Štítná žláza v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Poruchy tyroidální osy u dětí a dospívajících se vyskytují ve 4–6 % populace a stále jich přibývá. Sdělení se zabývá diagnostikou a léčbou běžných tyreopatií subklinických i manifestních, okrajově jsou zmíněny vzácné poruchy a nádory. Vymezení rozsahu péče pediatra první linie o pacienty s tyreopatií a spolupráce s endokrinologem během léčby je pokusem o definování sofistikované dělby práce.

Disorders of the thyroid axis in children and adolescents occur in 4–6 % of the population and their number increases. The presentation deals with diagnostics and treatment of common thyreopathies, subclinical as well as manifest; rare disorders and tumors are also marginally mentioned. Outline and limits of the pediatric first line care of thyreopathic patiens and collaboration with the endocrinologist is an attempt for a definition of a sophisticated work division.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201102-0005_Stitna_zlaza_v_ordinaci_praktickeho_lekare_pro_deti_a_dorost.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 2 (2011)