Dítě jako svědek domácího násilí

Datum publikace: 26. 04. 2023
Periodikum:
pravniprostor.cz
Tento článek a jeho pokračování mají za cíl zamyslet se nad posouzením domácího násilí a jeho následky v rodinách, kde násilí probíhá mezi dospělými osobami a není přímo zaměřeno vůči dětem. Bohužel v těchto případech bývají následky u dětí nezřídka bagatelizovány s odůvodněním, že přímého násilí se agresor dopouštěl „jen“ na partnerovi. S tímto postupem se neztotožňuji. Mám za to, že je potřeba se důsledně zabývat dopady tohoto jednání na děti a možností řešit tyto situace za pomocí odpovídajících opatření.

Nejdříve několik poznámek k pojmu domácí násilí . V povědomí veřejnosti tento pojem rezonuje, avšak jeho vnímání bývá velmi rozdílné. Probíhají debaty, zda by k vyjasnění tohoto pojmu pomohlo jeho jasné vymezení zákonem. Pro účely tohoto článku je možné vycházet z definice, že se jedná o násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti a kdy jsou splněny znaky opakování a dlouhodobosti a také jasného a nezpochybnitelného rozdělení rolí násilníka a oběti. K eskalaci násilí nemusí nutně docházet, tento znak je v současnosti považován za podpůrný. Mezi možné projevy domácího násilí patří násilí psychické, fyzické, sexuální a ekonomické, případně také snahy o sociální izolaci oběti.

Celý článek najdete zde: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/dite-jako-svedek-domaciho-nasili-cast-1

domácí násilí