Situace "tady a teď" jako faktor terapeutické změny

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V diplomové práci se autorka zaměřuje na proces psychoterapie, konkrétně na kvalitu subjektivně vnímaných okamžiků “tady a teď” a na způsoby, jak mohou ovlivnit terapeutickou změnu. Na teoretickou část navazuje část empirická: interpretativní fenomenologická analýza klíčových momentů terapie. V teoretické části se autorka věnuje filosofickému základu problematiky, poté přistupuje k pojetí času a shrnuje způsob práce se situací „tady a teď“ napříč základními psychoterapeutickými směry. Dále se autorka zaměřuje na mikroanalýzu přítomného okamžiku. V dalších kapitolách autorka přistupuje k sdílenému přítomnému okamžiku, který je původcem změny v psychoterapii ve všech kontextech. Zmiňuje pojetí intersubjektivity, sdíleného implicitního vědomí, problematiku vědomí a nevědomí, paměti a motivace. Autorka se dotýká poznatků z vývojové psychologie a neurobiologie. Zaobírá se klíčovými koncepty modelu terapeutické změny, tedy uplýváním terapie, momenty „nyní“ a momenty „setkání“. V závěru teoretické části teorii o situaci „tady a teď“ autorka shrnuje a uvádí možná využití v psychoterapeutické praxi. Ve výzkumné části se autorka zaobírá subjektivně vnímanou zkušeností s klíčovými momenty v psychoterapii, prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy dat získaných z polostrukturovaných rozhovorů s terapeuty. Analýza dat odhalila čtyři základní témata výpovědí participantů: Nečekaná situace „tady a teď“ může mít důležitý skrytý význam; Nevyužitá vztahová příležitost přináší odcizení a může způsobit krizi ve vztahu; K nápravě vztahové situace dochází z bezpečného prostoru; Moment setkání v terapii navozuje  terapeutickou změnu. Témata se velmi blízce dotýkala charakteristik psychoterapeutického procesu, jehož cílem je změna na základě pevného terapeutického vztahu. Napříč tématy bylo možné identifikovat charakter různých úrovní vztahování se v terapeutickém procesu. Zjištěné výsledky do značné míry korespondují s výsledky obdobných výzkumů a s teorií psychické změny D. Sterna a jeho kolegů z pracovní skupiny „Boston Change Process Study Group“, z kterého autorka převážně vycházela v teoretické části.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/231159/fss_m/