Vzorce užívání kokainu mezi rekreačními uživateli: terénní kvalitativní výzkum

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Východiska: Kokain je typicky užíván rekreačně, a to mezi sociálně integrovanými jedinci vyššího vzdělání s vyššími příjmy. Jedná se o skrytou populaci stojící mnohdy vně dosahu adiktologických služeb. Uživatelé kokainu v ČR jsou dle populačních výzkumů minoritní subpopulací uživatelů drog, jejichž charakteristiky a chování nejsou dostatečně odborně popsány. Cíl: Primárním cílem studie je popsat kvalitativními výzkumnými metodami vzorce užívání kokainu mezi rekreačními uživateli. Sekundárním cílem je vysledovat, jakou hodnotu uživatelé přikládají kokainu ve svém životě. Metody: Koncepce práce vychází z kvalitativní výzkumné metodiky. Respondenti byli získávání pomocí výběrové metody sněhové koule, následně s nimi byla realizována semistrukturovaná interview. Výzkumný soubor byl složen z 11 participantů, 7 mužů a 4 žen, věkového průměru 26,7 let (nejmladší 20 let, nejstarší 33 let) s převahou středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných. Získaná data byla analyzována dle postupů metody zakotvené teorie. Výsledky: Kokain byl respondenty konzumován převážně v kontextu společenských akcí, nejčastěji ve veřejných podnicích v prostředí noční zábavy, ve společnosti přátel. Dominující forma užití byla intranasální s průměrnou frekvencí 3-5 aplikací za akci v časovém rozmezí jednotlivých dávek 30-60 min. Kokain byl prakticky vždy kombinován s alkoholem. Jako hodnotu ve svém životě respondenti kokain subjektivně vnímali jako prostředek zábavy, odpočinku či zálibu. Většina z nich zaznamenala v souvislosti s užitím kokainu komplikace v oblasti somatické, psychické či sociální, někteří se pravidelně setkávají s projevy cravingu. Polovina respondentů má s užíváním ostatních návykových látek významně vyšší zkušenosti než obecná populace. Závěr: Na základě zjištěných informací byly popsány vzorce užívání kokainu u rekreačních uživatelů s převahou mladých dospělých v prostředí noční zábavy. Výsledky mohou být metodologickou inspirací pro další obdobné studie a sloužit jako teoretický základ pro hlubší popis problematiky užívání kokainu v ČR

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/158287/