Jak poznat, že dítě nezvládá zpracovat úmrtí blízké osoby?

Datum publikace: 04. 01. 2023
Periodikum:
rodina-deti.doktorka.cz
Škála reakcí může být hodně široká. Můžeme mluvit spíše o faktorech, které mohou mít na reakci dítěte vliv. Jedním z nich je vztah, který se zemřelým dítě mělo – byl to rodič, nebo to byla babička, kterou vídalo každý den? Nebo zemřela teta, o které občas slyšel, ale viděli se jen příležitostně? Dalším faktorem je také jakým způsobem došlo k úmrtí – bylo očekávané, byla možnost se s umírajících rozloučit, nebo se jednalo o nečekanou situaci? Do úvah je nutné také vzít věk dítěte. Ve všech věkových skupinách je přítomná široká škála, nicméně pro ilustraci vybírám, alespoň ty, s kterými se setkávám nejčastěji.

U menších dětí zhruba do školního věku často dochází k tomu, že se potřebují opakovaně ujišťovat a doptávat se na to, co se stalo a jak se to stalo a kladou mnoho otázek. Plyne to z faktu, že ještě zcela rozumově nechápou, co smrt znamená, ale emocionálně odloučení s jejich blízkým prožívají. Koncept smrti si tedy postupně skládají. Doptávání a opakované vysvětlování jim v tom velmi pomáhá. U starších dětí se můžeme setkávat s tím, že mohou změnit své chování – mohou být nápadně hodné, nebo naopak začít “zlobit”. Ať jedno, nebo druhé může být způsobem, jak se vyrovnat s tím, že se v rodině děje zátěž – buď ji chci z dospělých sejmout, anebo ji chci vytěsnit. U dospívajících se setkávám s tím, že se cítí, že nezapadají mezi ostatní, že jsou nějak jiní. Může jim činit potíže věnovat se tomu, čemu se věnují jejich vrstevníci, protože je to pro ně ve srovnání s jejich žitou realitou, banální.

Za významně důležité však opravdu považuji vnímání věku dítěte jako pouze jeden z mnoha faktorů, které mají na jeho truchlení vliv. Naše lidské prožívání není lineární a nevzniká jako součet částí. Je propletené, zamotané, leckdy paradoxní a nepochopitelné. S tímto na paměti je třeba se vždy na jednotlivé dítě dívat a vnímat ho jako součást kontextu, který nám může poskytnout stěžejní informace k pochopení jeho prožívání.

Celý článek najdete zde: https://rodina-deti.doktorka.cz/jak-poznat-ze-dite-nezvlada-zpracovat-umrti-blizke-osoby

smutný chlapec