Trendy v léčbě poruch způsobených užíváním návykových látek se zřetelem k adolescentní populaci

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

CÍL: Práce se zabývá analýzou trendů v léčbě poruch působených užíváním návykových látek v ČR za období let 1995 až 2003.

METODY: V analýzách jsou využita data o léčbě uživatelů psychoaktivních látek shromážděná Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

VÝSLEDKY: Počet osob registrovaných v ambulantních zařízeních pro poruchy vyvolané alkoholem během sledovaného období poklesl z 32 956 (31,9/10 000 obyv.) v roce 1995 na 25 017 (24,5/10 000 obyv.) v roce 2003. Podíl adolescentů ve věku 15–19 let na celkovém počtu osob ambulantně léčených pro problémy s alkoholem byl relativně nízký (1,7 % v roce 1995 a 1,3 % v roce 2003). V případě hospitalizací pro problémy s alkoholem byl zaznamenán mírný nárůst z 8,9/10 000 obyv., tj. 9 161 hospitalizací v roce 1995 na 10,9/10 000 obyv. Podíl hospitalizací ve věkové skupině 15 až 19 let je nízký (necelé 1 % z celkového počtu hospitalizovaných). Počet pacientů registrovaných v ambulantních léčebných zařízeních pro poruchy vyvolané užíváním drog lineárně rostl z 3 338 (3,2/10 000 obyv.) pacientů v roce 1995 na téměř pětinásobek v roce 2003 (15 786 pacientù, tj.15,5/10 000 obyv.). Podíl adolescentů z celkového počtu léčených pacientů byl výrazně vyšší než u alkoholu. Počet ambulantně léčených adolescentů strmě stoupal během druhé poloviny 90. let, kulminoval v roce 1999 (3 200 pacientù ve věku 15–19 let, tj. 45/10 000 obyv.), poté poklesl na úroveň mezi 36–37 pacienty na 10 000 obyv. příslušné věkové skupiny. V lůžkových zařízeních bylo v roce 1995 zaznamenáno 1 763 hospitalizací. Počet hospitalizací pak rostl až do roku 2000, kdy bylo uskutečněno 5 078 hospitalizací. Po roce 2000 počet hospitalizací poklesl. Relativní podíl adolescentů na celkovém počtu hospitalizovaných byl podobný jako u ambulantní léčby, s vrcholem v letech 1997 a 1998 (33 %), poté nastává výrazný pokles.

ZÁVĚRY: V práci jsou diskutovány faktory související se změnami trendů v léčbě a implikace poznatků pro léčbu v nastávajícím období (převzato z plného textu článku).

Csémy, Ladislav, Brožová, Jana a Dvořáková, Zuzana. Trendy v léčbě poruch způsobených užíváním návykových látek se zřetelem k adolescentní populaci. Psychiatrie, 2005, 9(3), s. 190-195. ISSN 1211-7579. Dostupné také z: http://www.tigis.cz/casopisy/pro-lekare/psychiatrie.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000941140&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Roč. 9, č. 3 (2005)