Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Cílem této studie bylo zjistit prevalenci psychiatrické komorbidity mezi pacienty hospitalizovanými v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic v ČR v r. 2003 pro problémy spojené s užíváním drog. Pro analýzu byla použita data poskytnutá Ústavem zdravotnických informací a statistiky za rok 2003 a jedná se o údaje o pacientech hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic s hlavní nebo vedlejší diagnózou F10-F19 a současně s jinou další psychiatrickou poruchou. Podle údajù ÚZIS bylo v r. 2003 hospitalizováno celkem 15 118 pacientù pro poruchy vyvolané užíváním drog (F10-F19). U 2 489 pacientù (68,9 % mužù, 31,1 % žen) s hlavní nebo vedlejší diagnózou F10-F19 byla souèasnì diagnostikována další psychiatrická porucha. Celkem 920 pacientù bylo hospitalizováno pro poruchy vyvolané užíváním drog a bylo u nich diagnostikováno další psychiatrické onemocnění, nejčastěji se jednalo o současné užívání více drog, poruchy osobnosti a neurotické poruchy. V r. 2003 bylo také hospitalizováno 1569 pacientù se základní diagnózou mimo okruh poruch vyvolaných užíváním drog, ty byly uvedeny jako jedna z vedlejších diagnóz. Nejčastěji užívanými látkami byl alkohol, sedativa nebo hypnotika, kanabinoidy a současné užívání několika látek.

Miovská, Lenka, Miovský, Michal a Mravčík, Viktor. Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog. Psychiatrie, 2006, 10(3), s. 150-156. ISSN 1211-7579.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc07009008
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Roč. 10, č. 3, 2006