikací. Poté, co jí do života vstoupilo dítě s poruchou autistického spektra, se začala zabývat možnostmi podpory rodin s dětmi s autismem. V současnosti působí jako koordinátorka pilotního projektu Homesharingu, který realizuje Rodinné Integrační Centrum z.s.

Články: