Firemní dárcovství

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 02. 04. 2013, Aktualizováno: 22. 02. 2023

Jako firemní dárcovství se označují dobrovolné aktivity firem ve veřejně prospěšných činnostech, které nejčastěji realizují ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Možností, jak se mohou firmy angažovat ve veřejně prospěšných činnostech, přitom existuje celá řada. Nejčastější způsob, který využívají firmy v České republice, je finanční podpora.

Obsah článku:

Takzvaná firemní filantropie se považuje za součást společenské odpovědnosti firem – to znamená, že vedle vytváření vlastního zisku se společensky odpovědné firmy podílejí i na řešení společenských problémů, ať už lokálních, nebo globálních. Motivací k takovému počínání může pro firmy být mimo jiné také zlepšení image firmy u zákazníků i mezi zaměstnanci. Od firemního dárcovství se odlišuje sponzoring, sponzorství.

Podle výzkumu firemního dárcovství z roku 2004, realizovaného Fórem dárců a Agenturou neziskového sektoru Agnes, se v naší zemi dárcovství dlouhodobě věnuje 67 procent firem. Výzkumu se zúčastnilo 577 firem; z výsledků vyplynulo, že čistě dárcovství reprezentuje 25 procent z nich, 42 procent se věnuje dárcovství i sponzoringu a 19 procent se věnuje jen sponzorství. K nejpopulárnějším formám podpory patří finanční příspěvek (dar), který upřednostňuje 87 procent firem. Formu věcného daru podporuje 77 procent, služby v rámci firemní filantropie poskytuje 31 procent firem. Za velmi nízkou lze označit podporu dobrovolné práce zaměstnanců – té se věnuje pouze 13 procent z oslovených firem.

Peněžní dárcovství

Nejčastější způsob podpory ze strany firem je peněžní dárcovství, přičemž firemní dárci vynakládají na dobročinné účely zpravidla větší objem peněz než individuální dárci. Finanční podpora je realizována jako:

 • přímá podpora prostřednictvím finančního či věcného daru, a to jak jednorázová, tak opakovaná;
 • sbírka mezi zaměstnanci – organizovaná firmou nebo samotnými zaměstnanci, kteří jsou aktivně zapojení do dárcovských aktivit;
 • firemní nadace – jsou zakládány pro dlouhodobé dárcovské programy;
 • charitativní aukce anebo výstava – výtěžek z akcí organizovaných pro zaměstnance, zákazníky či obchodní partnery firma daruje na dobročinné účely.

Jedním z motivačních lákadel k finančnímu dárcovství by pro firmy měly být daňové úlevy. Ze zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyplývá, že u právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň dva tisíce korun. V úhrnu lze odečíst nejvýše deset procent základu daně (§ 20, odst. 8) sníženého o odčitatelné položky podle § 34.

Více se dočtete v našem článku Daňové souvislosti dárcovství.

Nejde však zdaleka jen o daňové zvýhodnění, co firmy k pomoci neziskovým organizacím vede. K hlavním „lidským“ motivům patří chuť a snaha smysluplně pomoci, uvědomění, že tak přispívají na činnosti, které samy dělat nemohou nebo nechtějí, ovšem cítí zodpovědnost, již vyjadřují nějakou formou podpory.

↑ nahoru

Nepeněžní dárcovství

Vedle finanční podpory u firem získává na oblibě i nepeněžní dárcovství. Typická je podpora, kdy firmy prostřednictvím vlastního majetku a výrobků podporou neziskových organizací propagují svou značku (jde o takzvanou win-win strategii).

Mezi formy nepeněžního dárcovství patří:

 • vzdělávání (například jazykové), školení (kupříkladu prezentačních dovedností), odborná pomoc;
 • poskytnutí zázemí firmy (pro akce, semináře, …), zapůjčování techniky, poskytování reklamních a prezentačních ploch (například na obalech výrobků);
 • věcná podpora – firma může neziskové organizaci darovat třeba nepotřebný nábytek či jiné vybavení, vlastní výrobky nebo služby;
 • „adopce“ – firma si může neziskovku nebo nějakou její konkrétní akci „adoptovat“;
 • účast firmy na benefiční akci neziskové organizace;
 • firemní dobrovolnictví – účast zaměstnanců (případně odborníků) firmy na jednorázových akcích nebo dlouhodobých projektech – může jít o charitativní práci (přímá pomoc s dětmi či sociálně znevýhodněnými lidmi) či o pomoc odborné povahy (firemní dobrovolníci pomáhají vytvořit například marketingový plán neziskové organizace, webové stránky, …);
 • účast ve správních radách a grantových organizacích neziskových organizací.

Jednou z forem nepeněžní firemní podpory je takzvaný secondement, v České republice zatím nepříliš využívaný. Spočívá v tom, že firma dočasně (na dobu alespoň šesti měsíců) přidělí svého zaměstnance na práci do neziskové organizace. V zahraničí je tento způsob firemní podpory poměrně oblíbený, ve Velké Británii je dokonce běžnou součástí kariéry pracovníka. „Zisk“ je v takovém případě na obou stranách – nezisková organizace má pracovní sílu zdarma a „vypůjčený“ zaměstnanec přináší do firmy mnoho nových zkušeností.

↑ nahoru

Oblasti podpory a cílové skupiny

Podle již zmíněného výzkumu firemní filantropie v České republice z roku 2004 mezi cílové skupiny s největší podporou firem patří děti a mládež, dospělí a studenti. Nejméně podporovaní jsou bezdomovci a drogově závislí, národnostní a etnické menšiny.

Firemní dárci ponejvíce podporují oblast volného času a amatérského sportu, humanitární a sociální oblast. K nejméně podporovaným patří oblast výzkumu, lidských práv a veřejné politiky.

Jedná se však o závěry z roku 2004, dnes je již i u nás firemní filantropie rozvinutější. Uvedená data navíc reflektují pouze dárcovství, nikoli celkovou angažovanost firem (nakládání s odpady – recyklace, obnovitelné zdroje a jiné).

V roce 2001 vydala Evropská unie Zelenou knihu, která se zaměřuje na téma společenské odpovědnosti firem, a to i ve smyslu její propagace. Tímto tématem se aktivně zabývá také Organizace spojených národů, která zahájila iniciativu Global Compact – jejím cílem je působit na firmy, aby dodržovaly deset principů odpovědného chování v souvislosti s lidskými právy, životním prostředím, zaměstnanci a etickým podnikáním.

↑ nahoru

Ocenění firemního dárcovství

Problematikou firemní filantropie se v České republice dlouhodobě zabývá občanské sdružení Fórum dárců. Jednou z mnoha aktivit tohoto sdružení je každoroční sestavení žebříčku firemních filantropů v České republice. Tento TOP Filantrop sleduje a oceňuje firemní dárce podle objemu rozdělených finančních i nefinančních prostředků na filantropické aktivity pro společnost. Ocenění se pak rozdávají v mnoha kategoriích, například TOP Filantrop za partnerství se zaměstnanci, za věnování největší části zisku či za největší objem poskytnutých prostředků.

Dalším oceněním firemních i individuálních filantropů je Cena Via Bona – uděluje ji Nadace Via firmám a jednotlivcům, kteří finanční, materiální či jinou formou pomáhají svému okolí. Kandidáty na cenu navrhují přímo příjemci podpory, tedy neziskové organizace, nebo samotné firmy.

Firemní dobrovolnictví má zelenou na www.zapojimse.cz

Portál Zapojímse.cz představuje nejvyužívanější webové stránky firemního dobrovolnictví. Provozuje ho Byznys pro společnost a funguje již od roku 2007. Informace zde najdou firmy, neziskovky i jednotlivci. Každým rokem se díky tomuto portálu zapojuje více a více dobrovolníků a organizací – například v roce 2011 se dobrovolnických akcí zúčastnilo více než šest tisíc dobrovolníků.

↑ nahoru

Internetové zdroje informací:

Literatura:

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Další související literaturu hledejte v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.