Začít spolu: aby učení dávalo smysl a přinášelo radost

Autor/ka: Ing. Dita Hrudová
Datum publikace: 09. 12. 2023, Aktualizováno: 22. 01. 2024
Zajímáte se o moderní vzdělávání naplňující kompetenční model učení? Hledáte vzdělávací koncept, který je v souladu s hlavním vzdělávacím proudem a připravuje děti na současný svět? Souhlasíte, že úkolem školy je podpořit přirozenou dětskou zvídavost a chuť se učit? A znáte program Začít spolu?

Obsah článku

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický koncept, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu k dítěti. Staví na demokratických hodnotách, individualizaci, spolupráci, partnerství s rodinou a širší komunitou ve vzdělávání dětí.

Program je určený pro vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. V ČR se podle Začít spolu vyučuje již od roku 1994 a v současné době je v síti škol Začít spolu registrováno více než 150 mateřských a základních škol. Program Začít spolu je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA a je realizován ve více než třiceti zemích světa. Kvalita pedagogické práce v programu je definována standardy Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Program naplňuje cíle Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Držitelem licence a práv na šíření programu Začít spolu je organizace Step by Step, o.p.s.

Jaké jsou základní pilíře programu Začít spolu?

Začít spolu pracuje se čtyřmi základními principy

1. Společné vzdělávání pro všechny děti

Podporujeme rozmanitost jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí, budujeme vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi.

2. Aktivní zapojení dítěte

Dáváme dětem prostor učit se vlastní činností a prožitkem. Zaměřujeme se na rozvoj jejich kompetencí. Chybu považujeme za přirozenou součást učení. Podporujeme vnitřní motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání.

3. Učení v souvislostech

Učení plánujeme a realizujeme v souvislostech a provázanosti se životem. Díky autentickým situacím děti porozumí světu, ve kterém žijí, a umí jej kriticky reflektovat. Učení v souvislostech podporujeme časovou a organizační strukturou dne.

4. Rodiče a komunita vítanými partnery

Vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a širší komunitou. Otevřenou komunikaci a spolupráci s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.

Srovnání Začít spolu s klasickou výukou

TRADIČNÍ ŠKOLA

ŠKOLA ZAČÍT SPOLU

Orientace na učivo - "všichni dělají to samé".

Orientace na dítě - respekt k individualitě - zaměření na dosažení osobního maxima každého dítěte.

Podpora soutěživosti, neopisovat, nenapovídat.

Podpora spolupráce mezi dětmi, vrstevnické učení.

Frontální výuka - dominuje vyučující, který je nositelem vědomostí.

Činnostní výuka - aktivitu přebírá dítě, důraz na jeho odpovědnost a samostatnost.

Zaměřenost na znalosti z jednotlivých oborů, tzv. "hard skills".

Zaměřenost na argumentaci, kritické myšlení, řešení problémů, komunikaci, spolupráci, vyhledávání informací, tzv. "soft skills".

Vzdělávání probíhá v oddělených předmětech, bez tematického propojení.

Vzdělávání probíhá v blocích / projektech, které jsou tematicky provázané, děti si poznatky osvojují v souvislostech.

Chyba = selhání = špatná známka.

Chyba = výzva = pomocník v procesu dalšího učení.

Hodnocení sumativní - známky, hodnocení je v rukách učitele.

Hodnocení formativní - děti mají prostor k sebehodnocení, do hodnocení jsou vtaženi rodiče.

Rodiče přicházejí do školy získat informace o prospěchu dítěte nebo komunikovat nějaký problém, zasahovat do života školy jim nepřísluší.

Rodiče jsou partneři, ve škole vždy vítáni, očekává se od nich aktivní spolupráce, přímá účast na vzdělávání jejich dítěte, spolurozhodování o životě školy.

 

Jak a proč program vznikl

U zrodu programu Začít spolu stála americká nadace Open Society Foundations, která podpořila vzdělávání s demokratickými principy a rozvoj občanské společnosti v zemích bývalého východního bloku. Ve spolupráci s organizací Children´s Resources International Washington, D.C. a dalšími odborníky vznikl tento ucelený program pro výchovu a vzdělávání dětí. Program staví na moderních poznatcích z pedagogiky a psychologie, zároveň využívá pedagogické postupy, které se v průběhu vývoje osvědčily. Není překvapením, že v programu nalezneme myšlenky Komenského, Montessori, Gardnera, principy činnostního učení, učení v souvislostech, projektového vyučování a dalších. To vše s přihlédnutím a respektem ke kulturním tradicím každé země a zejména k potřebám konkrétních dětí.

Myšlenky programu se díky pozitivním zkušenostem učitelů, rodičů a zejména dětí rychle šířily po celé ČR. Nositeli myšlenek byli nejčastěji sami učitelé, kteří předávali své zkušenosti a podporovali ostatní učitele v zavádění programu do praxe. To se nejčastěji dělo formou letních škol, přizváním zájemců přímo do výuky či realizací kurzů pro pedagogický sbor v místě jejich působení. Tento základní model se v podstatě realizuje i v současnosti, navíc je rozšířen o další možnosti kolegiální nebo individuální podpory.

Obrázek
Základní kurz pro učitele
Základní kurz pro učitele

Proč Začít spolu?

V současné době již program není alternativa, ale měl by být žádoucím standardem moderního vzdělávání. Program je vhodný pro každou mateřskou a základní školu, stejně jako pro každé dítě.

Začít spolu nabízí ucelený didaktický systém a zároveň dostatečný prostor pro kreativitu učitele a individualizaci ve výuce. Začít spolu ukazuje, že kompetenční model vzdělávání může být realitou. Tradičně se program Začít spolu zaměřuje na rozvoj takzvaných „“4 K” - komunikace, kooperace, kritického myšlení a kreativity. Moderní pedagogika nás posouvá více k rozvoji nekognitivních faktorů, které zásadně ovlivňujících vzdělávací výsledky žáků. Těmi jsou vnitřní motivace a důvěra ve vlastní schopnosti, vytrvalost a vůle, učební strategie a návyky a sociální dovednosti. Již od počátku existence programu se věnujeme také rozvoji čtenářské pre/gramotnosti jako podpůrné strategii pro naplnění principu samostatnosti a svébytnosti dětí ve školním prostoru. V průběhu času jsme ji doplnili matematickou a digitální pre/gramotností.

Integrovaná tematická výuka - učení v tematických celcích dětem dává smysl a umožňuje uvažovat v souvislostech. V rámci výuky nabízíme aktivity propojující učení s realitou života kolem nás, zejména v rámci venkovní výuky.

Učíme děti kritickému myšlení, vedeme je k vyhledávání a vyhodnocování informací. V rámci společných diskuzí si vytvářejí vlastní postoje a názory.

Důležitou součástí konceptu je hodnocení a sebehodnocení. Sebereflexe je založená na důkazech o učení. Děti pracují s časovými plány a dohodami o učebním pokroku, ve svém učení jsou autonomní, samostatné a zodpovědné za vlastní výsledky.

Jak probíhá výuka v Začít spolu?

Základním stavebním kamenem programu jsou takzvaná centra aktivit. Centra pomáhají vytvořit podnětné prostředí, v němž se děti učí prožitkem a činností.

Začít spolu v mateřské škole

Centra aktivit v mateřské škole jsou: Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Voda a písek, Ateliér, Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb a Dramatika.

Obrázek
MŠ Řestoky - centra aktivit v zahradě
Centrum aktivit v MŠ Řestoky

Každé centrum aktivity je jasně ohraničené, označené názvem a piktogramy. Děti si volí činnosti, které odpovídají jejich zájmům a potřebám. Úkoly v centrech aktivit vždy spojuje aktuální téma. Tomu se děti věnují z různých úhlů pohledu a v situacích propojených s reálným životem.

 

Den ve třídě Začít spolu má pevně danou strukturu. V mateřské škole den začíná tzv. ranním úkolem. S jeho plněním dětem pomáhají při příchodu do školky rodiče. Je to jakýsi rituál, při němž se rodič loučí s dítětem. Následují volné hry, svačina a ranní kruh. Během něho je příležitost se navzájem pozdravit, sdílet zážitky, komunikovat a seznámit se s programem dne. V závěru kruhu si děti vyberou činnost v centru aktivit, kam se posléze přesunou. Činnosti v centrech aktivit jsou ukončeny hodnotícím kruhem, který slouží pro reflexi a prezentaci výstupů práce v centrech. Před obědem stihnou děti ještě pobyt venku, který poskytuje dětem nejen příležitost k pohybu, ale také učení se. Během oběda i svačiny vedeme děti k sebeobsluze a samostatnosti, proto se děti samy obsluhují a uklízí po sobě. Během odpočinku respektujeme individuální potřebu spánku. Děti, které neusnou, se věnují klidovým činnostem. Odpoledne děti čeká ještě svačina, volné hry a následně vyzvedávání dětí z MŠ. Tento moment využíváme k pravidelné komunikaci s rodiči. Ve školách Začít spolu patří spolupráce s rodiči mezi hlavní pilíře konceptu. Dobrým příkladem je například MŠ Řestoky, kde spolupráce s rodiči vznikla naprosto přirozeným způsobem, protože při budování školy a zahrady byla potřebná každá ruka. Zapojení rodičů se postupně stalo běžnou zvyklostí a pomohlo vytvořit fungující komunitu a akce, které již mají svoji tradici. Navíc se během těchto akcí tvoří nová přátelství a vztah k instituci předškolního vzdělávání dostává úplně jiný rozměr.

Obrázek
MŠ Řestoky - pobyt venku
Venkovní aktivity v MŠ Řestoky

Začít spolu v základní škole

Centra aktivit v základní škole jsou: Ateliér, Matematika, Věda a objevy, Čtení, Psaní a dále centrum Kostky, Relaxace, Hudba a dramatika. Každé centrum je jasně ohraničené, popsané a má svá pravidla pro práci. Práce v centrech pomáhá dětem rozvíjet klíčové kompetence, protože děti v centrech si organizují a plánují své činnosti, spolupracují, komunikují a učí se řešit problémy. Centra mají také “lidský rozměr”, neboť dětem poskytují pro učení nezbytné podmínky pro učení, jako je soukromí, bezpečí a strukturu.

Den ve třídě Začít spolu začíná ranním kruhem, kde se děti  navzájem pozdraví a sdílí své zážitky. Ranní zpráva a kruh je pro učitele také příležitostí k evokaci do tématu dne. Následuje Trivium, první vyučovací blok, kde se věnujeme nové látce a procvičování formou úkolů a didaktických her. Vyučující dává dětem zadání s různou obtížností, aby zohlednil jejich dovednosti a pokročilost. Po přestávce přichází práce v centrech aktivit, kde každá skupina dětí pracuje na jiném zadání a vyučující je v roli pozorovatele, případně pomáhá těm, kdo to potřebují. Práci uzavře hodnotící kruh, v němž děti prezentují své výsledky, učí se reflexi a sebereflexi a je zde také prostor pro upevnění sociálních kompetencí.

Obrázek
Kruh v ZŠ Louňovice pod Blaníkem
Kruh v ZŠ Louňovice pod Blaníkem

Rozmanitost a formativní přístup

Vytváření inkluzivního prostředí je součástí programu od samotného počátku a je pro nás přirozené. Používáme takové strategie, které vytvářející příležitosti pro učení se každému dítěti, například věkově smíšené třídy v mateřské škole ze zkušeností nejvíce podporují přirozené učení ve spolupráci.  S učiteli pracujeme na jejich dovednosti pozorovat děti a dobře plánovat vzdělávací činnosti tak, abychom dopřáli úspěch každému z  nich. Používáme formativní přístup –- hodnotíme posuny samotných dětí, vyhýbáme se srovnávání mezi nimi a soutěživosti. Organizace učení v centrech aktivit s upozaděním frontální výuky podporují individualizovaný přístup k dětem, který lépe ctí jejich vzdělávací potřeby. Učitel/ka má tak více prostoru věnovat se  dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Klíčová je pro nás kolegiální podpora vyučujících a asistentů.

Obrázek
MŠ Trutnov
  Děti při výuce v MŠ Trutnov

Podporujeme rozmanitost a k tomu jsou nám skvělými partnery rodiny dětí. Proto ani  integrace dětí příchozích z Ukrajiny neznamenala pro učitele Začít spolu výraznou změnu přístupu - to, co již uměli, se jim při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem skvěle osvědčilo. Program je vhodný také pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Příkladem jsou například metodická centra v Chomutově a Trutnově. Ta spolupracují s několika MŠ, jejichž součástí jsou i speciální třídy, které se inspirují vzdělávacím programem Začít spolu. Každá má jiný start, odlišné podmínky i rozdílné možnosti, ale to, co je spojuje, je chuť učitelek do změny. Všechny tyto MŠ jsou na cestě rozvoje, jak učit smysluplně i ve speciálních třídách a jak adaptovat program Začít spolu pro děti s určitým handicapem. K tomu jim pomáhá přímá podpora i sdílené nadšení vedení školy.

Může být Začít spolu i na naší škole?

Zájemci o program se mohou obrátit na organizaci Step by Step ČR, o.p.s.. Iniciativa přichází ze strany učitelů i rodičů, klíčová je však podpora ředitele školy. Než se pustíte do realizace programu, přihlaste se na Den ve třídě Začít spolu. Budete mít možnost strávit den ve třídě, která v programu pracuje, a následně společně s vyučujícími, vedením školy a metodičkou programu reflektovat výuku. V regionech můžete kontaktovat některé z našich ZaS center při MŠ a ZŠ, které program realizují. Je to možnost připojit se do komunity vyučujících nejen Začít spolu, kteří jsou ochotni se podělit o své profesní zkušenosti, nahlédnout do výuky, zúčastnit se vzdělávacích akcí i konzultovat vaši praxi. Další možností je navštívit přímo školu zapojenou v síti škol Začít spolu.

Nezbytnou podmínkou pro realizaci programu ZaS ve třídě nebo/škole je absolvování základního výcviku pro pedagogy v rozsahu 80 hodin, ale ideální je, když vyučující na svém profesním rozvoji nadále pracují, svou práci pravidelně reflektují a sdílejí své pokroky. K tomu jim organizace SbS ČR vytváří mnoho příležitostí (viz Nabídka akcí na webu Začít spolu).

Zdroje:

  • Program Začít spolu: www.zacitspolu.eu
  • Začít spolu v kostce – Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.

Zdroje fotografií: Začít spolu

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

 

Autor/ka

Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE Praha, specializace Mezinárodní obchod a Psychologie řízení. Má bohatou praxi v oblasti mezinárodního marketingu, komunikace a PR. Protože se ale narodila na Den učitelů a vždy ji bavilo předávat zkušenosti, svou profesi rozšířila o certifikovaný lektorský kurz. Nyní působí v oblasti vzdělávání a seberozvoje, největší školou života je však pro ni mateřství, jako matka tří synů považuje celoživotní vzdělávání a kritické myšlení za základní předpoklady života v dnešním dynamickém světě. Program Začít spolu vnímá jako naplnění vize školy, která děti baví, kde učení dává smysl a prostor k rozvoji kompetencí.

Články: