Příručka pomáhá lékařům rozpoznat ohrožené dítě a účinně mu pomoci

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 20. 01. 2023, Aktualizováno: 14. 08. 2023
Nadace Sirius se dlouhodobě zabývá problematikou násilí na dětech a dalšími formami nevhodného zacházení s dětmi. Chceme, aby co nejméně dětí zažilo násilí v blízkých vztazích, týrání, zneužívaní a zanedbávání. Proto hledáme a podporujeme systémová opatření pro zkvalitnění péče o ohrožené děti, prevenci násilí v blízkých vztazích a podporu odborníků, kteří se této problematice věnují (mezi děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním řadíme rovněž děti ohrožené násilím v blízkých vztazích, rozvodovými traumaty a všemi dalšími závažně ohrožujícími formami zacházení). Jedním z těchto opatření je příručka „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi“.

Obsah článku:

Problematika násilí páchaného na dětech představuje bohužel stále závažný problém, který ještě více umocnila epidemie způsobená nemocí covid-19 a důsledky souvisejících opatření. Ohrožené děti se v mnoha případech ocitly bez kontaktu s vnějším světem, bez efektivní ochrany, ještě závislejší a odkázanější na nejbližší osoby, které přitom bývají pachateli násilí na dítěti nejčastěji.

Velkým problémem případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí je pozdní detekce. Přes snahy jednotlivých institucí nemá odborná veřejnost dostatek znalostí či informací o včasném rozpoznávání ohroženého dítěte, o závažnosti důsledků pro zasažené děti a o efektivním postupu v případě podezření (kam se obrátit o pomoc, jakou formou, co vlastně sdělit, jak komunikovat s dítětem, jak komunikovat s rodiči a podobně), aby dosáhla rychlé pomoci.

Detekce domácího násilí v ČR

Vybrali jsme pro vás data, která reprezentují výskyt domácího násilí v populaci a zároveň naši schopnost ho detekovat. Jak ukazuje první tabulka, rozpor mezi oficiálními daty MPSV a výzkumným šetřením agentury MEDIAN, s. r. o. je značný a s vysokou pravděpodobností je způsoben nízkou mírou detekce domácího násilí.

Výskyt domácího násilí páchaného na dětech v populaci

Zastoupení v populaci

Median (2015)

MPSV (2015)

Fyzické násilí

2,3 % populace

(přibližně 49 000 dětí)

0,032 % populace

(přibližně 686 dětí)

Psychické násilí

2,1 % populace

(přibližně 43 000 dětí)

0,052 % populace

(přibližně 1 068 dětí)

Graf níže přidává k údajům z prostředního sloupce tabulky zastoupení dětí, které jsou svědky domácího násilí mezi rodiči.

Obrázek
Výskyt násilí v rodinách s dětmi do 12 let

A konečně následující soubor grafů ukazuje, kdo z okolí dítěte je klíčový pro detekci domácího násilí páchaného na dítěti. Vyplývá z něj klíčová role škol a zdravotnických zařízení v případě zanedbávání a tělesného týrání.

Obrázek
Detekce tělesného týrání dítěte
Obrázek
Detekce sexuálního zneužívání
Obrázek
Detekce psychického týrání
Obrázek
Detekce zanedbávání dítěte

Zdroj: Datová sada výzkumu Stav České rodiny, co ji chrání a ohrožuje, 2016

I přesto, že odborníci mají většinou povědomí o povinnosti oznámit podezření o trestné činnosti páchané na dětech nebo jí zabránit, ve většině případů tak nečiní. Mezi důvody může patřit nedostatek informací, špatná zkušenost nebo nejistota či obavy. Praktičtí lékaři pro děti a dorost  (PLDD) jsou první linií odborníků, kteří mají možnost odhalit ohrožené dítě.  Jako jedni z mála jsou v pravidelném kontaktu s rodinou, což nezměnila ani pandemická situace. Právě v jejich ordinacích může dojít k včasnému rozpoznání problému a nabídnutí pomoci dítěti. Náš projekt proto vycházel z toho, že je důležité lékařům poskytnout nezbytnou podporu pro řešení takových situací.

Odborná společnost OSPDL ČLS JEP (Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a profesní organizace SPLDD ČR (Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky) projevily zájem v této oblasti připravit podpůrné materiály pro dětské praktické lékaře.

Abychom ocenili odvahu, spolupráci a motivaci jednotlivých odborníků, pojmenovali jsme projekt „Děkujeme, že si všímáte.“ Právě snaha všímat si a zajímat se o děti stojí na počátku účinné pomoci.

Nadace projektem zároveň navázala na zjištěné skutečnosti popsané ve zprávě „Identifikace slabých míst a příležitostí pro zlepšení systému ochrany dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním v České republice“ (Nadace Sirius, květen 2020) a v závěrech z kulatého odborného stolu „Aplikační problémy v problematice dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním” (Nadace Sirius, červenec 2020).

Cílem projektu bylo podpořit dětské praktické lékaře v rozpoznání dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním, zvýšit jejich kompetence v této oblasti a podpořit jejich motivaci oznamovat podezření odpovědným institucím, a to vytvořením podpůrných materiálů k problematice týrání, zneužívání a zanedbávání dětí pro praxi dětských praktických lékařů a jejich šíření skrze semináře/webináře pro lékaře, odborné konference, workshopy a další.

Tým spolupracujících odborníků

S ohledem na propojenost práce praktických dětských lékařů s jinými odbornostmi v rámci zdravotního a sociálního systému byl důležitým předpokladem projektu interdisciplinární projektový tým. Výstupy projektu musely vykazovat standardy kvality ve zdravotnictví a navazovat na metodická doporučení jiných zdravotních a sociálních odborných společností.

Autorský tým

 • Ohrožené dítě z pohledu PLDD: MUDr. Alena Šebková
 • Diagnostika ohroženého dítěte – fyzické týrání: MUDr. Eliška Popelová
 • Diagnostika ohroženého dítěte – psychické týrání: MUDr. Petra Uhlíková, PhDr. Alexandra Machková
 • Diagnostika ohroženého dítěte – sexuální zneužívání: PhDr. Zora Dušková, Mgr. Veronika Andrtová, MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG
 • Diagnostika ohroženého dítěte – zanedbávání péče a další rizika: PhDr. Zora Dušková, Mgr. Veronika Andrtová, MUDr. Alena Šebková, MUDr. Pavel Biskup
 • Zdravotnická dokumentace: MUDr. Alena Šebková, MUDr. Eliška Popelová, JUDr. Šárka Špeciánová Oznamovací povinnost PLDD: JUDr. Šárka Špeciánová, Mgr. Andrea Michalcová, mjr. Mgr. Jan Machuta, Bc. Petra Wünschová
 • Komunikace s rodiči: PhDr. Jana Procházková
 • Editoři textu: Ing. Bc. Dana Lipová, Kamila Badová

Odborníci a odborné společnosti, kteří participovali na vzniku materiálu

 • MUDr. Alena Šebková – Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • MUDr. Ilona Hülleová – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky
 • prim. MUDr. René Hrdlička, Ph.D. – Česká pediatrická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Petra Uhlíková – Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • PhDr. Alexandra Machková – Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti
 • MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG – Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP
 • MUDr. Jaroslava Lukešová – Společnost sociální pediatrie ČLS JEP
 • PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. – Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií, Praha 4 – Krč
 • Mgr. Andrea Michalcová – Oddělení péče o rodinu a děti Úřadu městské části Praha 12
 • mjr. Mgr. Jan Machuta – Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Zástupci ministerstev, kteří participovali na vzniku materiálu

 • Ing. Štěpánka Tyburcová – Ministerstvo zdravotnictví České republiky (odbor zdravotní péče)
 • Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, Mgr. Adam Křístek – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí)
 • Mgr. Kateřina Bělohlávková, Ing. Kamila Lindauerová – Ministerstvo vnitra České republiky (odbor prevence kriminality)
 • Mgr. Martina Stašková – Ministerstvo spravedlnosti České republiky (odbor strategie a koncepce justice)

Obsah příručky pro praktické lékaře pro děti a dorost

Obsah příručky reaguje na potřeby PLDD zjištěné kvalitativním výzkumem „Pohled praktických lékařů pro děti a dorost na možnosti a bariéry při detekci násilí na dětech“ (Eva Morávková pro Nadaci Sirius, květen–červen 2021) a je zpracován tak, aby byla v praxi co nejužitečnější potřebám PLDD a stala se praktickým nástrojem při detekci ohrožených dětí. Z toho důvodu jsme také příručku doplnili stručným výtahem na Kartě praktických informací.

Obsah příručky se soustředí na diagnostiku násilí na dítěti zaměřenou na fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání či zanedbávání péče a další rizika. Dále postihuje zdravotnickou dokumentaci, procesní a právní aspekty spojené s ohlašovací povinností a spoluprací s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a policií a v neposlední řadě komunikaci s rodiči a dětmi. Pro usnadnění práce PLDD jsou v závěru příručky takzvané praktické přílohy odpovídající potřebné legislativě. Tyto přílohy byly navíc zpracovány ve formě vyplňovacích formulářů, aby co nejvíce usnadnily práci PLDD v případě, že bude řešit případ ohroženého dítěte.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem je příručka s názvem „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi“ o rozsahu 96 stran + Karta praktických informací, které jsou zpracovány jak ve formátu PDF, tak byly barevně vytištěny v nákladu 2 500 kusů. Mezi další výstupy patří:

 • Praktické přílohy z příručky pro PLDD zpracovány do formátu vyplňovacích formulářů:
  - záznam o zranění dítěte pro zdravotnickou dokumentaci,
  - žádost o prošetření dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb.,
  - trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu,
  - seznam regionálních odborníků spolupracujících s PLDD při včasné detekci týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
   
 • Příručka pro PLDD coby metodické opatření MZ ČR, Věstník 10/2022 „Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN)“.
   
 • Šíření výstupů prostřednictvím:
  - přednášek pro PLDD v rámci celé ČR,
  - dvou akreditovaných webinářů pro PLDD,
  - představení příručky na řadě odborných konferencí včetně mediální podpory jak příručky pro PLDD, tak tématu pozdní detekce ohrožených dětí v ČR.

Závěr

Na základě zpětných vazeb od odborníků, jak z pohledu dopadu na každodenní praxi jednotlivých PLDD, tak pro systémovou podporu spolupráce a komunikace mezi aktéry, hodnotíme projekt jako velice přínosný. Za dosažení kroku vedoucího k systémovému dopadu považujeme zejména skutečnost, že hlavní výstup projektu (příručka pro PLDD) se stal oficiálním metodickým opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR „Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN) pro praktické lékaře pro děti a dorost a ostatní lékaře poskytující péči dětem a dospívajícím“. O ně se mohou opřít nejen lékaři, ale také další odborníci, a může tak mít pozitivní vliv na systém v péči o ohrožené děti, například v souvislosti s opakujícím se bagatelizováním dopadů násilí na děti a s ním často spojenou neúspěšností odškodňování dětských obětí v ČR.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.