Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato publikace vznikla v souvislosti se vzdělávacím programem „Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí" v rámci projektu Podpora pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při péči o ohrožené děti, který realizovala Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. a Nadace Sirius v úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v roce 2012. Publikace je určena především sociálním pracovníkům a pracovnicím orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD"), kteří dosáhli odpovídajícího formálního vzdělání, byť různého stupně, a většina z nich má za sebou i praxi v oboru, proto je u nich možné předpokládat základní orientaci v problematice i znalost odborného názvosloví. Nicméně je vhodná i pro odborníky z jiných oblastí, kteří v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD") působí. Publikace není systematickou učebnicí, ale zaměřuje se na některá konkrétní témata, která jsou pro výkon SPOD důležitá, a ke kterým není v domácí literatuře dostatek zdrojů. Důraz je kladen na praktické souvislosti, a proto i jednotlivé kapitoly neuvádějí úplné teoretické souvislosti. Těžiště publikace spočívá zejména v pohledu na systematické vedení případu a dovednosti potřebné pro práci s klienty. Publikace je dělena do 12 základních kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahují vždy teoretickou část, která se snaží stručně představit daný problém, dále pak praktická doporučení, která mohou napomoci při uplatňování nabytých znalostí a dovedností v praxi, a na závěr každé kapitoly je krátké shrnutí. Jednotlivé kapitoly tak přináší především základní seznámení s danou problematikou a odkazy na odbornou literaturu, případně další zdroje. Vzhledem k tomu, že publikace je především učebním textem, jsou citace použitých zdrojů uváděny v minimální míře, aby nerušily samotný text. Všechny použité zdroje jsou pak uvedeny na konci publikace

Odborně lektorovali: Mgr. Lenka Buchtová ; Mgr. Markéta Hodková ; Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová ; RNDr. Hana Kuželová ; Mgr. Lucie Nováková ; Mgr. Lucie Myšková ; Mgr. Eva
Šilarová ; Lenka Šimková ; Mgr. Michaela Tetřevová ; Mgr. Klára Trubačová

Pemová, Terezie a Ptáček, Radek. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 187 s. ISBN 978-80-247-4317-2.

Zdroj dat
http://www.nadacesirius.cz/soubory/prilohy/manual-spod-pro-praxi.pdf